Електронен каталог

гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

гл. ас. д-р Александър Пожарлиев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Вторник 16:00-18:00 Библиотека
Б1 apojarliev@nbu.bg
Б2
Viber 089894 I Корпус
Сряда 16:00-18:00 Библиотека
Б1 apojarliev@nbu.bg
Б2
Viber 08989 I Корпус

Професионална автобиография:


Образование: Доктор по психология, организационен психолог - НБУ.

Специализация „Управление и организация“. СУ „Св. Кл. Охридски“.

Професионална квалификация по мениджмънт, сертификати „Ефективният мениджър“, „Управление на развитието и промяната“, УМ-НБУ и The Open University, UK.

Акредитиран консултант по организационно развитие и тренинг на Human Synergistics International. Сертифициран практик по системата за оценка и тренинг Insights Discovery. Сертифициран оценител в център за развитие на висши служители от публичната администрация.

Магистър: Психология; Българска филология. Специализация: Културология.

Професионална кариера:

Преподавател в Магистърски факултет, департамент „Администрация и управление“.

2005-2014 г. - директор на Училище по мениджмънт – НБУ. Занимава се с обучение и развитие на мениджъри и лидери в широк обхват от форми на индивидуална и групова работа.

От 1999 г. води семинари и курсове в магистърски и професионални програми по мениджмънт на УМ-НБУ: МП „Мениджмънт за организационно съвършенство“, МП „Управление и развитие на човешките ресурси“, БП „Администрация и управление”, „Ефективно управление на организацията“, „Управление на персонала“, „Управление на развитието и промяната“, „Ефективният мениджър“ и др. Проектира и ръководи множество квалификационни управленски програми и работи като треньор, фасилитатор и консултант във вътрешнофирмени обучения, семинари, уъркшопи и др. интервенции за организационно развитие в над 100 организации от бизнеса и публичната администрация. Има над 15 000 часа работа с групи.

От 2004 г. започва професионална коучинг практика на ръководители и предприемачи с натрупан над 500 ч. опит. Води акредитирани от Institute of Leadership and Management, UK програми „Лидерство и мениджмънт“ и „Коучинг и менторство“. Осъществява супервизия по коучинг и менторство.

Участва като ключов експерт в национални и международни проекти за управленско развитие. Работил е в United States Peace Corps 1997-2002 г., обучавайки в тримесечни интензивни тренинги групи от американски доброволци.

През 2007 г. получава награда на БАПП за най-добър принос в развитието на психологическата практика в България, както и Национален приз „Човешки ресурси” на фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание “Човешки ресурси”. През 2005 г. получава награда на БАУРЧР за подкрепа и оказано партньорство. 2004 г. - сертификат на Български форум на бизнес лидерите за изключителен принос към професионалната реализация на младите хора в България.

Съосновател и член е на управителния съвет на Българска асоциация за тренинг и развитие. Регистриран психолог, член на Дружество на психолозите в РБ. Член на БАУХ.

Основни области на интереси:

Организационно развитие, развитие на лидери и мениджъри, лидерство, управление на хора, ефективен мениджмънт, личностни компетенции, учене и развитие, коучинг, самоуправление, развитие на обучители и др.


Публикации:


Пожарлиев, А., Златева, М. (2024) Работа от къщи и удовлетвореност на служителите. В Захаринов, Б., Ризова, Т. (съст.) Сборник с научни доклади от VІІ Международна научно-практическа конференция „Съвременните социално-икономически системи: управление, перспективи и решения“, 16-18 февруари 2024 г. гр. Ниш, Сърбия. София, АСКОНИ-ИЗДАТ, с.326-342. ISBN 978-954-383-152-4.

Пожарлиев, А. (2023) Повишаване на стойността на управленското образование чрез фокусиране върху лидерското и личностното развитие. В Панайотов, Д. (ред.) Сборник Академични ценности и дигитални трансформации. Мисия, стандарти и лидерство в образованието. София, Издателство на НБУ. с. 205-222. ISBN 978-619-223-268-6.

Pojarliev, A. (2023) Trends in learning group performance in problem-solving simulations. In Carmo, M. (Ed.). Education and New Developments 2023, Volume 1, Lisbon, inScience Press, p.340-344. p-ISSN: 2184-044X, e-ISSN: 2184-1489, ISBN: 978-989-35106-3-6. https://doi.org/10.36315/2023v1end072

Пожарлиев, А., Георгиева, Д. (2023) Двигатели на ангажираността на служителите и значение на местоработата в собствената или чужда страна. В Захаринов, Б., Ризова, Т. (съст.) Сборник с научни доклади от VI Международна научно-практическа конференция „Социокултурните кодове на съвременното развитие“, 17-19 март 2023 г. гр. Пловдив. София, АСКОНИ-ИЗДАТ, с.354-370. ISBN 978-954-383-148-7.

Пожарлиев, А. (2022) Прилагане на трансформационен модел на лидерство при обучение в управленски програми на НБУ. В Зиновиева, И., Андреева, Л., Карабельова, С. (ред.) Сборник научни доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50-години от създаването на специалност „Психология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 1-3 юни 2022 г. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 600-614. ISBN 978-954-07-5611-0.

Пожарлиев, А. (2022) Практически измерения и характеристики на новия аджайл лидер. В Захаринов, Б., Ризова, Т. (съст.) Сборник с научни доклади от V Международна научно-практическа конференция „Икономическа интеграция и регионално развитие“ 20-22 май 2022 г. гр. Струмица, АСКОНИ-ИЗДАТ, с.407-431. ISBN 978-954-383-145-6.

Пожарлиев, А. (2021) Изграждане на модел на лидерско развитие като основа за управленско обучение. В Захаринов, Б., Ризова, Т. (ред.) Сборник с научни доклади от международна научно-практическа конференция „Икономика и бизнес в постпандемичния свят“ 9-11 юли 2021 г. НБУ, АСКОНИ-ИЗДАТ, с. 286 – 303. ISBN 978-954-383-140-1.

Пожарлиев, А. (2021) Промени в психологическите договори и нарастване на тяхното значение при „новото нормално“. В Захаринов, Б. и др. (ред.) Сборник с научни доклади от международна научно-практическа конференция „Съвременните реалности – проблеми и перспективи“, 27 ноември 2020 г., НБУ, АСКОНИ-ИЗДАТ, с. 215 – 227. ISBN 978-954-383-137-1.

Пожарлиев, А. (2020) Лидерство в аджайл организацията. В Илиева, Сн. (съст.) Сборник с доклади от Международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, 29-30 ноември 2019 г., София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с.195-205. ISBN (onlinе) 978-954-07-4979-2.

Пожарлиев, А., Йорданов, Н. (2020) Индивидуални ценности и нагласи за развитие. В Панайотов, Д. (ред.) Научно-практическа конференция “Българската мечта – позитивната концепция”, Поредица “Лидерство, общество, стратегически визии“, София, Издателство на Нов български университет, с.179-198. ISSN 2603-4905.

Пожарлиев, А. (2019) Лидерство 4.0: Променя ли се лидерството? Сборник с доклади от международна научна конференция „Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъсната промяна“. (29.11. 2019 г.) Катедра „Икономика и стопанско управление“, Издателство Academic Publishing, ХТМУ, София, с. 18-26. ISBN: 978-954-2940-22-7.

Пожарлиев, А. (2019) Доколко групата добавя стойност при решаването на проблеми? В: Герчева-Несторова, Г. (съст.) Приложна психология и социална практика, XVIII Международна научна конференция. (2019) Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, Университетско издателство. с. 157 – 169. ISSN 1314-0507.

Пожарлиев, А., Йорданов, Н. (2019) Роля на застъпниците в изборния процес. Годишник на департамент „Администрация и управление“, Т.3, (2018) София, Издателство на Нов български университет. с. 132 – 152. ISSN 2603-297X.

Пожарлиев, А. (2018) Промени в използването на властта и следствия за съвременните управленски практики. Сборник от Международна научно-практическа конференция „Власт, управление и обществено развитие“, София, НБУ, Департамент „Администрация и управление“, с. 161-176. ISBN 978-619-233-007-1.

Пожарлиев, А. (2017). Убеждения за човешката природа на ръководители в български организации. В: Зиновиева, И., Карабельова, С, Миланов, М. (ред.) Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология. Сборник научни доклади от международна научна конференция, 2-3 юни 2017, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. с. 755-764. ISBN 978-954-07-4340-0.

Пожарлиев, А. (2016) Използване на групата за повишаване на ефективността на управленското учене – учене чрез действие. Българско списание по психология, София, 2016, бр.1-4, с. 5-26. ISSN 0861-7813.

Пожарлиев, А. (2016) Дизайн мисленето като стратегически подход за иновации. Сборник от Национална научно-практическа конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации“, София, НБУ, Департамент „Администрация и управление“, с. 144-154. ISBN 978-954-535-949-1.

Pojarliev, A. (2016) Towards transformative learning by enhancing the group dialogue and introducing action learning in a Bulgarian university. In Andritsakou, D., & Kostara, E., (Eds). (2016). The Role, Nature and Difficulties of Dialogue in Transformative Learning. Proceedings of the 2nd Conference of ESREA’s Network “Interrogating Transformative Processes in Learning and Education: An International Dialogue”. Athens, Greece: ESREA & Hellenic Adult Education, pp.40-48.

Пожарлиев, А. (2016) Развитие на умения за екипен коучинг на лидери в аджайл среда. Сборник с доклади от международна конференция “Лидерство и организационно развитие”, София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. с. 441-450.

Пожарлиев, А., Добрев, Ч. (2015) Лидерски практики за развитие на организационната култура и повишаване на ефективността на средна производствено-търговска организация. Сборник от Международна научно-практическа конференция „Лидерството – време за промени“, София, НБУ, Департамент „Бизнес Администрация“, с 194-212. ISBN 978-954-535-898-2.

Пожарлиев, А., Ангелова, М. (2015) Организационно развитие на малък семеен бизнес чрез промени в организационната култура. Сборник с доклади от международна конференция “Лидерство и организационно развитие”, 2015 г. София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“. с. 703-712. ISBN 978-954-07-3946-5.

Пожарлиев, А. (2015) Ученето чрез действие като иновативен подход в обучението по мениджмънт в НБУ. Сборник с доклади от Научно – практическа конференция “Човешкият капитал – методология, измерения и практики”, София, НБУ, Департамент „Бизнес Администрация“, с.159-174.

Пожарлиев, А. (2014) Учене чрез основани на дилеми игри при тренинг на ръководители. Българско списание по психология, София, 2014, бр.1-3, с. 241-253. ISSN 0861-7813

Bancheva, E., Ivanova, M., Pojarliev, A. (2014) Adult Education and Transformative Learning. Proceedings of ESREA’s 7-th European Research Conference “Changing Configurations of Adult Education in Transitional Times”, 4-7 September, Berlin, Humboldt University, pp. 257-273.

Пожарлиев, А. (2013) Разкриване на потенциала на играта за способстване на рефлексия и трансформиращо учене в магистърска програма по мениджмънт. В сборник Иновации в управлението и подготовката на мениджъри, София, Общество за организационно съвършенство, УМ-НБУ, с.18-30. ISBN: 978-619-90130-1-4.

Пожарлиев, А. (2013) Използване на „дилема на затворника“ за насърчаване на трансформиращо учене при обучение на мениджъри. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция „50 години катедра Икономика и стопанско управление“. Академик Пъбликейшънс, с. 7-15. ISBN: 978-954-2940-12-8.

Ядков, Г., Алкалай, Ю., Пожарлиев, А., Велева, А. (2011) Въвеждане на уеб 2.0 инструменти в учебния план. Опитът на училището по мениджмънт към Нов български университет. Сборник „Висшето образование в България и стратегия Европа 2020“ от Осма международна научно – практическа конференция „Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011”. Издателство на МВБУ, с. 849-861.

Пожарлиев, A. (2011) Насърчаване на рефлексивното учене при развитието на мениджъри и лидери, Българско списание по психология, София, 2011, бр.3-4, с.495-505.

Pozharliev, A., Yalkalay, Y. (2010) Applying the Ideas of Transformative Learning in Management Education. Bulgarian Journal of Psychology, Sofia, 2010, issue 1-4, рp.470-483.

Пожарлиев, А. (2010) Нараства ли ролята на приложната психология в обучението на мениджъри? В: Герчева-Несторова, Г. (съст.) Приложна психология и социална практика, Научна конференция. (2010) Варна, ВСУ „Черноризец Храбър“, Университетско издателство. с. 523 – 535. ISSN 1314-0507.

Пожарлиев, А. (2008) Развитие на мениджъри и лидери – подходи при моделиране на необходимите умения. Българско списание по психология, София, 2008, бр.1-4, с.506-519.

Pozharliev, A. (2007) Supporting the Process of Managing Self- Development in Professional Management Programs, Collection of papers: 2007 INTERNATIONAL DISTANCE EDUCATION ADVANCED FORUM “The Achievement of Quality in Distance Education”, Beijing, pp. 569-585.

Пожарлиев, А. (2005) Използване на подходи за управление на собственото развитие за повишаване на ефективността на професионални програми по мениджмънт, Сборник научни доклади, ІІІ-ти национален конгрес по психология, София, Софи-Р, с.332-338.

Пожарлиев, А. (2005) Успешен трансфер на добра практика в бизнес обучението и устойчиво развитие на едно българско бизнес училище. Сб. с доклади от Международна научно-практическа конференция „България и ЕС предизвикателства към бизнес обучението“, с.30-34; препеч. в сп. Банки, инвестиции, пари, бр. 8/ 2005 г.

Пожарлиев, А. (2004) Оценка на уменията за учене и стиловете на учене при обучение на мениджъри. Психологични изследвания, кн. 1, БАН, с.81-100.

Пожарлиев, А. (2002) Апробиране на методиката на Дейвид Колб за оценка на индивидуалния стил на учене, Психологични изследвания, кн. 1, БАН, с.7-28.

Пожарлиев, А. (2001) Стилове на учене и специализация в образованието и професията, Българско списание по психология, София, 2001, кн. 1-2, с.145-173.

Курсове от текущия семестър: