Електронен каталог

проф. д-р Людмил Георгиев

проф. д-р Людмил Георгиев
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:
Вторник 15:00-17:00 216 I Корпус
Сряда 15:00-17:00 216 I Корпус

Професионална автобиография:


Людмил Любомиров Георгиев, Почетен професор на НБУ, д-р, е член на Настоятелството на Нов български университет, на Председателския съвет към Настоятелството и е Председател на Комисията за финансов контрол на НБУ. Основател е на първата програма по публична администрация в България и автор на първия самостоятелен учебник по Регионална икономика. Преподава: Регионална икономика, Местно самоуправление, Регионализация и глобализъм в световното развитие и др. Зам. ректор по научно-изследователската и международната дейност на НБУ е в продължение на 14 години и ректор на университета в периода 2009-2012 г.

Доктор е по Икономика и управление на териториалните системи и професор по Администрация и управление.

Притежава дипломи и сертификати от: Калифорнийски държавен политехнически университет - Лос Анжелис, Калифорния, САЩ; Национална фондация за научни изследвания – САЩ; Институт за международно образование - Великобритания; Европейски университет Виадрина, Франкфурт на Одер-Германия; Институт Отворено общество; Национална агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет на РБългария; Каскаден център за Публични услуги, Институт за публична политика и мениджмънт, Висше училище по публични дела на Харвардски университет; Мрежа на училищата и институтите по Публична администрация на Централна и Източна Европа; Южно Илинойски университет, гр. Карбондейл, САЩ

Членство в национални и международни професионални организации. Професионални позиции.

• 1992-1998 експерт в програма “Държава и право” на Фондация Отворено общество, София

• 1993-член на Европейската мрежа по урбанизъм и регионалистика със седалище в Лондон (EURRN)

• 1993-2001член на Мрежата на институтите и училищата по Публична администрация за страните от Източна и Централна Европа

• 1993-1995член на редакционната колегия на сп."Администрация"

• 1993-член на Асоциацията по регионални изследвания (Международен форум за политики в регионалното развитие и научни изследвания)

• 1994г. - Рецензент на проекта за Закон за Регионалното развитие на Република България

• 1995-1996 - Главен консултант към Министерство на образованието по разработването на програма за административната реформа в България Дейност по програмата “ФАР” на Европейския съюз.

• 1995 – 1997 - Научен секретар на Центъра по публична администрация към Министерски съвет на Република България.

• 1997 – 1998г. - Главен експерт по проекта на ФАР (ЕС) “Реформа на държавната администрация в България,PHAREBG 9317. Министерски съвет на Република България

• 1997 - член на Съвета по администрация към Международния институт по административни науки

• 1997 – 1998 член на комисията по изработване на критериите и показателите за оценка и акредитация на българските университети към Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет на Република България

• 1998 – експерт по акредитация на университети към Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет.

• Научен експерт на Министерски съвет на Република България по Административната реформа. Програма ФАР BG 9317 1998-1999г.

• Научен консултант на Световната банка по проблемите на Административната реформа в България.- 2000-2001г.

• 1999 – 2005г. - член на Българо-Американската комисия за академичен обмен “Фулбрайт”

• 1996 -2004 член на редакционната колегия на специализираното икономическо сп.”Алтернативи”

• 2000 – 2003г. - член на Висшия експертен съвет към Министерство на регионалното развитие и благоустройството

• 2000 – 2005г. - член на консултативния съвет към Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерски съвет

• 2000 – 2003 - член на Комисията са консултиране и селектиране на проекти на Мрежата на институтите и училищата по Публична администрация за Централна и Източна Европа.

• 2000 – 2001г. - член на Висшия експертен съвет към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

• 2003 – 2006 г. - член на Програмния комитет на Европейската изследователска област “Наука и общество”, към Генералния изследователски директорат, Европейска комисия на Европейски съюз

• 2004 - 2010г. - член на специализирания научен съвет към Висшата атестационна комисия по Икономическа теория, национално и световно стопанство

• 2006 г. - управител на Академично сдружение за организиране и провеждане на специализации на служителите от държавната администрация

• 2009-2012 г. - член на съвета на ректорите

• 2011 г. - член на Съвет за развитие към Министерски съвет на РБългария

• 2004 - 2010г. - член на специализирания научен съвет към Висшата атестационна комисия по Икономическа теория, национално и световно стопанство

• 2012 г. - член на експертния научен съвет към кмета на Столична община.

Награди:

 Награда за най-добър преподавател на годината 2002 на Нов български университет.

 Почетен диплом за висок принос в развитието на студентското самоуправление. 08.06.2011г.

 Почетен диплом за заслуги в развитието на българо-индонезийското културно и образователно сътрудничество.

 Почетен диплом на Университета за национално и световно стопанство за вярност към академичните традиции, за преподавателска и научна всеотдайност и по случай 20 години от създаването на специалността Публична администрация.

Автор и водещ е на първото в страната образователно телевизионно предаване по пазарна икономика „Азбука на икономиката“.Автор, научен редактор и преводач е на книгите: „Ethics in the Public Service – Current Issues and Practice“ 1996, „Public Service Training Systems in OECD Countries“ 1996, „Promoting Performance and Professionalism in the Public Service“ 1997, „Подготвяне на публичните администрации за европейското административно пространство „ 1999, „Маркетинг и мениджмънт на местната администрация“ (2002). „Сравнителна публична администрация“ (2003), „Регионална икономика" (2009), „Преподаване чрез казуси" (2010), „Регионални и общински несъответствия" (2012) и др.

Публикации (обща информация):

• Монографии 7

• Изследователски разработки 7

• Учебници 10

• Статии 115

• Научни доклади 31

• Изследователски проекти 18

• Преведени книги 2

• Научна редакция на книги 8

• Образователни телевизионни

предавания 23

• Образователни филми 33

• Образователни програми 8

• Рецензии 142


Публикации:


Курсове от текущия семестър: