Електронен каталог

доц. д-р Христо Гьошев

доц. д-р Христо Гьошев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
028110130
Приемно време:
Понеделник 11:30-13:00 210 II Корпус
Вторник 10:30-13:00 210 II Корпус

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ:

10. 2004 – 03. 2005: Ludwig-Maximilians Universitat, Munchen.

01. 2001 – 07. 2004: Редовен докторант към катедра “История на философията” при СУ “Св. Климент Охридски”.

Тема на дисертацията: „Към произхода на конститутивната проблематика за разума във философията на Й. Г. Фихте”. Защитена публично на 14. 07. 2005 г.

02. 1999 – 01. 2001: Институт “Германикум”, София.

10. 1995 – 07. 2000: СУ “Св. Климент Охридски”, специалност “Философия”.

09. 1991 – 06. 1995: “Техникум по електротехника и електроника – Пловдив”, гр. Пловдив.

ПУБЛИКАЦИИ

Игри на еманципация в международните отношения. В: Критика и хуманизъм, бр. 38, 2012 г., с. 23 – 40.

- Идеята за „човечество“ и човешките права. Във: Философски алтернативи, 6/2011, с. 40-48.

- The right to justification in an international context. In: Critique and Humanism, vol. 35, special issue, 2010, Challenges to representative democracy today, pp. 151 - 166.

- Структурни изменения на легитимността. В: Социологически проблеми, извънреден брой, 2010 г., с. 17 – 37.

Правото на обосноваване в международен контекст. В: Критика и хуманизъм, бр. 31, 2010 г.

Рорти за философската революция. Във: Философски алтернативи, бр. 6/2009

Хайдегер и проблемът за „традиционната“ истина. В: На път към Хайдегер (под печат).

Social justice – between morals and politics (резюме на проектната разработка „Социалната справедливост – между морала и политиката“). Предстоящо публикуване на сайта на Maison des Sciences de l’Homme t de la Societe, Sofia.

Проблемът за кръга в първите рефлексии на Фихте от Собствени разсъждения върху Елементарната философия. В: Критика и хуманизъм, 24/2007.

Към произхода на конститутивната проблематика за Разума във философията на Й. Г. Фихте (автореферат на дисертационния труд), БАН 2005.

Обосноваване на идеята за система на философията при К. Райнхолд и Й. Фихте. Във: Философски четения Арбанаси 2003. Лик, 2004.

Принципите на практическото познание в “Основа на цялото наукоучение” на Фихте от 1794/5 година. Във: Философски четения Арбанаси 2002. Лик, 2003.

Трансценденталната аналитика, представена като метафизика. В: Кант и кантовата традиция в България, Лик, 2001

История и онтология. В: Сп. Критика и хуманизъм, 6/1999г.

Некласическият идеал за рационалност. В: Сп. Критика и хуманизъм 6/1999

Платон – познание и време. В: Сп. Философия, 5-6/1998г.

Добродетелта е каприз – Сп.”Кръг”, 3/1998г.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: