Електронен каталог

гл. ас. д-р Ралица Димитрова

гл. ас. д-р Ралица Димитрова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Икономика
Телефон:
02/8110 604
Приемно време:
Вторник 15:45-18:00 Библиотека I Корпус
Петък 16:15-18:00 Библиотека I Корпус

Професионална автобиография:


Ралица Димитрова Димитрова

Образование

2005-2009

Нов български университет

Доктор по научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

тема на дисертацията „Финансово управление на корпорацията (стойностно базирана технология за вземане на управленски решения по финансов критерий)”

2002-2003

Нов български университет

магистър по икономика, специалност финанси

Научни звания

2009

Доктор – НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Професионален опит

м.10.2005 - 2014

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София

Директор МП «Финанси»

2014- и по настоящем

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ’ – София

Преподавател по “Управлeние на капитала“, “Сливания и придобивания”, „Финансов анализ”

Научни интереси:

Финансов мениджмънт

Финансов анализ

Сливане и придобиване


Публикации:


Основни публикации:

Димитрова, Р. и колектив, Въведение във финансите, ISBN: 9786192330521, НБУ, 2019

Димитрова, Р., Сравнителен анализ на подходите за бюджетиране на дейността на предприятието, Индустриален мениджмънт, № 2/2018, р.27-37

Димитрова, Р., „Оценка на признаването на бренда – подходи и предизвикателства“, Икономическа мисъл, №2, 2017

Димитрова, Р., Актуални въпроси пред пазара на рисков капитал в Европа, Научен електронен архив, НБУ, 2016, http://eprints.nbu.bg/3093/

Димитрова, Р., Синергийни ефекти - оценка и ценови диапазон на M&A сделките, Годишник „Икономика и бизнес“, 2015, Департамент Икономика, ISSN2534-9651

Димитрова, Р „Изследване на жизнения цикъл на публични компании от индекса SOFIX“, Бизнес управление, № 1, 2015

Dimitrova, R., Kostenarov, K., Post-crisis condition of the public companies in Bulgaria through the prism of financial health and market risk, Industial management, № 2/2013, р.7-24

Димитрова, Р., „Влияние на методите за определяне на страновия риск върху стойността на компанията“, Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката, Наука и икономика, Варна, 2012,с. 109-116

Димитрова, Р., „Изследване влиянието на дивидентната политика върху акционерното богатство на примера на компании от БФБ”, Корпоративните финанси на формиращите се пазари – изследвания и практики, НБУ, 2012, с.159-185

Kasarova, V., Yovogan, M., Dimitrova, R., Kostenarov, K. , Value Added Creation by Intellectual Capital in Bulgarian Public Companies, списание „Диалог, брой 4, 2011, ISSN: 1311-9206

Курсове от текущия семестър: