Електронен каталог

доц. д-р Йордан Бакалов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
02/8110272
Приемно време:
Четвъртък 10:45-12:45 202 II Корпус
Четвъртък 16:15-18:15 202 II Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р инж. Йордан Иванов Бакалов

длъжност, катедра, факултет - Доцент в департамент Н.С.

приемно време:сряда 11.30-12.30ч.

телефон: + 359 889129758

e-mail

Адрес:

Вуси Пловдив,НБУ София,Академия на МВР,

бул. „Александър Малинов“ № 1/…или друг

Биографични данни:

• завършено образование –ВХТИ-София , Пловдивски технически университет,, Външна търговия“

• допълнителни квалификации-Външна търговия

• научни интереси-Политика на сигурност на Република България,Геополитика

• придобити ОНС –Военна академия ,,Г.С.Раковски“-София. Национална сигурност-9.1

Професионален стаж:

• заемани академични длъжности –Доцент ,НБУ-София,Академия на МВР,ВУСИ-Пловдив

• заемани административни длъжности – ВУЗ, друго

Избрани публикации:

1. Нови геополитически предизвикателства на Балканите.доц.д-рЙ.Бакалов.2018г.,Списание ,,Политика и сигурност“,брой1,2018г.ВУСИ,Пловдив,ISBN-2535-0358

2. Радикализация плюс насилствен екстремизъм равно на тероризъм.доц.д-рЙ.Бакалов,2019г.Издателски комплекс ВУСИ-Пловдив,2019г.ISBN-978-619-7343-24-3

3. Противодействие на международния тероризъм,организираната престъпност и корупцията.Роля на политическите партии.-с.24-31.доц.д-р Й.Бакалов.2019г.Годишник,томXV, ISBN-2367-8798

4. Предизвикателства,рискове и заплахи пред Европейския съюз.доц.д-рЙ.Бакалов2019г. НБУ.

5. Влияние на Русия и САЩ на политиката на Европеиския съюз.доц.д-рЙ.Бакалов.2019г.НБУ.

6. Балканите в контекста на политиката на Русия.доц.д-р Й.Бакалов.2019г.НБУ.

7. Руската политика към Сирия и Близкия изток,след частичното изтегляне на САЩ от района Доц.д-р Йордан БакаловНБУ2020г.

8. Западните Балкани и Руската политика Доц.д-р Йордан Бакалов НБУ2020г.


Публикации:


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Звание, Име, Фамилия Доцент д-р Йордан Бакалов

2015 г. Директор на служба ,,Военна информация“

2014 г. Министър на вътрешните работи

2009 г. – 2013 г.

2005г.-2009г.

2001 г. – 2005 г.

1997г.-2001г.

1989 -1996 г. 41-во Народно събрание

• Председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите

• Член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

40 – то Народно събрание

• Председател на Комисията по жалбите и петициите на гражданите

• Член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и подкомисията за контрол на специалните служби

• Председател на ПГ на ОДС

39 – то Народно събрание

• Народен представител

Член на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

38-мо Народно събрание

• Председател на Комисията по национална сигурност

. Член на комисията по бюджет и финанси

Научен сътрудник в ИТМЕ – гр. Пловдив

Началник производство Завод „Метал” – гр. Пловдив

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Висше магистър

1. ВХТИ – София, Специалност инженер – металург, 1987 г.

2. Технически университет – София, специалност „Външна търговия“

1997 г.

Институт по цветни метали – Пловдив, Научен сътрудник – 1989 г.

Доктор по научна специалност: 05.02.24. Организация и управление извън сферата на материалното производство /национална сигурност/2009 г.

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 1. Преподавателска дейност по проблемите на сигурността и парламентарния контрол

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умения за координация, управление и администриране.

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

Работа с Windows, MS Office , Internet, Page Maker и др.

ПУБЛИКАЦИИ

1. Йордан Бакалов. ”Динамика на сигурността на Република България (Ролята на партиите)”.С.,ВА,,Г.С.Раковски“2006г.

2. Йордан Бакалов. Методологически проблеми на изграждане на теоретичен модел на политиката за сигурност на Република България. – Военен журнал, 2008, № 6.

3. Йордан Бакалов. Партиите и политиката на сигурност на Република България. Опит за осмисляне на взаимодействието на основните участници в полето на сигурността.-Университетско издателство,,Неофит Рилски“,Благоевград,2008г.

4. Йордан Бакалов. Реформата и граждански контрол на сектора за сигурност.Център за демократичен контрол на въоръжените сили,Швейцария,институт ,,Отворено общество“и Народното събрание на Република България.С.2008г.

5. Йордан Бакалов. Специалните служби на комунистическите режими - рисков фактор за сигурността и правовата държава в Югоизточна Европа. Център за демократичен контрол на въоръжените сили,Швейцария,институт ,,Отворено общество“и Народното събрание на Република България.С.2008г.

6. Йордан Бакалов. Предизвикателства пред политиката за сигурност.Военен журнал 5/2009

7. Йордан Бакалов. Algorithms for Optimization of the Security System of the Republic of Bulgaria. International Journal on Information Technologies and Security. 4/2010, p.63 - 72

8. Йордан Бакалов, Румян Русев. Екстремизмът и тероризмът като нови параметри на социалната криза. International Journal on Information Technologies and Security. 1/2011

9. Йордан Бакалов. Знанието при осъществяване на демократичен контрол над специалните служби. ВА Раковски. Сборник доклади от научна конференция „Изграждане на сигурност базирана на знания“. стр. 186/02.09.2009

10. Йордан Бакалов. Промените в закона за отбраната и въоръжените сили на Република България показват високо ниво на амбициите за интегритет в министерството на отбраната. ВА Раковски. Сборник доклади от научна конференция „Изграждане на сигурност базирана на знания“. стр. 179/02.09.2009

11. Йордан Бакалов. Основни принципи и съставни елементи на политиката за сигурност. НБУ. Център за изучаване на рисковете за сигурността. Балкански форум по сигурността. Стратегии и политики на сигурност. С., 09.04.2010, Книга 1. Стр. 48 - 61

12. Йордан Бакалов. Принципът на разделението на властите в контекста на политиката за национална сигурност”. ВА Раковски. Сборник доклади от научна конференция „Политиката за сигурност и отбрана – актуални проблеми на националната и международната сигурност“ 1-2 юни 2010 ФНСО, стр. 13 - 17

13. Йордан Бакалов Предизвикателства пред организацията на дейността на политическите партии в борбата с екстремизма, насилието, организираната престъпност и корупцията. ВА Раковски. Сборник доклади от научна конференция „Политиката за сигурност и отбрана – актуални проблеми на националната и международната сигурност“ 1-2 юни 2010 ФНСО, стр. 48 - 52

14. Румян Русев, Йордан Бакалов. Самоубийствените атентати в света (2001 – 2010); ВА Раковски. Сборник доклади от научна конференция „Политиката за сигурност и отбрана – актуални проблеми на националната и международната сигурност“ 1-2 юни 2010 ФНСО, стр. 56 - 60

15. Йордан Бакалов. Роля, място и съдържание на дейността на политическите парии в борбата с екстремизма и насилието, организираната престъпност и корупцията. Българко сдружение по авиационна, морска и космическа медицина. Сборник доклади от VIII научна конференция. 27.10.2010.

16. Йордан Бакалов. Информационната сигурност като проблем на демократичния граждански контрол – социалнопсихологически аспекти. Сборник доклади от научна конференция. Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 2010, стр. 429 – 438.

17. Знанието като инструмент на реформите в системата за сигурност.-доц.д-р Й.Бакалов, НБУ 2014г ,ISBN:978-535-838-8

18. Регионалното военно сътрудничество в Югоизточна Европа.-проф.Георги Бахчеванов,доц.д-р Й.Бакалов,НБУ 2016г.,ISBN-978-954-535-907-1

19. Политика за сигурност на малките държави в борбата с екстремизма и насилието.-доц.д-р Й.Бакалов,ВУСИ-Пловдив2016г.,ISBN-978-95 -92776-0-9

20. Влияние на кюрдите върху сигурността на Черноморския район и Близкия изток.-доц.д-рЙ.Бакалов,2017г.,Издател-Научно-технически съюз по Машиностроене,,Индустрия-4.0“,ISBN 978-619-7383-07-2

21. Стабилността на Близкия Изток и Черноморския регион в контекста на решението на кюрдския въпрос.,доц.д-р Й.Бакалов,Списание ,,Политика и сигурност“,брой 2,2017г.ВУСИ,2017г.ISBN-2535-0358

22. Кюрдския фактор в решението на геополитическото уравнение за стабилността на Черноморския и Близкоизточния регион.доц.д-р Й.Бакалов,2017г.ВУСИ-Пловдив,2017г., ISBN 978-619-7343-09-0.

23. Съвременния тероризъм-негативен фактор в Европейската среда за сигурност.доц.д-р Й.Бакалов.НБУ.2017г.Поредица,, наука, образование, сигурност“NSBN-978-954-535-953-8

24. Геополитически предизвикателства на Балканите.Влияние на Е.С. и Русия в стабилността им.доц.д-р Й.Бакалов,2018г.,Издател-Научно-технически съюз по машиностроене,,Индустрия-4.0“,ISBN 978-619-7383-09-6

25. Роля на САЩ,Турция, близкоизточните държави и Китай за стабилността на Западните Балкани. Доц.д-рЙ.Бакалов,2018г.,Издател-Научно-технически съюз по машиностроене,,Индустрия-4.0“,ISBN 978-619-7383-09-6

26. Нови геополитически предизвикателства на Балканите.доц.д-рЙ.Бакалов.2018г.,Списание ,,Политика и сигурност“,брой1,2018г.ВУСИ,Пловдив,ISBN-2535-0358

27. Радикализация плюс насилствен екстремизъм равно на тероризъм.доц.д-рЙ.Бакалов,2019г.Издателски комплекс ВУСИ-Пловдив,2019г.ISBN-978-619-7343-24-3

28. Противодействие на международния тероризъм,организираната престъпност и корупцията.Роля на политическите партии.-с.24-31.доц.д-р Й.Бакалов.2019г.Годишник,томXV, ISBN-2367-8798

29. Предизвикателства,рискове и заплахи пред Европейския съюз.доц.д-рЙ.Бакалов2019г. НБУ.

30. Влияние на Русия и САЩ на политиката на Европеиския съюз.доц.д-рЙ.Бакалов.2019г.НБУ.

31. Балканите в контекста на политиката на Русия.доц.д-р Й.Бакалов.2019г.НБУ.

32. Руската политика към Сирия и Близкия изток,след частичното изтегляне на САЩ от района Доц.д-р Йордан БакаловНБУ2020г.

33. Западните Балкани и Руската политика Доц.д-р Йордан Бакалов НБУ2020г.

Курсове от текущия семестър: