Лидерство и мениджмънт в образованието

Кратко представяне на програмата:

МП “Лидерство и мениджмънт в образованието” цели да предостави цялостно разбиране и познаване на аспектите и подходите за лидерство и мениджмънт в образователните институции. При все по-нарастващото значение на образованието, образователният мениджмънт е тази комплексна дейност, която трябва да обедини и задейства различните ресурси (човешки, материални и идеи) за постигане на желаните и очаквани цели. Успешният мениджмънт зависи от степента на координация и организация на тези ресурси. За да управлява ефективно и да бъде лидер, мениджърът трябва да е в състояние да съдейства за изграждане и развитие на уникалния образ на образователната институция – култура, ценности, интегритет – които формират чувство за принадлежност, ангажимент и удовлетвореност в целия екип.

Програмата е адресирана до професионалисти, които планират да заемат ръководни и административни длъжности и да подобрят своите административни умения. Ключовите теми на образователното лидерство и мениджмънт ще бъдат разгледани както от теоретична, така и от практическа гледна точка, като се изследват и разликите между тези понятия и областите на приложение.

Програмата е интердисциплинарна и включва елементи от дисциплини като бизнес и администрация, управление, психология, ИКТ, политически науки, икономика, право, комуникации, културология и др. Програмата предлага знания и умения за това какво трябва да се направи, как да се направи и как да анализираме това, което е направено. Студентите ще придобият компетентности в редица области и теми - национални и европейски политики в образованието, стратегическо планиране, технологии за управление, развитие на екипите в образователната организация, организационна култура и управление на ресурсите, образователни иновации, осигуряване на качеството, разбиране на лидерството в образованието като социално изградена и етична практика.

За да могат да се обучават в програмата, кандидатите трябва да притежават ОКС “бакалавър” или ОКС “магистър” по специалности от професионални направления 1.2. Педагогика или 1.3. Педагогика на обучението по ..., или от други професионални направления с придобита квалификация “учител”.

Магистърската програма дава възможност за надграждане на знанията и уменията на студентите в тази област и възможности за широка реализация.

прочети още
Лидерство и мениджмънт в образованието
 • проф. д-р Галин Цоков EDMM102 Стратегически и организационен мениджмънт в образованието EDMM104 Образователно лидерство
 • проф. д-р Димитър Вацов EDMM207 Гражданско общество и НПО в образованието EDMM227 Семинар: Гражданско общество и НПО в образованието
 • проф. д-р Елена Благоева EDMM103 Образователни политики в ЕС. Сравнителен анализ. EDMM113 Практика: Програми на ЕС в образованието EDMM202 Софтуеър на ума - интеркултурни аспекти в образованието EDMM205 Стратегически и програмни документи за развитие на образованието в РБ и в ЕС до 2030 г. EDMM301 Проектно мислене и управление на образователни проекти EDMM331 Стаж: Мениджмънт в образованието (ОУ, СОУ, детска градина, образователна НПО, социално-педагогическа институция)
 • проф. д-р Емилия Алексиева EDMM304 Психология на неагресивната комуникация
 • проф. д-р Иван Боевски EDMM302 Финансов мениджмънт на образователни организации
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев EDMM201 Развитие на училищни екипи и екипна ефективност
 • проф. д-р Мартин Канушев EDMM204 Кризи, конфликти и дилеми в образованието EDMM224 Семинар: Кризи, конфликти и дилеми в образованието
 • проф. д-р Христо Тодоров EDMM303 Ценности и ценностно формиране
 • доц. Огняна Георгиева-Тенева, д.н. EDMM303 Ценности и ценностно формиране EDMM306 Управление на качеството в образованието
 • доц. д-р Евгения Тополска EDMM101 Образователен мениджмънт EDMM106 Правно-нормативна уредба на училищната система EDMM112 Семинар: Мениджмънт на учебния процес EDMM116 Семинар: Училищно законодателство - казуси
 • доц. д-р Теодора Карамелска EDMM204 Кризи, конфликти и дилеми в образованието EDMM224 Семинар: Кризи, конфликти и дилеми в образованието
 • доц. д-р Христо Гьошев EDMM207 Гражданско общество и НПО в образованието EDMM227 Семинар: Гражданско общество и НПО в образованието
 • ас. д-р Лъчезар Африканов EDMM102 Стратегически и организационен мениджмънт в образованието EDMM105 Лидерът в училищната организация. Лидерски стилове и подходи EDMM111 Семинар: Стратегически и организационен мениджмънт в образованието EDMM115 Семинар: Мисия, визия, ценности на образователния лидер EDMM201 Развитие на училищни екипи и екипна ефективност EDMM206 Коучинг подходът в образователното лидерство EDMM221 Практика: Училищни екипи и екипна ефективност EDMM226 Практика: Коучинг и лидерство EDMM305 Предприемачество и мениджмънт на иновациите в образованието
 • д-р Ваня Кастрева-Монова EDMM302 Финансов мениджмънт на образователни организации
 • д-р Георги Текев EDMM305 Предприемачество и мениджмънт на иновациите в образованието
 • д-р Людмил Дуриданов EDMM107 Социалните мрежи в образованието на 21 век EDMM117 Семинар: Социалните мрежи в образованието на 21 век
 • Ина Дикова EDMM203 Дигитални технологии в управлението на образователната организация EDMM223 Практика: Дигитални технологии в управлението на образованието
 • Милена Драгова EDMM205 Стратегически и програмни документи за развитие на образованието в РБ и в ЕС до 2030 г. EDMM225 Семинар: Стратегически и програмни документи за развитие на образованието в РБ и в ЕС до 2030 г. EDMM307 Дизайн мислене за иновации в образованието