Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)

Кратко представяне на програмата:

МП „Юридически превод“ подготвя специалисти в областта на юридическия превод и правната комуникация, които владеят професионално английски или немски език, както и комбинации между тях. Приемът в програмата е след изпит по език. Програмата е ориентирана към юристи, филолози и към специалисти от други области на знанието, които биха желали да се занимават с юридически превод. В процеса на обучение студентите изграждат умения за посредничене при успешно осъществяване на професионален диалог в междукултурни и международни контексти, както и необходимите компетенции за повишаване на професионалната им подготовка съобразно динамично изменящите се правни норми и системи, придобиват изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика. По време на обучението си студентите имат възможността да се възползват от стипендии за стажант-преводачи в Европейския парламент и Европейската комисия.

Важно: Програмата предлага подготвителен семестър за кандидатите, които не са завършили право, както и за тези, които не са завършили филологическа специалност. Студентите, които не са филолози или юристи, могат да запишат подготвителен семестър за неспециалисти в областта на правото, както и съответно за неспециалисти в областта на филологическите науки. Студентите могат да се дипломират със специализация само английски език или само немски език като изберат едногодишната програма (два семестъра: 81 кр.). Ако желаят да се дипломират и с двете специализации, необходимо е да запишат три семестъра (общо 90 кр.).

прочети още
Юридически превод с два чужди езика (английски и немски)
 • проф. Дияна Янкова, д.н. LTIM040 Проект: Словообразуване в английския език LTIM100 Съпоставителен преглед на правните системи (България – САЩ, Канада, Великобритания, Австралия) LTIM180 Проект: Сравнителен анализ на съдебните системи LTIM303 Стаж английски и немски език TRIM110 Теория на превода TRIM242 Превод на юридически текстове – английски език TRIM352 Междукултурна прагматика и превод
 • проф. Ирена Василева, д.н. LTIM008 Анализ на специализиран текст (английски език) LTIM225 Превод на административни текстове LTIM272 Семинар: Превод на административни документи LTIM360 Писмен превод – съдебни решения и документи (английски език) LTIM370 Терминологични ресурси на ЕС и работа с тях
 • проф. Мария Грозева, д.н. LTIM009 Анализ на специализиран текст (немски език) LTIM107 Записки в устния превод LTIM140 Консекутивен превод на правни текстове (чужд език - български) LTIM311 Консекутивен превод (български – немски език) LTIM341 Билатерален превод (немски език) TRIM011 Консекутивен превод от немски език TRIM210 Професията на преводача: Социолингвистични и психолингвистични проблеми при превода TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика
 • доц. д-р Борис Наймушин LTIM140 Консекутивен превод на правни текстове (чужд език - български) LTIM220 Симултанен правен превод (чужд език - български) LTIM303 Стаж английски и немски език LTIM310 Консекутивен превод (български – английски език) LTIM321 Симултанен превод (български – английски език) TRIM010 Консекутивен превод от английски език TRIM110 Теория на превода TRIM400 Редактиране на преводен текст - английски език TRSM002 Проект: Превод за международни организации TRSM020 Семинар: Техники на говора за устни преводачи TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз TRSM201 Семинар: Преводачи и преводачески агенции TRSM207 Семинар: Записки в консекутивния превод
 • доц. д-р Венета Сиракова TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • доц. д-р Деница Топчийска LTIM011 Обща теория на правото LTIM034 Проект по Обща теория на правото
 • доц. д-р Елена Тарашева LTIM200 Терминологични бази данни и работа с тях LTIM260 Семинар: Използване на терминологични бази данни LTIM270 Проект: Междукултурна медиация LTIM290 Семинар: Съпоставителен анализ на правна терминология (английски език) LTIM303 Стаж английски и немски език
 • доц. д-р Ирина Георгиева TRIM352 Междукултурна прагматика и превод TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика
 • доц. д-р Мариана Малинова TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • доц. д-р Нели Раданова TRIM352 Междукултурна прагматика и превод
 • доц. д-р Снежана Ботушарова LTIM012 Конституционно право LTIM031 Проект по Въведение в Конституционното право
 • доц. д-р Татяна Фед TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • доц. д-р Цветалина Петкова LTIM017 Въведение в семейно и наследствено право LTIM032 Проект по Въведение в семейно и наследствено право
 • гл. ас. д-р Екатерина Григорова TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • гл. ас. д-р Милен Шипчанов TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • гл. ас. д-р Памела Бучкова LTIM015 Въведение в административното право LTIM030 Проект по Въведение в административното право
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов TRIM230 Работа с преводачески софтуер TRSM007 Практика: Преводачески софтуер (SDL TradosStudio, SDLMultiTerm, Deja vu) TRSM202 Проект: Превод и системи за управление на качеството (ISO 9001)
 • гл. ас. Амелия Марева TRIM400 Редактиране на преводен текст - английски език TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод
 • гл. ас. Анелия Ламбова LTIM009 Анализ на специализиран текст (немски език) LTIM041 Проект: Словообразуване в немския език LTIM043 Проект: Практическа граматика на немския език LTIM131 Редактиране на преведен правен текст (немски език) LTIM251 Писмен юридически превод (български - немски) LTIM303 Стаж английски и немски език LTIM361 Писмен превод – съдебни решения и документи (немски език) TRIM210 Професията на преводача: Социолингвистични и психолингвистични проблеми при превода TRIM243 Превод на юридически текстове – немски език TRSM005 Проект: Екипна работа при превод
 • ас. д-р Петя Петкова - Сталева TRSM003 Семинар: Превод на културно-специфична лексика TRSM005 Проект: Екипна работа при превод TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз
 • ас. д-р Четин Казак LTIM013 Право на ЕС LTIM019 Международни отношения LTIM035 Проект по Право на Европейския съюз
 • д-р Даниела Петрова LTIM291 Семинар: Съпоставителен анализ на правна терминология (немски език)
 • д-р Ирина Георгиева TRSM005 Проект: Екипна работа при превод
 • д-р Ирина Димитрова LTIM290 Семинар: Съпоставителен анализ на правна терминология (английски език)
 • преп. Андрей Андреев LTIM042 Проект: Практическа граматика на английския език LTIM250 Писмен юридически превод (български - английски) LTIM280 Проект: Писмен юридически превод (български – английски език) LTIM303 Стаж английски и немски език LTIM340 Билатерален превод (английски език)
 • преп. Анжела Ангелова LTIM281 Проект: Писмен юридически превод (български – немски език) LTIM303 Стаж английски и немски език TRIM401 Редактиране на преводен текст - немски език
 • преп. Галина Величкова LTIM130 Редактиране на преведен правен текст (английски език)
 • преп. Нора Кръстева LTIM260 Семинар: Използване на терминологични бази данни LTIM303 Стаж английски и немски език LTIM322 Симултанен превод (български – немски език) TRSM102 Проект: Терминологични ресурси на Европейския съюз