Извличане на знания и технологии за големи данни

Кратко представяне на програмата:

Темпът на търсене на специалисти с анализаторски умения е сред най-високите в IT сферата, като тази тенденция е устойчива. Двигател на този ръст e постоянно увеличаващият се обем от съхранени, слабоструктурирани данни, анализът на които води до важни и неочевидни резултати. Уменията, които са с най-висок ръст на търсене през 2021 г. (~13% според глобално проучване на Lee Hecht Harrison) и настоящата магистърска програма последователно развива у студентите са: машинно обучение, визуализиране на данни, количествен анализ на данни – основни дисциплини, формиращи науката за данните (data science).

Програмата предлага подготовка по методи за анализ на данни с цел извличане на знания, както и по технологии за съхранение на големи обеми от данни (Big Data). Подбраните курсове съответстват на най-добрите практики в образованието по машинно обучение (machine learning), статистическото моделиране (statistical modeling) и визуализирането на данни (data visualization) – важни елементи на т.нар. наука за данните (data science). Знанията ще бъдат прилагани в областта на разпознаването и изображения (image recognition), роботиката, откриването на редки събития в действащи физически мегаексперименти и др. Голяма част от аудиторните курсове имат проект. Третият семестър включва практически стаж. Сред преподавателския екип са: проф. д-р Красимир Манев (НБУ), проф. д-р Стоян Малешков (НБУ), проф. д-р Михаил Тодоров (ТУ-София), проф. д-р Кирил Симов (БАН), доц. д-р Ясен Горбунов (НБУ), доц. д-р Димитър Атанасов (НБУ), доц. д-р Ласко Ласков (НБУ), д-р Росица Голева (НБУ), д-р Стоян Мишев (НБУ), д-р Иван Ванков (БАН), д-р Петър Христов (ЦЕРН), д-р Владимир Алексиев (Онтотекст), д-р Никола Тулечки (Онтотекст), д-р Слав Ангелов (НБУ), Антон Андонов. Съотношението на щатните към хоноруваните преподаватели е 2:1 в полза на щатните.

Обучението в програмата следва практически подход, като в достъпна форма се дават основните достижения в области на статистическото обучение, както и в технологиите за съхранение и обработка на големи обеми от данни.

Изследователската компонента е важна за дейността на всеки анализатор на данни, поради което в курсовете се обсъждат актуални задачи от различни области на науката. Лекторите в програмата, които активно работят в областите на бизнес анализите и научните изследвания, онагледяват теоретичните постановки с множество примери и реализации. За обучението се използват специализираните лабораторни кабинети на НБУ. В курсовете по облачни технологии и обработка на големи данни се използват технологии на Amazon, Databricks, Microsoft и Google.

Успешно завършилите студенти могат да продължат професионалното си развитие като анализатори на данни, водещи до вземане на решения, както в корпоративна среда, така и в средни и големи предприятия. Индустриите, в които нуждата от аналитични знания и умения са най-значителни са производството, информационните технологии и телекомуникациите, финансите и застраховането.

https://www.facebook.com/nbudatascience/

прочети още
Извличане на знания и технологии за големи данни
 • проф. Иван Ланджев, д.н. DSCM042 Математически методи в криптографията
 • проф. д-р Красимир Манев DSCM004 Конкурентно програмиране DSCM009 Проект: Конкурентно програмиране
 • проф. Михаил Тодоров DSCM002 Матрични изчисления DSCM010 Проект: Матрични изчисления DSCM038 Тензорно смятане
 • доц. д-р Димитър Атанасов DSCM013 Вероятности и статистика за извличане на знания от данни DSCM019 Проект: Вероятности и статистика за извличане на знания от данни DSCM030 Теория на данните DSCM032 Проект: Теория на данните DSCM044 Проект: Прогнозиране чрез анализ на данни - II част
 • доц. д-р Иван Держански DSCM039 Обработка на естествен език DSCM043 Увод в обработката на естествен език
 • доц. д-р Ласко Ласков DSCM026 Обработка на изображения и разпознаване на образи
 • доц. д-р Методи Трайков DSCM008 Проект: Изграждане на приложения за големи данни - I
 • доц. д-р Росица Голева DSCM024 Мрежа за съхраняване на данни DSCM029 Стаж DSCM035 Проект: Софтуерни архитектури за машинно обучение
 • доц. д-р Стоян Мишев DSCM001 Прогнозиране чрез анализ на данни – I част DSCM005 Изграждане на приложения за големи данни DSCM006 Проект: Прогнозиране чрез анализ на данни – I част DSCM008 Проект: Изграждане на приложения за големи данни - I DSCM010 Проект: Матрични изчисления DSCM011 Прогнозиране чрез анализ на данни - II част. Невронни мрежи DSCM023 Прогнозиране чрез анализ на данни III. Машинно обучение с TensorFlow DSCM028 Високопроизводителни изчисления DSCM029 Стаж DSCM034 Софтуерни архитектури за машинно обучение DSCM035 Проект: Софтуерни архитектури за машинно обучение DSCM040 Алгоритми за автономни системи за управление DSCM041 Проект по алгоритми за системи за автономно управление DSCM044 Проект: Прогнозиране чрез анализ на данни - II част DSCM140 Системи за автономно управление
 • доц. д-р Ясен Горбунов DSCM028 Високопроизводителни изчисления DSCM040 Алгоритми за автономни системи за управление DSCM041 Проект по алгоритми за системи за автономно управление DSCM140 Системи за автономно управление
 • гл. ас. д-р Слав Ангелов DSCM013 Вероятности и статистика за извличане на знания от данни DSCM019 Проект: Вероятности и статистика за извличане на знания от данни
 • д-р Никола Тулечки DSCM031 Семантични технологии
 • д-р Петър Христов DSCM001 Прогнозиране чрез анализ на данни – I част DSCM011 Прогнозиране чрез анализ на данни - II част. Невронни мрежи DSCM023 Прогнозиране чрез анализ на данни III. Машинно обучение с TensorFlow
 • Антон Андонов DSCM004 Конкурентно програмиране DSCM009 Проект: Конкурентно програмиране
 • Лъчезар Петров DSCM001 Прогнозиране чрез анализ на данни – I част DSCM011 Прогнозиране чрез анализ на данни - II част. Невронни мрежи DSCM023 Прогнозиране чрез анализ на данни III. Машинно обучение с TensorFlow DSCM040 Алгоритми за автономни системи за управление