Езикова и речева патология (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Brief presentation of the program:

The program is aimed at training specialists in treatment of children, adolescents and adults with communication disorders in developmental and acquired language, speech problems, pervasive developmental disorders, rehabilitation of cognitive disorders and neurodegenerative diseases. The training program is oriented to specific therapeutic interventions, programs, basic and alternative methods of therapy and use of assistive technologies in the diagnosis and treatment of the developmental and acquired cognitive disorders.

The taught and presented therapeutic approaches are based on evidence-based practices.

Extracurricular classes include projects, practical and scientific seminars, internships.

The program offers preparatory module for candidates from other educational areas with a bachelor degree other than Language and Speech Pathology.

прочети още
Езикова и речева патология (на английски език)
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. REHM353 Клиника на афазии и терапия чрез алтернативни визуални системи REHM451 Анатомия и физиология на нервната система
 • проф. Явор Конов, д.н. REHM355 Арттерапия в логопедичната практика
 • проф. д-р Виолета Боянова REHM150 Речева патология REHM155 Терапия на ринолалия REHM157 Практически тренинг: Логопедична оценка и терапевтични тенденции при деца и възрастни с комуникативни нарушения REHM158 Практика: Терапевтични практики при деца с езикови и артикулаторни нарушения REHM160 Практика: Изработване на дългосрочна терапевтична програма REHM164 Уъркшоп: Методи за работа при деца с обучителни трудности REHM251 Класически и алтернативни методи за терапия при дизартрия REHM254 Диагноза и диференциална диагноза на комуникативните нарушения REHM259 Практика: Терапевтични практики при деца с флуентни нарушения и дислексия REHM261 Практика: Оценка на когнитивните способности чрез прилагане на подпомагащи технологии REHM264 Практика: Събиране на данни от изследване, анализ и интерпретация REHM352 Терапевтични програми за лица с интелектуални затруднения REHM357 Практически тренинг: Терапия при възрастни с неврогенни комуникативни нарушения REHM358 Стаж: Логопедична терапия при възрастни с комуникативни нарушения(Internship: Speech therapy for adults with communication disorders) REHM452 Невропсихологични аспекти на комуникативните нарушения REHM453 КН при неврологични и психични нарушения REHM454 Развитие на комуникацията в ранна детска възраст REHM457 Стаж: Логопедична терапия при деца и възрастни с комуникативни нарушения REHM461 Практика: Изследване на възрастни с комуникативни нарушения
 • проф. д-р Емилия Алексиева REHM256 Методология на научните изследвания
 • доц. д-р Александра Иванова REHM355 Арттерапия в логопедичната практика
 • доц. д-р Екатерина Тодорова REHM154 Терапия при развитийни артикулационни нарушения REHM157 Практически тренинг: Логопедична оценка и терапевтични тенденции при деца и възрастни с комуникативни нарушения REHM158 Практика: Терапевтични практики при деца с езикови и артикулаторни нарушения REHM159 Практика: Оценка на езиковия профил чрез прилагане на инструментални подходи REHM161 Практика: Разработване на специфичен терапевтичен материал за терапия на артикулационни нарушения REHM253 Терапия на специфични езикови нарушения в детска възраст REHM256 Методология на научните изследвания REHM257 Практически тренинг: Терапия при деца с неврогенни комуникативни нарушения REHM259 Практика: Терапевтични практики при деца с флуентни нарушения и дислексия REHM260 Практика: Терапевтична програма чрез прилагане на подпомагащи технологии за деца с обучителни трудности REHM262 Практика: Терапия на езиков дефицит чрез прилагане на Baby Sign Language REHM350 Класически и алтернативни методи за терапия при дислексия на развитието REHM356 Терапия на комуникативни нарушения при деца с билингвизъм REHM358 Стаж: Логопедична терапия при възрастни с комуникативни нарушения(Internship: Speech therapy for adults with communication disorders) REHM456 Психолингвистика REHM457 Стаж: Логопедична терапия при деца и възрастни с комуникативни нарушения REHM458 Практика: Работа с деца с езикови нарушения REHM459 Практика: Работа с деца с артикулационни нарушения
 • доц. д-р Иванка Асенова REHM151 Сравнителна логопедия REHM351 Невролингвистика
 • доц. д-р Маргарита Станкова REHM153 Терапия на заекване - практики основани на доказателства REHM156 Семинар: Представяне на случай REHM157 Практически тренинг: Логопедична оценка и терапевтични тенденции при деца и възрастни с комуникативни нарушения REHM158 Практика: Терапевтични практики при деца с езикови и артикулаторни нарушения REHM162 Практика: Разработване на индивидуална терапевтична програма при деца с нарушение на невербалната комуникация REHM250 Компютърни технологии в системата на логопедичната практика REHM252 Терапия на аутизъм - PECS, ABA, Teach REHM256 Методология на научните изследвания REHM257 Практически тренинг: Терапия при деца с неврогенни комуникативни нарушения REHM258 Семинар: Подходи за работа в групи REHM259 Практика: Терапевтични практики при деца с флуентни нарушения и дислексия REHM263 Уъркшоп: Изследователски методи в логопедията REHM354 Терапия на комуникативни нарушения при лица със сензорно- интегративни дисфункции REHM356 Терапия на комуникативни нарушения при деца с билингвизъм REHM358 Стаж: Логопедична терапия при възрастни с комуникативни нарушения(Internship: Speech therapy for adults with communication disorders) REHM453 КН при неврологични и психични нарушения REHM457 Стаж: Логопедична терапия при деца и възрастни с комуникативни нарушения REHM460 Практика: Работа с деца с емоционални и поведенчески нарушения
 • доц. д-р Полина Михова REHM250 Компютърни технологии в системата на логопедичната практика
 • доц. д-р Румен Петров REHM255 Терапия на емоционални и поведенчески разстройства - поведенчески подходи, групова терапия, програми за родители
 • гл. ас. д-р Надя Колчева REHM455 Практика: Изследване на възрастни с комуникативни нарушения
 • ас. Цвета Каменски REHM255 Терапия на емоционални и поведенчески разстройства - поведенчески подходи, групова терапия, програми за родители
 • д-р Славина Лозанова REHM152 Клинични аспекти на невербалната комуникация REHM354 Терапия на комуникативни нарушения при лица със сензорно- интегративни дисфункции
 • Цветанка Генова-Стоянова REHM251 Класически и алтернативни методи за терапия при дизартрия REHM353 Клиника на афазии и терапия чрез алтернативни визуални системи