Организационна и социална психология

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирана подготовка по проблемите на човешкото поведение в работна и социална среда. Фокусът е върху взаимодействието между организациите и хората, които работят в тях/или с тях с цел повишаване на тяхната ефективност. Извеждат се допирните точки на социалната и организационната психология, акцентирайки върху социално психологическите процеси в трудовите и граждански организации. Отличителна черта на програмата е изучаването и разбирането на организационните процеси от различни перспективи - на индивидуално, групово и организационно равнище.

Програмата има практическа насоченост - освен задълбочени теоретични познания, тя включва и провеждането на реални изследвания и практически упражнения, като по този начин подготвя студентите да развиват и прилагат уменията необходими за успешна реализация в света на бизнеса и управлението на човешките ресурси.

прочети още
Организационна и социална психология
 • проф. Георги Карастоянов, д.н. OSPM016 Преговаряне, разрешаване на конфликти и медиация OSPM021 Практика: Преговаряне и разрешаване на конфликти
 • проф. Сава Джонев, д.н. OSPM015 Мотивация и нагласи към труда OSPM017 Междуличностни отношения в работна среда
 • проф. Снежана Илиева, д.н. OSPM027 Организационно развитие и консултиране OSPM031 Управление на организационната култура
 • проф. д-р Елена Андонова OSPM005 Социална и емоционална интелигентност
 • проф. д-р Емилия Алексиева OSPM028 Кариерно консултиране
 • проф. д-р Енчо Герганов PSYB013 Увод в изследователските методи
 • проф. д-р Лилия Гурова PSYB608 Проект: Писане и представяне на научен текст
 • проф. д-р Морис Гринберг OSPM043 Психология и бизнес среда
 • доц. д-р Димитър Атанасов OSPM006 Количествен анализ на данни в организационната и социалната психология OSPM044 Методи за индивидуална диагностика OSPM045 Методи за диагностика на екипно и организационно ниво
 • доц. д-р Димитър Панайотов OSPM032 Професионален коучинг
 • доц. д-р Евгения Христова PSYB013 Увод в изследователските методи PSYB525 Практика: Участие в експерименти - Ічаст
 • доц. д-р Елена Паспаланова PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти
 • доц. д-р Маргарита Дилова PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • доц. д-р Милена Мутафчиева OSPM018 Тренинги: теория, дизайн и оценяване OSPM019 Психология на зрялата възраст
 • доц. д-р Пенка Христова OSPM017 Междуличностни отношения в работна среда PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти PSYB572 Проект: Стереотипи и предрасъдаци
 • гл. ас. д-р Иван Ванков PSYB013 Увод в изследователските методи
 • гл. ас. д-р Мартин Янков OSPM002 Организационно поведение OSPM005 Социална и емоционална интелигентност OSPM006 Количествен анализ на данни в организационната и социалната психология OSPM020 Комуникация и промяна на мнението OSPM034 Семинар: Дизайн на емпирично изследване за магистърска теза OSPM052 Анализ на данни и представяне на резултати OSPM053 Проект: Представяне на резултати от организационни и социални изследвания PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти
 • гл. ас. д-р Методи Коралов OSPM005 Социална и емоционална интелигентност OSPM006 Количествен анализ на данни в организационната и социалната психология OSPM020 Комуникация и промяна на мнението OSPM023 Семинар: Съвременни въпроси в социалната психология OSPM034 Семинар: Дизайн на емпирично изследване за магистърска теза OSPM041 Стаж: Оценка и развитие на човешките ресурси OSPM047 Практика: Количествен анализ на данни OSPM048 Семинар: Емоционално интелигентното работно място OSPM049 Проект: Стилове на комуникация OSPM051 Семинар: Здравето на работното място: психологически аспекти OSPM052 Анализ на данни и представяне на резултати OSPM053 Проект: Представяне на резултати от организационни и социални изследвания PSYB006 Социална психология - когнитивни процеси PSYB010 Социална психология - поведенчески аспекти PSYB572 Проект: Стереотипи и предрасъдаци PSYB776 Семинар: Общуване на работното място PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Надя Колчева PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • гл. ас. д-р Соня Драгова OSPM002 Организационно поведение OSPM007 Анализ на работата и подбор на персонала OSPM008 Практика: Умения за интервюиране OSPM009 Семинар: Библиографски умения OSPM010 Семинар: Умения за презентиране OSPM034 Семинар: Дизайн на емпирично изследване за магистърска теза OSPM035 Семинар: Кариерно развитие на организационния психолог OSPM036 Семинар: Съвременни въпроси в организационната психология OSPM041 Стаж: Оценка и развитие на човешките ресурси OSPM051 Семинар: Здравето на работното място: психологически аспекти PSYB602 Организационна психология PSYB719 Психология на труда PSYB776 Семинар: Общуване на работното място PSYB796 Проект: Дизайн на емпирично изследване по социална психология, психология на личността или психология на развитието
 • д-р Диана Христова OSPM019 Психология на зрялата възраст
 • д-р Елена Алтимирска OSPM004 Психология на човешките ресурси OSPM044 Методи за индивидуална диагностика OSPM045 Методи за диагностика на екипно и организационно ниво
 • д-р Илина Начева OSPM004 Психология на човешките ресурси
 • д-р Силвия Давидова-Иванова OSPM003 Теория и практика на лидерството
 • Ивайло Гърков   OSPM043 Психология и бизнес среда
 • Иван Нейков OSPM042 Трудово-правни аспекти при управление на човешките ресурси
 • Мария Николова OSPM018 Тренинги: теория, дизайн и оценяване OSPM032 Професионален коучинг OSPM040 Практика: Тренинги и обучения