Администрация и управление

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Държавно и публично управление, Основи на правото, Общество, икономика и бизнес, Еволюция на административните идеи и системи, Благополучие и потребителско поведение; практически курсове като Икономически теории и експериментална икономика, Основи на стопанското управление, Основи на публичната администрация, Политики на ЕС и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в два модула „Държавна и местна администрация“ и „Европейска публична администрация“ със специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми, които водят до професионална квалификация.

прочети още
Администрация и управление
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB070 Общество, икономика и бизнес
 • проф. Тодор Коларов, д.н. BAEB032 Основи на правото
 • проф. д-р Веселин Методиев BUBB300 Институционален мениджмънт
 • проф. д-р Веселина Манева BAEB032 Основи на правото
 • проф. д-р Екатерина Михайлова BUBB401 Правни анализи
 • проф. д-р Елена Благоева ADMB041 Управленска етика ADMB834 Политики на ЕС
 • проф. д-р Красимир Калинов BAEB035 Икономическа (бизнес) статистика
 • проф. д-р Кристиян Хаджиев ADMB631 Управление на проекти BAEB006 Основи на стопанското управление
 • проф. д-р Людмил Георгиев ADMB025 Икономически избор и предприемаческа култура ADMB050 Практики в местното самоуправление ADMB528 Семинар по писане и решаване на казуси ADMB608 Проект "Регионално развитие" ADMB747 Стаж BAEB029 Местна власт и икономическо развитие GENB070 Общество, икономика и бизнес GENB072 Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMB006 Основи на публичната администрация ADMB026 Организация на полицейската администрация ADMB053 Административен процес ADMB054 Административно право ADMB057 Правата на човека и тяхната защита ADMB058 Управление на човешките ресурси ADMB602 Стратегическо управление в публичната сфера ADMB610 Практика ADMB718 Политико-административни отношения ADMB751 Европейски пазар на труда ADMB810 Публична собственост ADMB852 Кариерно развитие в публичния сектор GENB015 Държавно и публично управление
 • проф. д-р Стефан Стефанов BUBB101 Принципи на микроикономиката BUBB201 Принципи на макроикономиката
 • доц. д-р Албена Павлова ADMB025 Икономически избор и предприемаческа култура ADMB080 Брандът България: културно наследство ADMB313 Административни комуникации ADMB610 Практика ADMB734 Проект: Реклама в публичния сектор ADMB747 Стаж ADMB838 Стаж ADMB857 Реклама в публичния сектор
 • доц. д-р Ангел Георгиев GENB070 Общество, икономика и бизнес
 • доц. д-р Ботьо Захаринов BUBB402 Управление на ресурси
 • доц. д-р Виктор Аврамов ADMB506 Социална политика BUBB105 Икономически основи на бизнеса BUBB400 Стратегии за управление на бизнеса
 • доц. д-р Георги Пеев ADMB055 Сравнителна публична администрация ADMB065 Администрация на европейските институции ADMB536 Практика ADMB609 Проект "Сравнителна публична администрация" ADMB611 Проект Администрация на европейските институции ADMB615 Протокол на държавните институции ADMB717 Модерните държавни институции ADMB842 Висша администрация GENB073 Въведение в административни теории и системи
 • доц. д-р Георги Петков BAEB035 Икономическа (бизнес) статистика
 • доц. д-р Деяна Марчева ADMB836 Правен режим на обществените поръчки
 • доц. д-р Димитър Панайотов BABB502 Организационно поведение
 • доц. д-р Ирена Славова-Георгиева BUBB301 Бизнес планиране
 • доц. д-р Мария Иванова ADMB912 Управление на промяната
 • доц. д-р Михаил Михайлов BUBB400 Стратегии за управление на бизнеса
 • доц. д-р Надежда Димова BAEB010 Основи на маркетинга
 • доц. д-р Надя Маринова BAEB010 Основи на маркетинга
 • доц. д-р Нинел Нешева-Кьосева BAEB020 Икономически теории и експериментална икономика BUBB104 Концептуални и практически основи на предприемачеството
 • доц. д-р Ренета Димитрова BAEB011 Въведение във финансите
 • доц. д-р Станислава Георгиева BAEB007 Основи на счетоводството
 • доц. д-р Юлиана Хаджичонева GENB070 Общество, икономика и бизнес
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова ADMB004 Гражданско общество и неправителствен сектор ADMB051 Регионално развитие ADMB052 Регионална политика на ЕС ADMB599 Устойчево развитие ADMB608 Проект "Регионално развитие" ADMB765 Финансиране на националните и регионални проекти в ЕС ADMB822 Етика и противодействие на корупцията в държавната администрация ADMB837 Общинско финансиране и развитие чрез проекти ADMB838 Стаж ADMB858 Регионално самоуправление в ЕС GENB072 Потребителско поведение и жизнен стандарт
 • гл. ас. д-р Ангел Стефанов ADMB004 Гражданско общество и неправителствен сектор GENB073 Въведение в административни теории и системи
 • гл. ас. д-р Ваня Банкова ADMB004 Гражданско общество и неправителствен сектор ADMB599 Устойчево развитие ADMB631 Управление на проекти ADMB747 Стаж ADMB765 Финансиране на националните и регионални проекти в ЕС ADMB822 Етика и противодействие на корупцията в държавната администрация ADMB837 Общинско финансиране и развитие чрез проекти ADMB838 Стаж
 • гл. ас. д-р Екатерина Цветанова-Георгиева BUBB105 Икономически основи на бизнеса
 • гл. ас. д-р Елена Спасова BUBB101 Принципи на микроикономиката
 • гл. ас. д-р Емил Калчев BAFB523 Публични финанси
 • гл. ас. д-р Ирена Тодорова POLB101 Избори и изборни практики
 • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева POLB251 Преговори и лобиране в ЕС
 • гл. ас. д-р Маргарита Мишева BUBB301 Бизнес планиране
 • гл. ас. д-р Мариана Димитрова ADMB041 Управленска етика ADMB058 Управление на човешките ресурси ADMB506 Социална политика ADMB731 Проект: Кариерно развитие в публичния сектор ADMB751 Европейски пазар на труда ADMB852 Кариерно развитие в публичния сектор ADMB912 Управление на промяната
 • гл. ас. д-р Милена Караджова ADMB053 Административен процес ADMB054 Административно право ADMB057 Правата на човека и тяхната защита ADMB065 Администрация на европейските институции ADMB536 Практика ADMB611 Проект Администрация на европейските институции ADMB718 Политико-административни отношения ADMB732 Проект: Публична собственост ADMB810 Публична собственост ADMB836 Правен режим на обществените поръчки ADMB839 Проект: Правен режим на обществените поръчки GENB015 Държавно и публично управление
 • гл. ас. д-р Петя Георгиева POLB101 Избори и изборни практики
 • гл. ас. д-р Росица Гичева ADMB080 Брандът България: културно наследство