Логопедия

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща психология, Невробиологични основи на човешкото поведение, Основи на социалната политика; практически курсове като - Мозъкът на човека, Езикова и речева патология, Психолингвистични теории за овладяване на езика и др. През третата и четвъртата година обучението в програмата се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Логопедия
 • проф. Ивайло Търнев, д.н. GENB008 Човешкият мозък PSYB700 Невропсихология PSYB703 Неврогенетика
 • проф. Мария Китова-Василева, д.н. GENB023 Наука за езика
 • проф. Толя Стоицова, д.н. LOGB600 Невербална комуникация
 • проф. Явор Конов, д.н. LOGB728 Артерапевтични практики при деца с комуникативни нарушения
 • проф. д-р Виолета Боянова GENB008 Човешкият мозък LOGB201 Генетика и комуникативни нарушения LOGB503 Обучителни трудности LOGB504 Нарушения на гълтането LOGB603 Умствена изостаналост, интегрирано обучение LOGB617 Практика: Методи за терапия на лица с дизартрия, ринолалия LOGB619 Проект: Методи за изследване на езика и говора в детска възраст LOGB705 Превенция на комуникативни нарушения в детско-юношеска възраст LOGB725 Практически тренинг: Терапия при деца със емоционално-поведенчески и комуникативни нарушения LOGB727 Практически тренинг: Терапия при деца с нарушения в писмените форми на комуникация LOGB806 Развитийни и придобити нарушения на графизма LOGB821 Проект: Умения за анкетиране и обработка и анализ на данни SODB101 Мозъкът на човека - строеж и функции SODB102 Интеграция на деца със специални образователни потребности SODB212 Анатомия и физиология на слуха и говора SODB215 Езикова и речева патология SODB304 Методи за изследване на езиковите и речеви нарушения SODB401 Невропатология SODB413 Основни принципи на превенция, диагностика и терапия при езикови и речеви нарушения
 • проф. д-р Георги Тупаров LOGB604 Организация на здравеопазването, здравно обслужване и здравна информатика SODB304 Методи за изследване на езиковите и речеви нарушения
 • проф. д-р Досю Досков LOGB704 Фониатрия LOGB807 Гласови нарушения
 • проф. д-р Морис Гринберг LOGB819 Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация
 • проф. д-р Тома Томов SODB401 Невропатология
 • проф. д-р Юрий Анастасов LOGB707 Диагностика и терапия на кранио-фациални аномалии, ринолалии
 • доц. д-р Александра Иванова LOGB728 Артерапевтични практики при деца с комуникативни нарушения
 • доц. д-р Георги Петров LOGB601 Принципи на телерехабилитацията при деца и възрастни с комуникативни нарушения LOGB700 Компютърни системи и подпомагащи технологии при терапия на комуникативни нарушения
 • доц. д-р Евгения Христова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение LOGB819 Високотехнологични средства за допълваща и алтернативна комуникация
 • доц. д-р Екатерина Тодорова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение LOGB502 Онтогенеза на комуникативната компетентност, фонетика и фонология, билингвизъм LOGB519 Проект: Детско развитие - работа с тестове и събиране на данни LOGB605 Артикулационни нарушения при деца и възрастни LOGB703 Диагностика и терапия на езикови нарушения LOGB727 Практически тренинг: Терапия при деца с нарушения в писмените форми на комуникация LOGB731 Стаж: Терапевтична работа при деца с езикови и артикулаторни нарушения LOGB802 Диагностика и терапия на нарушения на четенето и писането - деца и възрастни SODB103 История на логопедията SODB213 Психология на лица с комуникативни нарушения SODB215 Езикова и речева патология SODB402 Психолингвистични теории за овладяване на езика SODB413 Основни принципи на превенция, диагностика и терапия при езикови и речеви нарушения
 • доц. д-р Златка Михова SODB302 Семейството и динамиката му (Семейно консултиране)
 • доц. д-р Маргарита Станкова GENB033 Невробиологични основи на човешкото поведение LOGB500 Биологични основи на говора и езика LOGB505 Клинична психология и нарушения в развитието LOGB518 Практика: Диагностични методи на изследване и оценка при терапевтичната работа в логопедията LOGB602 Флуентни нарушения LOGB618 Семинар: Оценка на нарушенията на когнитивното развитие LOGB702 Разстройства от аутистичния спектър LOGB727 Практически тренинг: Терапия при деца с нарушения в писмените форми на комуникация LOGB729 Проект – Методи за изследване на езика и говора при възрастни LOGB803 Диагностика и терапия на Дизартрии - деца и възрастни LOGB804 Диагностика и терапия на Афазии, невродегенеративни нарушения LOGB822 Семинар: Ранни интервенции и родителско поведение при разстройства от аутистичния спектър LOGB823 Стаж: Терапия при възрастни с дизартрия и афазия SODB101 Мозъкът на човека - строеж и функции SODB102 Интеграция на деца със специални образователни потребности SODB212 Анатомия и физиология на слуха и говора SODB300 Психични разстройства (възрастни) SODB400 Психични разстройства (деца)
 • доц. д-р Николай Петков LOGB706 Акустика, аудиология и нарушения на слуха
 • доц. д-р Полина Михова LOGB517 Стандарти за национални и международни здравни системи и организации LOGB520 Семинар „Съвременни технологии в помощ на лоподедичната практика“ LOGB601 Принципи на телерехабилитацията при деца и възрастни с комуникативни нарушения LOGB604 Организация на здравеопазването, здравно обслужване и здравна информатика LOGB700 Компютърни системи и подпомагащи технологии при терапия на комуникативни нарушения LOGB730 Семинар: Проблеми в здравето и безопасността, превенция, комуникативни взаимодействия SODB313 Въведение и теоретични основи на общественото здраве
 • доц. д-р Росен Коларов LOGB515 Заболявания в детска възраст, ортодонтия
 • доц. д-р Росен Пасарелски LOGB517 Стандарти за национални и международни здравни системи и организации
 • доц. д-р Румен Петров LOGB201 Генетика и комуникативни нарушения LOGB606 Емоционални разтройства при деца с комуникативни нарушения
 • доц. д-р Светлозар Василев SODB300 Психични разстройства (възрастни)
 • гл. ас. д-р Веселина Къдрева LOGB100 Методи на научните изследвания
 • гл. ас. д-р Надя Колчева LOGB505 Клинична психология и нарушения в развитието LOGB516 Възрастова психология
 • гл. ас. Бойка Бъчварова LOGB502 Онтогенеза на комуникативната компетентност, фонетика и фонология, билингвизъм
 • ас. Майя Младенова LOGB300 Терапевтично поведение: общи принципи и конкретни приложения
 • ас. Цвета Каменски LOGB200 Клинична психолингвистика LOGB600 Невербална комуникация LOGB705 Превенция на комуникативни нарушения в детско-юношеска възраст SODB102 Интеграция на деца със специални образователни потребности SODB304 Методи за изследване на езиковите и речеви нарушения SODB400 Психични разстройства (деца)
 • д-р Славина Лозанова LOGB400 Практически аспекти на терапевтичната дейност при кохлеарна имплантация LOGB614 Основи на слухово-речевата терапия при деца с увреден слух LOGB705 Превенция на комуникативни нарушения в детско-юношеска възраст LOGB807 Гласови нарушения SODB103 История на логопедията SODB402 Психолингвистични теории за овладяване на езика
 • Боряна Мургина LOGB602 Флуентни нарушения
 • Венета Владимирова Василева-Кузманова   LOGB702 Разстройства от аутистичния спектър SODB400 Психични разстройства (деца)
 • Георги Георгиев LOGB702 Разстройства от аутистичния спектър
 • Диана Ненова LOGB602 Флуентни нарушения
 • Евгения Даскалова SODB400 Психични разстройства (деца)
 • Нина Йорданова   LOGB504 Нарушения на гълтането
 • Теодора Спасова LOGB707 Диагностика и терапия на кранио-фациални аномалии, ринолалии
 • Цветанка Генова-Стоянова LOGB729 Проект – Методи за изследване на езика и говора при възрастни LOGB803 Диагностика и терапия на Дизартрии - деца и възрастни LOGB804 Диагностика и терапия на Афазии, невродегенеративни нарушения LOGB823 Стаж: Терапия при възрастни с дизартрия и афазия