Философия ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща социология, Естетика и теория на изкуството, Философия на науката; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове.

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: философия

Професионална квалификация: философ

Практики:

Практическото обучение включва Лятна школа в сътрудничество с фондация "Фулбрайт", стажове в училища, издателства и изследователски институти.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети във Франция, Германия и Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

• знания в областта на историята на философията и основните дисциплини на теоретичната и практическата философия, за най-важните философски проблеми на частнонаучното познание; за основните философски теории за обществото, правото и политиката;

• умения за аргументиране и водене на публичен дебат, владеят техники за философски анализ на теоретични и обществени проблеми.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация, като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен"..

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: специалист по философия; специалисти в областта на науката, образованието, медиите, консултантската дейност, издателската дейност, политическите организации, неправителствения сектор, държавната и общинската администрация

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология

Програмен консултант:

гл.ас. д-р Теодора Карамелска

e-mail: teodora_karamelska@abv.bg

тел.: 0887334593 офис: 210, 2 корпус

прочети още
Философия ДО
 • проф. Петя Александрова, д.н. GENB088D Идеи в кинообрази
 • проф. д-р Димитър Вацов PHIB005D Същности и причини PHIB009D Условия на познанието и езика PHIB013D Граждански и политически дилеми на съвременността PHIB560D Емпиризъм и прагматизъм PHIB567D Проект "Малки изследователски проекти по философия – І част" PHIB617D Социална философия PHIB663D Проект "Малки изследователски проекти по философия – ІІ част" PHIB716D Философия на Лудвиг Витгенщайн PHIB733D Философията на Ницше PHIB766D Проект "Практически умения в четенето и писането на философски текст" PHIB767D Стаж: Организиране, участие и медийно отразяване на научни конференции и семинари
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029D Естетика и теория на изкуството PHIB006D Основни етически понятия PHIB011D Естетически теории PHIB504D Класическа гръцка философия PHIB507D Платон и платонизмът PHIB565D Семинар "Философско кафене" (европейски диалози) PHIB638D Философска естетика PHIB661D Семинар: Приложни етики - ателие за изследване на професионални общности PHIB710D Философия и метафизика на XVII век: Паскал, Спиноза, Лайбниц
 • проф. д-р Мартин Канушев GENB010D Обща социология PHIB150D Що е социология? PHIB725D Философията на Фройд
 • проф. д-р Христо Тодоров GENB088D Идеи в кинообрази PHIB017D Морални дилеми PHIB302D Философски теории за развитието на обществото PHIB617D Социална философия PHIB634D  Политическа философия PHIB662D Практика: Реализация на самостоятелен изследователски проект по стандарт за научна публикация PHIB704D Философията на Кант PHIB735D Феноменология PHIB765D Семинар "Ad hoc курс - І част" PHIB878D Семинар "Ad hoc курс - ІІ част"
 • доц. Боян Манчев, д.н. PHIB826D Структурализъм и постструктурализъм
 • доц. д-р Теодора Карамелска PHIB450D Основни социологически понятия
 • доц. д-р Христо Гьошев PHIB003D Рене Декарт: Разсъждение за метода PHIB105D Метафизика и нейните отрицания PHIB202D Основи на логиката PHIB403D Философски теории за истината PHIB512D Философията на Хегел PHIB566D  Практика: Работа с електронни ресурси и оформяне на идея за изследователски проект PHIB637D Кантовата традиция във философията PHIB639D Философия на съзнанието и действието PHIB707D Декарт и модерният рационализъм PHIB719D Критическа теория и съвременна социална критика PHIB835D Философия на морала PHIB880D Семинар "Научни публикации (студии, статии, преводи)"
 • доц. д-р Ясен Захариев PHIB001D Платон: Държавата PHIB004D Проблеми на философията PHIB008D Философия на познанието PHIB018D Монтен: "Опити" PHIB402D Философията в България PHIB635D Смисъл и ценности във философията на екзистенциализма PHIB717D Аналитична философия PHIB721D Философия и наука в епохата на Просвещението PHIB737D Свободна воля и/или необходимост PHIB845D Философия, фентъзи, фантастика PHIB879D Стаж в архива на НБУ
 • гл. ас. д-р Сергей Стефанов PHIB002D Големите философи PHIB012D Философия на религията PHIB523D Философия на средновековието и ренесанса PHIB566D  Практика: Работа с електронни ресурси и оформяне на идея за изследователски проект PHIB633D Човекът в средновековния свят PHIB703D Аристотел и аристотелизмът PHIB729D Религия и политика PHIB736D Ренесансът: философия, култура, изкуство PHIB831D Идеализъм и романтизъм - Наука, Философия, Изкуство
 • ас. д-р Валерия Сергеенкова PHIB019D Хипократовата медицина и ранната гръцка философия