Връзки с обществеността

Кратко представяне на програмата:

В основата на програмата „Връзки с обществеността“ е изграждането на умения за ефективна комуникация между организации. Уменията за комуникация и управление на комуникацията са ключови за успеха през 21. век. Тази майнър-програма има за цел да надгради спефичните комуникационни умения у студенти, които идват от други бакалавърски програми.

След първата година на обучение студентите в НБУ могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Връзки с обществеността
  • проф. Толя Стоицова, д.н. NPRN699 Практика по връзки с обществеността ІІ част PRNB015 Медия тренинг за ПР
  • проф. д-р Десислава Бошнакова COMB599 Проект: "Анализ на имиджа" COMB699  Проект: "Стратегия за развитие на имиджа" COMB884  Проект:"Стратегия за развитие на репутацията" NPRN502 Управление на специални събития NPRN504 Управление на връзки с обществеността
  • проф. д-р Росен Стоянов COMB760 Семинар "Българският опит в журналистиката и връзките с обществеността"
  • доц. д-р Александър Христов NPRN724 Маркетинг на специални събития (офлайн)
  • доц. д-р Евелина Христова COMB777 Проект: "Анализ на репутацията" NPRN704 Тактики за връзки с обществеността NPRN738 Проект "Планиране на кампании във връзките с обществеността - І част" NPRN838 Проект „Планиране на кампании във връзките с обществеността“ – II част“
  • гл. ас. д-р Десислава Данкова COMB766 Семинар "Грамотност в медиите и връзките с обществеността" COMB884  Проект:"Стратегия за развитие на репутацията" NPRN502 Управление на специални събития NPRN504 Управление на връзки с обществеността NPRN599 Практика по връзки с обществеността І част NPRN725 Управление и организиране на семинари и конференции
  • ас. д-р Жюстин Джадала Мария COMB841 Комуникация и смарт технологии NPRN505 Онлайн пространство и връзки с обществеността
  • Стоян Стоянов NPRN709 Планиране на кампании във връзките с обществеността - І част