Електронен каталог

проф. д-р Кирил Алексиев

проф. д-р Кирил Алексиев
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
02 9796620
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 10:00-12:00 alexiev@bas.bg
0878884396 Онлайн
Четвъртък 10:00-12:00 alexiev@bas.bg
0878884396 Онлайн

Професионална автобиография:


Кирил Алексиев започва висшето си образование в ТУ - София специалност "Изчислителна техника". След една година обучение се прехвърля в Киевския политехнически институт, където след 6-годишно обучение завършва специалността "Автоматизирани системи за управление". От 1984 г. до 1988 г. работи като конструктор и научен сътрудник в Институт за специална електроника към ДСО "Електрон" - София. През 1988 г. заедно с групата си е прехвърлен в Координационния център по информатика и изчислителна техника (КЦИИТ) към БАН. Там защищава докторска дисертация, хабилитира се, защитава професура. Дълги години ръководи секция "Математически методи за обработка на сензорна информация"/"Информационни технологии за обработка на сензорни данни" в Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Научните интереси са в областта на методите и алгоритмите за обработка на сензорна информация.


Публикации:


Публикации от последните 5 години:

2023

1. Alexiev, K; Vakarelski, T; Can Microsaccades Be Used for Biometrics, Sensors 23 89 2023

2. Alexiev, Kiril, Vakarelski, Teodor, Can microsaccades be used for biometrics? Sensors, 23 1 89 2022, MDPI.

3. Brezov, Danail, Hristov, Hristo, Dimov, Dimo, Alexiev, Kiril, Predicting the Rectal Temperature of Dairy Cows Using Infrared Thermography and Multimodal Machine Learning, Applied Sciences, 13 20 11416, 2023, MDPI.

2022

4. Alexiev, Kiril, Vakarelsky, Teodor, Eye movement analysis in simple visual tasks Computer Science and Information Systems, 19, 2, 619-637, 2022.

5. Dimov, D, Ivanovska, S, Alexiev, K, Hristov, A, Anastylosis of Frescos an Optimized Performance on Avitohol HPC BGSIAM, 22.12.2022.

6. Alexiev, Kiril, Slavcheva, Nevena, A Method for Target Localization by Multistatic Radars, International Conference on Modelling and Development of Intelligent Systems, 89-103, 2022, Springer Nature Switzerland.

2021

7. Topalova, Hristina, Alexiev, Kiril, ECG pulse train analysis 2021 International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA) 7-Jan 2021, IEEE.

2020

8. Alexiev, K. A new algorithm for compact signal encoding. Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences, 73, Издателство на БАН "Марин Дринов", 2020, ISSN:1310–1331 (Print), 90-95. SJR (Scopus):0.205, JCR-IF (Web of Science):0.321.

9. Alexiev, Kiril; Tkachenko, Ivan; Ivanushkin, Maksim; Volgin, Sergey; Telemetry Information Restoring in Satellite Communications Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies, pp. 129-134, 2020.

10. Alexiev, K. Nonlinearity estimation of digital signals. D. Simian and L. F. Stoica (Eds.): Modelling and Development of Intelligent Systems, series Communications in Computer and Information Science (CCIS), 1126, Springer Nature Switzerland AG 2020, 2020, ISBN:978-3-030-39236-9, ISSN:1865-0929, DOI:10.1007/978-3-030-39237-6, 1-12.

2019

11. K. Alexiev, T. Toshkov and D. Prodanov, Self-similar decomposition of digital signals, 2019 IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), Sofia, Bulgaria, 2019, pp. 1-6.doi: 10.1109/INISTA.2019.8778230, http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8778230&isnumber=8778201.

12. Kiril Alexiev, TeodorToshkov, Peter Dojnow, Enhancing Accuracy and Precision of eye tracker by head movement compensation and calibration, Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech'19), Jun 21-22, 2019, Ruse, Bulgaria, 8 pages. https://doi.org/10.1145/3345252.3345278, ISBN: 978-1-4503-7149-0, Best Paper Awards), pp. 226-233.

13. Alexiev, K, Algorithms for IMU navigation - a review, Information Technologies and Control Journal, 11,2019, pp.11-18.

Курсове от текущия семестър: