Електронен каталог

доц. д-р Тони Дончев

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
02 9225574
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на

д-р Тони Славчев Дончев,д.м.

- главен асистент в клиниката по психиатрия на ВМА

роден на 26.06.1968г.

Образование:

1999 г. - Клинична специалност по психиатрия, ВМА - София.

1994 г. - Медицина, ВМИ - София.

Професионално развитие и непрекъснато обучение:

Обучение по когнитивно-поведенческа психотерапия - 200 часа, проведено от преподаватели от чужбина: Великобритания, Дания, Италия, САЩ и Канада.

Обучение по клинична супервизия в психиатричната практика - 50 часа към БПА

Писмено и говоримо владеене на английски език, Руски и Италиански - ползва.

Компютърна грамотност - работно ниво на владеене на Windows ХР, MS Office, SPSS, Corel Draw.

Професионален опит:

2001г. - Старши асистент в клиниката по психиатрия на ВМА - София.

1995г. - След спечелването на конкурс - асистент.

1994г. - Интерн в клиниката по психиатрия на ВМА - София.

Изследователски опит:

2001г. - Личностови разстройства у военнослужещи, Изследователска тема, залегнала в плана за медико-биологични изследвания на Военномедицинска академия - София;

2002г. - Програма за ранна превенция на психози в БА.

2003г. - Ръководител екип по проект на МОН. «Стандартизация на IPDE – методика за оценка на личностови разстройства”.

Преподавателски опит:

От 1995 - Асистент на клиниката по психиатрия . Средно 450 часа учебна натовареност, главно със войскови лекари и специализанти по психиатрия.

От 2001г. - преподавател в НБУ - магистърска програма по клинична психология.

Професионални организации:

Член на Българския лекарски съюз;

Член на Българската психиатрична асоциация;

Член на Софийското психиатрично общество;

Член на Българската асоциацията по Когнитивно-поведенческа психотерапия.

Член на етичната комисия на БПА.

Публикации и научни съобщения:

1. Дончев Т., Е. Калудиев - Разделите: “Обща психиатрия”, “Специална психиатрия” и “Психофармакотерапия” – Медицина за общопрактикуващия лекар, София, 2000г. ISBN 954-90686-1-7.

2. Дончев Т., Г. Койчев - Диференциалнална диагноза и терапия. „Психиатрия”, София, 2001г. ISBN 954-90686-2-5.

3. Дончев Т. - Спешни състояния в практиката на фамилния лекар. „Специална психиатрия”, София, 2003г. ISBN 954-90686-3-3.

4. Donchev T., E. Kaludiev, M. Kaludieva, Dynamics of the Psychiatric Morbidity Depending on the Conditions within a Country in Transitional period. – II -nd Congress of Balkan Military Medical Committee, Sofia, 1997, p. 176.

5. Djunov O. , M. Kaludieva, T. Donchev, E. Kaludiev, Our experience with Treatment of Emotional Disorders with Clopixol. – II -nd Congress of Balkan Military Medical Committee, Sofia, 1997, p. 162.

6. Kaludieva M., E. Kaludiev, T. Donchev, Clinic and characteristics of first Episode of Schizophrenia in soldiers. – III –rd Congress of Balkan Military Medical Committee, Sofia, 1997, p. 177.

7. Donchev T., Z. Stoeva, M. Kaloudieva, E. Kaloudiev, L. Usunov, J. Vandev, Рposttraumatic stress disorders at disharmonic structured persons, IV –th Congress of Balkan Military Medical Committee, Ankara, 1998.

8. Donchev T., M. Kaloudieva, J. Vandev, M. Dimitrova, L. Uzunov, Risperidone and personality disorders, IV –th Congress of Balkan Military Medical Committee, Ankara, 1998.

9. Mitev, M.- Clinic of Toxicology, Donchev, T.- Clinic of Psychiatry, Arnaudov V.- Clinic on Toxicology, Acute intoxication as attempted suicide committed by military men, IV –th Congress of Balkan Military Medical Committee, Ankara, 1998.

10. Penev Kr., Zl. Stoeva, M. Dimitrova, J. Vundev, T. Donchev, E. Kaludiev, Specific features of threat of suiside in bulgarian army in 1999, IV –th Congress of Balkan Military Medical Committee, Ankara, 1998.

11. Иванов Кр., Т. Дончев, Ж. Въндев, Оценка нуждите от психиатрични консултации в обединената болница. Национална конференция по биологична психиатрия, София, 1999г.

12. Дончев Т., Разстройства в адаптацията у дисхармонично структурирани личности. Годишна конференция на БПА, София, 1999г.

13. Donchev T., Z. Stoeva, M. Kaloudieva, E. Kaloudiev, L. Usunov, J. Vandev, Valproic acids and Personality disorders, V –th Congress of Balkan Military Medical Committee, Plovdiv, 1999.

14. Donchev T., M. Popova, H. Martinova, A. Topkarov. MMA – Sofia; Bulgaria, Sofia University, New University of Bulgaria – Sofia, Standartization of IPDE – international form of method for clinical assessment of personality disorders for Bulgarian army – pilot research, VI –th Congress of Balkan Military Medical Committee, Athena, 2002.

15. Donchev T., M. Popova, H. Martinova, A. Topkarov. MMA – Sofia; Bulgaria, Sofia University, New University of Bulgaria – Sofia, Cluster “odds” in personality disorders. VIII –th Congress of Balkan Military Medical Committee, Clug Napoka, 2003.

16. Kaludieva, M.; E. Kaludiev; T. Donchev, Therapeutic approaches at manic syndrome with parenteral Depakine, VIII –th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoka, 2003.

17. Dimitrov А., К.Penev, Т.Dontchev, Adaptation signs of distress in Army recruits, VIII –th Congress of Balkan Military Medical Committee, Cluj Napoka, 2003.

18. Петрунов П., Т. Дончев, К. Генов, Йонизираща радиация и реакции на тежък стрес, Медицински магазин, Брой 13 (266), година ХІІІ, юли 2004г.

19. Donchev T., MD; Chr. Martinova, Psychologist; M. Popova, Psychologist MMA – Sofia, Bulgaria; Sofia University “Kliment Ohridsky”; Regional securiti service–Military Police. Frequency and distribution of personality disorders in non-psychiatric population. Preliminary announcement. IX –th Congress of Balkan Military Medical Committee, Istambul, 2004.

20. Col. Penev Kr., MD, Lieutenant-Col. J. Vandev, MD , Major Donchev T., MD; Hr. Martinova – Psychologist. Military Medical Academy, Military Medical Detachment for Emergency Response, Department of Psychiatry, Sofia University “Kliment Ohridsky”, Department of Psychology, Sofia, Bulgaria. Peacekeeping and combat stress menagement. Personality features. X –th Anniversary Congress of Balkan Military Medical Committee, Varna, 2005.

21. Col. Penev Krasimir MD, Col. Dimitrov Alexander MD PhD, Major Donchev Tony MD. Military Medical Academy, Military Medical Detachment for Emergency Response, Department of Psychiatry, Sofia, Bulgaria. Peacekeeping and combat stress menagement. Adaptation of military personnel. X –th Anniversary Congress of Balkan Military Medical Committee, Varna, 2005.

22. Col. Penev Krasimir MD, Col. Dimitrov Alexander MD PhD, Voichek Makola Psychologist, Major Donchev Tony MD. Military Medical Academy, Military Medical Detachment for Emergency Response, Department of Psychiatry, Sofia, Bulgaria, Poland Division, Cross-cultural Psychologist, Poland. Peacekeeping. Psychosocial aspects of local population. X –th Anniversary Congress of Balkan Military Medical Committee, Varna, 2005.

23. Col. Penev Krasimir MD, Lieutenant-Col. Vundev Jivko MD , Major Donchev Tony MD. Military Medical Academy, Military Medical Detachment for Emergency Response, Department of Psychiatry, Sofia, BULGARIA. Peacekeeping. Psychosis – organisational and medical problems. X –th Anniversary Congress of Balkan Military Medical Committee, Varna, 2005.

24. Donchev T., Rasheva A. Sex Differences into the dynamics of emotional status of surgical patients. Military Medical Academy – Sofia. X –th Anniversary Congress of Balkan Military Medical Committee, Varna, 2005.

25. Lieutenant-Col. Vundev Jivko MD , Major Donchev Tony MD, M. Dimitrova, psychologist. Cognitive impairments after delirium in patients with concomitant cerebral atrophy. Military Medical Academy – Sofia. X –th Anniversary Congress of Balkan Military Medical Committee, Varna, 2005.

26. Дончев Т., Хр. Мартинова; Диагностика на личностови разстройства. Съвременни тенденции и развитие. Психологични изследвания, 2005. (Под печат).

27. Мартинова Хр. Т. Дончев; Личностови разстройства и автоагресивно поведение; Психологични изследвания, 2005. (Под печат).

28. Мартинова Хр. Т. Дончев; Българска версия на IPDE – полуструктурирано клинично интервю за оценка на личностови разстройства; Бюлетин на БПА, 2005. (Под печат).

София

21.11.2005 д-р ..................../Дончев,д.м./


Публикации:


Учебници:

1.Дончев Т.; Раздели: “Обща психиатрия”, “Специална психиатрия” и “Психофармакотерапия”, Фамилна медицина, София, 2000 г.; ISBN 954-90686-1-7.

2.Дончев Т.; Раздел: „Психиатрия”, Диференциалнална диагноза и терапия., София, 2001 г.; ISBN 954-90686-2-5.

3.Дончев Т.; Раздел: „Специална психиатрия”, Спешни състояния в практиката на фамилния лекар., София, 2003 г. ISBN 954-90686-3-3.

4.Дончев Т.; Раздел: „Психиатрия”, Модерна терапия в клиничната медицина, София, 2004 г.; ISBN 954-90686-5-X.

5.Дончев Т.,; Раздел: „Спешна психиатрия”, Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове., Военномедицинска Академия, София, 2007 г.; ISBN 978-954-92133-1-7.

Статии:

6.Penev Kr., Zl. Stoeva, M. Dimitrova, J. Vundev, T. Donchev, E. Kaludiev, Specific features of threat of suiside in bulgarian army in 1999, Balkan Military Medical review, Volume2, No2, 1999, 104-105; ISSN 1107-6275.

7.Петрунов П., Т. Дончев, К. Генов, Йонизираща радиация и реакции на тежък стрес, Медицински магазин, Брой 13 (266), година ХІІІ, юли 2004; ISSN 1310-6821.

8.Дончев Т., Попова М., Мартинова Хр., Българска версия на IPDE – полуструктурирано клинично интервю за оценка на личностови разстройства, Бюлетин на БПА, 2/ 2005.4-1;. ISSN 1312-1049.

9.Penev K., A. Dimitrov, Taskova L., T. Donchev, Z Stoeva – Posttraumatic stress disorder after peacekeeping missions. Medical Corps international, Военна медицина, извънреден брой 1, 2005, 49-51; ISSN 1312-2746.

10.Димитрова М., З. Стоева, Т. Дончев, Ж. Въндев. – Психологично консултиране на индивиди в отговор на интерперсонални проблеми, водещи до нарушения в социалната адаптация, Военна медицина, Брой1, 2005, 76-83; ISSN 1312-2746.

11.Дончев Т., П. Петрунов; Йонизираща радиация и стресови реакции, Военна медицина, Брой 1, 2005, 73-75; ISSN 1312-2746.

12.Димитрова М., З. Стоева, Т. Дончев, Психология на здравето и боледуването. Стрес, поведенчески модели на справяне при здраве и болест, Военна медицина, Брой 3, 2005, 53-58; ISSN 1312-2746.

13.Дончев Т., Хр. Мартинова, Диагностика на личностови разстройства – съвременни тенденции и развитие в Български условия, Психологични изследвания, Книжка, 101-114, 2006; ISSN 1311-4700.

14.Мартинова Хр., Т. Дончев, Личностови разстройства и автоагресивно поведение, Психологични изследвания, Книжка 2, 35-45, 2006; ISSN 1311-4700.

15.Donchev Tony, Hristina Martinova, Vladimir Nakov, Eysenk's dimensions into “the zone” of personality deviations, Annals of General Psychiatry 2008, 7(Suppl 1):S103 (17 April 2008), doi:10.1186/1744-859X-7-S1-S103, © 2008 Donchev et al.; licensee BioMed Central Ltd.

16.Martinova Hristina, Tony Donchev, Adaptation strategies into the context of personality predispositions, Annals of General Psychiatry 2008, 7(Suppl 1):S104 (17 April 2008), doi:10.1186/1744-859X-7-S1-S104, © 2008 Martinova and Donchev; licensee BioMed Central Ltd.

17.Nakov Vladimir, Tony Donchev, Liuben Vakov, Are the “atypicals” really atypical? Da mihi facti, dabo tibi ius, Annals of General Psychiatry 2008, 7(Suppl 1):S99doi:10.1186/1744-859X-7-S1-S99, © 2008 Nakov et al.; licensee BioMed Central Ltd.

18. Pendicheva D, Duhlenski I, Donchev T, Nakov V, Pandurska A, Distribution of Cytochrome P450 2D6 in the human brain: potential role in psychotropic drug response, Annals of General Psychiatry 2008, 7(Suppl 1):S127doi:10.1186/1744-859X-7-S1-S127, © 2008 Pendicheva et al.; licensee BioMed Central Ltd.

19. Tonev R, Donchev T, Nakov V, Application of Clozapine to aggressive patients, Annals of General Psychiatry 2008, 7(Suppl 1):S150, doi:10.1186/1744-859X-7-S1-S150, © 2008 Tonev et al.; licensee BioMed Central Ltd.

20. Martinova H, Donchev T, Petkova P, Nakov V, Kalinov K, Akiskal H, Bulgarian version of TEMPS-A, Annals of General Psychiatry 2008, 7(Suppl 1):S223doi:10.1186/1744-859X-7-S1-S223, © 2008 Martinova et al.; licensee BioMed Central Ltd.

21.Donchev T, Nakov V. Treatment of organic delusional (Schizophrenia like) disorder with Aripiprazole. Case report. Abstracts Suppl. 2, XIV World Congress of Psychiatry. 2008, p-913. ISSN – 1212-0383.

22.Ganev Jordan, Vladimir Nakov, Tony Donchev, Hristina Martinova, Diagnosis of personality disorders and self-harm behavior, Abstracts Suppl. 2, XIV World Congress of Psychiatry. 2008, p. 1017; ISSN – 1212-0383.

23.Donchev T.; Nedelcheva D.; Amnestic syndrome as a debut of temporal epilepsy, Psychosomatic medicine, Volume XVII, Number 1, 2009, 228-235; ISSN 1310-0564.

24.Diagnosing Personality Disorders in Temperament and Character Inventory (TCI), Cloninger’s Questionnaire, Milena DIMITROVA, Toni DONCHEV. Balkan Military Medical Review, Periodical of Balkan Military Medical Committee, Journal Home Page, BMMR. 2013; 16(1): 10-20

25.Adaptation of Temperament and Character Inventory (TCI)

Cloninger’s in a Specific Population -The Bulgarian Military Man (Bulgaria) Lieutenant Milena DIMITROVA, PhD, Psychologist; Colonel Toni DONCHEV, Assoc.Prof.,PhD, MD, Psychiatrist, Balkan Military Medical Review Apr -Jun 2013; 16(2):61-71

26.Does heroin addiction makes temperamental changes? By martinova, hristina (author), donchev, tony (author), milanova, vihra (author), akiskal, (author), akiskal, hagop (author) Published by biomed Published : Sunday, March 17, 2013 Origin : http://www.annals-general-psychiatry.com/content/9/S1/S141

27.PERSONALITY DEVIATIONS AND SUICIDALITY , Nenova Anjelina, Psychologist, Military Medical Academy, Department of Oncology, Donchev Tony, MD, PhD, Military Medical Academy, Department of Psychiatry Martinova Hristina,Psychologist, Private Practice Sofia, Bulgaria, (10-88), Psychology Journal, 11-17, ISSN 1312-3777

28.Dominant temperament traits among the inmate population: a comparative study, Tony Donchev*, Hristina Martinova, Vihra Milanova, Vladimir Nakov and Hagop Akiskal, Annals of General Psychiatry 2010, 9(Suppl 1):S186  doi:10.1186/1744-859X-9-S1-S186

29.Cluster 'A' in personality disorders category - development and perspective, Tony Donchev2 and Hristina Martinova1 , Ann Gen Psychiatry. 2010; 9(Suppl 1): S140. Published online Apr 22, 2010. doi:  10.1186/1744-859X-9-S1-S140

30.Exploring Quality of Life in Patients with Liver Transplantation , Dancho Dilkov, Milena Dimitrova, Tony Donchev, Vladimir Nakov , Romanian Journal of Psychopharmacology, Volume 13, Issue 3, Year 2013, 171-178

31.Experiences in psychosocial support in disaster situations from developing countries: the Ica - Peru earthquakes of 2008. (PMCID:pmc2991877), Tarev AA, Donchev T, Escalante M, Diaz M, Psychiatry clinic, Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria, Annals of General Psychiatry [2010, 9(Suppl 1):S187-S187]

32.Clinical Features and Psychopharmacologica l Efficiency in Patients Classified According to Lesch Alcoholic Typology 210 Ivanov Krasimir, Stoychev Kaloyan, Kojuharov Hristo, Donchev Tony, Jenkov Vasil, Aleksandrova Maria, Kirov Dimitar, Nakov Vladimir , Romanian Journal of Psychopharmacology, Volume 13, Issue 4, Year 2013, 210-216.

Курсове от текущия семестър: