Електронен каталог

гл. ас. д-р Ваня Хаджиева

гл. ас. д-р Ваня  Хаджиева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
02-8110-387
Приемно време:
Вторник 8:30-10:30 207
vhadjieva@nbu.bg II Корпус
Четвъртък 12:00-13:00 207
vhadjieva@nbu.bg II Корпус
Четвъртък 16:15-18:00 207
vhadjieva@nbu.bg II Корпус

Професионална автобиография:


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

• Дата (от – до) 09.03.2009 г.

• Име и адрес на работодателя Нов български университет – София

• Вид на организацията или сектор Университет

• Длъжност Асистент, към департамент „Икономика и бизнесадминистрация”

• Основна дейност и отговорности Обучение на студенти по дисциплините: „Борси и борсови операции”, „Цени и ценообразуване”, ”Маркетинг и реклама на малката фирма” и „Маркетинг и реклама в туризма”, „Продуктова, ценова и иновационна политика”, „Поведение в управлението”

• Дата (от – до) 01.03.2008 г. – 30.06.2008 г.

• Име и адрес на работодателя Нов български университет – София

• Вид на организацията или сектор Университет

• Длъжност Хоноруван асистент

• Основна дейност и отговорности Обучение на студенти по дисциплините:”Маркетинг и реклама на малката фирма” и „Маркетинг и реклама в туризма”

• Дата (от – до) 01.02.2008 –

• Име и адрес на работодателя Висше училище „Земеделски колеж” гр. Пловдив

• Вид на организацията или сектор Колеж

• Длъжност Aсистент

• Основна дейност и отговорности Обучение на студенти по дисциплините: Основи на управлението, маркетинг, маркетинг на туристическата дейност, международна икономика, пазари и търговия, цени и ценообразуване, стокови борси, борси и борсови операции

• Дата (от – до) 01.03.2007 г. – 31.08.2008 г.

• Име и адрес на работодателя Списание „ПИК” – Пари, Инвестиции, Капитали, гр. София, пл. Македония № 22

• Вид на организацията или сектор Икономическо месечно списание, Преса

• Длъжност Външен автор – анализатор

• Основна дейност и отговорности Автор на рубрика „Месец в три цени”- анализ на световния пазар

на горива – суров петрол, газьол и природен газ и алтернативните източници на енергия

• Дата (от – до)

26.02.2007 г. – 30.06.2008 г.

• Име и адрес на работодателя Лесотехнически университет – гр. София, бул. Климент Охридски №10

• Вид на организацията или сектор Университет, Образование

• Длъжност Хоноруван асистент

• Основна дейност и отговорности

• Дата (от – до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на организацията или сектор

• Длъжност

• Основна дейност и отговорности Обучение на студенти по дисциплините: „Борси и борсови операции” и „Управленска диагностика” и „Цени и ценообразуване”

01.02.2007 г.

Асоциация на хлебарите и сладкарите - „Хляб за България”

Браншова асоциация, хлебопроизводство и сладкарство

Външен експерт – европейски проекти и развитие

Разработване на проекти за развитие на асоциацията и нейните членове

• Дата (от – до) 20.02.2006 – 31.06.2006 г.

• Име и адрес на работодателя Лесотехнически университет – гр. София, бул. Климент Охридски №10

• Вид на организацията или сектор

Университет, Образование

• Длъжност Хоноруван асистент

• Основна дейност и отговорности Обучение на студенти по дисциплините: „Борси и борсови операции” и „Управленска диагностика”

• Дата (от – до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на организацията или сектор

• Длъжност

• Основна дейност и отговорности

• Дата (от – до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на организацията или сектор

• Длъжност

• Основна дейност и отговорности

01.02.2006 – 12.02.2009 г.

Софийска стокова борса АД, гр. София, пл. България №1

Стокова борса, Търговия

Експерт към отдел „Информация и анализ” и котировчик

Пазарни анализи, водене на сесии

20.09.2005 – 30.01.2006 г.

Евроатлантически център за професионално обучение – гр. София, ул. Вашингтон №12 Колеж, Образование

Хоноруван асистент

Обучение на студенти по дисциплините: „Финанси”

• Дата (от – до) 01.10.2005 – 31.11.2005 г.

• Име и адрес на работодателя Нов български университет – София

• Вид на организацията или сектор Университет, Образование

• Длъжност Хоноруван лектор на практико-приложен курс

• Основна дейност и отговорности Обучение на специалисти от практиката в практико-приложен курс по маркетинг и реклама

• Дата (от – до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на организацията или сектор

• Длъжност

• Основна дейност и отговорности

01.02.2005 – 31.06.2005 г.

Университет за национално и световно стопанство – София

Университет, Образование

Хоноруван асистент

Обучение на студенти по дисциплината: „Международни борси”

• Дата (от – до) 01.10.2004 – 31.05.2005 г.

• Име и адрес на работодателя Университет за национално и световно стопанство филиал гр. Хасково

• Вид на организацията или сектор Университет, Образование

• Длъжност Хоноруван асистент

• Основна дейност и отговорности Обучение на студенти по дисциплината: „Борси и борсови операции”

• Дата (от – до) 01.03.2002 – 31.06.2005 г.

• Име и адрес на работодателя Лесотехнически университет – София, бул. Климент Охридски №10

• Вид на организацията или сектор Университет, Образование

• Длъжност Хоноруван асистент

• Основна дейност и отговорности Обучение на студенти по дисциплините: „Борси и борсови операции” и „Управленска диагностика”

• Дата (от – до) 01.03.2004 – 01.03.2005 г.

• Име и адрес на работодателя Синдикат – „Висше образование и наука” при КНСБ

• Вид на организацията или сектор Синдикат

• Длъжност Национален организационен секретар

• Основна дейност и отговорности Организация и координация работата на синдикалните структури в национален мащаб

• Дата (от – до) 01.05.2000 – 31.12.2000 г.

• Име и адрес на работодателя Държавен застрахователен институт

• Вид на организацията или сектор Застрахователна компания, Застраховане

• Длъжност Застрахователен агент

• Основна дейност и отговорности Консултации и сключване на имуществени застраховки

• Дата (от – до) 10.03.1997 – 31.12.1997 г.

• Име и адрес на работодателя “ЕТ Арабела – Ваня Хаджиева”

• Вид на организацията или сектор Агенция за недвижими имоти

• Длъжност Собственик

• Основна дейност и отговорности Посредничество при продажби и отдаване под наем на недвижими имоти

• Дата (от – до) 01.05.1996 – 01.12.1996 г.

• Име и адрес на работодателя “ЕТ – Кунев – Иво Кунев”

• Вид на организацията или сектор Агенция за недвижими имоти

• Длъжност Главен брокер

• Основна дейност и отговорности Посредничество при продажби и отдаване под наем на недвижими имоти

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

• Дата (от – до) 03.12.2007 г.

• Име и вид на организацията провеждаща обучението Център за образование и култура „Илиев” на Американски университет в България

• Основно направление/професионални умения които са покрити Обучение на тема: Либерализация на електроенергийния пазар, енергийни борси

• Присъдена степен от обучението/квалификацията Учебен курс, Удостоверение № EUM 071037 (виж Приложение №7)

• Дата (от – до) 06.12.2006 г.

• Име и вид на организацията провеждаща обучението Българска стопанска камера и Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

• Основно направление/професионални умения които са покрити Инфраструктура и процедурите на сделки с емисионни квоти в европейската търговия с парникови газове

• Присъдена степен от обучението/квалификацията Учебен курс, Удостоверение № 533/07.12.2006 г. (виж Приложение №6)

• Дата (от – до) от 01.03.2002 – 31.12.2005 г.

• Име и вид на организацията провеждаща обучението Лесотехнически университет – София, бул. Климент Охридски №10

Факултет – Стопанско управление, катедра – Маркетинг и управление на производството

• Основно направление/професионални умения които са покрити Редовен докторант по шифър 05.02.21.Организация и управление на производството

(Борси и борсови операции), тема на дисертационния труд: “Процеса на изграждане на организиран пазар на дървесина в България” (виж Приложение №5)

• Присъдена степен от обучението/квалификацията доктор по икономика

шифър 05.02.21 – организация и управление на производството /по отрасли и подотрасли/

• Дата (от – до) 01.09.2002 – 07.10.2002 г.

• Име и вид на организацията провеждаща обучението Софийска стокова борса АД

• Основно направление/професионални умения които са покрити Борсово посредничество

• Присъдена степен от обучението Борсов посредник (брокер) на Софийска стокова борса АД

• Ниво/степен от националния класификатор (ако е подходящо) „Лиценз А” - Удостоверение №2839 от 07.10.2002 г. (виж Приложение №4)

• Дата (от – до) 01.10.2001– 07.06.2005 г.

• Име и вид на организацията провеждаща обучението Университет за национално и световно стопанство – София, Център за следдипломна квалификация - Висша школа по финанси, отчетност и контрол

• Основно направление/професионални умения които са покрити Направление на специализацията: Борси и борсови операции

• Присъдена степен от обучението/квалификацията Сертификат № 5506/07.06.2005 г. за професионална квалификация по борси и борсови операции (виж Приложение №3)

• Дата (от - до) 01.10.1998 – 10.07.2000 г

• Име и вид на организацията провеждаща обучението Лесотехнически университет – София, Факултет – Стопанско управление

• Основно направление/професионални умения които са покрити Учител по общотехнически и специални учебни предмети

• Присъдена степен от обучението/квалификацията Учител по общотехнически и специални учебни предмети (за среден курс от 9 до 12 клас) виж (Приложение №2)

• Дата (от – до) 01.10.1996 – 31.07.2001 г.

• Име и вид на организацията провеждаща обучението Лесотехнически университет – София, Факултет – Стопанско управление

• Основно направление/професионални умения които са покрити Магистър по стопанско управление, защитена дипломна работа

на тема: “Използване на организираните пазари в търговията с дървесина”

• Присъдена степен от обучението Магистър по специалност “Стопанско управление”

• Ниво/степен от националния класификатор (ако е подходящо) Магистър по “Стопанско управление” с професионална квалификация “стопански мениджър”

(виж Приложение №1)

МАЙЧИН ЕЗИК Български

ДРУГИ ЕЗИЦИ [Владеене на чужди езици]

• Четене Руски език: добро; Английски език: добро

• Писане Руски език: основа; Английски език: добро

• Говорене Руски език: основа; Английски език: добро

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИ Живеене, работа и учене в екип

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Координиране на групи от хора при различни мероприятия – синдикални срещи, участие и иницииране на проекти.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Windows XP, MS Office XP, Печатна и предпечатна подготовка

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ Бродиране, кулинария и бонзаи

ШОФЬОРСКА КНИЖКА Шофьорска книжка, категория “B” (коли)


Публикации:


Курсове от текущия семестър: