Електронен каталог

проф. д-р Катя Владимирова

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


КАТЯ ВЛАДИМИРОВА, доктор по икономика, професор

Преподавателската и изследователската работа са в областта на управлението на човешките ресурси и икономиката на труда и свързаните с тях пазар на труда и политики за заетост, джендър изследвания, икономически реформи и социални последици, социална политика и европейска интеграция.

През 2007 г наред с преподавателската работа в УНСС и НБУ значително място ще заеме изследователската и публикационната дейност. Още в началото на годината предстои преиздаването на излязлата от печат в началото на 2006 г книга: „Управление на човешките ресурси. Стратегии, стандарти, практики” (за която беше получен приза на Фондацията и сп. „Човешки ресурси”. Предстои довършването и предоставянето за публикуване на книгата по „Стратегическото управление на човешките ресурси”.

В процес на печат е и книгата в областта на демографията и пазарите на труда, както и на колективните монографии по темите: деиндустриализация и социални последици; икономически анализи и прогнози, както и на редица статии и доклади за конференции в посочените области.

Продължава работата и през 2007г по ръководените два национални проекта: „Деиндустриализация и социални последици” и „Гъвкавите форми на заетост: състояние и перспективи на разпространение в малките и средни предприятия”. Целта на първия е да се проведе комплексно изследване на политиките, процесите и резултатите (икономически и социални) от преструктурирането като се приложи методика и организация на изследването, утвърдена в рамките на международен колектив, чиито членове осъществяват паралелно в своите страни аналогично изследване. Фокусът на изследването ще бъде върху оценяването на състоянието и потенциала за икономическо и социално развитие, на възможностите за адаптиране към промените на бизнеса и населението в региона. Ще бъдат изследвани потенциалните възможности за адаптиране към промените и развитие на алтернативни икономически дейности и използване на различни форми на гъвкава заетост. В частност оценката ще бъде направена и от гл.т. доколко старите отрасли, могат да бъдат преструктурирани и насочени към включване в “икономиката, базирана на науката/знанието”.

Изследването по втория проект е интердисциплинарно и многоаспектно. Включва: макроикономически и статистически проучвания, сравнителни изследвания за разпространението на гъвкавите форми на заетост в различните страни и главно в държавите членки на ЕС; правната рамка за развитието и разпространението на ГФЗ в сравнителен план по страни; политиките- национални и на страните от ЕС за използването на алтернативните форми на заетост; развитието на МСП в България и практиката им на управление на заетостта и прилагането на ГФЗ; възможности за по-широкото използване на ГФЗ в България и необходимите промени в законодателството и в политиките.

От началото на годината стартира голям международен проект по шеста рамкова програма на ЕС „Капацитети, права и ресурси”, за който тя е ръководител на екипа за България. Използването на придобитото знание и плана за разпространение включват: класически начини за разпространение на резултатите от изследователската дейност (конференции, семинари и уъркшопове, публикации, уебсайт и брошури), насочени към изследователската общност както и към “социалните актьори и разработващите политиките”; действия, насочени към политиката, които се изразяват в съвместното организиране на поредица от семинари по време на проекта с Европейския комитет по социалните и икономически въпроси, съвместни изследователски инициативи с МОТ, създаването на мрежа, включваща “социални, икономически актьори и институции, както и организации на гражданското общество” и тяхното текущо информиране. Проектът има за цел да съдейства за развитието на общество, основаващо се на знанието чрез дейности по разпространението, насочени към академичната общност и лицата/организациите, които са ангажирани с внедряването на политиките по заетостта и благосъстоянието на всички нива.

Продължава работата и по други по-малки проекти в областта на джендър изследванията, бедността, дискриминацията и социалните изключвания. Тази област на дългогодишни изследвания е особено актуална за 2007 г, която е обявена от ЕС като година на равните възможности за всички и за по-справедливо общество. От аспекта на Управлението на човешките ресурси това означава едно ново развитие на теорията и практиката под названието „управление на различните”, както и недопускане на дискриминация в никоя от дейностите и функциите на управлението на персонала в организациите. Това са две направления, които ще бъдат актуални и в изследователската, публикационната и преподавателската дейност на професор Катя Владимирова и през 2020 година.


Публикации:


Управление на човешките ресурси. Стратегии,стандарти, практики, УИ „Стопанство”, С., 2006 г, с.304

Les femmes bulgares : de “emancipation” proclamee a “l’egalite des chances”, In “L’autonomie des femmes en question. Antifeminismes et resistances en Amerique et en Europe». Sous la dir. de J.Trat, D. Lamoureux, R. Pfefferkom, L’Harmatan, Paris, 2006, p.133-148

Пазарът на труда за мъжете и жените: несигурност и неравенство, В „Градове и неравенства: от локалното до глобалното”, Съст. И редактор И. Дандолова, HURA, С., 2005

Politiques d’emploi et exclusion sociale: capacite et limites de la politique active. Les politiques d’emploi a l’egard des populations defavorises : le cas de la Bulgarie, In Protection sociale et emploi. Regards croises sur la mondalisation en Europe et en Chine, Ed. Par M. Alaluf et E. Krzeslo, Ed. De l’Universite de Bruxelles, 2005

Employment Policies in Eastern Europe: Policies for Two Transitions, In “Economic Globa.istion and Employment Policy”, Edited by Nick Parsons and Yuan Zhigang, Shanghai, 2004, 55 – 80 (на англ.език),164-180 (на китайски език)

Времената за труд за мъжете и жените: с прекъсване и без прекъсване (в съьвторство ), В “Времето за труд и условията на труд”, УИ “Стопанство”, обща ред. К. Владимирова, С., 2005

L’egalite des sexes et politiques d’emploi en Bulgarie, (avec D. Kergoat), In “Transitions”, vol. XLIV.1, Institut europeen, Universite de Geneve, ULB, Ed, J. Heinen et St. Portet, 2004, Bruxelles, 79-97

Промените в заетостта по пол в България: традиции и нови предизвикателства, сп. Панорама на труда, б.5/2004, с. 32-44

Migtation from central and eastern Europe. The case of Bulgaria, ( and R. Rangelova), In South East Europe Review for ,abour and social Affairs, Hans-Bockler Stiffung; European Trade Union Institute, vol.7, Number 32003

Emploi et protection sociale en periode de transition de la Bulgarie vers une economie de marche, In “Status d’emploi, contrats de travail et securite”, Sous la dir, de K. Vladimirova et Catherine Levy, Ed. De la MSH-Paris et еd. universtaire Stopanstvo-Sofia, 2003, 237-259

The new bulgarian’s emigration:Balkan accents.,(and R. Rangelova), In “Regionalni razvoj I demografski tokovi balkanshih zemalja”, Universitet u Nis, 2004, 349-356

Курсове от текущия семестър: