Електронен каталог

гл. ас. Амелия Марева

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Англицистика
Телефон:
+359 8110371
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Amelia Mareva

EDUCATION

1980: BA (Hons), English Philology; Sofia University, Bulgaria

1981: MA, (Hons), Theory and Practice of Translation; Sofia University, Bulgaria

1981: Postgraduate Specialization in Comparative Literary Studies, School of English, University of Leeds, UK

PROFESSIONAL EXPERIENCE

TEACHING

1999-present: Senior Lecturer in English, Department of Foreign Languages and Cultures, New Bulgarian University, Sofia

1998-1999: Part-time Lecturer in Historical Linguistics, South-West University, Blagoevgrad

1996-1999: Senior Lecturer in English, Institute for Foreign Students, Sofia

Part-time Lecturer in English, New Bulgarian University

1990-1992: Part-time Lecturer in Historical Linguistics, Sofia University

1991: Visiting Lecturer in English, Bath College of Higher Education, UK

1987-1992: Lecturer in English, Institute for Foreign Students, Sofia

1983-1985: Lecturer in English, Institute for Foreign Students, Sofia

•Lecture Courses in Semantics and Lexicology, Historical Linguistics, Practical English, Practical English Grammar, Translation and Editing, Audio-visual Translation

•Publications in contrastive linguistics, theory and practice of translation and translation pedagogy, foreign language teaching

•Participation in conferences and seminars

TRANSLATION AND INTERPRETING

2000-2003: Subtitler and Editor, “Bulgarski Text” Ltd., Sofia, Bulgaria

1992-1996: Freelance Translator, Lisbon, Portugal

1985-1987: Translator and Interpreter, Bulgarian Embassy, Brasilia, Brazil

1982-1984: Literary Translator and Editor, Narodna Kultura Publishing House

1981-1985: Freelance Interpreter

1981-1982: Editor, Bulgarian Translators’ Union

•Translating and editing novels, plays, short stories from and into English and Bulgarian

•Translating documents from and into English, Portuguese and Bulgarian

•Subtitling, editing and revising over 2,000 programmes for “Discovery Channel” and “Animal Planet” from English into Bulgarian

•Subtitling feature films from Bulgarian into English

•Consecutive and simultaneous interpreting from and into English and Bulgarian

EDUCATION MANAGEMENT

2006-2009: Director of English Studies, New Bulgarian University

1999-2001: National Coordinator of ELT in Bulgarian Armed Forces, Ministry of Defence; Lecturer in Sofia Military Academy

•Organising and coordinating English courses within the module “Foreign Languages and Literatures”, NBU

•Developing a national ELT strategy to improve the overall EL competence Armed Forces personnel; Implementing an EL testing procedure to meet NATO STANAG 6001; Coordinating staffing requirements in order to achieve national ELT goals

LANGUAGES

Bulgarian (mother tongue), English (proficient: C2), Portuguese (advanced: C1),Russian (upper-intermediate: B2), French (intermediate: speaking, writing B1/upper-intermediate: listening, reading B2), German (pre-intermediate: A2)

COMPUTER SKILLS

MS Word, Excel, PowerPoint, and Outlook; Windows NT, XP; Internet Explorer, Netscape


Публикации:


1.„Може ли учебният превод да бъде актуален и атрактивен. Десет преводачески задачи за часовете по чужд език” (Първа част). В сп. „Чуждоезиково обучение”, 2006, бр. 5, 12-18.

2.„Може ли учебният превод да бъде актуален и атрактивен. Десет преводачески задачи за часовете по чужд език” (Втора част). „Чуждоезиково обучение”, 2006, бр. 6, 19-33.

3.„Причини и предпоставки за преоткриването на превода в чуждоезиковото обучение”. В сп. „Чуждоезиково обучение”, 2007, бр. 4, 51-61.

4.“Subtitler Training in University Context: Time for Curriculum Renewal”, В сп. „Чуждоезиково обучение”, 2008, бр. 4, 63-76.

5.„Negotiating Complex Boundaries through Translation: The Literary Translation Project at NBU”. In Boundaries, Boundary Crossing, Cross-boundary Transfer, Trendafilov, V and I. Vassileva (eds), Blagoevgrad, 2009, 278-293.

6.„Eкспликацията в дискурса на преводознанието: интерпретации, модели и методи на изследване”, В сп. „Чуждоезиково обучение”, 2009, бр. 3, 3–15.

7.„За проблемно-ориентираното обучение по превод и английски език като част от развиването на модерните глобални компетенции”, В „Годишник на НБУ”, 2010, бр. 8, http://ebox.nbu.bg/cel2/

8.„За дължината на превода и експликацията”, В Сборник на НБУ, Национална междууниверситетска конференция „Език, литература, многоезичие”, 30–31 май 2009 г. (под печат)

9.Peal and Lambert’s Legacy: A Canadian Breakthrough in Bilingual Research, In Proceeding of the 5th International Conference of Central European Canadianists, Sofia, 16-18 October, 2009

10. Towards a Heuristic for Studying Explicitation in Translation. In: Zybatow, Lew; Petrova, Alena; Ustaszewski, Michael (eds) „Translationwissenschaft interdisziplinar: Fragen der Theorie und der Didaktik”, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, 85–94

Курсове от текущия семестър: