Електронен каталог

ас. Георги Цонев

ас. Георги Цонев
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
028110111
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 15:30-18:00 306 II Корпус
Четвъртък 16:15-18:00 306 II Корпус
Петък 12:15-14:30 306 II Корпус
gtsonev@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Професионален опит:

• от 10.2023 г. - НБУ - програмен консултант на магистърски програми към ЮИЕЦСИ

• от 10.2022 г. - НБУ - Еразъм координатор към ЮИЕЦСИ

• от 03.2021 г. - НБУ - член на Консултативния съвет към Центъра за подкрепа на студенти със специални образователни потребности

• от 09.2014 г. до 02.2021 г. - НБУ - програмен консултант на общообразователните курсове за умения по български език; член на Програмен съвет по българистика.

• от 09.2014 г. - НБУ - член на Екип за консултиране на студенти и преподаватели при работа с дислексия; член на Кандидат-студентска комисия за прием в МП Реклама и бранд мениджмънт и МП Brand Management.

• от 05.2014 г. - НБУ - редовен преподавател и асистент;

• от 11.2011 г. до 04.2014 г. - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет, НБУ - хоноруван асистент

• Основни изследователски интереси в областта на: интернет лингвистиката, интернет семиотиката (моделите за конструиране на виртуални социални светове), (пост)структуралните теории за текста, четивна култура, философията на езика.

• Допълнителни изследователски интереси в областта на: лингвистичната антропология, езиковата прагматика, съвременния български език, речевите нарушения

• Възможност за експертиза в областта на: интернет лингвистиката, интернет семиотиката, социалните медии, дигиталната наратология, съвременния български език и езиковото тестване

• Преподавателски интереси в областта на: съвременния български език, комуникативната граматика, говорна култура, презентационни умения, академичното писане, критическа история на социалните медии, интернет лингвистика, интернет семиотика

Образование:

• 2006 г. – СОУ „Иван Вазов“ – гр. Плевен, природоматематически профил – информатика с интензивно изучаване на английски език;

• 2006 – 2010 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, българска филология, бакалавър - филолог и учител по български език и литература;

• 2010 – 2011 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, актуална българистика, магистър – филолог, дипломна работа на тема: „Новите масмедии в интернет. Екстралингвистични и интралингвистични характеристики“ – с плакет за отличен успех

• от 2012 г. – Нов български университет, The European Mind: Doctoral studies in Semiotics for a knowledge and value based society (SEMKNOW), PhD Student/докторант, изследователски проект Communication patterns for constructing virtual social and gaming worlds

Членство в организации:

• International Association for Semiotic Studies (2014–)


Публикации:


• G. Tsonev. Social Media as An Imagined Community. In: Proceedings Of 12. World Congress of The International Association For Semiotic Studies. In Press

• Г. Цонев. Медии и масмедии – за някои особености на комуникативния процес при интернет базираните масмедии, в: Studia Semiotica, vol.2

• Г. Цонев. Ниво на функциониране на сравнението с Тирезий в структурата на романа „Мидълсекс“ – в: Безкрайността на словото. Сборник с доклади от тринадесетата национална конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2011 г., Контекст, Пловдив, 2012, ISBN: 978-954-8238-39-7, с. 121-125

• К. Шейретски, г. Цонев. Комуникативни особености на twitter – в: Международна конференция приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието. Сборник с доклади, УНСС, София, 2011, ISBN: 978-954-92247-3-3, с. 558-564

Курсове от текущия семестър: