Електронен каталог

доц. д-р Евелина Христова

доц. д-р Евелина Христова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Медии и комуникация
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 14:15-16:15 710 II Корпус
Вторник 10:00-12:00 709 II Корпус

Професионална автобиография:


Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор

Основни изследователски интереси в областта на: вътрешноорганизационни комуникации, обществени комуникации, политически комуникации

Допълнителни изследователски интереси в областта на: специални събития, междукултурни комуникации, развитие на висшето образование

Възможности за експертиза в областта на: управление на проекти в областта на научните изследвания, висшето образование и ученето през целия живот; създаване и поддържане на отношения в многоаспектна междукултурна среда, управление на обществени отношения и екипи

Преподавателски интереси в областта на: връзки с обществеността, вътрешни комуникации, политически комуникации, специални събития, междукултурни комуникации, презентационни умения

Образование:

2011 г. доктор по политология на Нов български университет

2006 г. магистър по маркетинг, реклама и ПР на Шефийлд Юнвърсити

2004 г. бакалавър по масови комуникации на Нов български университет

Членство в организации:

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО)

Европейска асоциация на изследователите по ПР (EUPRERA)

Българска асоциация на специалистите по връзки с институциите (БАСВИ) , съучредител

Участие в национални и международни проекти:

Научен ръководител на ХVІ ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс, “Комуникация и култура” Дати за провеждане: 5 и 6.07.2014 г., УБ “Бачиново”, Благоевград

Научен ръководител на ХV ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс, “Изборите в ПР и ПР при избори” Дати за провеждане: 29 и 30.06.2013 г., УБ “Бачиново”, Благоевград

Автор на проектното предложение и ръководител на проект „Студентски практики“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, до 13 март 2013 г.

Автор на проектното предложение и ръководител на проект „Ученически практики“, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, до 13 март 2013 г.

Експерт по проект на международен консорциум Хофстеде за разработване на курсовете за магистърска програма “Международна комуникация” на английски език.

Координатор в NELLII Life long Learning, Международен проект Главна дирекция Образование и култура на Европейската комисия, март 2012 – март 2013 г.

Консултант по проект „Партньорство за продължаващата квалификация и обучение на учителите”, програма „Леонардо да Винчи”, координираща институция: Birmingham city university за обучение на учители Partnership Around the Continual Training for Teachers \PACT\ Education and Culture Lifelong Learning Programme. Партньори по пректа са Birmingham City University, Paris Chambers of Commerce, National Institute for Training and Career Development in Education Bulgaria, University of Beira Interior \Portugal\, University of Zlina \Slovakia\, Capa Anatolian Teacher Training High School \Turkey\

Проведени обучения на администрация в НБУ – 31 май и 14 юни 2013 г. “Как да общуваме със студенти и кандидат-студенти”

Награди:

Награда на Българско дружество по връзки с обществеността за най-добър студент по ПР, 2004 г.

По-важни публикации:

Монографии

ХРИСТОВА, Евелина. Комуникация на благотворителността. София: Рой Комюникейшън, 2018. ISBN 9789549335446.

ХРИСТОВА, Евелина. Комуникациите и организацията в 21. Век : Теория, стратегия, политика, практика и проблеми на модерната комуникация. София: Рой Комюникейшън, 2012. ISBN 9789549335217.

Студии и статии

1. ХРИСТОВА, Евелина. Професионални измерения на комуникация на благотворителността в България. Собствено изследване, проведено в края на 2016 и началото на 2017 г. Конференция „Икономиката на XXI век - корпоративна, национална и международна“, София, 27 септември, 2017 г., НБУ. (под печат)

2. ХРИСТОВА, Евелина. Институционална етика: Етичен кодекс на ПР специалистите в България. Годишник на департамент „Администрация и управление“. 2018, 3. ISSN 2603-2961 (CD) и ISSN 2603-297X (Online) (под печат)

3. CHRISTOVA, Evelina. Public Relations Code of Ethics in Bulgaria: Public Administration. Сборник от Лятна школа по ПР 2018, (под печат)

4. CHRISTOVA Evelina. Is There Freedom Of Speech In Bulgaria When It Comes to Charity?. Сборник от Лятна школа по ПР 2017. (под печат)

5. CHRISTOVA, Evelina. Charity Communication Content Wise: Research Methodology. В: Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2016. [онлайн]. София: Нов български университет, 2017. ISВN 9786192330019. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ssc17/view_lesson.php?id=58

6. CHRISTOVA, Evelina. Charity Communication and Corporate Social Responsibility – The Bulgarian Case. Власт, управление и обществено развитие. В: Власт, управление и обществено развитие : Глобални, регионални и национални перспективи : Международна научно-практическа конференция, 7 юни 2017. София: Нов български университет, 2018, с. 255-262. ISBN 9789545356964.

7. ХРИСТОВА, Евелина. Избори 2016. Анализ на личните страници на кандидатите във Фейсбук. В: Сборник от кръгла маса „Политическата комуникация: Президентски избори 2016 година“ [онлайн].[видяно на 03.10.218] . Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/elections2016/view_lesson.php?id=2

8. ХРИСТОВА, Евелина. Асоциация на българските училища в чужбина – история на възникването, основни дейности и работещ модел за успешни обществени отношения. Онгъл [онлайн]. 2017, год. IХ, бр. 15, с. 239-249. ISSN 1314-3115. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://www.spisanie.ongal.net/broi15/18EvelinaHristova.pdf

9. ХРИСТОВА, Евелина. Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук. Годишник на департамент Масови комуникации 2016 [онлайн]. София: НБУ, 2017. ISSN 1310-8670. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=13

10. ХРИСТОВА, Евелина. Комуникация на благотворителността и корпоративна социална отговорност. В: Маркетингът –опит и перспективи. Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет – Варна, България 29-30 юни 2017 г. [онлайн]. Варна: Наука и икономика, 2017, с. 372-380. ISBN 9789542109310. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: https://www.ue-varna.bg/Uploads/AdminUploads/Publishing_house_bg/Marketing_conference_2017.pdf

11. ХРИСТОВА, Евелина. Асоциация на българските училища в чужбина – история на възникването, основни дейности и работещ модел за успешни обществени отношения. В: Българите в чужбина – „толкова близо, толкова далече“. Ч. 2. София: ИИК „РОД“, 2017, с. 247-259. ISBN 9789544760731.

12. ХРИСТОВА, Евелина. Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук. Медии и комуникации на 21. век. [онлайн]. 2017, том 1, бр. 1, 43-59. ISSN 2603-3801 [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/8

13. ХРИСТОВА, Евелина. Младите българи и комуникация на благотворителността. Годишник на департамент Масови комуникации 2017 [онлайн]. София: НБУ, 2018. ISSN 1310-8670 [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom18/view_lesson.php?id=10

14. ХРИСТОВА, Евелина. Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук. Годишник на департамент Масови комуникации 2016 [онлайн]. София: НБУ, 2017. ISSN 1310-8670. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=13

15. ХРИСТОВА, Евелина. Комуникация на благотворителността. Представяне на методология на изследване. В: Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите: XVII лятна школа по Пъблик рилейшънс 2-4 юли 2015 г. [онлайн]. София: Нов български университет, 2017. ISBN 9789545359569 [видяно на 03.10.2018]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ssc16/view_lesson.php?id=16

16. ХРИСТОВА, Евелина. Президентски избори онлайн. В: Медиите на 21. век : Втора национална научна конференция на тема „Медии и избори“, 10-11 ноември 2016. Велико Търново: Издателство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2017.

17. CHRISTOVA Evelina. Internal organizational communications and organizational culture. Годишник на департамент Масови комуникации 2015. [онлайн]. София: НБУ, 2015. ISSN 1310-8670 [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=13http://ebox.nbu.bg/mascom16/view_lesson.php?id=12

18. ХРИСТОВА, Евелина. Избори 2016: политическа комуникация във Фейсбук. Есенна научна конференция „Журналистика и ПР в интернет“, 25-26 ноември 2016 г., Нов български университет [онлайн]. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

19. CHRISTOVA, Evelina. Leadership and the role of Internal Communications in Bulgarian Organizations. В: Лидерството - време е за промени. Международна научно-практическа конференция : 4 юни 2015. София: Нов български университет, 2015, с. 446-460. ISBN 9789545358982.

20. ХРИСТОВА, Евелина. CSR, благотворителност и организационна култура. В: Комуникация и култура: XVI лятна школа по Пъблик Рилейшънс, Благоевград, 05-06.07.2014 [онлайн]. София: НБУ, 2015. ISBN 978?954?535?899?9 [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ssc15/view_lesson.php?id=31

21. ХРИСТОВА, Евелина. Алтруизъм и комуникация. В: Сборник с научни публикации : Проект №BG051PO001-3.3.06-0060 "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса" : Т. 2. : Ч. 1. София: Нов български университет, [2015], с. 121-131.

22. ХРИСТОВА, Евелина. Благотворителността в медиите (1-31 декември 2012 г.). Някои проблеми пред комуникацията на благотворителността и отразяване. Годишник на департамент Масови комуникации 2013. [онлайн]. София: Нов български университет, 2014. ISSN 1310-8670 [видяно на 05.12.2017 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom14/view_lesson.php?id=10

23. ХРИСТОВА, Евелина. Организационна култура и комуникации. Годишник на департамент Масови комуникации 2014.[онлайн]. София: Нов български университет, 2015. ISSN 1310-8670 [видяно на 03.10.2018]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom15/view_lesson.php?id=21

24. ХРИСТОВА, Евелина. ПР, публиките и медиите: някои етични въпроси за избора на подход в работата. В: Изборите в ПР и ПР при избори: XV лятна школа по Пъблик Рилейшънс. Благоевград , 29-30 юни 2013 г. [онлайн]. София: Нов български университет, 2014 [видяно на 03.10.2018 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ssc14/view_lesson.php?id=10

25. ХРИСТОВА, Евелина. Благотворителността в медиите (1-31 декември 2012 г.). Някои проблеми пред комуникацията на благотворителността и отразяване. В: Годишник на департамент Масови комуникации 2013. [онлайн]. София: Нов български университет, 2014 [видяно на 03.10.2018 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom14/view_lesson.php?id=10

26. ХРИСТОВА, Евелина. Златният век на ПР или краят на една епоха – какво ни очаква, остаряла ли е концепцията за ПР, трябва ли да се замени от нова и ако да, от каква. Какви умения и знания трябва да имат новите практици? В: В мрежата (Мрежата) на ПР : XIV лятна школа по ПР, София, 12-13.07.2012 г. [онлайн]. София: Нов български университет, 2013 [видяно на 03.10.2018 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ssc13/view_lesson.php?id=12

27. CHRISTOVA, Evelina. Charity in Media. Some Problems in Communicating Charity and its Reflection in Bulgarian Print Media. В: Знанието - традиции, иновации, перспективи : Научна конференция с международно участие, 14-15 юни 2013, Бургас. Бургас: Бургаски свободен университет, 2013, с.163 – 173.

28. STOITSOVA, Tolya and Evelina CHRISTOVA. Inter-Cultural Dimensions of Contemporary Higher Education: Modernization and Internationalization. Реторика и комуникации. [онлайн]. 2012, (6). ISSN 1314-4464 [видяно на 03.10.2018]. Достъпно на http://rhetoric.bg/inter-cultural-dimensions-of-contemporary-higher-education-modernization-and-internationalization

29. ХРИСТОВА, Евелина. Ефективни техники за комуникация със служителите при криза и промяна. В: Годишник на департамент Масови комуникации 2012 [онлайн]. София : Нов български университет, 2012 [видяно на 06.12.2017 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom13/

30. ХРИСТОВА, Евелина и ДАНКОВА, Десислава. Основни тактики за комуникация при онлайн криза. Реторика и комуникации [онлайн]. 2011. ISSN 1314-4464 [видяно на 03.10.2018 ]. Достъпно на http://bit.ly/1OVZqjw

31. СТОИЦОВА, Толя и Евелина ХРИСТОВА. Съвременното образование: Модернизация и интернационализация. В: iПР в практиката и образованието: XIII лятна школа по връзки с обществеността по образование в България - 20 години по-късно, 2011. [онлайн]. София: Нов български университет, 2012. [видяно на 06.12.2017 г.]. Достъпно на: http://bit.ly/2nBycHq

32. ХРИСТОВА, Евелина. Вътрешноорганизационни комуникации в България и политика на ЕС. Годишник на департамент Масови комуникации 2011 [онлайн]. София: Нов български университет, 2011. [видяно на 07.12.2017 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom12/index.php

Христова, Евелина (2010) Вътрешноорганизационни комуникации в съвременната организационна структура

Христова, Евелина (2009) Регулиране на вътрешно-организационните комуникации в контекста на ЕС

Христова, Евелина (2008)Вътрешно организационни комуникации и социални групи

Христова, Евелина (2007) ПР и вътрешноорганизационни комуникации

Творчески изяви:

1.Доклад на тема „Communicating Charity: Bulgarian Print Media, Dec 2012“ на конференцията на тема „Знание, култура и промяна в организациите“, провела се през м. февруари 2015 г. в Университета в Бъркли, САЩ

2.Доклад на тема „Internal Organizational Communications in Bulgarian Companies“, четиринайсета международна конференция „Знание, култура и промяна в организациите“, провела се през м. август 2014 г. в Оксфорд, Великобритания

3.Crisis communication plans: preparation and implementation, цикъл лекции в Академия по безопасност, СанктПетербург, Русия, септември 2013 г.

Обществена дейност:

Член на журито на PR приз 2015

Представител на България в Съвета за висше образование на ЕК, 2010, 2011, 2012 г.

Член на програмния съвет на БНТ – 2011 г. – 2013 г.

Член на журито в Училище за политика 2011 г. и 2012 г.

Член на журито на Студент на годината за 2010, 2011 и 2012 г.

Участвала в подготовката на стратегически документи в областта на науката

и висшето образование – „Стратегия за развитие на научните изследвания 2020“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Участие в работна група по планиране на приоритетите на България 2020 по отношение на многогодишната финансова рамка на ЕС в частта образование и наука

Нещатен сътрудник към 41 НС

Доброволна работа и стаж в неправителствени организации, OSCE, UNDP

Отговорен редактор на годишник 2009 на департамент „Масови комуникации“

Отговорен редактор на сборник доклади от Лятна школа 2012 и 2013

Семинар „Знания за ПР практици и журналисти“ на департамент „Масови комуникации“, отговорник от 2012 г.


Публикации:


По-важни публикации:

Монографии

ХРИСТОВА, Евелина. Комуникация на благотворителността. София: Рой Комюникейшън, 2018. ISBN 9789549335446.

ХРИСТОВА, Евелина. Комуникациите и организацията в 21. Век : Теория, стратегия, политика, практика и проблеми на модерната комуникация. София: Рой Комюникейшън, 2012. ISBN 9789549335217.

Студии и статии

1. ХРИСТОВА, Евелина. Професионални измерения на комуникация на благотворителността в България. Собствено изследване, проведено в края на 2016 и началото на 2017 г. Конференция „Икономиката на XXI век - корпоративна, национална и международна“, София, 27 септември, 2017 г., НБУ. (под печат)

2. ХРИСТОВА, Евелина. Институционална етика: Етичен кодекс на ПР специалистите в България. Годишник на департамент „Администрация и управление“. 2018, 3. ISSN 2603-2961 (CD) и ISSN 2603-297X (Online) (под печат)

3. CHRISTOVA, Evelina. Public Relations Code of Ethics in Bulgaria: Public Administration. Сборник от Лятна школа по ПР 2018, (под печат)

4. CHRISTOVA Evelina. Is There Freedom Of Speech In Bulgaria When It Comes to Charity?. Сборник от Лятна школа по ПР 2017. (под печат)

5. CHRISTOVA, Evelina. Charity Communication Content Wise: Research Methodology. В: Сборник с доклади от лятна школа по връзки с обществеността 2016. [онлайн]. София: Нов български университет, 2017. ISВN 9786192330019. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ssc17/view_lesson.php?id=58

6. CHRISTOVA, Evelina. Charity Communication and Corporate Social Responsibility – The Bulgarian Case. Власт, управление и обществено развитие. В: Власт, управление и обществено развитие : Глобални, регионални и национални перспективи : Международна научно-практическа конференция, 7 юни 2017. София: Нов български университет, 2018, с. 255-262. ISBN 9789545356964.

7. ХРИСТОВА, Евелина. Избори 2016. Анализ на личните страници на кандидатите във Фейсбук. В: Сборник от кръгла маса „Политическата комуникация: Президентски избори 2016 година“ [онлайн].[видяно на 03.10.218] . Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/elections2016/view_lesson.php?id=2

8. ХРИСТОВА, Евелина. Асоциация на българските училища в чужбина – история на възникването, основни дейности и работещ модел за успешни обществени отношения. Онгъл [онлайн]. 2017, год. IХ, бр. 15, с. 239-249. ISSN 1314-3115. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://www.spisanie.ongal.net/broi15/18EvelinaHristova.pdf

9. ХРИСТОВА, Евелина. Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук. Годишник на департамент Масови комуникации 2016 [онлайн]. София: НБУ, 2017. ISSN 1310-8670. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=13

10. ХРИСТОВА, Евелина. Комуникация на благотворителността и корпоративна социална отговорност. В: Маркетингът –опит и перспективи. Сборник с доклади от Международна научна конференция, посветена на 20 години от създаването на катедра Маркетинг при Икономически университет – Варна, България 29-30 юни 2017 г. [онлайн]. Варна: Наука и икономика, 2017, с. 372-380. ISBN 9789542109310. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: https://www.ue-varna.bg/Uploads/AdminUploads/Publishing_house_bg/Marketing_conference_2017.pdf

11. ХРИСТОВА, Евелина. Асоциация на българските училища в чужбина – история на възникването, основни дейности и работещ модел за успешни обществени отношения. В: Българите в чужбина – „толкова близо, толкова далече“. Ч. 2. София: ИИК „РОД“, 2017, с. 247-259. ISBN 9789544760731.

12. ХРИСТОВА, Евелина. Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук. Медии и комуникации на 21. век. [онлайн]. 2017, том 1, бр. 1, 43-59. ISSN 2603-3801 [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://journals.uni-vt.bg/mc/bul/vol1/iss1/8

13. ХРИСТОВА, Евелина. Младите българи и комуникация на благотворителността. Годишник на департамент Масови комуникации 2017 [онлайн]. София: НБУ, 2018. ISSN 1310-8670 [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom18/view_lesson.php?id=10

14. ХРИСТОВА, Евелина. Избори 2016. Личните страници на кандидатите във Фейсбук. Годишник на департамент Масови комуникации 2016 [онлайн]. София: НБУ, 2017. ISSN 1310-8670. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=13

15. ХРИСТОВА, Евелина. Комуникация на благотворителността. Представяне на методология на изследване. В: Да не се боим от разнообразието в ПР и комуникациите: XVII лятна школа по Пъблик рилейшънс 2-4 юли 2015 г. [онлайн]. София: Нов български университет, 2017. ISBN 9789545359569 [видяно на 03.10.2018]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ssc16/view_lesson.php?id=16

16. ХРИСТОВА, Евелина. Президентски избори онлайн. В: Медиите на 21. век : Втора национална научна конференция на тема „Медии и избори“, 10-11 ноември 2016. Велико Търново: Издателство на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 2017.

17. CHRISTOVA Evelina. Internal organizational communications and organizational culture. Годишник на департамент Масови комуникации 2015. [онлайн]. София: НБУ, 2015. ISSN 1310-8670 [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom17/view_lesson.php?id=13http://ebox.nbu.bg/mascom16/view_lesson.php?id=12

18. ХРИСТОВА, Евелина. Избори 2016: политическа комуникация във Фейсбук. Есенна научна конференция „Журналистика и ПР в интернет“, 25-26 ноември 2016 г., Нов български университет [онлайн]. [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: https://masscomm.nbu.bg/bg/nauchni-konferencii

19. CHRISTOVA, Evelina. Leadership and the role of Internal Communications in Bulgarian Organizations. В: Лидерството - време е за промени. Международна научно-практическа конференция : 4 юни 2015. София: Нов български университет, 2015, с. 446-460. ISBN 9789545358982.

20. ХРИСТОВА, Евелина. CSR, благотворителност и организационна култура. В: Комуникация и култура: XVI лятна школа по Пъблик Рилейшънс, Благоевград, 05-06.07.2014 [онлайн]. София: НБУ, 2015. ISBN 978?954?535?899?9 [видяно на 03.10.218]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ssc15/view_lesson.php?id=31

21. ХРИСТОВА, Евелина. Алтруизъм и комуникация. В: Сборник с научни публикации : Проект №BG051PO001-3.3.06-0060 "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса" : Т. 2. : Ч. 1. София: Нов български университет, [2015], с. 121-131.

22. ХРИСТОВА, Евелина. Благотворителността в медиите (1-31 декември 2012 г.). Някои проблеми пред комуникацията на благотворителността и отразяване. Годишник на департамент Масови комуникации 2013. [онлайн]. София: Нов български университет, 2014. ISSN 1310-8670 [видяно на 05.12.2017 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom14/view_lesson.php?id=10

23. ХРИСТОВА, Евелина. Организационна култура и комуникации. Годишник на департамент Масови комуникации 2014.[онлайн]. София: Нов български университет, 2015. ISSN 1310-8670 [видяно на 03.10.2018]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom15/view_lesson.php?id=21

24. ХРИСТОВА, Евелина. ПР, публиките и медиите: някои етични въпроси за избора на подход в работата. В: Изборите в ПР и ПР при избори: XV лятна школа по Пъблик Рилейшънс. Благоевград , 29-30 юни 2013 г. [онлайн]. София: Нов български университет, 2014 [видяно на 03.10.2018 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ssc14/view_lesson.php?id=10

25. ХРИСТОВА, Евелина. Благотворителността в медиите (1-31 декември 2012 г.). Някои проблеми пред комуникацията на благотворителността и отразяване. В: Годишник на департамент Масови комуникации 2013. [онлайн]. София: Нов български университет, 2014 [видяно на 03.10.2018 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom14/view_lesson.php?id=10

26. ХРИСТОВА, Евелина. Златният век на ПР или краят на една епоха – какво ни очаква, остаряла ли е концепцията за ПР, трябва ли да се замени от нова и ако да, от каква. Какви умения и знания трябва да имат новите практици? В: В мрежата (Мрежата) на ПР : XIV лятна школа по ПР, София, 12-13.07.2012 г. [онлайн]. София: Нов български университет, 2013 [видяно на 03.10.2018 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/ssc13/view_lesson.php?id=12

27. CHRISTOVA, Evelina. Charity in Media. Some Problems in Communicating Charity and its Reflection in Bulgarian Print Media. В: Знанието - традиции, иновации, перспективи : Научна конференция с международно участие, 14-15 юни 2013, Бургас. Бургас: Бургаски свободен университет, 2013, с.163 – 173.

28. STOITSOVA, Tolya and Evelina CHRISTOVA. Inter-Cultural Dimensions of Contemporary Higher Education: Modernization and Internationalization. Реторика и комуникации. [онлайн]. 2012, (6). ISSN 1314-4464 [видяно на 03.10.2018]. Достъпно на http://rhetoric.bg/inter-cultural-dimensions-of-contemporary-higher-education-modernization-and-internationalization

29. ХРИСТОВА, Евелина. Ефективни техники за комуникация със служителите при криза и промяна. В: Годишник на департамент Масови комуникации 2012 [онлайн]. София : Нов български университет, 2012 [видяно на 06.12.2017 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom13/

30. ХРИСТОВА, Евелина и ДАНКОВА, Десислава. Основни тактики за комуникация при онлайн криза. Реторика и комуникации [онлайн]. 2011. ISSN 1314-4464 [видяно на 03.10.2018 ]. Достъпно на http://bit.ly/1OVZqjw

31. СТОИЦОВА, Толя и Евелина ХРИСТОВА. Съвременното образование: Модернизация и интернационализация. В: iПР в практиката и образованието: XIII лятна школа по връзки с обществеността по образование в България - 20 години по-късно, 2011. [онлайн]. София: Нов български университет, 2012. [видяно на 06.12.2017 г.]. Достъпно на: http://bit.ly/2nBycHq

32. ХРИСТОВА, Евелина. Вътрешноорганизационни комуникации в България и политика на ЕС. Годишник на департамент Масови комуникации 2011 [онлайн]. София: Нов български университет, 2011. [видяно на 07.12.2017 г.]. Достъпно на: http://ebox.nbu.bg/mascom12/index.php

Христова, Евелина (2010) Вътрешноорганизационни комуникации в съвременната организационна структура

Христова, Евелина (2009) Регулиране на вътрешно-организационните комуникации в контекста на ЕС

Христова, Евелина (2008)Вътрешно организационни комуникации и социални групи

Христова, Евелина (2007) ПР и вътрешноорганизационни комуникации

Курсове от текущия семестър: