Електронен каталог

гл. ас. д-р Йоана Иванова

гл. ас. д-р Йоана Иванова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 8:30-9:30 609 II Корпус
Вторник 13:00-14:00 609 II Корпус
Сряда 8:30-9:30 609 II Корпус
Сряда 13:00-14:00 609 II Корпус
Вторник 8:30-9:00 Б2 - Viber (след предварителна уговорка) Онлайн
Вторник 13:00-14:00 Б2 - Viber (след предварителна уговорка) Онлайн
Сряда 8:30-9:00 Б2 - Viber (след предварителна уговорка) Онлайн
Сряда 13:00-14:00 Б2 - Viber (след предварителна уговорка) Онлайн
Петък 11:00-13:00 Б2 - Viber (след предварителна уговорка) Онлайн

Професионална автобиография:


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ:

Д-р Йоана Иванова изпълнява длъжността главен асистент към Департамент "Телекомуникации" на Нов български университет (НБУ), като преподавателската й дейност в НБУ започва в началото на 2016 г. Специализираните й курсове са свързани с инженерно моделиране на аерокосмически обекти и радиотехнически устройства за 3D печат, технологии за дигитализация и 3D сканиране, високотехнологични решения за сигурност и техники за интеграция в цифровото видео производство.

Научната й дейност започва през 2014 г. в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, където изпълнява длъжността асистент (2014 - 2018 г.).

Паралелно с това работи върху дисертационен труд в областта на Автоматизираните системи за обработка на информация и управление на тема “Изследване на въздействието на кибератаки върху система за управление на транспорта” който защитава през 2020 г. във факултет "Командно-щабен" на Военна академия "Георги С. Раковски", където има придобита магистърската степен по специалност "Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната" след защита на дипломна работа на тема "Приложения на мултимедийните технологии в информационните системи на сигурността и отбраната" (2012-2013 г.).

Бакалавърската си степен по специалност "Инженерна физика", специализация "Комуникации и електроника" придобива във Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" (2000-2004 г.), където непосредствено след това придобива магистърска степен по "Медицинска физика" след защита на дипломна работа, свързана с образна диагностика и дозиметрични методи в рентгеновата мамография, в която са описани резултатите от практическата й работа като медицински физик - експерт в Националния център по радиобиология и радиационна защита и редица експериментални изследвания, проведени във Военномедицинска академия, УСБАЛ по онкология и Университетска болница „Александровска“.

Д-р Йоана Иванова е автор на редица публикации в реферирани и индексирани издания в световно известни бази данни с научна информация (Scopus, Webof Science) и в специализирани реферирани издания и сборници от конференции. Притежава сертификат за завършен курс по “Скъпоценни камъни и минерали” в Нов български университет и професионална квалификация по компютърна графика - 3D дизайн за виртуални среди, анимация и видео обработка. Владее свободно английски език и използва писмено и говоримо испански език.

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ХАРАКТЕР:

* TCMB906 ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И 3D СКАНИРАНЕ (8-ми семестър; средна оценка от анкетите на студентите за удовлетвореност от курс и преподавател

през периода 2019-2022 г. - 5.75 от 6.00):

В курса се изучават методи и средства за дигитализиране на данни за приложение в информационните системи; експертни системи за диагностика на телекомуникационна техника; симулационно моделиране на изкуствени невронни мрежи за разпознаване на дигитализирани данни.

* TCMB041 ИНЖЕНЕРНО МОДЕЛИРАНЕ НА АЕРОКОСМИЧЕСКИ ОБЕКТИ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА ЗА 3D ПЕЧАТ (6-ти семестър)

* TCMB116 ДИЗАЙН С CAD/CAM И 3D ПЕЧАТ (6-ти семестър; средна оценка от анкетите на студентите за удовлетвореност от курс и преподавател през периода 2019-2022 г. - 5.52 от 6.00):

Целта на курса е създаване на функционални прототипи на електронни устройства, технически елементи и устройства за целите на телекомуникациите.

* TCMB033 3D МОДЕЛИРАНЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЕКТИ ОТ КОСМИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (7-ми семестър; средна оценка от анкетите на студентите за удовлетвореност от курс и преподавател през периода 2021-2022 г. - 5.60 от 6.00):

Целта на курса е създаване на 3D модели и визуализации на комуникационни сателити за спътниково предаване на телекомуникации и апаратура за провеждане на космически изследвания.

* TCMB701 МИКРОВЪЛНОВА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ (7-ми семестър)

* TCMM058 ТЕХНИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ЦИФРОВОТО ВИДЕО ПРОИЗВОДСТВО (магистърска програма; средна оценка от анкетите на студентите за удовлетвореност от курс и преподавател

през периода 2021-2022 г. - 5.73 от 6.00).

Целта на курса е изучаване на основни техники за цифрова интеграция, които се прилагат в телевизионната и филмовата индустрия за създаване на краен продукт, който да отговаря на съвременните критерии за качество.

* TCMM359 ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ (магистърска програма; средна оценка от анкетите на студентите за удовлетвореност от курс и преподавател през периода 2021-2022 г. - 5.62 от 6.00):

В курса се изучават телематични решения за трансфер на данни в реално време чрез сателит; симулационно моделиране на транспортен трафик; ефективни средства за физическа и киберсигурност.

* MBAM299 ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА СИГУРНОСТ НА КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА (магистърска програма).

Целта на курса е придобиване на тeоретични знания за високотехнологични решения, които намират приложение в сферата на сигурността и киберсигурността и изучаване на ефективни средства за повишаване на физическата и киберсигурност на секторите от критичната инфраструктура.

* TCMM060 ПРОЕКТИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ЦЕНТРОВЕ (магистърска програма):

Целта на курса е запознаване с телекомуникационното оборудване на студиа и симулационно моделиране на комуникационни мрежи.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ В ДЕПАРТАМЕНТ "ИНФОРМАТИКА":

* CITB778 Приложения на информационните технологии в сигурността (бакалавърска програма "Информатика и Информационни технологии").

* CITB504 Компютърна графика (бакалавърска програма "Информатика и Информационни технологии").

* CSTB502 Компютърна графика (бакалавърска програма "Мултимедия и компютърна графика").

* CSTB721 Цифрова фотография за мултимедийни приложения (бакалавърска програма "Мултимедия и компютърна графика").

* CSTB845 - Технологии за 3D печат и дигитализация (бакалавърска програма "Мултимедия и компютърна графика").

ИЗВЪНАУДИТОРНИ КУРСОВЕ:

* TCMM375 Стаж: Иновационна лаборатория

* TCMB766 Стаж: Инсталиране и конфигуриране на мрежови устройства

* TCMB836 Стаж: Телекомуникационни системи

* CITB533 Проект по компютърна графика

* CSMT167 Проект: Цифрова обработка и анализ на растерни изображения

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ КЪМ "УЧИЛИЩЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ" НА НБУ:

* Съвременни средства за киберсигурност (16 часа)

https://cpo.nbu.bg/bg/kursove-i-obucheniq/kursove/syvremenni-sredstva-za-kibersigurnost?fbclid=IwAR0qMsN0PTCl2Xjezne7zvE4spOEJE2HW2R_voFgDciLPtJrC8U0LG6I1yo

* Моделиране на обекти за 3D печат (16 часа)

https://cpo.nbu.bg/bg/kursove-i-obucheniq/kursove/modelirane-na-obekti-za-3-d-pe-ch-at?fbclid=IwAR0D6yQPer_sXagVteyOPQ4_ySnbHbfU6VKhCjYxngQBr9jNi10X0r6mL6E

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ КУРСОВЕ:

* OOOK500 Компютърни умения


Публикации:


КНИГИ

ИВАНОВА, Йоана, МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРИРАНИ КРИСТАЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, Монография, Издателство "Образование и познание", София, 2024 г., обем 188 стр., бр. символи над 222 804, ISBN:978-619-7515-41-1 (Print), ISBN: 978-619-7515-42-8 (E-book), https://telecommunications.nbu.bg/bg/publikacii/metodologiq-za-optimizaciq-na-strukturirani-kristali-za-telekomunikacionni-i-nauchno-tehnologichni-prilozheniq

*Научна статия в сборник от Computer Science and Education in Computer Science, 19th EAI International Conference, CSECS 2023, индексиран и рефериран в Scopus:

IVANOVA, Yoana and Georgi PETROV, A Methodology for Engineering Design and Simulation of a Satellite Horn Antenna, Computer Science and Education in Computer Science, 19th EAI International Conference, CSECS 2023, Boston, MA, USA, June 28–29, 2023, Proceedings, Chapter No: 18 (vol. 514), pp. 215 – 232, Print ISBN: 978-3-031-44667-2, Online ISBN: 978-3-031-44668-9, https://doi.org/10.1007/978-3-031-44668-9_18, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-44668-9_18

*Научна статия в сборник от IEEE International Conference on Information Technologies, индексиран и рефериран в Scopus, EBSCO, Google books и др.; линк за достъп: http://infotech-bg.com/proceedings:

[1] IVANOVA, Yoana, Building Drawing Simulation Models for the Purposes of Industrial Design, 2023 IEEE International Conference on Information Technologies, Proceedings of the 37-th International Conference on Information Technologies, 15 -16 September, Sofia, 2023, pp. 5, 9-10, ISSN 1314-1023, Electronic ISBN:979-8-3503-3805-8

CD:979-8-3503-3804-1

Print on Demand(PoD) ISBN:979-8-3503-3806-5, https://doi.org/10.1109/InfoTech58664.2023.10266878

[2] IVANOVA, Yoana, APPLICATIONS OF SIMULATION MODELLING METHOD IN PREVENTION OF JAMMING ATTACKS, Proceedings of the 36-th International Conference on Information Technologies, 15-16 September, Sofia, 2022, ISSN 1314-1023, pp. 10, 55, https://ieeexplore.ieee.org/document/9897121, http://infotech-bg.com/proceedings

*Научни публикации в международно списание IJITS (ISI Impact Factor=1,449; индексиранo в Web of Science, реферирано от EBSCO Publishing и др.; линк за достъп: http://ijits-bg.com/ijitsarchive:

[1] IVANOVA, Yoana, Methods and Means for Researching Microwave Devices, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №4, 2023 (vol. 15), ISSN 1313-8251, pp. 3-14, (Web of Science)

[2] IVANOVA, Yoana, APPLICATIONS OF DIGITAL TRANSFORMATIONS AND SIMULATION MODELING IN AEROSPACE ENGINEERING AND SECURITY, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №3, 2023 (vol. 15), ISSN 1313-8251, pp. 45-56, (Web of Science)

[3] IVANOVA, Yoana, SIMULATION MODELLING OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR THE PURPOSES OF STEGANALYSIS, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №2, 2022 (vol. 14), ISSN 1313-8251, pp. 99-110, https://ijits-bg.com/contents/IJITS-2022-No2/2022-N2-09.pdf (Web of Science)

[4] IVANOVA, Yoana, OPTIMIZING SIMULATION MODELS OF AN ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR DIGITAL RECOGNITION, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №4, 2021 (vol. 13), ISSN 1313-8251, pp. 59-70, http://ijits-bg.com/last-published-issue-No_4-2021.php (Web of Science)

[5] IVANOVA, Yoana, ADAPTIVE DIGITALIZATION METHODS AND DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS FOR SECURITY, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №3, 2020 (vol. 12), ISSN 1313-8251, pp. 51-62. (Web of Science)

[6] IVANOVA, Yoana, ASSESSING THE VULNERABILITY OF A TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM TO CYBER ATTACKS FOR APPLICATION IN THE METHOD OF THE THREE FACTORS, Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №1 (March), 2019, ISSN 1313-8251, pp. 85-94. (Web of Science)

[7] IVANOVA, Yoana, ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF CYBERATTACKS ON TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №4 (December), 2018 (vol. 10), ISSN 1313-8251, pp. 99–106. (Web of Science)

[8] IVANOVA, Yoana, SIMULATION MODELLING AND ASSESSING THE IMPACT OF CYBERATTACKS ON URBAN AUTOMOBILE TRANSPORT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №3 (September), 2017 (vol. 9), ISSN 1313-8251, pp. 117–142. (Web of Science)

[9] IVANOVA, Yoana, MODELING THE IMPACT OF CYBER THREATS ON A TRAFFIC CONTROL CENTRE OF URBAN AUTO TRANSPORT SYSTEMS. Publication of Union of Scientists in Bulgaria: International Journal on Information Technologies and Security (IJITS), Issue №2 (June), 2017 (vol. 9), ISSN 1313-8251, pp. 83–95. (Web of Science)

*Научни публикации в международно списание MATEC Web of Conferences (индексиранo в Web of Science, EBSCO, Materials Science & Engineering Database и др.; линк за достъп: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2017/47/contents/contents.html):

[1] IVANOVA, Yoana, Modelling the Impact of Cyber Attacks on the Traffic Control Centre of an Urban Automobile Transport System by Means of Enhanced Cybersecurity. MATEC Web of Conferences, 133, EDP Sciences, 2017, ISSN:2261-236X, DOI:https://doi.org/10.1051/matecconf/201713307001.

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2017/47/matecconf_bultrans2017_07001.pdf (EBSCO)

*Научни публикации в Годишник на Департамент "Телекомуникации" на Нов български университет (индексиран и рефериран от CEEOL-Central and Eastern European Online Library GmbH; линк за достъп: HTTPS://TELECOMMUNICATIONS.NBU.BG/BG/GODISHNIK-TELEKOMUNIKACII):

[1] ИВАНОВА, Йоана, ПРИЛОЖНИ МЕТОДИ ЗА 3D МОДЕЛИРАНЕ НА РАДИОТЕХНИЧЕСКИ УСТРОЙСТВА, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №10, 2023, eISSN: 2534-854X, стр. XX-YY.

[2] ИВАНОВА, Йоана, ПРИЛОЖЕНИЯ НА 3D ПЕЧАТА И ДИГИТАЛНИТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В АЕРОКОСМИЧЕСКОТО ИНЖЕНЕРСТВО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №10, 2023, eISSN: 2534-854X, стр. XX-YY.

[3] ИВАНОВА, Йоана, ТЕХНИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ В ЦИФРОВОТО ВИДЕО ПРОИЗВОДСТВО, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №10, 2023, eISSN: 2534-854X, стр. XX-YY.

[4] IVANOVA, Yoana, A METHODOLOGY FOR EMPIRICAL RESEARCH AND ANALYSIS IN THE FIELD OF CYBERSECURITY, Yearbook Telecommunications, NBU, Issue №9, 2022, eISSN: 2534-854X, pp. 45-52, DOI: https://doi.org/10.33919/YTelecomm.22.9.4, https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii-broeve/godishnik-telekomunikacii-2022-g-tom-9

[5] IVANOVA, Yoana, AN ALGORITHM FOR STEGANOGRAPHIC EMBEDDING OF ENCRYPTED FILES IN RASTER IMAGES, Yearbook Telecommunications, NBU, Issue №9, 2022, eISSN: 2534-854X, pp. 35-44, DOI: https://doi.org/10.33919/YTelecomm.22.9.3, https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii-broeve/godishnik-telekomunikacii-2022-g-tom-9

[6] ИВАНОВА, Йоана и Йорданка БОНЕВА, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕ НА ТРАНСПОРТЕН ТРАФИК В СИМУЛАЦИОННИ СРЕДИ, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №8, 2021, eISSN: 2534-854X, стр. 47-52, https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii-broeve/godishnik-telekomunikacii-2021-g-tom-8

[7] ИВАНОВА, Йоана, МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА АГЕНТНО-БАЗИРАНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ДИГИТАЛИЗИРАНИ ДАННИ, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №8, 2021, eISSN: 2534-854X, стр. 13-22. https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii-broeve/godishnik-telekomunikacii-2021-g-tom-8

[8] ИВАНОВА, Йоана, МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ОБЕКТИ, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №7, 2020, eISSN: 2534-854X, стр. 83-89.

[9] IVANOVA, Yoana, MODELLING AND SIMULATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS USING SOFTWARE SIMBRAIN, Yearbook Telecommunications, NBU, Issue №7, 2020, eISSN: 2534-854X.

[10] IVANOVA, Yoana, TRENDS IN THE USE OF HIGH TECHNOLOGY SOLUTIONS FOR CYBERSECURITY OF CRITICAL INFRASTRUCTURE,

Yearbook Telecommunications, NBU, Issue №6, 2019, eISSN: 2534-854X (pp. 37-54), https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=882487

[11] ИВАНОВА, Йоана, МОДЕЛИРАНЕ НА КОРПОРАТИВНА ГЛОБАЛНА IP МРЕЖА С МУЛТИМЕДИЙНИ УСЛУГИ, Годишник Телекомуникации, НБУ, брой №6, 2019, eISSN: 2534-854X, стр. 45-53, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=882494

*Научни публикации в сборници от конференции:

[1] ИВАНОВА, Йоана, Дигитални методи за оптимизация на рубинови кристали за приложение в сигурността, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие "20 години България в НАТО и НАТО в България", 2-4 април 2024 г., Военна академия „Г. С. Раковски“, издател, София, 2024 г., ISBN (online): 978-619-7711-52-3, стр. 366-379

[2] ИВАНОВА, Йоана, Приложения на планарните антени за целите на сигурността, СПОДЕЛЕНА УСТОЙЧИВОСТ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, Сборник доклади от Научна конференция с международно участие, 30-31 октомври 2023 г., Военна академия „Г. С. Раковски“, София, 2023 г., ISBN (print): 978-619-7711-33-2 ISBN (online): 978-619-7711-34-9, стр. 74 - 81

[3] ИВАНОВА, Йоана, Съвместно приложение на медицински експертни системи и симулационно моделиране, Сборник с доклади от Годишна студентска научна сесия „Съвременни аспекти на сигурността - предизвикателства, подходи, решения“, 27 септември 2022 г., Факултет „Командно-щабен“, ISSN 2738-7526, Военна академия „Г. С. Раковски“, 2022, стр. 303-318,

chrome-extension://gphandlahdpffmccakmbngmbjnjiiahp/https://rndc.bg/wp-content/uploads/2022/10/%D0%A4%D0%9A%D0%A9-2022-01-10-2022-Nov-Gradev.pdf

[4]ИВАНОВА, Йоана, Методика за изследване на изкуствени невронни мрежи за откриване и класификация на баркодове, Сборник с доклади от Годишна студентска научна сесия „Съвременни аспекти на сигурността - предизвикателства, подходи, решения“, 27 септември 2021 г., Факултет „Командно-щабен“, Военна академия „Г. С. Раковски“, 2021, ISSN 2738-7526, стр. 445 – 454, https://rndc.bg/wp-content/uploads/2022/01/СЪВРЕМЕННИ-АСПЕКТИ-НА-СИГУРНОСТТА-1.pdf

[5] ИВАНОВА, Йоана, Съвременни технологии за откриване и предотвратяване на заплахи от различен характер, Международна конференция "Широката сигурност", Департамент "Национална и международна сигурност" на НБУ, 27 март 2020, Сборник научни трудове (Том 2), 2020, ISBN 978-619-7383-19-5.

[6] IVANOVA, Yoana, Consequences of cyber attacks on the Traffic Control Centre of an urban automobile transport system, International Scientific Conference LONG-TERM SECURITY ENVIRONMENT CHALLENGES AND ARMED FORCES CAPABILITY DEVELOPMENT, Yearbook of Rakovski National Defense College (II part), 2019, ISBN 978-619-7478-35-8, pp. 211-214, https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/II-Conference-2019.pdf

[7] ИВАНОВА, Йоана, Методика за оценка на уязвимостта на системи за управление на транспорта към киберзаплахи, Международна научна конференция 12-14 ноември 2019, Годишник на Военна академия "Г. С. Раковски" (Втора част), 2019, ISBN 978-619-7478-35-8, стр. 226-232, https://rndc.bg/wp-content/uploads/2020/01/II-Conference-2019.pdf

[8] ИВАНОВА, Йоана, Анализ на въздействието на киберзаплахи върху система за управление на транспорта, Участие с доклад в Годишна военнонаучна конференция с международно участие на тема „Съвременни аспекти на сигурността – предизвикателства, подходи, решения” 20 – 21 юни 2018 г. София: Годишник на Военна академия „Г. С. Раковски“|, 2018, ISSN 1312-2991.

[9] ИВАНОВА, Йоана и Стефка НЕНОВА, Компютърната графика като средство за повишаване качеството на военното образование, Доклад, София: Годишник на Военна академия, 2013, стр. 141- 155, http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/Binder-1-322.pdf

*Доклади в списания с научно рецензиране:

[1] ИВАНОВА, Йоана. Тенденции в използването на високо технологични решения за целите на сигурността и отбраната, Доклад, София: Военен журнал. бр.1, 2016, стр. 110-118. http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/2015/03/VG_br-1-2016.pdf

[2] ИВАНОВА, Йoана. Симулационно моделиране на кибератака срещу управленска структура, Статия в научно списание, София: Военен журнал, бр. 4, 2015, стр. 113-126, http://rnda.armf.bg/wp/wp-content/uploads/vjournal/2015_4/Yoana_Ivanova.pdf

*******Учебни пособия:

[1] ИВАНОВА, Йоана, ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В СИГУРНОСТТА И ОТБРАНАТА, ISBN 978-619-91083-0-7, Електронно издание (учебно пособие), 2018. https://hitech4sec.pressbooks.com/

*Научни публикации в специализирани електронни източници:

[1] ИВАНОВА, Йоана. Приложение на Мултимедийните Технологии в Информационните Системи на Сигурността и Отбраната In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии,2014, https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_114.pdf

[2] ИВАНОВА, Йоана. Политики за защита на критичната инфраструктура от кибер атаки In IT4Sec Reports. София: Институт по информационни и комуникационни технологии, 2014, https://procon.bg/system/files/it4sec_reports_116_0.pdf

*Научно-популярни статии в списание "Българска наука":

[1] ИВАНОВА, Йоана, Виртуални ресурси за изучаване на космическата инфраструктура, Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 162, 2023, стр. 63-79, ISSN:1314-1031.

[2] ИВАНОВА, Йоана, Принципи и съвременни приложения на холографските симулации. Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 88, 2016, стр. 130-137, https://nauka.bg/principi-prilojeniya-holografskite-simulacii/?fbclid=IwAR308BbyRQ-GKjFVtYY2NBoah593LNPraWvf3kmPHt5m_bFHai_QmhxvjpU

[3] ИВАНОВА, Йоана, Най-интересните интерактивни 3D симулации в реално време, Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 86, 2016, (стр. 171 – 179), http://image.nauka.bg/magazine/bg-science86.pdf

[4] ИВАНОВА, Йоана, Ролята на 3D моделирането при дигитализация на културно-историческото наследство, Научно-популярна статия, София: Българска наука, бр. 85, 2016, стр. 154–159, http://image.nauka.bg/magazine/bg-science85.pdf

*Проекти

2014-2015 - Международен проект AComIn: Advanced Computing for Innovation (Съвременните пресмятания в полза на иновацията) с участието на ИИКТ-БАН; Научен отчет по договор ДО1-192 за съфинансиране на научен проект „ ACOMIN: ADVANCED COMPUTING FOR INNOVATION” № 316087 по 7-ма рамкова програма на Европейската комисия;

Тема на авторски подпроект: "3D обектно моделиране на активи от критичната инфраструктура" (Kултурното-историческо наследство).

Уеб сайт на проекта: http://www.iict.bas.bg/acomin/

Линк кън научен отчет: http://www.iict.bas.bg/acomin/docs/deliverables/D01-192/contents.pdf

* Портфолио

GRABCAD COMMUNITY: https://grabcad.com/yoana.ivanova-1/models?page=2

https://www.facebook.com/3D-Design-for-Virtual-Environments-300662750116633

Курсове от текущия семестър: