Електронен каталог

доц. д-р Александър Сладкаров

доц. д-р Александър Сладкаров
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
359876938381
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц. д-р инж. Александър Маринов Сладкаров

Образование: гимназиално – Първа мъжка гимназия – София (1957);успех – отличен; висше – Технически Университет-София (1964);степен – магистър инженер; успех – мн. добър.

Професионална кариера: конструктор I ст. в научен институт (ИСЕ); асистент по “Антени и вълноводи” в ТУ-София (1966);доктор(1984); доцент по “Микровълнова техника”(1990).

Професионални постижения:

- участие в текущата дейност: изнасяне на лекции и провеждане на упражнения по: “Антени”(1966), “Микровълнови измервания”(1968),“Микровълнови предаватели”(1970), “Радиотехническа електродинамика”(1974), СВЧ устройства и системи за връзка”(1980),”Техника на СВЧ и квантова радиотехника”(1981), “Микровълнова техника”(1989).

- участие и самостоятелно разработване на проекти и устройства за радиоразпръскване и радио комуникации: “Устройства за електронно кодиране на сигнални съоръжения” (1965), “Устройства за съгласуване на предавателни антени (1974)”, “Съгласуващи устройства и антени за служебни предаватели”(1980), “Антенни устройства за подземна работа” (1985), “Антени с кръгова поляризация за релейна система” (1988), “Антени и устройства за приемане на сателитни програми” (1989), “Изследване на динамиката на електромагнитния спектър в близост до радарна станция” (1993), “Микровълнови елементи и устройства” (1998), “Антенни решетки с Тейлорово разпределение” (2003), “Антени с кръгова поляризация за GSM клетки”(2005).

по съществени публикации:

- учебници за ВУЗ и монография -

“Техника на СВЧ и квантова радиотехника” ,изд. “Техника”,С. 1980

“Пасивни СВЧ устройства” изд.”Техника”,С. 1981.

- ръководства за лабораторни упражнения:

“Вълноводи и фидерни устройства” изд. “Техника”,С.1974

“Антени” изд.”Техника”,С.1975

“Микровълнови елементи и устройства” изд.”Б ИНС”,С.2004

- докторска дисертация:

“Ефективност на възбуждане на двуслойна цилиндрична диелектрична структура” С.1986

- научни публикации – 41

- изследователски и конструктивни разработки -43

- звания и степени : почетен изобретател” (1966) доктор по научна специалност 02.07.240 "Преносвателни съобщителни линии" (1986) доцент(1990)

- членства:

член на NYAS (New York Academy of Science)(1995)

секретар на балканската секция на IEEE (1997)

член на СНР (1979)


Публикации:


1. Шинев Хр., Е. Фердинандов, Ал.Сладкаров. Относно една модификация на спиралната антена. Год. на ВМЕИ,т.ХVIII,кн.I 1965г.

2. Шинев Хр., Е. Фердинандов, Ал.Сладкаров, Н.Додов. Върху коригирането на вредните зони при дълбоките ротационни параболични огледала. Год. на ВМЕИ,т.ХХІІ,кн.III, 1967г.

3. Даковски Л., Ал.Сладкаров. Анализ на статичния режим на двустабилен делител на честота с две време задаващи вериги.

ЕП, кн.1, 1970г.

4. Шинев Хр. Ал.Сладкаров. Анализ на характеристиките на кръгъл излъчващ отвор. ЕП, кн.2, 1970г.

5. Сладкаров Ал., Л. Даковски. Влияние на емитерния кондензатор върху режима на двустабилен делител на честота с две време задаващи вериги. Изв. на ВМЕИ, т.ХХV,кн.III, 1970г.

6. Колектив и Ал.Сладкаров. Някои изследвания относно влиянието но архитектурата върху затихването на радиовълните от дециметровия обхват. НТК ВА "Г.Раковски" №005570 ноември 1971г.

7. Колектив и Ал.Сладкаров. Изследване на някои явления при разпространението на дециметровите радиовълни в градски условия. НТК ВА "Г.Раковски" №005571 ноември 1971г.

8. Ал.Сладкаров и колектив. Изследване на електромагнитното поле от дециметровия диапазон в определен обем. НТК ВА "Г.Раковски" №005572 ноември 1971г.

9. Ал.Сладкаров и колектив. Някои фактори, които оказват влияние върху разпространението на електромагнитните вълни от дециметровия обхват в затворени помещения. НТК ВА "Г.Раковски" №005574 ноември 1971г.

10. Колектив и Ал.Сладкаров. Изследване на СВЧ излъчването в близката зона в затворени помещения. НТК ВА "Г.Раковски" №005573 ноември 1971г.

11. Колектив и Ал.Сладкаров. Влияние на някои случайни обекти върху разпространението на дециметровите радиовълни. НТК ВА "Г.Раковски" №005575 ноември 1971г.

12. Шинев Хр., Ал.Сладкаров. Анализ на линеен вибратор със скоково разпределение на токовата вълна. ЕП, кн.3, 1972г.

13. Шинев Хр., Ал.Сладкаров. Съпротивление на излъчване на линеен вибратор със скоково разпределение на токовата вълна. ЕП, кн.4, 1972г.

14. Сладкаров Ал. Методи за създаване на дискретен спектър честоти с висока стабилност. "Радио, телевизия, електроника", кн.9, 1975г.

15. Сладкаров Ал.Анализ на спектъра напречно магнитни вълни в двуслойна цилиндрична диелектрична структура, възбудена от магнитен токов източник. Доклад на 6-ти симп. по радиоелектроника 1-4 ноем.1977г.

16. Сладкаров Ал. Възбуждане на цилиндричен диелектричен вълновод с кръгов магнитен токов източник. Сборник доклади на научната сесия по случай Деня на радиото, т.IV, май 1978г.

17. Сладкаров Ал. Излъчване от кръгов процеп,разположен симетрично в напречната плоскост на двуслойна диелектрична структура. Доклад на научната сесия "Ден на Радиото 80" май 1980г.

18. Сладкаров Ал. Ефективност на възбуждане на двуслойна диелектрична структура. Доклад на национална научно-техническа конференция с международно участие "Радиолокация и радио релейни линии" 17-18 октомври 1980г.

19. Сладкаров Ал. Дисперсни уравнения на двуслоен диелектричен вълновод при пренасяне на симетрични ТМ - вълни. ЕП, кн.5,1982г.

20. Звискова Й., Ал. Сладкаров Излъчвателни характеристики на микролентова антена, разгледана като периодична структура. Доклад на XVIII научна сесия "Ден на Радиото 83", май 1983г.

21. Сладкаров Ал. Проектиране на импедансен трансформатор с Чебишевска характеристика. ЕП, кн.12, 1985г.

22. Сладкаров Ал. ДисперсионньІе свойства двухслойной диэлектрической структурьІ возбужденной нитью магнитного тока.

Сборник доклади "Радиоэлектроника 86", Братислава.

23. Sladkarov Al. Disperse Equation of an N-Layer Dielectric Waveguide. Vortrag. 32 IWK, 26-30 Oct.1987. TH Ilmenau - DDR

24. Сладкаров Ал. Коаксиален датчик за пермеаметър. Годишник на ТУ София 48(4)1995, Електроника,комуникации,информатика.

Списък на разработките с участието или ръководени от

Александър Сладкаров

№ гсдина тема възложител заб

1. 1968 "ДИСРО" МНО

2 1968 Р-51 (делители на честота, МНО самост.

диоден матричен превключвател)

3. 1969 КВ – настройваема антена ИСЕ самост.

4. 1970 „АРФА” БАН – ИТКР

5. 1970 "ДИАМАНТ" ВА „Г.С.Раковски”

6. 1971 Проучване на на методики

за теоретично определяне на ра-

диолокационно покритие при об- ЦНИРД при

лъчване от статични центрове БГА "Балкан"

7. 1971 Създаване на методика за

теоретично изчисление на обзора ЦНИРД при

на радиолокационна станция БГА "Балкан"

8. 1971 Изходни данни за аванс-

проект за изграждане на радио-

локационна система за пренасяне ЦНИРД при

на данни като подсистема на АСУВД БГА "Балкан"

9. 1971 Електронна приставка за

корабни услватели ДП БРП

10. 1973 Определяне на електромаг-

нитната съвместимост между съоръже-

нията на обект "Ново летище" и ра-

дио обектите в околността му "Транспроект"

11. 1976 КВ - зенитна антена НИИСОР самост.

12. 1976 СВЧ смесители за обхвати

3,4 - 4,2 и 11,7 - 12,5 GHz НИИС

13. 1977 Разработка на гама СВЧ

възли за радиорелейни станции МЕЕ

14. 1977 Изследване разпространението

на е.м. в честотния обхват около

12GHz и проектиране на антенно-

фидерен тракт за наземна косми-

ческа станциия МНП-СВО

15. 1980 Прибор тип М МНП-СВО

16. 1982 Разработка на техническа

документация и проектиране на

съгласуващи устройства за 10KW

предавател НИО самост.

17. 1983 Изследване на физическите

явление в диелектрични вълноводи, самост.

резонатори и антени МНП-СВО(дисертация)

18. 1985 Разработка на Y-циркулатор

за Ku обхват МНП-СВО

19. 1985 Разработване на пасивни еле-

менти и диелектрични елементи за

милиметровия обхват МНП-СВО

20. 1985 УКВ шириколентова антена ИСЕ

21. 1987 Учебно-методична разработка

проведени лекции, поставени упраж- ВМЕИ - филал

нения по СВЧ техника Пловдив самост.

22. 1987 "Невен" ИРЕТ

23. 1987 Техтологични и конструктивни

подобрения и методи за отклонение на

технологичните парамери на СВЧ въл-

новодни циркулатори,изолатори и ба- Завод за РРА

лансни смесители в 8 GHz обхват и ВОС

24. 1987 Методика и установка за измер-

ване на магнитно-меки материали в

обхват от 1MHz до 250MHz ДСО "Електрон"

25. 1988 Проектиране на канално-разде-

лителни системи и съгласуващи звена

за ретранслатор и централна радио- КРАС към

станция ДСО "Електрон"

26. 1989 Разработване на спирална антена

с цилиндричен релектор ИРЕТ ръков.

27. 1990 Изследване на антенни модели за

сателитни TV програми ИРЕТ ръков.

28. 1990 Изследване на параметрите на ак- Завод за самост.

тивни приемни антени печ.плат.- Бяла

29. 1992 Радиоканал между студиото на Радиостанция

радио "Експрес" и излъчвателя "Експрес" ръков.

30. 1992 Контрол и измерване на система

за сателтно приемане на TV програми в-к "Спорт" ръков.

31. 1993 Разработка на датчик СВЧ

бариера "РЕС" самост.

32. 1993 Разработка и изработване на

поляризационен селектор БМВ самост.

33. 1994 Логопериодична антена самост.

34. 1995 Регулатор на мощност NKY ръков.

35. 1995 Изследване на съществуващата

вретеновидна антенна мачта в радио-

станция„Вакарел” на честота 261KHz

в съответствие с утвърденото задание

от БТК. БТК

36. 1996 Проектиране и реализация на са-

телитна система за TV-програми. БМВ ръков.

37. 1997 Изследване на режима на микро- Уникомс-

вълнови резонаторни камери с филтър Трейдинг самост.

за паразитни моди.

38. 1998 Проектиране и реализация на Уникомс-

решетка рупорни антени Трейдинг самост.

39. 1998 Изследване на електромагнит-

ната обстановка на обект „Черни

връх”- РВД РВД самост.

40. 1999 Разработка на серия Гън-гене- Уникомс-

ратори в сателитния банд(10,95-11,75GHz)Трейдинг самост.

41. 2000 Проектиране и реализация на ан-

тена с кръгова поляризация в

честотен обхват –1150-1650 MHz. ГД-РВД самост.

42. 2004 Разработване, изработка и изпи-

тания на антенно устройство с кръгова

поляризация. Мобилтел АД самост.

43. 2006 Проучване и анализ на възмож-

ностите за разработка на миниатюрна

GPS-антена Галилео ООД самост.

Курсове от текущия семестър: