Електронен каталог

гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Антропология
Телефон:
+35928110615
Приемно време:
Вторник 11:15-13:15 615 с предварителна уговорка II Корпус
Сряда 10:00-12:00 615 с предварителна уговорка II Корпус
lvalcheva@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Д-р Любомира Вълчева-Нъндлол е завършила бакалавърска степен в Карловия университет (Univerzita Karlova) и в Университета за публична администрация и международни отношения (Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů) в Прага. Има магистърска степен „Политически науки” от Висшата школа по социални науки (École des hautes études en sciences sociales, съкр. EHESS) в Париж, където е защитила докторска степен на тема „Политическите и социални измерения на германския въпрос в България в края на Втората световна война. Между институционална и социална история” под научното ръководство на професор Alain Blum. Водила е лекции по източноевропейска и балканска история и по български език и литература в Страсбургския университет (Université de Strasbourg, съкр. UNISTRA), Франция. Изследователските и научни интереси на д-р Вълчева-Нъндлол са в областта на социалната история, на социологията и на политологията като някои от темите, които третира са миграция; държавна идентификация и административна класификация; национална, етническа, семейна принадлежност; социални идентичностни репрезентации; социално действие; отношението между държавата и индивида; научната категория смесен брак (intermarriage) и капацитетът й при изучаването на администрацията на населението, политически преходи, демократизация, политически репресии, колективна памет и репрезентации.


Публикации:


Valcheva-Nundloll, L., 2023. Germans or Bulgarians? Germanic population in Bulgaria between exclusion and inclusion at the end of World War II. Peter Lang, series South-East European History, ISSN: 2768-7562 – под печат.

Вълчева-Нъндлол, Л., 2023. Изселването на етнически немци от Източна Европа в СССР в края на Втората световна война. Между историческата наука и политическата употреба на миналото. Исторически преглед. 2, 110-139.

Вълчева-Нъндлол, Л., 2022. Категорията „смесен брак“ и държавната администрация в контекст на етническо прочистване: немците в България в края на Втората световна война. Български фолклор. 3, 313-331.

Valcheva Lubomira, 2013. Milada Polišenská, Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953. Revue d’études comparatives Est-Ouest. 2 (44), 182-185. DOI : 10.4074/S0338059913002106.

Вълчева-Нъндлол, Л., Константинова, K. (съставителство, редакция и превод). Международно биенале на стъклото 2021|International Biennale of Glass 2021. София: НБУ. 176 стр. ISBN 9786192331825.

Вълчева-Нъндлол, Л., Константинова, K. (съставителство, редакция и превод). Международно биенале на стъклото 2023|International Biennale of Glass 2023. София: НБУ. 269 стр. ISSN 28155203.

Курсове от текущия семестър: