Електронен каталог

доц. д-р Росица Добревска

доц. д-р Росица Добревска
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Природни науки
Телефон:
359 882 53 95 65
Приемно време:

Професионална автобиография:


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име Доц. д-р Росица Стефанова Вачева-Добревска, дм,мзм

Служебен адрес Ул.”Бяло море” №8, 1527- гр.София

Телефон 0882 53 95 65;

E-mail rdobrevski@gmail.com

Националност българка

ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) ОТ 1.03.2013- и понастоящем

Име и адрес НАЧАЛНИК НА ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОБИОЛОГИЯ И ВИРУСОЛОГИЯ

УМБАЛ «ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ» ЕАД, ГР. СОФИЯ- ДОЦЕНТ, МАГИСТЪР «ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ»

Вид на дейността или сферата на работа Работи за развитието на лабораторията, за въвеждаане на съвременни методи и апаратура, за издигане диагностиката на високо ниво, съгласно международните стандарти. За укрепването й, като структура, подпомагаща поставянето на клиничната диагноза, съдействаща за оценяване ефективността на антибиотичното лечение , динамиката на болестния процес, а в определени случаи и степента на възстановяване на здравето. Организира и ръководи дейността по диагностициране, както на инфекции, придобити в обществото, така също инфекции, свързани с медицинското обслужване (ИСМО/ВБИ). Ръководи повишаването на квалификацията на медицинския персонал на лабораторията, реализирането на научни проекти, преподава на студенти и специализанти. Национален Координатор и член на Advisory Board на Европейски проект COMBACTE (Utrecht, Netherlands; Belgium;Switzerland). Член на EUCIC-ESCMID-European Commission on Infection Control; Член на International Validation Team-ECDC, Stockholm; Член на Advisory Board HALT 3 - ECDC , Stockholm - PPS Европейско превалентно проучване 2016/17 г на ИСМО/ВБИ в лечебни заведения за продължителни медицински грижи.

Дати (от-до) ОТ 1.06.2007 до 1.03.2013

• Име и адрес на работодателя Национален Център по Заразни и паразитни болести; Национален Референтен Център по превенция и контрол на Вътреболнични инфекции (НРЦ-ВБИ), МЗ -София

• Вид на дейността или сферата на работа Дейността на НРЦ-ВБИ, НЦЗПБ е насочена към организирането на мерки с цел ограничаване разпространението на вътреболнични инфекции (ВБИ) и антимикробна резистентност(АМР) в лечебните заведения . НРЦ-ВБИ е специализирана структура с референтни и координативни функции за дейностите, свързани с диагностиката, регистрацията и организацията на контрола и превенцията на ВБИ в лечебните заведения. Със задачи да осигурява своевременна информация за текущи и новопоявяващи се тенденции и проблеми , свързани с ВБИ, АМР и предписването на антибиотици за специалистите и обществото.Да обоснове необходимостта и развие надзор при ключови ВБИ , АМР, и предписването на антибиотици, като част от по-широка международна мрежа-ръководена от Европейския Център по контрол на заболяванията (ECDC)-Стокхолм; необходимостта от мерки с дългосрочна перспектива за ограничаване на случаите на ВБИ, наричани в съвремието инфекции, свързани със здравни грижи , с медицинското обслужване.

С цел да се подобри здравната сигурност на гражданите, развитие и насърчаване на мерки за повишаване безопасността на пациентите посредством висококачествени безопасни здравни грижи, включително във връзка с антибиотичната резистентност и инфекциите, свързани с медицинското обслужване. В отговор на водещия документ „Препоръки на Съвета, относно безопасността на пациентите, включително профилактиката и контрола на инфекциите, свързани със здравни грижи” (Council recommendations on Patient safety, including the prevention and control of HAI” (Brussels, 05.06.2009, 10120/09) .

• Заемана длъжност Завеждащ Национален Референтен Център по вътреболнични инфекции - НРЦ-ВБИ

Основни дейности и отговорности 1.Организира проучвания и контролира събирането и обработването на данни за нозокомиални/вътреболнични инфекции (ВБИ) от болничните заведения в страната.

2.Ръководи и участва в разработването на анализи, оценки и прогнози по проблемите на инфекциозните заболявания и нозокомиални инфекции

3.Организира, ръководи и участва в изготвянето на периодичен анализ относно превалентността на ВБИ в страната и произтичащите от нея задачи за здравната система.

4.Ръководи, контролира и участва в провеждане на епидемиологични проучвания при случаи на врив от ВБИ, както и организиране на мерки за елиминирането му и оказване методична помощ.

5.Ръководи,контролира и участва в събирането на клинични бактериални изолати, причинители на ВБИ и взривове и тяхното типиране с методите на молекулярната биология/епидемиология.

6.Организира, ръководи и участва в създаването на национална мрежа за типиране на проблемни нозокомиални изолати и свързването й с международни такива, за системно проследяване разпространението им.

7.Организира, ръководи и участва в система за одит на здравни заведения относно изпълнението на националния стандарт по контрол на инфекциите, включително мениджирането на взривовете, подходяща употреба на антибиотици и дезинфектанти

8.Участва в разработването на нормативна база в областта на контрола и превенцията на ВБИ в съответствие със съвременните постижения на медицинската наука и практика, законите на Република България и Европейското законодателство

9.Ръководи и участва в организацията и провеждането на обучението на медицин ските специалисти по въпросите на конрола и превенцията на нозокомиалните инфек ции/ВБИ –програми, лекции, практическо обучение. Председател на комисия за Държавен изпит по контрол на инфекциите.

10.При необходимост участва в експертни комисии, съвети и работни групи, като работи активно.

11.Организира, участва и ръководи научно-изследователската дейност на отдела, разпределя текущите задачи, контролира изпълнението на научни теми и проекти, ръководи докторанти /редовни, задочни, свободни/ и научни сътрудници.

Член на Експертен съвет по ВБИ-Министерство на здравеопазването

Ръководител на работна група, разработила Национална програма за превенция и контрол на ВБИ 2009-2011

Член на работна група за разработване на Национален стандарт по ВБИ

Член на Координационна група на Европейски Център по Контрол на заболяванията - ECDC, Стокхолм за организиране на Европейско проучване на ВБИ 2009-2011

Контактно лице за страната на ECDC по надзора на ВБИ

Контактно лице и национален координатор за страната за следните проекти на ECDC:

- IPSE Improving Patient Safety in Europe : Project commissioned by the EC/ DG SANCO, N 790903. Проектът включва комплекс от дейности, насочени към подобряване безопасността на пациентите в Европа, 2007

- Европейски проект HALT-проучване на ВБИ и АМР в ЛЗ за продължителни медицински грижи (хосписи) –пилотна фаза и пълномащабно, 2009-2010

- Европейско превалентно проучване на ВБИ и АБ употреба в болниците за активно лечение (EU PPS of HAI and ABU

- пилотно проучване 2010/11 и пълномащабно с 42 болници (2012 )

- Европейско валидиращо проучване на Превалентното (EU Validation of PPS HAI and ABU )-полотно проучване 2011 и пълномащабно с 30 болници през 2012 г.Страната е избрана за участие в група от 10 страни само.

- PROHIBIT -Prevention of Hospital Infections by Intervention & Training”- Превенция на ВБИ посредством интервенции и обучение”

- TRICE-Training in Infection Control in Europe член експертна работна група за подготвяне на документ «Основни компетентности на специалиста по контрол на инфекциите” в ЕС

- ECDISNET- Европейска мрежа за надзор на Clostridium difficile инфекциите

Консултант на СЗО по въпросите на контрол на инфекциите и безопасност на пациентите: участие в мисии на СЗО

- „ Въвеждане на Ръководството на СЗО "Превенция на инфекциите и контрол на остри респираторни заболявания с епидемично и пандемично разпространение в системата на здравеопазване” обучение 20-25 окт., 2008, Баку,Азърбайджан

-”Повишаване информираността по въпросите на качеството на медицинското обслужване и безопасността на пациентите”- СЗО- гр. Ашхабат-Туркменистан май, 2009 г

-„ Опит от внедряване на Ръководството на СЗО по профилактика и контрол на острите респираторни заболявания, епидемично и пандемично разпространение.Разработ ка и внедряване на национални програми по контрол на инфекциите. Стандарти за нормативна база по контрол на инфекциите-от теория към практика ”- СЗО- гр. Москва-Руска Федерация, 2-5.12. 2009

- « Мултимодална стратегия на СЗО за хигиена на ръцете. Безопасност на пациентите»-Ташкент,Узбекистан, 2010

Координатор за участие в инициатива на СЗО "Безопасността на пациентите-глобално предизикателсто” и кампаниите :”Save lives-clean your hands”и “Safe Surgery Save lives” („Спаси живот-почисти ръцете си”, „Безопасната хирургия спасява живот”.

Национална кампания по хигиена на ръцете 2011-2012

Членство в професионални и научни организации:

-Българско дружество по Медицинска микробиология /Член на Управителния съвет

-Българско дружество по Микробиология, член на СУБ и FEMS/Член УС

-Българска Асоциация на Микробиолозите, БАМ

-Българска Асоциация БУЛНОЗО-Председател ; Организационен комитет на Конгрес Булнозо” по ВБИ . Зам. Главен редактор на сп. „Нозокомиални инфекции”

-Европейско дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести ESCMID

-HIS –Международно дружество по ВБИ

-ESCID, Vienna- Европейско дружество по Клин. микробиология и Инфекциозни болести

Научни публикации: Над 120 научни публикации в български и международни научни списания

Области на професионален интерес

Контрол на инфекциите, Рaционалната употреба на антибиотици, Молекулярни методи за идентификация на микроорганизми, Детекция на гени за резистентност в бактериите, Методи за типиране на нозокомиални патогени

Участие в Национални и международни научни форуми:

ECCMID Eur.Congr.Clinical Microbiology&Infect.Dis –Oslo ,Norway, 1991; Vienna, 1995 ;Berlin, 1999; 3rd European Congress of Chemotherapy (ECC)-Madrid,2000 ; 22nd ICC-Amsterdam, 2001; 4th –Paris’02 ;Balkan Military Medical congresses : Athens, Ankara, Пловдив, Clug, Antalya; Mikrobiologia Balkanika’2001-Thessaloniky, Greece, 2007-Budva, Montenegro ; 14th ECCMID-Prague ,2004; ECCMID 15th-Copenhagen,2005, BMMC 10th Varna, 2005; 16thECCMID ,Nice, France’06 ; 17th ECCMID-Munich,Germany, 2007; 18th ECCMID-Barcelona, Spain, 2008; 9th ESCID Vienn ,Austria09, IMAB;Ежегодни конгреси на БАМ, Булнозо,БДУрология, АГ

19 th ECCMID , Helsinki, Finland, 16-19, май 2009; Министерска конференция на тема „Микробна заплаха за безопасността на пациента”,организирана от Чешкото председателство на ЕС в гр. Прага, 15-16.04.2009 и др.

• Дати (от-до) От 1.03.1994 – 1.06.2007

• Име и адрес на работодателя Военно-медицинска Академия , гр. София-1606, бул.Св.Г.Софийски» 3

• Вид на дейността или сферата на работа Катедра»Военна епидемиология, хигиена и микробиология»- Лаборатория «Микробиология»

• Заемана длъжност От Н.с.І ст.-хабилитиране до Ст.н.с.ІІ ст. (Доцент)

• Основни дейности и отговорности -Диагностична дейност и консултативна дейност в клиниките на ВМА по антибиотична терапия/ политика. Функционален отговорник за контрол и превенция ВБИ за ВМА-2006/07

-Научна дейност : Бактериална резистентност,Вътреболнични инфекции , Антибио -тична политика и мониториране на антибиотичната консумация. Съвместни научни разработки с Университетски Медицински Център, Лайден-Холандия и Lahey Clinic Medical Center Infectious Diseases ,Burlington, Massachusets, USA

-Участие в проекти на European Commission: EARS: European Antimicrobial Resistance Surveillance; ARPAC- network (Antimicrobial resistance, policy, antibiotic consumption)-координатор за ВМА; член на Core Team за национално проучване „Прева лентност на ВБИ в България” в рамките на Българо-швейцарската прогр по болнична хигиена БШПБХ.

- Преподавателска дейност: курсове по СДО за лекари и специалисти здравни грижи

• Дати (от-до) От 15.12.1980 до 1.03.1994

• Име и адрес на работодателя Медицински Университет-гр. Плевен-5800 , бул.»Климент Охридски» 1

• Вид на дейността или сферата на работа Катедра «Микробиология и вирусология»

• Заемана длъжност От асистент до Главен асистент, кмн

• Основни дейности и отговорности -Практически упражнения и лекции със студенти по медицина

-Ръководство на студентски кръжок

-Председател на Клуб на студенти и млади учени ТНТМ-МУ-Плевен и организиране на научни конференции 1981-1989

-Разработване и защита на кандидатска дисертация 1990 г

- Научна работа: бактериална резистентност, ВБИ, имунен отговор при инфекции

- Диагностична дейност на бактериални и вирусни инфекции, чувствителност към антибиотици, консултации в клиничната практика

- Участие в национални и международни конгреси и конференции, публикации

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ • Дати (от-до) 2013 - 2015 год.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Mедицински Университет, София

Факултет по Обществено Здраве

• Основни предмети/ умения Магистратура

• Придобита квалификация Магистър Обществено здраве и здравен мениджмънт

035155/ 27.05.2015 г.; Рег. №26977

ОБРАЗОВАНИЕ • Дати (от-до) 27.12. 2004 год.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Специализиран Научен съвет по «Микробиология, вирусология и имунология»

ВАК при Министерски съвет / Военно-медицинска Академия г. София

• Основни предмети/ умения Присъждане на научно звание

• Придобита квалификация Старши научен сътрудник II степен-доцент

Diploma №22705/ 27.12.2004 г

• Дати (от-до) 1986 - 27.07.1990 г

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Специализиран Научен съвет по «Микробиология, вирусология и имунология»

ВАК при Министерски съвет / Медицински Университет гр.Плевен

• Основни предмети/ умения Защитен дисертационен труд

• Придобита квалификация Присъдена научна степен „Кандидат на медицинските науки”/ „Доктор по медицина” Диплом № 20548/27.07.1990 г

• Дати (от-до) 1.01.1986 г

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Медицински Университет –гр.Плевен; Медицинска Академия-гр. София, МНЗ

• Основни предмети/ умения Придобиване на специалност Медицинска микробиология

• Придобита квалификация Специалност „Микробиология” Диплом № 29 329 /1.01.1986 г

• Дати (от-до) 1974 – 1980 г.

• Обучаващата или образователната организация Медицински Университет-гр. Плевен

• Основни предмети/ умения Висше образование / Студент по медицина

• Придобита квалификация Лекар Диплом № 000051/ 7.09.1980 г.

• Дати (от-до) 1971 – 1974 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация Образцово ЕСПУ «Васил Друмев»

Гр. Велико Търново

• Основни предмети/ умения Гимназиален курс на обучение

• Придобита квалификация Средно образование –отличен успех и сребърен медал

ОБУЧЕНИЕ •

Дати (от-до) 23-24 .02.2010

• Обучаваща организация ECDC: Европейски Център за контрол на заболяванията, Стокхолм

• Основни предмети/ умения Подготовка на координиращата група по надзор на ВБИ към ECDC

• Придобита квалификация Стратегия за въвеждане в практиката на системите на здравеопазване в страните-членки (СЧ) на ЕС на “Препоръките на СЕ за безопасност на пациентите , включително контрол на ВБИ”. Подходи на Национално и локално ниво, както и включване на показа тели в акредитационната система наЛЗ.

Дати (от-до) 24-25 .02.2010

• Обучаваща организация ECDC: Европейски Център за контрол на заболяванията, Стокхолм

• Основни предмети/ умения Експертна среща по организиране на Европейско превалентно проучване на ВБИ и антибиотична употреба.

• Придобита квалификация Компетентност за организиране на проучването на национално ниво Дефинирани цели, включващи критерии и стратегия за събиране на данни. Протокол , деноминаторни данни и дефиниции на случаи. Сравнение на дефиниции на CDC и ECDC за ВБИ.

Форми за събиране на данни, както за ниво ЛЗ, така и за национално ниво. Обучителен модул, във връзка с подготовка на участниците в проучването, изграден на различни нива. План за реализиране на проучването-подготовка, обучение,етапи

Дати (от-до) 26 – 27 ноември, 2009

• Обучаваща организация НЦЗПБ, Нац. Референтен Център по ВБИ гр. София , съвместно с ECDC: Европейски Център за контрол на заболяванията, Стокхолм

• Основни предмети/ умения “Проучване и надзор на инфекциите, свързани с медицинското обслужване (ВБИ) в Европа – теория и практика”

• Придобита квалификация Подготовка за бъдещи Европейски проучвания. Също така и за прилагане на съвр мен -ните подходи и методи, възприети ECDC за надзор на ВБИ в рамките на собствената им работна среда , съответното лечебно заведение, както и на национално ниво.

Дати (от-до) 20-21.10.2009 г

• Обучаваща организация National Health Service , Лондон, Англия; ECDC

• Основни предмети/ умения Борба с MRSA (methicillin-резистентни Staphylococcus aureus) и другите резистентни микроорганизми, свързани с медицинското обслужване

• Придобита квалификация Подходи за превенция и контрол, скрининг, бърза диагностика при MRSA

Дати (от-до) 19-22 April, 2008

• Обучаваща организация 18 th ECCMID Spain, Barcelona; ECDC

• Основни предмети/ умения Съвремнна заплаха от Clostridium difficile инфекции

• Придобита квалификация Подходи за превенция и контрол, бърза диагностика,молекулярно типиране при Clostridium difficile- причинител на ВБИ с висока смъртност

Дати (от-до) 3-7 май, 2008

• Обучаваща организация Институт Superiore Di Sanita, Рим, Италия

• Основни предмети/ умения Усилване капацитета на лабораторната дейност при диагностика и превенция на инфекци

• Придобита квалификация Подходи за превенция и контрол,надзор и анализ на данни, бърза диагностика,молекуляр но типиране при водещи бактериални патогени, причинители ВБИ

Дати (от-до) 10-13 ноември, 2007

• Обучаваща организация ЕSCMID/ SHEA ( Society of Healthcare Epidemiology of America)

• Основни предмети/ умения Training course Ноspital epidemiology-Advanced Module , Прага, Чехия

Контрол и превенция на Нозокомиални инфекции –модул напреднали

• Придобита квалификация Инфекциозна епидемиология , съвременни методи при организиране на проучване на ВБИ:принципи на клиничната епидемиология,дескриптивни проучвания,казуси;дизайн на проучването;метаанализ,математическо моделиране;проучване взрив от ВБИ

Дати (от-до) 15.10.-25.11.2006

• Обучаваща организация Leiden Univesity Medical Center –Dept.Inf.Diseases: Lab.Molecular typing; Infection Control System;Leiden, The Netherlands

• Основни предмети/ умения Visiting doctor Молекулярно типиране на модел Acinetobacter baumanii. Контрол и превенция на Нозокомиални инфекции – система на организация в Холандия

• Придобита квалификация Методи за молекулярно типиране в молекулярната епидемиология: AFLP, PFGE, PCR ; доказване гени на резистентност;надзор на ВБИ; Национално ръководство по ВБИ

Дати (от-до) 30th March-1st April,2006

• Обучаваща организация Измерване на антибиотична консумация ,Одит и Подобряване предписването,Ница, Франция 34thPGE ESCMID -“Measuring, Auditing and Improving Antimicrobial Prescribing”,

• Основни предмети/ умения Измерване на антибиотична консумация ,одит и подобряване предписването антибиотици

• Придобита квалификация Усвоен европейски метод за изчисление на антибиотичната консумация в ЛЗ ABCcalc

Принципи при изграждане на антибиотична политика в болница и национално ниво

Дати (от-до) 6 .11 –10.11. 2005,

• Обучаваща организация ESCMID/SHEA Aмериканска асоциация по епидемиология на медицинското обслужване и Европ.дружество Клин.микробиология и Инфект., Beaune, France

• Основни предмети/ умения Training Course in Hospital Epidemiology, Applied module (приложен модул)

• Придобита квалификация Приложение на теоретичните познания при превенция на ВБИ в клиничната практика: ендоскопи и дезинфекция,вентилац. пневмония, катетър свързан сепсис, болн.среда,и т.н.

Дати (от-до) 2-3.04.2005

• Обучаваща организация ESCMID Clinical epidemiology of antibiotic resistance in hospital setting, Educational Workshop of ESGNI; Copenhagen, Denmark, (15th ECCMID)

• Основни предмети/ умения Клинична епидемиология на антибиотичната резистентност в болничните отделения

• Придобита квалификация Указания на Работната група по ВБИ на ESCMID за доказване и контрол на антибиотичната резистентност в лечебните заведения

Дати (от-до) Oct.17-20,2004

• Обучаваща организация ESCMID/SHEA, Aмериканска асоциация по епидемиология и Европ. дружество по Клинична микробиология и Инфекц. Болести, Freiburg , Germany

• Основни предмети/ умения Training Course in Hospital Epidemiology, basic module (основен модул)

• Придобита квалификация Компетентност по основните принципи на контрол и превенция на ВБИ,;болнична епидемиология и хигиена; превенция на инфекции, свързани с инвазивни процедури-на хирургичното място, сепсис, вентиласоциирани пневмонии, на уринарния тракт и т.н.; Превенция при туберкулоза, инфекции с висок епидемичен потенциал,ООИ,биотероризъм

Дати (от-до) 2001 и 2006 год.

• Обучаваща организация Национален център по обществено здраве, Министерство на Здравеопазването

• Основни предмети/ умения Обучение за извършване на акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и ДКЦ

• Придобита квалификация Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и ДКЦ

Дати (от-до) 2000- 210 учебни часа

• Обучаваща организация Военно-медицинска Академия ( Заповед № 107/6.11.2000),

Министерство на отбраната ( Заповед № ОХ-759/ 25.10.2000 г.)

• Основни предмети/ умения Обучение по „Здравен мениджмънт”

• Придобита квалификация „Здравен мениджмънт”

Дати (от-до) 1998

• Обучаваща организация Министерство на Здравеопазването, БЛС; Проект PHARE BG 9301/04

• Основни предмети/ умения Обучение на лекари по проблемите на здравната реформа и частната медицинска практика

• Придобита квалификация Информираност по предстоящи реформи в системата на здравеопазване и реализиране

ОБУЧЕНИЕ Дати Повишаване на образователната и квалификационна подготовка и система на СДО

2003-2005 Infection control and prevention-Bulgarian-Swees Programme for Hospital Hygiene

24.10-9.11.2002 International Training Course on Molecular Biology Applied to Detection and Typing Microorganisms- Institute Pasteur, Paris,France;И-т „Микробиология”БАН,София

14.02-17.02.2002 Eastern European Workshop on Enzymatic Beta -Lactam Resistance of Enterobacteriaceae, Sofia ,МА

4.05-7.05.2002 Postgraduate Course “Antibiotic Policy; Right way of monitoring antibiotic Resist; Optimal management of Urinary tract infections; New approaches to the management of sepsis part of 4th European Congress of Chemotherapy and Infections, Paris , France

1998 „Етиологична диагностика и терапия на системните микози”, НЦЗПБ

1992 Postgraduate -The First Central European Immunology School, Piestany, Slovakia

1991 Basel Institute of Immunology, Базел, Швейцария

1988 „Вътреболнични инфекции”, МА, София

1987 „Антимикробна химиотерапия”, МА, София

1986 „ELISA-метод:техника и приложение”, ВВМИ, София

1985 „Методи в клиничната и експериментална имунология”

1982 „Основен курс по микробиология”, МА, София

1982 „Педагогика на висшето медицинско образование”

1981 „Проблеми на вузовската дидактика”

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в про- фесията, не непременно удостовере- ни с официален документ / диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК Български език

ДРУГИ ЕЗИЦИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

• Четене отлично

• Писане много добро

• Разговор

ОТЛИЧНО

РУСКИ ЕЗИК

• Четене ОТЛИЧНО

• Писане ОТЛИЧНО

• Разговор

ОТЛИЧНО

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са особено важни. . През своя активен живот не съм имала проблеми в работата и колектива, с който работя.

Поддържам широки контакти с професионалисти в моята област, както в България, така и в чужбина.Отражение на това са мои съвместни изследвания и публикации в професио- налната ми област.

Добра комуникативност, подкрепа, лоялност, преданост са качества проявени и развити по време на мисиите на СЗО, в които съм участвала.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (напр в областта на култура,спорта) у дома Организиране на редица научни конференции и конгреси, като председател на клуб млади учени, член на управителните съвети на научни професионални асоциации-БулНозо, БАМ, БДММ.

Ръководство на екипа на Националния референтен център по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, НЦЗПБ.

Организиране работата на български екип за участие в няколко европейски проекта и интеррегионално сътрудничество за да осигуря достоверна информация и представяне на страната в международни организации. Признание за работата ми е избирането ми за член на Координираща група на ECDC за провеждане на Европейско проучване на ВБИ

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Офис пакет Microsoft Package

Диагностична апаратура :автоматизирани системи за идентификация на бактериални инфекции и изпитване чувствителност към антибиотици

РСR апаратура за молекулярно-биологични изследвания

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др. Писмени : множество статии и публикации-както научни, така и по-популярни с оглед повишаване информираността на професионалисти и общество по здравни проблеми, ВБИ, разумна употреба на антибиотици и др. Участие в здравни телевизионни предавания

Ораторски-презентации, преподавателска работа

Фотография

Изобразително изкуство-история на изкуството, любителски търсения

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ ЗА ОБЩЕСТВОТО, РАБОТА ПО ПОДГОТОВКА НА АДАПТИРАНИ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОМЪЖЕНА, С ДВЕ ДЪЩЕРИ


Публикации:


Курсове от текущия семестър: