Електронен каталог

доц. д-р Ралица Берберова

доц. д-р Ралица Берберова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Природни науки
Телефон:
02/ 8110 310, 8110 626
Приемно време:
Вторник 11:00-13:00 310Б I Корпус
Сряда 11:00-13:00 310Б I Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Ралица Берберова е щатен преподавател към Магистърски факултет и Департамент “Природни науки” и заема длъжността Директор на Програмен съвет по Науки за Земята към Департамент „Природни науки” и директор на Лаборатория по природни бедствия и рискове към Бакалавърски факултет. В периода 2012-2020 г. е ръководител на Департамента. Заемала е длъжността Директор на магистърска програма „Международен алтернативен туризъм” – редовно и дистанционно обучение (2005-2012). Член е факултетните съвети на Бакалавърски факултет и Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение. Била е член на Академичния съвет и отделни комисии към Магистърски факултет.

Преподава в областта на природните бедствия и рискове, управление на околната среда и алтернативен туризъм.

Доц. д-р Ралица Берберова завършва бакалавърското и магистърското си образование в НБУ - бакалавър по екология (2004) и магистър по международен туризъм със специализация „алтернативен туризъм” (2005). В периода 2005-2008 г. е редовен докторант със стипендия към Департамента и разработва докторска теза в областта на природните бедствия и превенцията от тях и придобива степен „доктор на НБУ”. През 2009 г. придобива степен „доктор” към Института за космически изследвания и технологии на БАН. През 2015 г. придобива академичната длъжност „доцент”.

Доц. д-р Ралица Берберова е автор на повече от 70 научни публикации. През 2012 г. излиза монографията „Природни бедствия в България – състояние и тенденции”, която отразява работата й от последните няколко години и резултати от изследвания, проведени в Лаборатория по природни бедствия и рискове.

Участвала e в множество международни и национални научни конференции и симпозиуми.

Ръководител и участник в национални и университетски проекти.


Публикации:


Монография:

1. Берберова Р. Природни бедствия в България – състояние и тенденции. НБУ. 2012. 147 с. ISBN 978-954-535-699-5.

Научни публикации:

1. Харизанов Х., Р. Берберова. 2006. Строителни отпадъци и околна среда. Сборник доклади от Научна конференция с международно участие ВСУ’2006. Том 2. VІ - 45-49. ISSN: 1314-071X.

2. Берберова Р. 2006. Отражение на природните екологични катастрофи върху туризма (по примера на цунами в Индонезия от месец декември 2004 г.). Сборник доклади Втора научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2006. БАН. ISSN 1313–3888.

3. Берберова Р. 2006. Влияние на антропогенните и природните опасности и бедствия върху туризма. Сборник с доклади VІ-ти международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”. Враца. 284-290.

4. Берберова Р., Р. Гюров, Х. Харизанов. 2006. Система за ранно оповестяване на природни бедствия. Сборник с доклади VІ-ти международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”. СУ-Враца. 280-283.

5. Гюров Р., Х. Харизанов, Р. Берберова. 2006. Селищна екология и качество на живот. Сборник с доклади VІ-ти международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”. СУ-Враца. 273-279.

6. Харизанов Х., Р. Гюров, Р. Берберова. 2006. Съвременни тенденции за обработка на битови отпадъци. Сборник с доклади VІ-ти международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”. СУ-Враца. 291-295.

7. Харизанов Х., Р. Гюров, Р. Берберова. 2006. Минералното разнообразие на България”. Сборник с доклади VІ-ти международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”. СУ-Враца. 296-301.

8. Харизанов Х., Р. Гюров, Р. Берберова. 2006. Актуални аспекти на природоползването. Сборник с доклади от VІ-ти международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”. СУ-Враца. 305-309.

9. Berberova R.. 2007. Mega morphostructures in the Atlantic ocean. Сборник с доклади “VІІІ международная конференция “Новые идеи в науках о Земле”. МГГРУ. 1. 46-48.

10. Гюров Р., Х. Харизанов, Р. Берберова. 2007. Ротационни процеси в геологията и физиката (Corkscrew теория – нова концепция за земната геодинамика). Сборник с доклади “Научна конференция с международно участие “ВСУ’2007”. 1. І – 213-221. ISSN: 1314-071X.

11. Берберова Р., М. Менков. 2007. Екология на града и качество на живот. Сборник с доклади “Научна конференция с международно участие “ВСУ’2007”. 2. VІ – 15-19. ISSN: 1314-071X.

12. Харизанов Х., Р. Гюров, Р. Берберова. 2007. Глобалната промяна в климата и урбанизацията. Сборник с доклади “Научна конференция с международно участие “ВСУ’2007”. 2. VІ – 20-23. ISSN: 1314-071X.

13. Берберова Р. 2007. Урбанизация, природни бедствия и възможности за превенция. Сборник с доклади Трета научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2007. БАН. ISSN 1313–3888.

14. Харизанов Х., В. Петкова, Р. Гюров, Р. Берберова. 2008. Изследвания на опалова суровина като добавка в специални бетони. Сборник с доклади “Юбилейна научна конференция с международно участие “ВСУ’2008”. ІІ. (VІ) 38-41. ISSN: 1314-071X.

15. Берберова Р., Р. Гюров. 2008. Влияние на Луната върху появата на земетресения, Сборник с доклади ІV научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2008. БАН. 155-160. ISSN 1313–3888.

16. Берберова Р. 2008. Аналитичен обзор на природните бедствия в България за 2006 г. Сборник с доклади VІІ международен научен симпозиум “Екология-устойчиво развитие”. СУ-Враца. 126-130.

17. Берберова Р., Гюров Р. 2008. Оценка на риска от екологична катастрофа на територията на община Елин Пелин от заливане с радиоактивни замърсители след наводнение. Сборник с доклади VІІ международен научен симпозиум “Екология-устойчиво развитие”. СУ-Враца. 122-125.

18. Гюров Р., Р. Берберова, А. Близнаков, Х. Харизанов. 2008. Изследване на влиянието на радиоактивни обекти в района на селищата Нови хан, Крушовища и Габра върху физическата среда и здравето на хората. Сборник с доклади VІІ международен научен симпозиум “Екология-устойчиво развитие”. СУ-Враца. 110-121.

19. Берберова Р.. 2008. Системи за оценка на риска и превенция от земетресения. Сборник с доклади VІІ международен научен симпозиум “Екология-устойчиво развитие”. СУ-Враца. 136-138.

20. Берберова Р., А. Близнаков, Б. Байков, Р. Гюров. 2008. Принос за оценка на околната среда в област Стара Загора. Сборник с доклади VІІ международен научен симпозиум “Екология-устойчиво развитие”. СУ-Враца. 47-60.

21. Костова Д., Р. Берберова. 2010. Екология и геоинформационни системи (ГИС). Сп. “Екологично инженерство и опазване на околната среда” - специализиран брой Годишната международна научна конференция “Екологизация – 2009”. 102-106. ISSN 1311-8668.

22. Гюров Р., Б. Байков, Р. Берберова, Р. Ангелова. 2010. Проучвания за екологизация на производство на биодизел и на възможностите за комбинирано производство в инсталации биогаз – биодизел., сп. “Екологично инженерство и опазване на околната среда” - специализиран брой Международна научна конференция “Екологизация – 2009”. ISSN 1311-8668.

23. Берберова Р. 2009. Природни катастрофи и редуциране на последствия от тях чрез използване на информационни системи. Автореферат. ИКИ-БАН. 41 стр.

24. Гюров Р., Р. Берберова. 2010. Модел за динамика и деформации на земната кора. Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2009. БАН. 237-245. ISSN 1313–3888.

25. Берберова Р. 2010. Национална сигурност и системите за ранно оповестяване и редуциране на последствия от природни катастрофи. Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2009. БАН. 229-230. ISSN 1313–3888.

26. Берберова Р. 2010. Геодинамичен модел за движението на Южна и Северна Америка. Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2009. БАН. 231-236. ISSN 1313–3888.

27. Костова Б., Р. Берберова. 2010. Геоложки феномени в Родопите – потенциал за развитие на геоложки туризъм. Сп. Екологично инженерство и опазване на околната среда – специализиран брой „Екологизация”. 3-4. 99-106. ISSN 1311-8668.

28. Берберова Р., Р. Гюров, Ат. Близнаков. 2010. Изследване на природните ресурси в Източни Родопи по проект «Хетеротопия и природни ресурси». сп. Екологично инженерство и опазване на околната среда - специализиран брой „Екологизация”. 3-4. 107-114 . ISSN 1311-8668.

29. Теодосиев Д., Г. Мардиросян, Р. Гюров, Р. Берберова, С. Велкоски. 2010. Картографиране на електромагнитното замърсяване върху урбанизирани територии. Сборник с доклади “Юбилейна научна конференция с международно участие “ВСУ 2010”. V-84-90. ISSN: 1314-071X.

30. Харизанов Х., Р. Гюров, Р. Берберова. 2011. Археологическият обект “Камъкът” при Малко Търново – тракийско светилище или друго. Varia Thracica – Studia in honorem Mariae Cicikova. НБУ. АИ Марин Дринов. 69-72.

31. Берберова Р. 2011. Предложение за нова класификация на екокатастрофите. Сборник с доклади Научна конференция с международно участие SES’2010. БАН. 328-331. ISSN 1313–3888.

32. Берберова Р. 2011. Аналитичен обзор на природните бедствия по света, Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2010. БАН. 321-327. ISSN 1313–3888.

33. Берберова Р., Р. Гюров. 2011. Природни бедствия, системи за превенция и национална сигурност. Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2010. БАН. 332-342. ISSN 1313–3888.

34. Дянкова Д., И. Благоева, Ст. Йорданова, Ст. Яламов, Я. Николова, Р. Берберова. 2012. Състояние и развитие на винен туризъм в България – резултати от анкетно проучване. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2011”. НБУ. II 22-31. ISBN 978-954-535-357-0.

35. Берберова Р.. 2012. Рисковете от природни бедствия за Р България. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2011”. НБУ. I 123-128.

36. Гюров Р., Р. Берберова. 2012. Георадарни и геоложки проучвания в района на с. Васково, община Любимец, област Хасково. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2011”. НБУ. I 129-135. ISBN 978-954-535-357-0.

37. Берберова Р. 2012. Анализ на природните бедствия в България за периода 2004-2008 г. Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2011. БАН. 267-275. ISSN 1313–3888.

38. Берберова Р. 2012. Уязвимост на България от природни бедствия, Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2011. БАН. 276-282. ISSN 1313–3888.

39. Костова Б., Р. Берберова, Р. Гюров. 2012. Културни аспекти на природните и антропогенни ресурси на Източни Родопи. Международна научна конференция „Хетеротопия и природни ресурси”. НБУ. 224-236. ISBN 978-954-535-751-0.

40. Костова Б., Р. Берберова, Р. Гюров. 2013. Геоложки особености на Източните Родопи и влиянието им върху някои културни аспекти. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2012”. НБУ. i-хii. ISBN 978-954-535-357-0.

41. Рангелов Б., Р. Берберова. 2013. Особености на туризма в Антарктида, Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2012”. НБУ. II 1-11. ISBN 978-954-535-357-0.

42. Иванова И., Б. Димитрова, Д. Цветкова, Р. Берберова. 2013. Екстремен туризъм. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2012”. НБУ. II 20-28. ISBN 978-954-535-357-0.

43. Костова Б., Р. Берберова, Р. Ергина, Р. Гюров. 2013. Родопи – научно-образователен маршрут за геоложки туризъм. Сборник с доклади Осми международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие 2012”. СУ-Враца. 117-127.

44. Берберова Р., Б. Костова, Р. Гюров. 2013. Финални резултати по проект “Хетеротопия и природни ресурси”. Сборник с доклади Осми международен симпозиум „Екология – устойчиво развитие 2012”. СУ-Враца. 112-116.

45. Берберова Р., Г. Петров, Л. Ласков. 2013. Мониторинг и превенция от екологични бедствия чрез изследване на земно-насипни съоръжения на речни крайбрежия и микроязовири чрез георадар. Сборник с доклади Научна конференция с международно участие “Космос, екология, нанотехнологии, сигурност” SENS’2012. БАН. 413-419. ISSN 1313–3888.

46. Петров Г., Р. Берберова, В. Карлова-Сергиева. 2013. Приложение на георадарен метод при обследване на земно-насипни язовирни стени.Сборник доклади. ХХIII Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2013”. ТУ-София. 75-80.

47. Petrov G., V. Karlova-Sergieva, R. Berberova. 2013. Software tools for georadar data. Processing and visualization. Proceedings of Technical University Of Sofia. 63. 4. 51-60. ISSN 1311-0829.

48. Ганева В., В. Нориева, Й. Димитров, П. Василева, Р. Берберова. 2014. Анализ на анкетно проучване за СПА туризма в България. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2013”. II 1-7.

49. Георгиев Т., Р. Берберова. 2014. Обзор на станали земетресения в района на Балканския полуостров за периода 01.01.2010 – 31.12.2012 г. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2013”. I 64-69. ISBN 978-954-535-357-0.

50. Берберова Р. 2014. Анализ на статистически данни за наводнения в Р България. Сборник с доклади от IX научна конференция с международно участие SES’2013. 424-428. ISSN 1313–3888.

51. Костова Б., Р. Берберова. 2014. Състояние на микроязовирна стена на язовир Блатница, община Стрелча. Сборник с доклади от IX научна конференция с международно участие SES’2013. 429-433. ISSN 1313–3888.

52. Петров Г., Р. Берберова. 2014. Методи за цифрова сигнална обработка в компютърно подпомагания анализ на радарграми от земно-насипни съоръжения. Сборник с доклади от IX научна конференция с международно участие SES’2013. 369-376. ISSN 1313–3888.

53. Берберова Р., Б. Костова. 2014. Състояние на микроязовирна стена на язовир Смилец, община Стрелча. Сборник с доклади от 14-та Международна конференция ВСУ'2014. IV. 349-354. ISSN: 1314-071X.

54. Пеева А., Р. Берберова. 2015. Анализ на резултати от анкетно проучване за информираността за природни бедствия. Годишник на департамент „Природни науки“ 2014. НБУ. 2015. 107-116. ISSN2367-6302.

55. Григорова И., Р. Берберова. 2015. Препоръки за развитието на алтернативен туризъм в района на община Долна баня. Годишник на департамент „Природни науки“ 2014. НБУ. 2015. 117-127. ISSN2367-6302.

56. Берберова Р., Б. Костова. 2015. Възможности за използване на георадар и пенетрометър за оценка на състоянието на микроязовирни стени от земно-насипен тип. Сборник с доклади от X научна конференция с международно участие SES’2014. ИКИТ-БАН. 455-460. ISSN 1313–3888.

57. Берберова Р., Б. Костова, Г. Петров. 2015. Методология за изследване на микроязовирни стени от земно-насипен тип с GPRS. Сборник с доклади от 15-та Международна конференция ВСУ'2015. 262-266. ISSN: 1314-071X.

58. Хаджиева В., Р. Берберова, Б. Костова. 2015. Остойностяване на георадарно изследване. Сборник с доклади от 15-та Международна конференция ВСУ'2015. 267-270. ISSN: 1314-071X.

59. Берберова Р., Б. Костова, Хаджиева В., Г. Петров. 2016. SWOT-анализ на експериментална методика за изследване на земно-насипни микроязовирни стени чрез георадар. Сборник с доклади от XI научна конференция с международно участие SES’2015. ИКИТ-БАН. 342-344. ISSN 1313–3888.

60. Костова Б., Р. Берберова. 2016. Геоложки туризъм по Искърски пролом, България. Годишник на департамент „Природни науки“ 2015. НБУ. 63-70. ISSN2367-6302.

61. Хаджиева В., Б. Костова, Р. Берберова. 2016. Остойностяване на продукт за геоложки туризъм в Искърски пролом, България. Годишник на департамент „Природни науки“ 2015. НБУ. 71-77. ISSN2367-6302.

62. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова, Г. Петров, И. Дамянов. 2016. Георадарно изследване на стената на микроязовир Мърчаево, Столична община, Сборник с доклади от 16-та Международна конференция ВСУ'2016. 249-254. ISSN: 1314-071X.

63. Берберова Р., Р.Гюров, Б. Костова. 2017. Интерпретация на статистически данни за наводнения и свлачища в България. Сборник с доклади от XII научна конференция с международно участие SES’2016. ИКИТ-БАН. 335-339. ISSN 1313–3888.

64. Берберова Р. 2017. Подход при подготовката на Част „Околна среда” при офериране на изпълнението на строителни обекти. Сборник с доклади от XVII Международна конференция ВСУ'2017. 247-250. ISSN: 1314-071X.

65. Костова Б., Р. Берберова. 2017. Геоложки туризъм в района на Карлуково, България. Годишник на департамент „Природни науки“ 2016. НБУ. 61-69. ISSN2367-6302.

66. Берберова Р., В. Хаджиева. 2017. Ценообразуване на геоложка екскурзия в района на Карлуково, България. Годишник на департамент „Природни науки“ 2016. НБУ. 70-74. ISSN2367-6302.

67. Михова И., Р. Берберова. 2017. Адаптиране на защитена местност Клептуза за хора с физически увреждания. Годишник на департамент „Природни науки“ 2016. НБУ. 125-132. ISSN2367-6302.

68. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова. 2017. Резултати от георадарно изследване на склонов процес. Сборник с доклади от XIII научна конференция с международно участие SES’2017. ИКИТ-БАН. 280-285. ISSN 1313–3888.

69. Берберова Р., Б. Костова, Р. Гюров. 2017. Експериментално изследване на състоянието на дигата на река Искър. Сборник с доклади от XIII научна конференция с международно участие SES’2017. ИКИТ-БАН. 286-290. ISSN 1313–3888.

70. Petkova V., I. Paskaleva, B. Kostova, Vl. Kostov, R. Berberova, T. Papaliangas, On the seismic hazard along the road Bansko (Razlog) – G. Delchev, Proceedings Geosciences’2017. БГД. 117-118.

71. Пресолски Б., Г. Петров, Ф. Андонов, Р. Берберова. 2017. Инициатива за осигуряване на свободен интернет достъп в хижите в България. Сборник с доклади от XXV Национална конференция с международно участие Телеком’2017. 84-86. ISSN 1314-2690.

72. Petkova V., Iv. Paskaleva, V. Stoyanov, B. Kostova, Vl. Kostov, R. Berberova, T. Papaliangas, Y. Pelovski, Probabilistic seismic hazard assessment in the Blagoevgrad – Bansko – G. Delchev in the Southwest Bulgaria. Proceedings GREDIT’2018. 178-179. ISBN 978-608-4624-27-1

Varia:

1. Р. Берберова. Бургаски езера. Информационен бюлетин на “Бургаски езера”. 2003.

2. Берберова Р. Ден на Рамсарската конвенция. “Университетски дневник”. НБУ. Бр. 1-2. 2004.

3. Берберова Р.. Световен ден за защита на влажните зони. Сп. “Планета Еко Инфо”. Бр. 2. 2004.

4. Байков Б., Р. Берберова. 2010. Двуликият Янус на цивилизацията и нашето общо бъдеще. Сп. Екологично инженерство и опазване на околната среда - специализиран брой „Екологизация”. Редакционна статия. 3-4. 3-6. ISSN 1311-8668.

5. Гюров Р., Р. Берберова. Наводнения и мониторинг на земно-насипни съоръжение с цел превенция. Сп. Градове и региони. АБГР. Бр. 8/март 2012.

6. Гюров Р., Р. Берберова, Б. Костова. 2012. Опитът на департамент “Науки за Земята и околната среда”, Лабораторията по природни бедствия и рискове и Лаборатория по Гемология в областта на науките за Земята. Сборник с доклади Международна научна конференция „Екологизация 2011”. Пленарен доклад. НБУ. i-vi. ISBN 978-954-535-357-0.

7. Рангелов Б., Р. Берберова. 2013. Особености на туризма в Антарктида. Сп. Каз. нац. пед. у-тет имени Абая. Серия Естествено-географические науки, № 2 (36). 58-67. ISSN 1728-8975.

8. Берберова Р. Нов български университет с нова лаборатория по химия. Академика БГ. 2014.

9. Берберова Р.. Гл. ас. д-р Ралица Берберова: Причината за бедствието има комплексен характер. Интервю. Юли 2014. Академика БГ.

10. Берберова Р.. Обучението по природни науки в Нов български университет. Сп. Градове и региони. АБГР. Под печат.

11. Берберова Р.. Доц. Берберова, НБУ: Връзката със студентите е важна за нас. Интервю. Юни 2015. Академика БГ.

12. Берберова Р. Департамент “Природни науки” отбеляза Световния ден на околната среда. В-к „Университетски дневник”. НБУ. Бр.13/2015. 19 с.

13. Берберова Р., Б. Костова. Екология и опазване на околната среда. Сп. «Образование и специализация в чужбина». Бр. Септ. 2016.

14. Гюлеметова М., Р. Берберова, Б. Костова. Департамент «Природни науки» на Нов български университет с открити уроци по геология и околна среда в пазарджишки училища. Април 2017, Академика БГ.

15. Гюлеметова М., Р. Берберова, Б. Костова. Департамент «Природни науки» организира срещи в пазаджишки училища по повод Международния ден на Земята. Април 2017. Pa-media.net

16. Гюлеметова М., Р. Берберова, Б. Костова, Департамент „Природни науки” за Международен ден на Земята – 22 април. Сп. Университетски дневник. Бр. 20. 2017. НБУ

Курсове от текущия семестър: