Електронен каталог

гл. ас. д-р Милка Хаджикотева

гл. ас. д-р Милка Хаджикотева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Телефон:
Приемно време:
Вторник 9:45-11:15 309 II Корпус
Вторник 14:30-15:00 309 II Корпус
Сряда 13:00-15:00 309 II Корпус
Четвъртък 10:30-12:30 309 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

2010 - 2012 Нов български университет, Департамент „Чужди езици и литератури“

Методология за дидактическите изследвания, Съвременни концепции за учене и преподаване на език, придобита степен: доктор

2005 - 2009 Нов български университет, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания Философия, семиотика, култура, прагматика, придобита степен: магистър

1991-1996 СУ “Св. Климент Охридски”, Катедра по Англицистика и Американистика,

ФКНФ, придобита степен: магистър

Научна дейност, участия в обучения, семинари и конференции:

2017 Erasmus Visiting Lecturer at the University of Macerata, Italy

2017 1st FIPLV East European Regional Congress, 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, Варна

2017 The Magic of the Words, Seminar, Educational Centre

2016 25th BETA-IATEFL Annual International Conference, Пловдив

2014 Cambridge Day – English National English Teachers Conference, София

2014 Shaping Learning Together - Oxford National Conference, София

2011 Университетски центрове за чужди езици в ЕС: бюджети, ресурси, предприемачество, Европейски унивесритет Виадрина, CercleS, Франкфурт на Одер, Германия

2010 Английски език за университетски преподаватели, Университет в Рейкявик, Исландия

2009 Квалификация за преподаватели по английски език, Барнстапъл, Северен Девон, Великобритания

2008 Квалификация към Гръцко-американския университет за администриране и организация на изпитите по английски език на университета в Мичиган и Гръцко-американския университет;

2005 Компонетът «Говорене» в първия сертификат на Кеймбридж, Британски съвет, София

2004 Оценяване и провеждане на изпити, Оксфорд Център, София

2004 Интернет среда и преподаване, Британски съвет, Пловдив

2002 Международен летен университет, Фулбрайт – Пампорово, България

2001 Основи на свободата – Ню Джърси, САЩ

2000 Пол, нация, идентичност – Будапеща, Унгария

1998 St. Mary's College, Лондон, Великобритания


Публикации:


Научни публикации:

“Иновативни практики в чуждоезиковото обучение”, Мария Нейкова, Милка Хаджикотева, сборник статии от НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - ЗА ЛИЧНОСТНО И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ”, ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ФИЛИАЛ – СМОЛЯН

EFL Acquisition at University via Real-Life Input, HLT Magazine, Pilgrims, http://www.hltmag.co.uk/oct17/index.htm, 2017

Stambolieva, M., Milka Hadjikoteva, Mariya Neykova, Valentina Ivanova, Mariana Raykova. (2017). Language Technologies in Teaching Bulgarian at Primary and Secondary School Level: the NBU Platform for Language Teaching (PLT). Proceedings of the International Workshop “Language Technology for Digital Humanities in Central and South-Eastern Europe”. (RANLP 2017) ISBN 978-954-452-046-5, pp. 32-38.

Stambolieva, M., Milka Hadjikoteva, Mariya Neykova, Valentina Ivanova, Mariana Raykova. (2017). The NBU E-Platform in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. 11th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science.

Stambolieva, M., Milka Hadjikoteva, Mariya Neykova, Valentina Ivanova, Mariana Raykova. (2017).The NBU E-Platform in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. 11th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science.

2017 Challenging Academic Presentations, Lambert Academic Publishing, ISBN-13:978-3-330-33512-7

2016 Развиване на академични и професионални умения чрез презентиране на чужд език, годишник на департамент „Англицистика, НБУ

2016 Short Talks in Class (Winning entry from the BETA Competition for the prize of LILIA SAVOVA), ISSN 1314-6874 E-Newsletter Issue 21, Year V, January – February 2016

2014 Conceptual metaphors and intercultural awareness, Linguistik International: Globalisierung, interkulturelle Kommunikation und Sprache, Peter Lang, 2014

2014 Second language vocabulary teaching and acquisition, Language – theory and practice, New Bulgarian University, Sofia, 2014

2013 А methodological model of developing metaphoric competence in English as a foreign language, Rhetoric and communication, Sofia, 2013

2011Foreign language conceptual fluency: theory and practice, Foreign language teaching 27 (3), Sofia, 2011

2011 Обобщените метафори и преподаването им в часовете по чужд език, сб. “Език, литература, многоезичие”, София: изд. Нов български университет

2011 Conceptual Metaphors and Intercultural Awareness, сб. “44. Linguistisches Kolloquium: Globalisierung – interkulturelle Kommunikation – Sprache”, Германия: изд. Peter Lang

2011 Овладяване на понятийната система и метафоричните понятия на чужд език – теоретични и практически аспекти, сп. “Чуждоезиково обучение”, кн.3, 2011

2010 Създаване на мотивация чрез упражнения за развиване на уменията за говорене на чужд език (съвместно с преп. Антония Иванова), 6та международна конференция на ELTAM – IATEFL – TESOL, Скопие, Македония

2010 Самостоятелно учене чрез Интернет-базирани дейности (съвместно със ст.ас. Симона Бали), международна конференция на БАПА-IATEFL, В. Търново

2009 Обобщените метафори – мост между културите , 44ти лингвистичен колоквиум „Глобализация – Междукултурно общуване – Език”, Дераптамент „Чужди езици и литератури”, НБУ

2009 Ролята на обобщените метафори в чуждоезиковото обучение, 18та национална конференция на БАПА-IATEFL, Стара Загора

2009 Обобщената метафора в преподаването на чужд език, департамент «Чуждоезиково обучение», НБУ; Език, литература, многоезичие (доклади през първата национална междууниверситетска конференция, май 2009, издателство на НБУ, 2011

2005 Типове обучавани в процеса на преподаване, международна конференция на BETA - IATEFL, НБУ, http://www.beta-iatefl.hit.bg/

2005 Мултимедийните продукти в обучението по чужд език (Прагматико-семиотични аспекти), сборник «Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение», НБУ

2004 Идентичността и нейните роли в съвременната учебна зала, сборник «Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение», НБУ

2003 Усвояване на знания по чужд език в семиотичен план, Сборник «Приложна лингвистика и методика на чуждоезиковото обучение», НБУ

2001 Specialised Translation Study with a View to Science and Technology Terminology, La maison du dictionnaire, Paris

Публикувани преводи:

2017 За нормата, шестото чувство и "незнайно - какво", НБУ

2011 – „Какво значи всичко това” Томас Нейгъл, НБУ

2010 – ЛИК, БТА

2007 „За автобиографичната памет”, Анита Касабова, НБУ

2007 Фотоизложбата «Мерилин Монро и Америка през 60-те” на Лорънс Шилър

2007 „Идеи за свободното общество” - антология, изд. НБУ

2006 „Илюстрована семейна енциклопедия”

2004 „Езерото на гарваните” Мери Лосън, ИК “Сиела”

Курсове от текущия семестър: