Електронен каталог

гл. ас. д-р Ангел Стефанов

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Ангел Стефанов е роден през 1977 година. Бакалавър е по „Публична администрация” от УНСС от 2001 година. За периода 2004-2014 за два последователни мандата е обществен посредник на Столична община. От 2010 година е доктор по политология от УНСС, с тема на дисертационния труд „Институцията омбудсман – въвеждан е и утвърждаване в Република България в контекста на европейския опит”. През 2004 година на годишната сесия на Европейския консорциум за политически науки В Упсала, Швеция, представя доклад на тема „Decision Making Process in Bulgaria: Cabinets and political parties in search for a positive sum decisional outcome”. Други публикации са „Институцията омбудсман в Република България – възникване и роля за модернизацията на страната”, в Политическата мисъл на XX век – поуки за България, научна конференция, УНСС, София, 2006; Институцията омбудсман – въвеждане и утвърждаване в България в контекста на европейския опит, Авангард Прима, София, 2011, „Trust in Local Government Institutions and the Role of the Ombudsman: The Case of Sofia” in Institutional Trust, ed. Kostova D., изд. Марин Дринов, 2014; „Омбудсманът в политическия процес и политическата система”, в сборник доклади от юбилейната научна конференция за 20-тата годишнина на катедра „Политология” на УНСС, 2011, Оценка на въздействието или въздействие на оценките годишник на ДПА, НБУ, 2015, Приложимост на операционния мениджмънт в публичния сектор, годишник на ДПА, НБУ, 2016, Гражданско участие - проявление и характеристики в България годишник на ДПА, НБУ, 2017 и др.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: