Електронен каталог

Антонина Кардашева д.н.

Академична длъжност:
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Д.пс.н. Антонина Николова Кардашева през 1991г. завършва висше образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски” с образователно-квалификационна степен магистър, специалности: Медицинска психология и Психотерапия.

Придобива научна и образователна степен „доктор” през 2004г. за защита на дисертационен труд с тема „Психологически аспекти на професионален стрес при оперативния състав на МВР” по научна специалност “Психология на дейността” с шифър 05.06.21, с диплома издадена от Висшата атестационна комисия при Министерски съвет на Република България.

Присъдена й е научна степен „доктор на науките” през 2012 г. за защита на дисертационен труд с тема: „Личностна детерминираност и психосоциална проекция на емоционалната интелигентност”.

Професионалната й кариера като психолог е започнала през 1992 като училищен психолог в Природо-математическа гимназия “Св. Климент Охридски” в гр. Силистра, след което постъпва на работа като психолог в “Човешки ресурси” към Областна Дирекция “Полиция” – гр. Силистра, а през 2007г. след спечелен конкурс постъпва на работа в Дирекция “Човешки ресурси” при Министерство на вътрешните работи – гр. София.

Придобива компетентност и изгражда професионална експертиза по метода “Позитивна психотерапия”. Притежава множество сертификати от участия в образователни програми за теоретичен и практичен тренинг по позитивна психотерапия, психо-соматична медицина и транс културална психиатрия; има участие в 24 семинара от специализация по теория и практика в първично интервю, индивидуална, фамилна и групова психотератия, собствен опит и супервизия, документация на 5 психотерапевтични случая; има участие в обучителни теоретични и практически семинари по психосоматика и практика с клинични случаи, психодинамика, диагностика, експертиза и практика с въпросник /WIPPF/.

Има специализация по когнитивно аналитична терапия към английска асоциация “ACAT” като притежава сертификат за участие и правоспособност в метода на когнитивно аналитична терапия. Допълнително специализира психодрама и притежава сертификат от участие в II международна конференция по психодрама към европейски институт по психодрама.

Автор е на учебно пособие “Психологията в оперативно-разузнавателната дейност”, и монографиите: “Психология за родители” – две издания 2006г. и 2008г., “За емоционалната интелигентност и индивидуалните различия на българите” – 2012г.

Има публикувани статии и научни доклади в областта на организационната и трудова психология, психология на детското развитие и девиантното поведение, психодиагностика на личността, семейна психотерапия, управление по цели, стрес в оперативната дейност, методи за психодиагностика и др.

Хоноруван преподавател е в Нов Български Университет от 2009г. Води академичните курсове по следните дисциплини: „Психология на управлението”; „Управление на емоционалните инвестиции в изкуството”; „Психологията в оперативната дейност” и „Психология на потребността от сигурност”.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: