Електронен каталог

проф. д-р Никола Колев

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
0889335193
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Име: НИКОЛА ВИЧЕВ КОЛЕВ

Научни степени: Доктор ( Приложение на електрониката)

Доктор на селскостопанските науки (Почвознание –Физика на почвата)

Научно звание: Старши научен сътрудник I степен (Общо земеделие)

Академична длъжност: професор (Общо земеделие и Почвознание)

Семейно положение: женен, с две деца

Образование: Висше, специалност “Електроника”, Технически университет, София, 1968 г.

Езици и степен на владеене:

Английски – добре писмено и говоримо; Руски - отлично писмено и говоримо; Френски - слабо писмено и говоримо.

Компютърна грамотност:

Ползва редакторите Windows 95-98- 2000 XP, ЕXCEL. Познава добре компютрите и тяхната структура (хардуера).

Настояща месторабота и длъжност: БИОГ(Български информационен офис на програма GMES) – Председател на Експертен съвет

Като учен e работил в областта на почвознанието по мониторинг и оценка на свойства на почвите и в областта на агрофизиката по развитие и приложение на електрониката и компютърната техника в научните изследвания и практиката на земеделието, и в областта на аерокосмическата оценка на почвените и растителни ресурси. Занимавал се е със създаването и приложението на сенсори, електронни устройства и микро-компютърни системи за оценка на параметри на околната среда. Има над 200 научни публикации и доклади, 5 изобретения, 5 книги и в съавторство 6 монографии на български и английски езици. Публикувал е на английски език – над 50 научни труда, на руски – над 10 и на полски – 2. Носител е на званието “Почетен изобретател”.

В продължение на пет години е работил със специалисти на американската корпорация АRАХ по съвместен проект. В периода 1994-1997 година е участвал в международния проект "MARS-MERA" по приложение на аерокосмическите методи в агростатистиката и практиката на земеделието. Ръководил е изследователски проекти в областта на почвознанието, агрофизиката и дистанционните методи. Специално се е занимавал с аерокосмически и наземни изследвания за оценка и прогнозиране на състоянието на почвените и растителни ресурси в земеделието, за което е специализирал в Института за приложение на дистанционни методи към Обединения изследователски център в Италия.

Участвал е в разработката на над 20 планови научни проекти и теми, ръководил е и е участвал в над 50 извънпланови договори на НБУ, ССА, министерства и ведомства, както и в договори със звена от земеделската практика. Има 21 внедрени научни и научно-технически разработки и приет законопроект за почвите. Участвал е в договори за съвместна работа в колективи от научни институти в чужбина – Русия, Гърция, Италия, Полша и Германия.

Член е на Европийското почвено бюро и на Постоянния комитет за научни изследвания в земеделието към ЕК.

Член е на Научния съвет на Института по почвознание “Н. Пушкаров повече от 25 години. Член-кореспондент е и член на Научния съвет на Балканската академия за науки и култура. Член е бил на Редакционните колегии на научните спесания “Селскостопанска техника” и “Почвознание, агрохимия и екология”, на списанието „Екология и бъдеще”, на списанието „Селскостопанска наука” и на „Bulgarian Journal of Agricultural Sciences” . Чуждестранен член е на редколегията на научното списание „Сибирский вестник сельскохозяйственной науки” на СО на РАСХН. Член е на Националния управителен съвет на Глобалния екологичен фонд на ООН за малки проекти.

Председател съм на Експертния съвет на Българския информационен офис на Програма GMES на ЕК.

Участвал е в над 80 международни конгреси, конференции, симпозиуми и семинари в страни от Източна Европа, Гърция, Австрия, САЩ и Италия.

Преподавателска дейност

Чете лекции като гост професор от 2001 година в Департамента по науки за земята на Нов Български университет, София по следните учебни дисциплини:

1. История на жизнената среда - към Факултета за базово обучение

2. Почвознание, замърсяване на почвите и въздействие върху екосистемите - към Бакалавърския факултет

3. Обработка на космически изображения за целите на екологията - към Магистърския факултет

4. Методи за изследване на екологичното състояние на почвите - към Центъра по дистанционно обучение за студенти към Факултета за базово обучение и Бакалавърския факултет.

5. Екологичен мениджмънт – за бакалаври.

6. Екологичен бизнес - за магистри.

Като канен професор е чел лекции и в други наши университети, и в университети в чужбина (Университета на Джорджия, САЩ; Селскостопанския университет на Атина, Гърция; Менуфия университет и Университета на Танта, Египет и др.).

Носител е на почетната научна степен “Доктор хонорис кауза” на Сибирското отделение на Руската академия за селскостопански науки и е Почетен член на Румънската академия за селскостопански и горски науки.

Обучил е 7 докторанти в областта на почвознанието и екологията.

В работата си като директор и научен секретар на Института по почвознание „Никола Пушкаров” и като главен научен секретар на Селскостопанската академия е решавал правни казуси, подготвял е вътрешни правилници, административни актове и решения. Участвал е в подготовка и обсъждане на законопроекти на МОН и МЗГ. Има опит в областта на контактите със средствата за масова информация и връзки с обществеността.

София,

Февруари 2012 година проф. Никола Вичев Колев


Публикации:


Курсове от текущия семестър: