Електронен каталог

проф. Райна Николова д.н.

проф. Райна Николова д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Право
Телефон:
02/8110432
Приемно време:
Вторник 8:00-8:45 412 I Корпус
Вторник 11:15-12:45 412 I Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 410 I Корпус
Електронна поща: rnikolova@nb Онлайн

Професионална автобиография:


Райна Николова е родена в гр. София. Тя е магистър по право на Софийския университет "Свети Климент Охридски" 1991 - 1996 г. и доктор по право от 2004 г. със защитена тема на дисертацията «Телевизионната програма на обществената телевизия в България. Публичноправни проблеми» в научна специалност «Административно право и административен процес” (шифър 05.05.07) на ЮЗУ "Неофит Рилски" и доцент на ВАК при МС на Република България по същата специалност с хабилитационен труд „Възникване и развитие на радиото и телевизията в България – публичноправни аспекти” от 2007 г.

Доктор на юридическите науки на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” от 24.06.2016 г. със защитена тема на дисертацията „Публичноправни проблеми на печатните медии в България” по научна специалност "Административно право и административен процес".

Съдебен кандидат 1996 - 1997 г. при Софийски градски съд.

Юрисконсулт и административен директор на Българската национална телевизия (1997 - 2003 г.). Представител на БНТ в Оперативното бюро по масмедии към Министерството на транспорта и съобщенията на Република България (2001 - 2003 г.).

Член на Съвета за електронни медии (2004 - 2010 г.). Член на редколегията на Информационния бюлетин на СЕМ.

Доцент в Нов български университет, департамент „Право” от 1.03.2010 г.

Професор в Нов български университет, департамент „Право” от 1.02.2017 г.

Хоноруван преподавател в Нов български университет (2001 – 2010 г.), Югозападния университет „Неофит Рилски” (2003 – 2009 г.) и в Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масови комуникации (2009 г. - досега).

Хоноруван и щатен преподавател във Висше училище „Колеж по пощи и телекомуникации” – София (2010 – 2012 г.).

Хоноруван преподавател в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Медия икономика” през 2016 г.

Един от създателите и организаторите на общоуниверситетския семинар на Нов български университет "Българска памет и съвест за тоталитарната държава - исторически и юридически разказ" от март 2016 г. и досега.

Участник и ръководител на международни и национални образователни, научно-изследователски и институционални проекти:

1. Научно-образователен и институционален проект ТЕМПУС IB_JEP-14425/1999 за създаване на Университетски център за продължаващо обучение на журналисти при СУ "Св. Климент Охридски" (1999 - 2002 г.) - представител на БНТ и член на колектив.

2. Международен проект по програма ФАР "Укрепване на административния капацитет на СЕМ в България" (2004 - 2007 г.) - член на колектив.

3. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Правни норми, регламентиращи възможността за излъчване на програми, показващи жестокост и насилие, и такива с порнографско съдържание", 2005 г.

4. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Правен статут на кмета на общината, на общинския съвет и на областния управител", 2005 г.

5. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Европейски практики в законодателството по жалбите и петициите на гражданите", 2005 г.

6. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Административно – териториално устройство", 2005 г.

7. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Правен режим на лицензиране на операторите за радио- и телевизионна дейност", 2006 г.

8. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Общественият радио- и телевизионен модел на държавите в Европа – правна рамка, състояние и перспективи", 2006 г.

9. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Преминаване от аналогово към цифрово телевизионно разпространение в държавите от Европа и САЩ – практически и законодателни проблеми и решения", 2007 г.

10. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Публично – частното партньорство в страните от ЕС", 2008 г.

11. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Правна уредба на конфликта на интереси в някои държави-членки на ЕС и други държави – Канада, САЩ, Русия, Азербайджан, Казахстан, Мексико, Пуерто Рико и Чили", 2008 г.

12. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Административен и съдебен контрол на придобиване, загубване и възстановяване на гражданство в страни от ЕС във връзка с Европейската конвенция за гражданство", 2009 г.

13. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Референтен анализ на държавната политика относно финансирането на частните училища в страните от ЕС и ЕИП", 2010 г.

14. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Норми, институции и процедури за защита на правата на гражданите от неправомерни действия на правоохранителни органи и специални служби – сравнителен анализ на националното законодателство и законодателствата на държави-членки на Европейския съюз и неевропейски държави", 2010 г.

15. Interessenausgleich im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung ("Balancing the interests in the context of data retention", INVODAS (2010 - 2012) на Института по европейско медийно право (Саарбрюкен) и Университета в Касел, финансиран от Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Федерална република Германия по изследователската програма "Forschung für die zivile Sicherheit" ("Изследвания за гражданска сигурност") - национален представител и член на колектив.

16. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Процедурата по присъждане на научни степени и научни звания съгласно националното законодателство на страни-членки на Европейския съюз" ("Процедурата по присъждане на научни степени и звания според законодателството на Румъния, Руската федерация и САЩ")", 2010 г.

17. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Нормативна регламентация на училищната медиация в страните от ЕС", 2011 г.

18. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Държавата и автономията на висшите училища в ЕС и САЩ", 2012 г.

19. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Законодателни решения в страните-членки на ЕС, свързани със закрила на детето, насилие над деца, деца в риск и ролята на семейството", 2012 г.

20. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Финансиране на медии по време на избори", 2012 г. г.

21. Национален научен проект „Електронната медийна среда в условията на преход и цифровизация: 2001- 2012 г.“, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието, младежта и науката с бенефициент ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (2012 г.) - член на колектив.

22. Инициатор и един от организаторите на национална научно-практическа конференция:

"Медиите в България: 25 години по-късно" (2014 г.) на Нов български университет - ръководител на проекта.

23. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание“ (http://students.parliament.bg) на тема "Проучване на законодателни практики за съдебно обжалване на отнемане и откази за достъп до класифицирана информация, издадени от държавни органи в страни като Великобритания, Германия, Франция, Полша, Чехия, Литва, Латвия, Естония и Румъния", 2015 г.

24. Съорганизатор на националната научно-практическа конференция "Законът на правото или правото на закона" на Нов български университет (2015 г.) - член на колектив.

25. Съорганизатор на националната научно-практическа конференция "25 години департамент "Право" на Нов български университет" (2016 г.) - ръководител на проекта и член на колектив.

26. Национален научно-изследователски проект „Телевизията в България: 1954-2014 г. Програми, журналистика, регулация, нови медии” (2016 г.), финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на облазованието и науката с бенефициент ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” - член на колектив.

27. Научен ръководител на законодателно проучвание към програма „Студенти на стаж в Народното събрание" (http://students.parliament.bg) на тема "Законодателни мерки в страните-членки на ЕС, гарантиращи присъствие в радиоефир на национални музикални произведения (чиито автори и/или изпълнители са от съответната страна-членка)", 2018 г.

28. Ръководител на образователен проект "Симулация на съдебен процес "Убеди ме - победи ме!" (2018 г.) на Нов български университет.

29. Инициатор и един от организаторите на национална научно-практическа конференция: "Медиите в България: 30 години по-късно" (2019 г.) на Нов български университет - ръководител на проекта и член на колектив.

30. Инициатор и един от организаторите на национална научна конференция: "Научни четения в памет на Кристиан Таков "Предизвикателства към правото" (2020 г.) на Нов български университет - член на колектив.

31. Научно-изследователски проект в областта на хуманитарните науки: "Проучване на живота и делото на д-р Димитър Христов Точков (1874-1941 г." (2020 - 2023 г.) на Нов български университет - ръководител и член на колектив на проекта.

32. Образователен проект "Дни на административното правосъдие" (2022 г.) на Нов български университет - член на колектив.

33. "Засилване на националния капацитет за ефективно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека", етап 2 (2022 - 2024) на Министерство на правосъдието на Република България, финансиран от Норвежкия финансов механизъм - член на колектив.

34. Образователна инициатива "Визуален академичен архив" на тема "Патриотизъм" (2023 г.) на Нов български университет - член на колектив (https://www.youtube.com/watch?v=Ezx0EkKjk6U).

Други квалификации и дейности:

Консултант по управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 при въвеждане на стандарта в „Български фермер” ООД и „Печатница София” ЕООД и юрижсконсулт на "Вестникарска група България" ООД (януари 2011 - март 2015 г.).

Главен експертен сътрудник на Комисията по културата и медиите на XLII Народно събрание (юли 2013 - ноември 2014 г.).

Член на работна група за разработване на Национална стратегия за развитие на аудиовизуалния сектор в България (2005 г.) и на работна група за изработването на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията по повод въвеждането на Директива 65/2007/ЕО (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) в българското законодателство (2009 г.) при Министерство на културата на Република България.

Вещо лице и автор на съдебни експертизи по граждански дела с предмет авторскоправни спорове между телевизионни оператори (2010 - 2014 г.).

Член на Съюза на юристите в България и на Съюза на българските журналисти.

Член на Специализиран научен съвет по правни науки при Висшата атестационна комисия към Министерски съвет на Република България (2007 - 2010 г.).

Член на Комисията по журналистическа етика (2014 – 2018 г.) към фондация "Национален съвет за журналистическа етика".

Носител на наградата "Читател на 2016 г." на Държавна агенция "Архиви" на Република България (https://bntnews.bg/bg/a/drzhavna-agentsiya-arkhivi-otlichi-svoi-dariteli-i-chitateli).

Носител на награда на Върховния административен съд за принос в областта за професионалното обучение и повишаване на квалификацията на съдиите и съдебните помощници в системата на административното правораздаване. 2021 г.

Автор на проект на Закон за Българското национално радио и Българската национална телевизия (2022 г.).

Автор на монографии, учебник, учебни помагала, десетки студии и статии в специализирания научен и периодичен печат.

Съставител на сборниците "Медийна регулация" (2003 г.), "Медиите в България: 25 години по-късно" (2015 г.), "Законът на правото или правото на закона" (2016 г.), "Медиите в България: 30 години по-късно" (2020 г.).

Сътрудник на изданието на Европейската аудиовизуална обсерватория на Съвета на Европа IRIS Newsletter от 2004 г. насам (http://merlin.obs.coe.int/article_search/quick?search=Rayna+Nikolova) и автор на множество публикации.


Публикации:


МОНОГРАФИИ:

1. Публичноправни проблеми на печатните медии в България. (2016). София: Дружество "Европейско право", 312 с. ISBN 978-619-7296-01-3; ISBN 978-619-7296-02-0

2. Административноправна същност на информацията. (2016). София: Дружество "Европейско право", 271 с. ISBN 978-954-91117-0-5; ISBN 978-619-7296-00-6

3. Възникване и развитие на радиото и телевизията в България. (2006). София: Сиела, 477 с. ISBN 954-649-929-3;978-954-649-929-5

4. Административноправно положение на обществените електронни медии в България. (2009). Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 277 с. ISBN 978-954-680-591-1

5. Телевизионната програма на обществената телевизия. Публичноправни аспекти. (2004), София: Сиби. 264 с. ISBN 954-730-195-0

II. УЧЕБНИЦИ

1. Медийно аудио- и аудиовизуално право. (2015). София: НБУ. Второ преработено и допълнено издание, ISBN 978-954-535-855-5

2. Медийно аудио- и аудиовизуално право. (2010). София: Фенея. ISBN 978-954-9499-44-5

III. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И ПОСОБИЯ

1. Управление на културата. В: Сивков, Цв. (състав.) Административно право : специална част : курс лекции (2015). София: Сиби. ISBN: 978-954-730-956-2

2. Понятието за обществена информация в практиката на Върховния административен съд. (2015). София: Нов български университет. ISBN 978-954-535-845-6, http://ebox.nbu.bg/justpract/.

3. Сборник нормативни актове и документи. Медийна регулация. (2003). (в съавт). София: Сиби. ISBN 954-730-185-3

4. Учебно помагало по административно право и административен процес. София: Нов български университет, 2018 г., ISBN 978-619-233-031-6,

5. Учебно помагало по административно право. София: Нов български университет, 2020 г. ISBN 978-619-233-111-5,

6.Учебно помагало по административен процес. София: Нов български университет, 2020 г. ISBN 978-619-233-112-2.

IV. СТУДИИ

1. Лични административни права и задължения на гражданите. - Правосъдие и права на човека – София: Институт за правосъдие и права на човека, 2023, № 2, с. 1-28 (43 с.). ISSN 2815-4657.

2. Подсъдност по административни дела. - Административно правосъдие – София: Сиела, 2023, № 2, с. 22-47 (34 с.). ISBN 0861-5268 (print).

3. Опит за една неочаквана конституционна реформа на изпълнителната власт в Република България. - Юридическо списание на НБУ, 2023, № 2, с. 34-53 (38 с.). ISSN (Online): 1314-5797.

4. Административни права и задължения на гражданите – същност и видове. - Административно правосъдие – София: Сиела, 2022, № 6, с. 5-30 (36 с.). ISBN 0861-5268 (print).

5. Централната администрация на изпълнителната власт в Република България - една нереформирана част от системата на държавния апарат. - Юридическо списание на НБУ, 2022, № 2, с. 12-43 (66 с.). ISSN (Online): 1314-5797.

6. Административноправен статус на родителя в процеса на отглеждане и развитие на детето.В: Тридесет години от приемането на Конвенцията за правата на детето – предизвикателства и перспективи: сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., НБУ. Нов български университет, София, 2021, 332-377 (68 с.). ISBN 9786192331986.

7. Генералният директор на Българското национално радио и казусът с временното спиране на национална програма „Хоризонт“. ГОДИШНИК на Департамент Право за 2020. София: Нов български университет, 2021, с. 130 - 152 (29 с.). ISBN 1314-8087., ISSN 1314-8087; ISSN 2682-969X.

8. Ограничения на правото на свободно придвижване по време на извънредно положение заради пандемия, причинена от SARS-COV-2 (2021). Юридическо списание на НБУ 2020 (2), с. 12 - 61. ISSN (Online): 1314-5797 (https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university).

9. Конституционни измерения на обществения интерес, охраняван при упражняването на изпълнителната дейност (2021). Юридическо списание на НБУ 2020 (1), с. 10 - 29. ISSN (Online): 1314-5797 (https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university).

10. Опит за една нова систематизация на учебната дисциплина, изучаваща административното материално право – специална част (2020). В: ГОДИШНИК на Департамент Право 2019, с. 118 - 168. София: Нов български университет. ISSN (Online): 2682-969Х (https://law.nbu.bg/bg/godishnik-na-departament-pravo).

11. Промените в Административнопроцесуалния кодекс и гаранциите за пълноценно реализиране на правото на защита на гражданите в административния процес. В: Правата на гражданите и тяхната защита. София: Нов български университет, 2019 г. с. 309-341. ISBN 978-619-233-079-8 (книжно издание), 978-619-233-078-1 (електронно издание).

12. Комуникационните права на детето. (2018). В: ГОДИШНИК на Департамент Право 2017, с. 68 - 118. София: Нов български университет. ISBN 1314-8087.

13. Нова телевизия. Риалити формàтите. (2016). NEWMEDIA21. Медиите на 21 век. https://www.newmedia21.eu/content/2016/02/Nikolova_New_TV01.pdf. ISSN 1314-3794.

14. бТВ. Новините и шоуто. (2016). NEWMEDIA21. Медиите на 21 век. https://www.newmedia21.eu/content/2016/02/Nikolova_bTV01.pdf. ISSN 1314-3794

15. БНТ. Общественият интерес. (2016). NEWMEDIA21. Медиите на 21 век. https://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/bnt-obshtestveniyat-interes/. ISSN 1314-3794

16. Регионалните програми на БНТ и цифровизацията. (2014). В: Годишник на департамент „Масови комуникации” на НБУ за 2013. София: Нов български университет. http://ebox.nbu.bg/mascom14/view_lesson.php?id=7. ISSN 1310-8670. (41 с.)

17. Върховният административен съд и медийната регулация. (2014). Сборник доклади от конференция "100 години Върховен административен съд", с. 353 - 391. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски". ISBN: 9789540737942.

18. Историко-правен анализ на законодателството в областта на електронните медии. (2013). NEWMEDIA21. Медиите на 21 век. https://www.newmedia21.eu/proekti/istoriko-praven-analiz-na-zakonodatelstvoto-v-oblastta-na-elektronnite-medii/. ISSN 1314-3794. (30 с.)

19. Редакционно съдържание и търговско слово в електронните медии – правни и етични норми. (2013) NEWMEDIA21. Медиите на 21 век. https://www.newmedia21.eu/proekti/redaktsionno-sa-da-rzhanie-i-ta-rgovsko-slovo-v-elektronnite-medii-pravni-i-etichni-normi/. ISSN 1314-3794. (34 с.)

20. „Шоуто на Слави” vs. „Господари на ефира”. (2012). В: Годишник на департамент „Масови комуникации” на НБУ. http://ebox.nbu.bg/mascom13/view_lesson.php?id=11. ISSN 1310-8670. (23 с.)

21. Балансът между свободата на изразяване и закрилата на авторското право в шоубизнеса. (2012). В: ГОДИШНИК на Департамент Право 2011, с. 127 - 158. София: Нов български университет. ISBN 1314-8087

22. Регулация в телевизионната среда. (2011). В: Телевизионната среда (2001 – 2010 г.), с. 257 - 359. Велико Търново, Фабер. ISBN 978-954-400-584-9

23. Административнонаказателна отговорност по Закона за радиото и телевизията. (2011). В: ГОДИШНИК на Департамент Право 2010, 228 - 247. София: Нов български университет. ISBN 1314-8087

24. Публичноправен режим на спонсорството в радио- и телевизионната дейност. (2009). Търговско право, 2009/4, с. 5 - 31. ISBN 0861-6892

25. Правна същност и регулация на медийната дейност. (2009). В: Годишник на департамент „Масови комуникации” на НБУ. http://ebox.nbu.bg/mas_com10/view_lesson.php?id=73. ISSN 1310-8670. (21 с.)

26. Административноправен режим на обществените електронни медии във Федерална Република Германия. (2009). В: Годишник на департамент „Масови комуникации” на НБУ за 2008 г. София: Нов български университет. http://ebox.nbu.bg/masovi_komunikacii/sk1_6.html (31 с.).

27. Правата на гражданите в Органическия устав на Източна Румелия. (2008). Юридически свят. 2008/2, 137 – 179. София: Сиби. ISBN 1311-3488

28. Общоприетите морални норми – ограничителен критерий на радио- и телевизионното съдържание. (2008). Общество и право, 2008/5, с. 58 - 68; 2008/6, с. 22 - 40. ISSN 0204-85-23

29. Правен статус на френския медиен регулатор. (2007). В: Годишник на департамент „Масови комуникации” на НБУ за 2006 г. София: Нов български университет. http://ebox.nbu.bg/mk07/stl/Rayna_Nikolova.htm. ISSN 13-10-86-70 (21 с.).

30. Развитие на обществените електронни медии в Европа през XX век – историко-правен анализ. (2007). Юридически свят. 2007/1, 87 – 118. София: Сиби. ISBN 1311-3488

31. Програма на обществените оператори. (2005). В: Чолаков, Р. (съст.) Медийно право. Речник на основните понятия. София: Труд и Вестникарска група България, с. 355 - 375. ISBN 9545285486

32. Българското медийно законодателство в периода 1947 – 1991 г. (2005). Юридически свят. 2005/1, 71 – 89. София: Сиби. ISBN 1311-3488.

V. СТАТИИ

1. Административноправна защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Европейския съюз. - DE JURE – В. Търново: 2023, № 2, с. 213-217. ISSN 1314-2593; ISSN 2367-8410.

2. Похвално слово за Закона за устройството на съдилищата от 1898 г. - DE JURE – В. Търново: 2023, № 1, с. 29-34. ISSN 1314-2593; ISSN 2367-8410.

3. Новите обществени реалности и старите законодателни проблеми, свързани с управлението, програмната дейност и финансирането на БНР и БНТ. NEWMEDIA21. Медиите на 21 век = Newmedia21. The media of the 21 century – Sofia: , 2022, ISSN 1314-3794.

4. Необходим е напълно нов устройство закон за БНР и БНТ. - DE JURE – В. Търново: 2022, №1, с. 14-24. ISSN 1314-2593 (Print), ISSN 2367-8410 (Online).

5. Проектът на Закон за БНР и БНТ – гаранция за спазване на изискванията на Съвета на Европа за независимост, прозрачност, отчетност и устойчивост на обществените медии в България. В: ТРИДЕСЕТ години България в Съвета на Европа - върховенство на правото, демокрация, права на човека – София: Нов български унив., 2022, с. 84-96. ISBN 978-619-233-240-2; ISBN 978-619-233-241-9.

6. Висшето юридическо образование – поредното предизвикателство пред правото. В: Предизвикателства към правото. Научни четения в памет на Кристиан Таков. – София: Нов български университет, 2021, с. 511-528. ISBN 978-619-233-181-8.

7. Кодификацията на българското административно законодателство – необходимо условие за върховенството на правото. В: Върховенство на правото – актуални проблеми: сборник доклади от научна конференция, проведена на 9 декември 2020 г., НБУ. – София, Нов български университет, 2021, с. 32-46. ISBN 978-619-233-199-3.

8. Правна уредба на собствеността на печатните медии в България – една (не) загубена битка за прозрачност. В: Медиите в България: 30 години по-късно. София: Нов български университет, 2020 г., с. 219 – 227. ISBN 978-619-233-143-6 (https://law.nbu.bg/bg/publikacii/mediite-v-bylgariq-30-godini-po-kysno-nacionalna-nauchno-prakticheska-konferenciq).

9. Административно наказване в сферата на административния надзор. В: 50 години Закон за административните нарушения и наказания. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020 г., с. 54 – 67. ISBN 978-954-07-4975-4.

10. Правна регулация на футбола – забрани и ограничения. - Юридическо списание на НБУ 2020 (1), с. 10 - 29. ISSN (Online): 1314-5797 (https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian-university).

11. Нормативни проблеми на развитието на академичния състав в България. В: Годишник на департамент "Право" на Нов български университет за 2018 г. София: Нов български университет, 2019 г., с. 107-133. ISSN 1314–8087 (print), ISSN 2682–969X (online).

12. Организация и ефективност в дейността на публичната администрация (2007 – 2017 г.). (2018). В: ДЕСЕТ години България в Европейския съюз – въздействие върху развитието на публичните политики и законодателство: сборник с доклади от национална конференция. София: Нов български университет, с. 70 - 77. http://ebox.nbu.bg/bgineu/index4.php?id=10. ISSN 978-619-233-025-5.

13. Отговорността на декуриона според конституцията, издадена от император Константин през 329 година. (2018). IUS Romanum. ADMINISTRATIO, с. 278 - 287. София: Софийски университет, Юридически факултет, 2018. ISSN 2367-7007.

14. За разликата между медийните аудиовизуални услуги и електронните съобщителни услуги. Съдебно право, 2018 г. http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2018/10/8/-?rq=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0.

15. Оценка на въздействие на нормативни актове – същност и видове. (2017). В: 25 години департамент „Право” на НБУ, с. 231 - 238. София: Нов български университет. http://ebox.nbu.bg/dp25/pdf/24.pdf. ISBN 978-954-535-985-9

16. Краят на радио „България” и националната медийна регулация. (2017). В: ГОДИШНИК на Департамент Право 2016, с. 129 - 143. София: Нов български университет. ISBN 1314-8087

17. Цензурата и пресата в Англия през XV - XVII век. (2016). В: ГОДИШНИК на Департамент Право 2016, с. 229 - 243. София: Нов български университет. ISBN 1314-8087

18. Правото на отговор и печатните медии в България. (2016). В: De jure. 2016/1, с. 32 - 38. Велико Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. ISBN 1314-2593

19. Прозрачност във финансирането и собствеността на медиите – административноправна гаранция за редакционната им независимост. (2015). NEWMEDIA21. Медиите на 21 век. https://www.newmedia21.eu/analizi/prozrachnost-vav-finansiraneto-i-sobstvenostta-na-mediite-administrativnopravna-garantsiya-za-redaktsionnata-im-nezavisimost/. ISSN 1314-3794 (13 с.)

20. Интелектуалната собственост и разпространението на телевизионни програми. (2015). В: De jure. 2015/1, с. 32 - 38. Велико Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. ISBN 1314-2593

21. Предизвикателства пред медийното законодателство: особености на българската посткомунистическа реалност. (2015). В: Медиите в България 25 години по-късно. Сборник от конференция, с. 45 - 51. София: Нов български университет. ISBN 978-954-535-865-4

22. Административноправни проявления на понятието "информация". (2014). В "Научни трудове" на Русенския университет. Русе, 2014/53/7, с. 98 - 102. ISSN 1311-3321

23. Правомощия на Комисията по досиетата при обявяване на принадлежност към органите на бившата Държавна сигурност. (2015). В: ГОДИШНИК на Департамент Право 2014, с. 97 - 114. София: Нов български университет. ISBN 1314-8087

24. Сходство между предаванията „Отечествен фронт” и „Фронт”. (2014). В: Годишник на департамент „Масови комуникации” на НБУ. София: Нов български университет. http://ebox.nbu.bg/mascom15/view_lesson.php?id=17. ISSN 1310-8670. (19 с.)

25. Сигурност и медии – правни и етични проблеми. (2013). В: Наука, образование, сигурност : Юбилейна международна научна конференция "Десет години образование по сигурност в НБУ" : Състояние и перспективи пред обучението в условие на динамика и труднопредвидима среда, с. 349 - 360. София: Нов български университет. ISBN: 9789545357961

26. Някои тревожни бележки за състоянието на администрацията в България. (2013). В: Научни трудове на Русенския университет «Ангел Кънчев», 2013/52/7, с. 72 - 84. ISSN 1311-3321

27. Реклама и цифрова среда. В: Дигиталните медии – речник на основните понятия. (2012). Велико Търново, Фабер, 285 - 297. ISBN 978-954-400-813-0

28. Медийна саморегулация онлайн. (2012). В: Дигиталните медии – речник на основните понятия. (2012). Велико Търново, Фабер, с. 275 - 285. ISBN 978-954-400-813-0

29. Медийна регулация онлайн. (2012). В: Дигиталните медии – речник на основните понятия. Велико Търново, Фабер, с. 265 - 275. ISBN 978-954-400-813-0

30. Защита на личния живот, безопасност и сигурност. (2012). В: Дигиталните медии – речник на основните понятия. Велико Търново, Фабер, с. 254 - 265. ISBN 978-954-400-813-0

31. Защита на децата в дигиталната епоха. (2012). В: Дигиталните медии – речник на основните понятия. Велико Търново, Фабер, с. 238 - 254. ISBN 978-954-400-813-0

32. Аналоговото телевизионно излъчване - от параграф в параграф. (2012). Общество и право, 2012/4, с. 3 - 26 и 2012/5, с. 47 - 66. София: Фенея. ISSN 0204-85-23

33. Архивът на БНТ по казуса „Всяка неделя”. (2012). В: Научни трудове на Русенския университет «Ангел Кънчев», 2012/51/7, с. 246 - 249. ISSN 1311-3321

34. Процедура по номинация на представител от квотата на държавния глава в СЕМ или зле организирано президентско шоу. (2012). Правен преглед (Юридическото списание на Нов български университет), 2012/2, с. 67 - 89. София: Нов български университет. ISSN 1314-5797. http://193.19.172.24/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/pravo/llaw_journal/22012/3_rajna%20nikolova.pdf

35. Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата. (2011). В: Годишник на департамент „Масови комуникации” на НБУ. http://ebox.nbu.bg/mascom12/view_lesson.php?id=11. ISSN 1310-8670. (20 с.)

36. Отразяване на дейността на парламента – сравнителен анализ. (2011). De jure, 2011/1, с. 66 - 73. Велико Търново: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. ISBN 1314-2593

37. Сгрешеният модел на програмиране в БНТ. Общество и право, 2011/1, с. 29 - 39. София: Фенея. ISSN 0204-85-23

38. Правна уредба и политики в борбата срещу детската порнография в Интернет. (2010) В: Годишник на департамент „Масови комуникации” на НБУ. http://ebox.nbu.bg/mk10/index2.php?id=ne2/a/7.%20Rayna_Nikolova_red.htm. ISSN 1310-8670. (19 с.)

39. Общественият характер на БНР и БНТ – социална необходимост и предизвикателство пред правната уредба. (2010) В: Научни трудове на Русенския университет «Ангел Кънчев», 2010/49/7, с. 34 - 38. ISSN 1311-3321

40. Конституционноправни аспекти на свободата в медийната дейност. (2010). Правен преглед (Юридическото списание на Нов български университет), 2010/1, с. 1 - 16. София: Нов български университет. ISSN 1314-5797. http://193.19.172.24/PUBLIC/IMAGES/File/departments/law/Spisanie/1_2010/sadarzanie%201-%202010.pdf

41. Саморегулация и съвестно регулиране на радио- и телевизионната дейност. (2009). Общество и право, 2010/1, с. 56 - 67 и 2009/10, с. 75 - 88. София: Фенея. ISSN 0204-85-23

42. Състав, конституиране и мандат на Съвета за електронни медии. (2009). Общество и право, 2009/8, с. 84 - 100. София: Фенея. ISSN 0204-85-23

43. Достъп до радио- и телевизионни програми. (2009). Съвременно право, 2009/2, с. 18 - 33. София: Сиби. ISBN 0861-1815

44. Административноправен статус на председателя на СЕМ. Административно правосъдие, 2009/6, с. 31 - 46. София: Върховен административен съд. ISBN 0861-5268.

45. Компетентност на Съвета за електронни медии. Административно правосъдие, 2009/5, с. 7 - 25. София: Върховен административен съд. ISBN 0861-5268

46. Разрешителни режими в областта на радио- и телевизионната дейност. Административно правосъдие, 2009/4, с. 7 - 22. София: Върховен административен съд. ISBN 0861-5268

47. Правно положение на медийния регулаторен орган. Административно правосъдие, 2009/3, с. 18 - 28. София: Върховен административен съд. ISBN 0861-5268

48. Административен надзор при предсрочно прекратяване на мандатите на членовете на управителните органи на БНР и БНТ. Административно правосъдие, 2008/5, с. 27 - 45. София: Върховен административен съд. ISBN 0861-5268

49. Административен надзор върху дейността на БНР и БНТ. Административно правосъдие, 2008/3, с. 19 - 33. София: Върховен административен съд. ISBN 0861-5268

50. Процедури по избор на генерални директори на БНР и БНТ – административноправни аспекти. (2008). Правен преглед (Юридическото списание на Нов български университет), 2008/1, с. 113 - 129. София: Нов български университет. ISSN 1314-5797

51. Bulgaria: Regulation on Advertising Aimed at Children in Europe. The Legal Framework Provided For by Overarching European Rules and the Laws of 22 European Countries. 2008. Strasbourg

52. Правно положение на Би Би Си. (2006). В: Годишник на департамент „Масови комуникации” на НБУ. http://193.19.172.24/webs/masscomannual/content/p3742.htm. (17 с.)

53. Рекламата и обществените електронни медии в Европа – сравнителноправен анализ. (2006). Търговско право, 2006/1, с. 5 - 21. ISBN 0861-6892

54. Правна уредба на рекламата в електронните медии (2006) В: Сборник с коментари по прилагане на потребителското законодателство в България / Състав., ред. Богомил Николов, Огнян Варадинов, с. 70 - 88. София : Бълг. нац. асоц. на потребителите, 2006 (София : Симолини 94).

55. Програма. (2005). В: Чолаков, Р. (съст.) Медийно право. Речник на основните понятия. София: Труд и Вестникарска група България, с. 336 - 353. ISBN 9545285486

56. Закрила на децата и непълнолетните. (2005). В: Чолаков, Р. (съст.) Медийно право. Речник на основните понятия. София: Труд и Вестникарска група България, с. 119 - 129. ISBN 9545285486

57. Медиите и предизборната кампания. (2005). Съвременно право, 2005/2, с. 40 - 55. София: Сиби. ISBN 0861-1815

58. Българското медийно законодателство в периода 1878 – 1947 г. (2004). Юридически свят. 2004/2, с. 118 – 129. София: Сиби. ISBN 1311-3488

59. Регулация и саморегулация на медиите. (2004). Съвременно право, 2004/6, с. 7 - 23. София: Сиби. ISBN 0861-1815

60. Намесата на медиите в личния живот на гражданите. (2004). Съвременно право, 2004/4, с. 20 - 35. София: Сиби. ISBN 0861-1815

61. Административен контрол върху телевизионната програма. (2003). Съвременно право, 2003/5, с. 32 - 47. София: Сиби. ISBN 0861-1815

62. Регулиране на телевизионната програма. Сравнителноправен анализ. (2003). Съвременно право, 2003/3, с. 40 - 52. София: Сиби. ISBN 0861-1815

Съобщения за изданието на Европейската аудиовизуална обсерватория към Съвета на Европа IRIS, публикувани на английски, френски и немски езици на адрес: http://merlin.obs.coe.int/index.php, както следва :

1. IRIS 2018-8:1/9: [BG] Amendment in the media law due to the update of the CEM

2. IRIS 2018-1:1/13: [BG] Changing criteria for assessing unfavourable media content for children

3. IRIS 2017-5:1/8: [BG] Taking advantage of a stronger position during negotiations for the distribution of ‘bTV Media Group’ Ltd. programmes

4. IRIS 2017-3:1/7: [BG] Changes in the Media Law on individual use of spectrum

5. IRIS 2016-3:1/6: [BG] : BG-Bulgaria: On-budget subsidies for public media

6. IRIS 2016-2:1/5: [BG] CEM’s Report on monitoring of pre-election campaign

7. IRIS 2016-1:1/5: [BG] The National Assembly does not accept CEM’s report

8. IRIS 2015-8:1/5: [BG] Opinion of the Media Authority on direct and naturalistic suggestions in TV advertising

9. IRIS 2015-6:1/8: [BG] : CEM’s report of the monitoring of the television channel PRESS TV

10. IRIS 2015-5:1/6: [BG] : Violation of the volume of an advertisement

11. IRIS 2014-8:1/10: [BG] : Report on the compliance with the prohibition for offshore companies to own media in Bulgaria

12. IRIS 2014-3:1/9 [BG] : Prohibition for Offshore Companies to Hold Broadcasting Licences

13. IRIS 2014-2:1/6: [BG] : Reduction of Public Television State Funding in 2014.

14. IRIS 2014-1:1/10: [BG] : The Constitutional Court Annulled the Lustration Provisions in the Radio and Television Act.

15. IRIS 2014-1:1/11: [BG] : Declaration of the Media Regulatory Body Regarding the Coverage of Refugees Issue in the National Electronic Mass Media.

16. IRIS 2013-10:1/11: [BG] Reports on the Activity of the Council for Electronic Media in 2012.

17. IRIS 2013-9:1/5: [BG] CEM Issues Declaration on Hate Speech.

18. IRIS 2013-8:1/11: [BG] Election of CEM Members in Accordance with the National Assembly’s Quota

19. IRIS 2013-7:1/7: [BG] Court Confirms High Sanction Due to Violation of Protection of Minors

20. IRIS 2013-6:1/9: [BG] Rerun of Political Interview during Day of Reflection Violates Election Code

21. IRIS 2013-5:1/12: [BG] Amendments to Bulgarian Media Law

22. IRIS 2013-4:1/5: [BG] Agreement on Standard for Regulation of Loudness in Advertising

23. IRIS 2013-3:1/11: [BG] CEM Position on Sponsorship from Manufacturers or Traders of Medicinal Products Available on Prescription

24. IRIS 2013-2:1/13: [BG] Tariff for Compensation of Airtime for Referendum Campaign

25. IRIS 2013-2:1/12: [BG] Increase of Public Financing of Bulgarian National Television in 2013

26. IRIS 2013-1:1/11: [BG] Report on the Proportion of European Works and Independent Productions

27. IRIS 2012-9:1/12: [BG] CEM Monitoring Report concerning the coverage of London Olympic Games

28. IRIS 2012-9:1/11: [BG] Appointment of a Member of the Council for Electronic Media from the Presidential Quota

29. IRIS 2012-8:1/12: [BG] Change of the Statute of Legal Terms of CEM’s Administration

30. IRIS 2012-7/10: [BG] : Penalty for Content Inciting National, Political, Ethnic and Religious Intolerance

31. IRIS 2012-6/11: [BG] : Judgment on the Show "The Price of Truth"

32. IRIS 2012-5/8: [BG]: Penalty on a Mobile Operator because of TV Gambling Game

33. IRIS 2012-4/12: [BG]: Telecommunications Regulator Finally Submits an Air to TV Evropa in the City of Sofia

34. IRIS 2012-3/13: [BG] : Postponement of Analogue Television Broadcasting

35. IRIS 2012-3/11: [BG] : Judicial Review of the Public Digital Multiplex Completed

36. IRIS 2012-2/10: [BG] : Criteria for Evaluation of Damaging Content for Children

37. IRIS 2012-1:1/12. [BG]: Penalty for Misleading Advertising

38. IRIS 2012-1:1/14. [BG]: Report on the Monitoring of the Pre-election Campaign

39. IRIS 2011-10/10: [BG]: Reporting on Election Campaigns by Radio and Television Broadcasters

40. IRIS 2011-8/16: [BG] : An Election Memorandum Rejected by the Commercial Media

41. IRIS 2011-7/15: [BG] : Report on the Activities of the Media Regulator

42. IRIS 2011-7/14: [BG] : New Tariff on Radio and Television Activities Fees

43. IRIS 2011-7/13: [BG] : Governmental Intentions Regarding the Financing of Film Production

44. IRIS 2011-7/11: [BG] : European Commission Commences Infringement Procedure against Bulgaria

45. IRIS 2011-5/10: [BG] : Outcome of the Audit for 2009 Performed by the Bulgarian National Audit Office

46. IRIS 2011-5/8: [BG] : A Provision of the Film Industry Act Declared Unconstitutional

47. IRIS 2011-4/12: [BG] : Allocation of Digital and Analogue TV Frequencies

48. IRIS 2011-3/9: [BG] : Public Financing of the Bulgarian National Television in 2011

49. IRIS 2011-2/11: [BG] : Judgment on Conflict of Interest in the Media Sector

50. IRIS 2011-1/11: [BG] : Draft Election Code

51. IRIS 2010-10/17: [BG] : Conflict of Interest Case in the Media Sector

52. IRIS 2010-10/16: [BG] : Notification Regime regarding Providers of non-linear Media Services

53. IRIS 2010-9/13: [BG] : Preparation of a New Bill for the Electronic Media

54. IRIS 2010-8/18: [BG] : Reduction in the Number of Members of the Media Regulator

55. IRIS 2010-8/17: [BG] : Media Legislation and Child Protection

56. IRIS 2010-8/16: [BG] : Tension in the Competition for a Public Multiplex

57. IRIS 2010-6/13: [BG] : Completion of the Transaction for the Sale of the First Private TV in Bulgaria

58. IRIS 2010-6/12: [BG] : Licence for Digital Broadcasting of Public Television

59. IRIS 2010-6/11: [BG] : Electronic Communications Act Amended

60. IRIS 2010-5/10: [BG] : New Administrative Regime Concerning On-demand Media Services Established

61. IRIS 2010-4/10: [BG] : The First Private TV Channel in [BG] Has Been Sold

62. IRIS 2010-3/9: [BG] : Controversial Changes to the Electronic Communications Act

63. IRIS 2010-2/6: [BG] : Draft Amendments to the Radio and Television Act

64. IRIS 2010-1/10: [BG] : Progress on the Implementation of the AVMS Directive

65. IRIS 2009-10/104: [BG] : Annual Report of the Council for Electronic Media

66. IRIS 2009-9/9: [BG] : Competition Commission Decides on MTG and Diema Vision EAD

67. IRIS 2009-8/8: [BG] : Decision of the Constitutional Court on Digital Broadcasting

68. IRIS 2009-7/5: [BG] : State Digital Multiplex

69. IRIS 2009-6/9: [BG] : Controversial Bill on Public Broadcasting

70. IRIS 2009-5/12: [BG] : Changes to the Electronics Communications Act

71. IRIS 2009-4/7: [BG] : Implementation of the Digitalisation of TV Broadcasting

72. IRIS 2009-3/7: [BG] : Supreme Administrative Court Repealed Provision Contravening Article 8 ECHR

73. IRIS 2009-2/10: [BG] : Law on Prevention and Disclosure of Conflict of Interests

74. IRIS 2009-1/102: [BG] : MTG Acquires Nova Television

75. IRIS 2009-1/101: [BG] : Consultations on Legislation Amendments regarding forthcoming Digitalisation

76. IRIS 2009-1/11: [BG] : Prohibiting Misleading Advertisement

77. IRIS 2008-10/9: [BG] : Media Law Changes

78. IRIS 2008-9/4: [BG] : Changes to Advertising of Medical Goods

79. IRIS 2008-8/8: [BG] : Draft Law on Conflict of Interests

80. IRIS 2008-7/9: [BG] : Bill for Amendments to the Radio and Television Act Driven by Future Digitalisation

81. IRIS 2008-6/4: [BG] : Breach of the Prohibition to Interrupt News by Advertisements

82. IRIS 2008-5/4: [BG] : Tenders for Analogue TV Revoked

83. IRIS 2008-4/13: [BG] : Plan for Implementation of DVB-T Adopted

84. IRIS 2008-3/10: [BG] : Postponement of Tenders for Analogue Television Deemed Null and Void

85. IRIS 2008-2/10: [BG] : Radio and Television Fund Postponed

86. IRIS 2008-1/8: [BG] : Misleading Advertisement Banned in Broadcasting

87. IRIS 2007-10/102: [BG] : Amendments to the Film Industry Act

88. IRIS 2007-10/9: [BG] : Opinion of the Council for Electronic Media Regarding the Media Coverage of the 2007 Local Elections Campaign

89. IRIS 2007-9/8: [BG] : Media Coverage of Local Elections

90. IRIS 2007-8/12: [BG] : Protection of the Economic Interests of TV Viewers in their Capacity as Consumers

91. IRIS 2007-7/9: [BG] : Legislative Changes Concerning Distribution of Pornographic Materials

92. IRIS 2007-6/10: [BG] : Imposing Fines for Unfair Competition in the Broadcasting Sector

93. IRIS 2007-5/3: [BG] : Media Coverage of the Election Campaign for Members of the European Parliament

94. IRIS 2007-4/9: [BG] : Affiliation of Public Persons from the Media Sector with the State Security Service

95. IRIS 2007-3/13: [BG] : Strengthening the Supervisory Functions of the Council for Electronic Media regarding Aerial Transmitting Broadcaster

96. IRIS 2007-2/12: [BG] : Proposed Amendments to the Media Law

97. IRIS 2007-1/6: [BG] : New Stage in the Licensing of Radio and Television Broadcasting

98. Regulation on Advertising Aimed at Children in Europe. The Legal Framework Provided For by Overarching European Rules and the Laws of 22 European Countries: Bulgaria. 2007. Strasbourg.

99. IRIS 2006-8/106: [BG] : Prohibition of Advertising of Tobacco and Tobacco Products in the Media

100. IRIS 2006-7/100: [BG] : Prohibition on Misleading, Unfair and Comparative Advertising

101. IRIS 2006-1/100: [BG] : Time Limits for Advertising by Public Operators

102. IRIS 2006-1/99: [BG] : Changes in the Area of Copyright in Relation to the EU Membership of Bulgaria

103. IRIS 2005-10:0/102: [BG] Amendments of the Radio and Television Act

104. IRIS 2005-1:0/104: [BG] Direct and Indirect Advertising of Alcoholic Beverages in Radio and Television Programmes

105. IRIS 2004-6:0/103: [BG] The Legal Framework of the National Film Centre.

Курсове от текущия семестър: