Електронен каталог

доц. д-р Красимир Йорданов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


1. Сметната палата в системата на финансовия контрол в Република България, дисертация. 2000 г.

2. Контролът като държавна власт. // сп. Народностопански архив, 1997. кн. 1.

3. Проблеми на контролната функция в държавното управление при прехода. //Научна конференция с международно участие: “Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика”. Свищов, 1997.

4. Институционални особености на Сметната палата. // Годишник на С.А. “Д.А. Ценов” – Свищов. Том 94, Свищов, 1998.

5. Насоки за усъвършенстване дейността на Сметната палата. // Научно-практически симпозиум с международно участие : “Проблеми на финансовия контрол и усъвършенстване системата на контрол в условията на пазарна икономика”. Благоевград, 1998.

6. Сметната палата – възможности за повишаване ефективността на контрола на областната администрация. //Български законник, кн. 9, 1999.

7. Сметната палата и контролът в аграрния сектор. // Научно-практическа конференция с международно участие: “Аграрната реформа, нови проекции-Век XXI”. Свищов, 1998.

8. Контролът върху публичните финанси. // сп. Народностопански архив, кн.1, 1999.

9. Вътрешният контрол в управлението на публичния сектор. // сп. Български законник, кн. 11, 1999.

10. Една възможност за кадрово осигуряване на Сметната палата. // сп. Български законник, кн. 2, 2000.

11. Ролята на държавния одит за устойчивото развитие на пазара на обществените поръчки. // сп. Управление и устойчиво развитие. кн. 1-2. 2001.

12. Контролът върху финансите на политическите партии. // сп. Български законник. кн. 8, 2001.

13. Текущия одит в публичния сектор. // Юбилейна научна конференция: 50 години Финансово-счетоводен факултет на УНСС. София. 2002.

14. Специфични моменти в контрола на обществените поръчки. // Научна конференция: Счетоводството в условията на пазарна икономика. София, 2002.

15. Технологични особености на контрола на общестените поръчки // Годишник на Нов български университет, департамент “Икономика и бизнесадминистрация”. София, 2003.

16. Методически особености на контрола на обществените поръчки. // Аудит: Мiжнародний досвид та нацiональнi особливостi, Житомир, 2004.

17. CD на мениджъра. // Резон медия груп, София. 2004г., www.CDm.rezon.bg, съавторство.

18. Методически подходи при одита на юридическите лица с нестопанска цел. // Международна научно-практическа конференция: “Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към европейския съюз”, Свищов, 2004.

19. Някои особености на финансовия контрол върху дейността на политическите партии, //Сборник статии от Юбилейна научна сесия ”Теорията и практиката на контрола – състояние и перспективи” посветена на 10 годишнината от създаването на катедра “Стопански и финансов контрол”. Свищов, 2005.

20. Нови възможности пред бизнеса в усовията на програмнобюджетиране. // сп. Управление &данъци, бр. 3, 2005.

21. Актуални въпроси на финансовия контрол върху дейността на политическите партии. // сп. ИДЕС, бр. 5, 2005.

22. Счетоводно отчитане приходите на политическите партии. // сп. Български законник, бр. 10, 2005.

23. Методически подходи на одита на юридическите лица с нестопанска цел, монография. Галик. С. 2005.

24. Основи на одита, учебно помагало. С. 2005.

25. Audit in conditions of program budgeting. EUROSAI magazine №. 12, 2006.

Курсове от текущия семестър: