Programs Listing

Assist. Prof. Galina Kurteva, PhD

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Office hours:

Professional biography:Publications:


Курсове от текущия семестър: