Електронен каталог

проф. Камелия Николова д.н.

проф. Камелия Николова д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Театър
Телефон:
0886742406
Приемно време:

Професионална автобиография:


Образование

1988-1991 – Докторант по "История на европейския театър" към катедра "Театрознание", НАТФИЗ – дисертация “Произход и естетически основания на театралната режисура”

1979-1984 – НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност “Театрознание” – магистър

1978-1979 – СУ „Св. Климент Охридски”, Филологически факултет

1978 – 8-ма Гимназия „Васил Левски”, София, профил: английски и математика

Специализации

1993-1994 – Специализира история на европейския театър и култура на ХХ век в Обществото за театрални изследвания към Британския театрален музей, Лондон, Обединеното кралство

1994 – Гостуващ учен в Университета в Глазгоу, Обединеното кралство

Научни степени и звания/длъжности:

2006 – Професор по театрознание (Институт за изследване на изкуствата, БАН)

2006 – Професор по история и теория на европейския театър (НАТФИЗ)

2004 – Доктор на науките (доктор на изкуствознанието)

2001 – Доцент по театрознание (Институт за изследване на изкуствата, БАН)

1999 – Доцент по история и теория на европейския театър (НАТФИЗ)

1994 – Доктор

Професионално развитие:

1994 – до днес – Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките: професор (от 2006 г.; асистент, главен асистент, доцент – от 2001 г.)

1994 – до днес – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов”: професор по История на европейския театър; многократен ръководител на катедра „Театрознание”, ръководител на специалност „Театрознание и театрален мениджмънт“ (от 2919 г.)

1992-1994 – хоноруван асистент по История на европейския театър, НАТФИЗ

1985-1994 – Младежки театър, София – драматург

1993 - до днес - гост преподавател, курсове: Краят на интерпретациите; История на режисурата

Редакторска дейност:

2001 – до днес – Главен редактор на Годишник на НАТФИЗ;

2007 – до днес – Заместник-главен редактор на сп. „Проблеми на изкуството“

1997 – до днес – Редактор и автор на страница „Сцена“ във в. „Литературен вестник“

1999-2001 – Член на редколегията на сп. “European Journal of Arts Education”

2014-2017 – Член на редколегията на сп. “Papers of BAS. Humanities and Social Sciences”

2000 – до днес – Член на редколегията на сп. “Homo Ludens”

Представителни научни проекти

2019-2023 – “Reclaimed Avant-Garde. Central and Eastern European Theatre Avant-Garde” – Международен изследователски проект

2015-2017 – „Създаване и управление на специализирана е-библиотека с научен текстов и визуален архив в областта на сценичните и екранните изкуства“ – Национален изследователски проект, финансиран от Национален фонд „Научни изследвания”

2014-2017 - „Art Interactions between Romanian and Bulgarian Lands (15th-20th Century) – Междуакадемичен изследователски проект

2011-2014 – Международен проект “Digital Theatre Words”

2005 – Проект "Janus", Международна организация за европейска драма THE FENCE

2001 – 2011 – „История на българския театър. Българският театър между двете световни войни на ХХ век“ – колективен проект на сектор „Театър“, Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките

1997-1998 – “New Theatre Words” (OISTAT. Sweden, 1998) - Международен проект за подготовка на многотомен многоезичен речник на сценографските термини;

1995 – 2000 – „Енциклопедия на българския театър“ – колективен проект на сектор „Театър“, Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките

Участия в научни конференции и форуми

Участва с доклади и като организатор и водещ в много научни конференции в България, Обединеното кралство, САЩ, Полша, Австрия, Унгария, Чехия, Словакия, Франция, Германия.

Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ

История на европейския театър; история и теория на театралната режисура; текст и интерпретация; авангарден и експериментален театър; съвременни сценични практики; британска драма; нова европейска драма; принципи на театралното изследване; критическа практика – бакалавърски, магистърски и докторантски курсове в НАТФИЗ, БАН, НХА, НБУ и други наши и чужди университети.

Обучение на докторанти

Ръководство на докторанти – Институт за изследване на изкуствата към БАН, НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, Нов български университет и др. – 15 докторанти

Награди

2022 – Награда ИКАР на Съюза на артистите в България за книгата „Режисьорите в

европейския театър“ (2021)

2016 – Награда „Златен век” на Министерството на културата

2015 – Номинация за Награда ПИТАГОР за наука и научни постижения в категория

"утвърден учен в областта на обществените и хуманитарните науки"

2014 – Награда ИКАР на Съюза на артистите в България за критически текст за книгата

"Българският театър след 1989 и новата британска драма" (2013)

2013 – Награда "Златна маска" на Драматичен театър-Варна за театрална критика

2012 – Награда ИКАР за критически текст за “История на българския театър. Том ІV.

История на българския театър между двете световни войни” (2011, с колектив)

2010 – Награда ИКАР за театрална теория и критика на Съюза на артистите в

България за книгата “Британската драма 1945-1989” (2009)

2007 – Награда ИКАР за театрална теория и критика на Съюза на артистите в

България за “Българското драматургично наследство” (2006, с колектив)

2001 – Награда за театрална теория и критика на Съюза на артистите в България

за книгата "Експресионистичният театър и езикът на тялото" (2000)

1996 – Награда ACKEER за театрална критика

1996 – Награда за театрална теория и критика на Съюза на артистите в България

за книгата "Другото име на модерния театър" (1995)

Други

Гост-професор е в НБУ и НХА, гостуващ лектор в чужди университети.

Член е на Сдружението на театроведите, театралните критици и драматурзите към САБ, Международната организация на театралните критици IATC, Комисията по публикации и комуникации на OISTAT и на Международната организация за европейска драма THE FENCE. Експерт е в комисии към НАОА, МК и Европейската комисия.


Публикации:


КНИГИ (МОНОГРАФИИ):

Николова, Камелия (2021). Режисьорите в европейския театър. София, Пловдив: Институт за изследване на изкуствата, БАН, Фондация „Homo Ludens“, Сдружение „Литературна къща“.

Николова, Камелия (2018). Българският театър след 1989 и новата британска драма. Второ преработено издание. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН.

Nikolova, Kamelia (2017; в международен колектив). Awangarda teatralna w Europie. Środkowo-Wschodniej. Wybór tekstów źródłowych. Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Николова, Камелия (2015). Театърът в началото на ХХІ век. София: Панорама плюс

Николова, Камелия (2013). Българският театър след 1989 и новата британска драма. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски"

Николова, Камелия (2011, в колектив). История на българския театър. Т. ІV. Българският театър между двете световни войни. София: Институт за изследване на изкуствата, БАН

Николова, Камелия (2009). Британската драма 1945–1989. София: Институт за изкуствознание, БАН

Николова, Камелия (2007).Театърът на границата на ХХ и ХХІ век. София: Фигура

Николова, Камелия (2004). Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни. София: Фигура

Николова, Камелия (2000). Експресионистичният театър и езикът на тялото. Университетско издателство “Св. Климент Охридски"

Николова, Камелия (1998). Белези от нищото. Статии и есета за театъра. ГЕА 2000

Николова, Камелия (1995). Другото име на модерния театър. Произход и естетически основания на драматичната режисура. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски"

ЕНЦИКЛОПЕДИИ, СБОРНИЦИ

Николова, Камелия (2020, в колектив). 30 сезона „Сфумато”. София: Антракт & Homo Ludens.

Николова, Камелия (2014, в колектив). Шекспир в България днес. София: НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

Nikolova, Kamelia (2014, in an international team). Digital Theatre Words. OISTAT

Николова, Камелия (2006, в колектив). Българското драматургично наследство – нови прочити. София: ИК “П. Венедиков”, НАТФИЗ „Кр. Сарафов”

Николова, Камелия (2005, в колектив). Театралната наука и критика – равносметки и перспективи. София: ИК “П. Венедиков”, НАТФИЗ „Кр. Сарафов”

Николова, Камелия (2005, 2008; в колектив). Енциклопедия на българския театър. София: Труд.

Николова, Камелия (2001, в колектив). Познатата / непознатата българска драма. София: Сдружение „Антракт”

НАУНА РЕДАКЦИЯ:

Уикъм. Глин (2002). История на театъра. София: Панорама & Антракт

ИЗБРАНИ СТУДИИ И СТАТИИ В МЕЖДУНАРОДНИ ИЗДАНИЯ

Kamelia Nikolova (2023). The political transition and the alternative independent theatre in Bulgaria after 1989 - Art Readings'2022. New Art Module: Art and Society, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, 2023, 182-194 - file:///C:/Users/nikolova/Desktop/Publicatzii_2023/1.%20Kamelia_Nikolova.pdf

Nikolova, Kamelia (2022). Tartuffe as a Debate about Family and Society Today – Critical Stages, December/Décembre 2022, Issue No 26 - https://www.critical-stages.org/26/tartuffe-as-a-debate-about-family-and-society-today/

Nikolova, Kamelia (2022). Tedy Moskov’s theatre during the time of the political transition – Art Readings'2021. New Art Module: Personalia, Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, 2022, 11-18

Nikolova, Kamelia (2021). Changes in the relationship between text and performance in Bulgarian theatre after 1989 – Homo Ludens: Selected Theatre Essays 2000-2021. Compilation: Nikolay Iordanov, Kamelia Nikolova. Issued by the Guild of the Theatre Critics and Playwrights, Union of Bulgarian Actors & Homo Ludens Foundation, Sofia 2021

Nikolova, Kamelia (2021). Topical philosophical theatre back on stage – Homo Ludens: Selected Theatre Essays 2000-2021. Compilation: Nikolay Iordanov, Kamelia Nikolova. Issued by the Guild of the Theatre Critics and Playwrights, Union of Bulgarian Actors & Homo Ludens Foundation, Sofia 2021

Nikolova, Kamelia (2019). Theatre Director in the last two decades and his/her transformations – In: Art Readings’2017. New Art Module: Crossing Borders in Arts: beyond Modern & Postmodern. Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences Sofia.

Nikolova, Kamelia (2018). (Re)Viewing Bulgarian Theatre of Today. – Critical Stages/Scènes Critiques. The IATC journal/Revue del' AICT – Desmber, 2018: Issue No 18

Nikolova, Kamelia (2018). The stage as a social space in the historical avant-garde and in the contemporary theatre in Bulgaria. – In: Reclaimed Avant-garde: Spaces of the Avant-garde in Central-Eastern Europe. Zbigniew Raszewski Theatre Institute, Warsaw, 2018

Nikolova, Kamelia (2018). Jernei Lrenci – the director of the archetypal rhythm. – In: LC Litteraria Copernicana, 2(26), Universytet Nikolaya Koperninika v Torunu, Torun, 2018, 57-63

Nikolova, Kamelia (2016). Silence of Loneliness in the Noisy World of Technology – Critical Stages/Scenes Critiques, IATC webjournal/Revue web del’AICT-June 2016: Issue No 13

Nikolowa, Kamelia (2015). Nowy dramat Bulgarski. Ku teatrowi politycznemu – DIALOG. Warszawa, maj 2015, № 5

Nikolova, Kamelia (2015). Theatre expressionism in Bulgaria: Geo Milev – Papers of BAS. Humanities and Social Sciences. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, BAS, 2015, Volume 2, № 3-4

Nikolova, Kamelia (2014). Der Hunger nach Wahrheit. Bulgariens Gesellschaft rebelliert auf der Strabe und Theater. Nuntrat die Regierung endlinchzuruck. – Theater der zeit. Nr 10, 2014

Nikolova, Kamelia (2011). Der aufstand der verspateten modernisten. Generationen, Personlichkeiten und Asthetiken im zeitgenossischen bulgarischen Regietheater. In: Theater der zeit, Recherchen 83. Berlin, 2011

Nikolova, Kamelia (2011). Ice-cold Winter Landscapes after Love: Shakespeare in Sfumato, Sofia. In: Critical Stages: The IATC (International Association of Theatre Critics), 2011, no. 5

Nikolova, Kamelia (2008). Ausverkauf der Innovationen. In: Theater der Zeit (Recherchen 61: Landvermessungen Theaterlandschaften in Mittel-, Ost und Sudosteuropa). Berlin. 2008

Nikolova, Kamelia (1997). Bulgarian Drama Directing as an Ethical Codex. In: The European Legacy. Routledge, Taylor&Francis Group, 1997, V.2, No 1, 8-11

ИЗБРАНИ СТУДИИ И СТАТИИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ

Николова, Камелия (2022). Новата българска драма от политическата промяна през 1989 г. до днес – Проблеми на изкуството, 2022, бр. 3, 5-17

Николова, Камелия (2022). „Бурята“ на Робърт Уилсън в Народния театър или демоните на властта в съня на Просперо – Homo Ludens, София, 2022, бр. 25, 89-95

Николова, Камелия (2020). Театърът в България: акценти – Проблеми на изкуството, 2020, бр. 3.

Николова, Камелия (2020). Епическият театър на Пискатор и Брехт – Годишник на НАТФИЗ’2019. София, 2020

Николова, Камелия (2020). Теоретичното наследство на Гео Милев, създателят на българския театрален авангард – Гео Милев и театъра. Предговор. София, Издателство „Захари Стоянов”, 2020

Николова, Камелия (2021). Колективни идентификации и номадски характер на театралния авангард в България през 20-те и 30-те години на ХХ век – Homo Ludens. 2021, бр. 24

Николова, Камелия (2019). Том Стопард в България – Проблеми на изкуството, 2019, бр. 3.

Николова, Камелия (2018). Режисьорският обрат. Началото. – Проблеми на изкуството, 2018, бр.3.

Николова, Камелия (2015). Да слушаш картини в „Носорози” на Йонеско – Homo Ludens. 2015, бр. 18.

Николова, Камелия (2014). Шекспир: близки планове. – В: Шекспир в България днес.

Николова, Камелия (2014). Огуст Стриндберг и българският театър. – В: Огуст Стриндберг и ХХІ век. УИ „Св. Климент Охридски”.

Николова, Камелия (2014). Димитър Гочев: Театърът и катастрофите на човешкото. – Homo Ludens, 2014, бр. 17.

Николова, Камелия (2013). Шекспир и българският театър през първата половина на ХХ век. – Годишник на НАТФИЗ’2013.

Николова, Камелия (2013). Един интензивен диалог. Новата британска драма и българският театър. – Проблеми на изкуството, 2013, кн. 1.

Николова, Камелия (2010). Театърът в глобалния свят: човекът сред глобалното море от образи. – Проблеми на изкуството, 2011, бр. 3.

Николова, Камелия (2010). Постановката “В очакване на Годо” от Самюел Бекет като театрален и социокултурен жест. – В: “60 години Театър “Българска армия”. Сборник от Юбилейна научна конференция. София. Издателство “Петко Венедиков”.

Николова, Камелия (2008). Младият български театър в началото на ХХІ век. – Проблеми на изкуството”. София. 2008, бр. 1

Николова, Камелия (2008). Театърът, пресичащ границите: театърът в епохата на телевизията, компютъра и интернет. – Homo Ludens". София, 2008, бр. 13.

Николова, Камелия(2006). Театърът в годините на социално спокойствие и финансова стабилизация при управлението на Андрей Ляпчев. – В: Андрей Ляпчев. Изкуство. Култура. Политика. Институт за изкуствознание. София.

Николова, Камелия (2006). “Майстори” или драмата на себеосъществяването. – В: Българското драматургично наследство: нови прочити. Издателство “Проф. Петко Венедиков”. София.

Николова, Камелия (2005). Театър-уъркшоп: Брехт и английският театър. – Homo Ludens, София, 2005, бр. 11

Николова, Камелия (2004). Критическо писане и история. – В: “Театралната наука и критика – равносметки и перспективи”. Издателство “Проф. Петко Венедиков”.София.

Николова, Камелия (2003). Народният театър между двете световни войни. – Проблеми на изкуството, 2003, бр. 1.

И още около 300 студии и статии в специализирани издания в България и чужбина. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика в Обединеното Кралство, Германия, Полша, САЩ, Франция, Русия, Словакия, Македония, Сърбия, Чехия.

Курсове от текущия семестър: