Електронен каталог

д-р Александър Кирков

д-р Александър  Кирков
Академична длъжност:
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
0887234208
Приемно време:

Професионална автобиография:


доктор в областта на цифрова криминалистика


Публикации:


Alexander Kirkov, “Modern methods of analysis of payment card crimes and science prediction of their evolution”, доклад в семинар „Forensic Expert Meeting/Training on Forensic Examination of skimming devices“, 2-4 February 2010, Paris/France.

2. Alexander Kirkov „Technical methods of prevention and counteraction of skimming devices”, доклад в семинар„Twenty Fourth Meeting – 8th June 2011“, European ATM Security Team (EAST), Hague, Netherlands.

3. Александър Кирков, „ Научни методи за изследване на устройства за придобиване на данни от електронни платежни инструменти“ , доклад в национален семинар “Начини за предотвратяване на различни типове измами чрез електронни платежни инструменти”, 24 февруари 2012 г., гр. София.

4. Alexander Kirkov „Scientific methods of Payment Cards crime forensics”, доклад в международен семинар „Forensic Expert Training on Examination of skimming devices“, 16-18 April 2012, Rome (Italy).

5. Александър Кирков, “Основни методи за проникване в банкови мрежи и компрометиране банкови карти”, доклад в семинар „ Сигурност на информационните системи в банковият сектор“, 1 Март 2013 г., София.

6. Александър Кирков, „ Научно-технически основи на методите за придобиване на данни от електронни платежни инструменти и начини за противодействие“, доклад в „Проект на тема “Измами, свързани с посегателства върху Европейския бюджет – ДДС и банкови карти”, 21-26 април 2013г., Боровец.

7. Александър Кирков, „ Съвременни методи за изследване на устройства за придобиване на данни от електронни платежни инструменти и начини на противодействие“, доклад в „Проект на тема “Измами, свързани с посегателства върху Европейския бюджет – ДДС и банкови карти” – втора част, 26-31 май 2013 г., Албена.

8. Проф. д-р Илия Ценев, инж. Мариана Ширкова, Александър Кирков, „Използване на стандарти в съдебно-техническа експертиза“, публикация в списание „ Машиностроене и Електротехника“ , брой 3, 2014 г.

9. Кирков А. „Особенности судебной экспертизы в области электронных платежных инструментов и устройств в целях считывания данных с расчетных карт“, Москва, 2015.

10. Ю. Матеева, А. Кирков, „Някои предложения за оптимизиране регламента на вещите лица у нас“ , Варна, 2015.

11. Кирков А. „Международные стандарты судебно-технической экспертизы. Практический опыт в центральной и восточной Европе“, Москва, 2017.

12. Р.Тончева, А. Кирков, „Електронно управление на съдебната власт. Електронни доказателства.“ , Варна , 2017 .

13. Кирков А. „Проблемы перед экспертизой электронных денежных средств и криптовалюты“, Конференция «Современные проблемы цифровизации

14. криминалистической и судебно-экспертной деятельности», Москва, 2019

15. СТАТИСТИЧЕСКИ СЪВКУПНОСТИ И ТИПОВИ МОДЕЛИ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ. ПРОГНОСТИЧНИ ИЗВОДИ, Общество и право, 2022

Курсове от текущия семестър: