Електронен каталог

гл. ас. д-р Цветелина Симеонова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телекомуникации
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:30-16:15 618/ 609 II Корпус
Петък 13:00-15:15 618/ 609 II Корпус

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Цветелина Симеонова е завършила ВТУ "Т. Каблешков", като през 2013 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС "доктор" по ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

От 2022 г. е редовен преподавател в департамент "Телекомуникации" на НБУ.

В периода 2020-2022 г. е хоноруван асистент в НБУ (водени часове в над 15 курса) в департамент "Телекомуникации", а в периода 2016-2022 г. има преподавателски стаж във ВТУ „Т. Каблешков”, като е водила часове в над 15 учебни дисциплини, основно в областта на ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Областите на професионален и научен интерес са в областта на ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника:

Нови технологии в телекомуникационните и корпоративни мрежи; Киберсигурност на мрежите и информацията в тях; Индустриални системи SCADA и интеграция с IoT в телекомуникационните мрежи; Математическо и симулационно моделиране на телекомуникационни структури; Надеждност и сигурност; Анализ и управление на риска на комуникационна и осигурителна техника; Изследване на електрически структури – параметри на информационни съобщения, сигнали и канали; Анализ на алгоритми в процеса на изследване на телекомуникационни структури;

Преподавателски опит – 7 години.

Научни публикации – над 40.


Публикации:


Монография: Симеонова Цв. Развитие на перспективните технологии в "Интернет на свързаните неща" IoT (Internet of Things). ISBN 978-619-7586-25-1, Изд. "Асеневци", София, 362 с., 2021.

ПУБЛИКАЦИИ - извадка

1) Simeonova Tsv., E. Ivanov Simulation model of risk for participants in the movement through level crossing. Information Technologies and Control, ISSN 1312-2622, №4, 2012, рр 9-16 (In Bulgarian: Симулационен модел на риска за участниците в движението през ж.п. прелез).

2) Голева Р. И., В. М. Къдрев, Ц. Б. Симеонова Изследване на качеството на обслужване в UMTS мрежи. В сб. на международна научна конференция „Транспорт 2008” на ВТУ „Т. Каблешков”, „Механика, транспорт, комуникации”, стр. VIII-32, София, 2008.

3) Симеонова Ц., Иванов Е., Къдрев В. Разработка на симулационен модел за оценка на риска, отчитащ влиянието на осигурителните системи на прелез. Сп. „Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 1312-3823, София, брой 2, статия № 0756, 2012.

4) Симеонова Ц. Изследване влиянието на средствата за сигнализация и комуникации върху индивидуалния риск за участниците в транспортния процес. Автореферат на дисертация за придобиване на ОНС „доктор”, ВТУ „Тодор Каблешков”, 2013 г.

5) Симеонова Цв. Особености на съвместната работа на системите SCADA и NMS в жп инфраструктура. Сп. „Механика, транспорт, комуникации”, ISSN 1312-3823, София, том 16, брой 3/2, статия № 1739, 2018.

6) Симеонова Цв. Особености на функционалното развитие на системите SCADA и NMS в жп инфраструктура. Годишник Телекомуникации 2018, том 5, стр. 145-156. еISSN 2534-854X. Available from: https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii.

7) Димитрова Е., Цв. Симеонова. Ръководство за упражнения по анализ и управление на риска в комуникационната и осигурителна техника, Изд. на ВТУ "Т. Каблешков, София, 2019.

8) Симеонова Цв. Методи за анализ и оценка на риска в областта на киберсигурността при системи SCADA. В: Сб-к доклади от университетска научна конференция 28-29 май 2020 г., В. Търново. ИК на НВУ „Васил Левски”, Електронно издание, стр. 1998-2008, ISSN 2367-7481

9) Симеонова Цв. Прилагане на дървовидни методи за интегриране на оценката на сигурността и безопасността при управлението на риска. В: Сб-к доклади от университетска научна конференция 28-29 май 2020 г., В. Търново. ИК на НВУ „Васил Левски”, Електронно издание, стр. 2009-2019, ISSN 2367-7481

10) Симеонова Цв. Особености на влиянието на човешкия фактор като източник на уязвимости върху информационната сигурност. В: Сб-к доклади от университетска научна конференция 28-29 май 2020 г., В. Търново. ИК на НВУ „Васил Левски”, Електронно издание, стр. 2020-2030, ISSN 2367-7481

11) Симеонова Цв. Въпроси на общата надеждност на система SCADA в корпоративната инфраструктура. Годишник Телекомуникации 2020, том 7, стр. 29-39. еISSN 2534-854X. Available from: https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii. DOI: https://doi.org/10.33919/YTelecomm.20.7.4

12) Симеонова Цв. Подход за анализ и моделиране на надеждността на мрежовата свързаност от гледна точка на ефективност и неговата приложимост. Годишник Телекомуникации 2020, том 7, стр. 57-63. еISSN 2534-854X. Available from: https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii. DOI: https://doi.org/10.33919/YTelecomm.20.7.7

13) Симеонова Цв. Особености на разпределените системи, SCADA и IoT. Годишник Телекомуникации 2020, том 7, стр. 65-70. еISSN 2534-854X. Available from: https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii. DOI: https://doi.org/10.33919/YTelecomm.20.7.8

14) Симеонова Цв., В. Къдрев. Развитие на изкуствения интелект и неговото приложение в телекомуникационните мрежи и услуги. Научна конференция с международно участие на НВУ „В. Левски”, В. Търново, 27-28.05.2021. В: Сб-к доклади на конференцията, стр. 2376-2386, ISSN 2367-7481.

15) Симеонова Цв. Особености на комуникационни услуги, изисквания и приложения при 6G. Годишник Телекомуникации 2021, том 8, стр. 23-33. еISSN 2534-854X. Available from: https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii. DOI: https://doi.org/10.33919/YTelecomm.21.8.3

16) Симеонова Цв. Анализ на типове комуникационни услуги при 6G. Годишник Телекомуникации 2021, том 8, стр. 35-46. еISSN 2534-854X. Available from: https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii. DOI: https://doi.org/10.33919/YTelecomm.21.8.4

17) Симеонова Цв., В. Къдрев. Функционални особености и възможности за внедряването на тактилен Интернет. Годишник Телекомуникации 2022, том 9, стр.. еISSN 2534-854X. Available from: https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii.

18) Симеонова Цв. Изисквания към тактилния Интернет и подходи за реализация. Годишник Телекомуникации 2022, том 9, стр.. еISSN 2534-854X. Available from: https://telecommunications.nbu.bg/bg/godishnik-telekomunikacii.

19) Симеонова Цв., В. Къдрев. Особености на технологията "дигитален близнак" (Digital Twin) с приложение в “умен” град (Smart City). В сб-к на научна конференция „Знание, Наука, Иновации, Технологии” 3-4 юни 2022 г., Велико Търново, стр. 344-355, ISSN 2815-3480.

20) Симеонова Цв., В. Къдрев. Особености на моделите и моделирането с използване на технология "дигитален близнак" (Digital Twin). В сб-к на научна конференция „Знание, Наука, Иновации, Технологии” 3-4 юни 2022 г., Велико Търново, стр. 356-367, ISSN 2815-3480.

Курсове от текущия семестър: