Електронен каталог

проф. д-р Христо Катранджиев

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Име ХРИСТО ИВАНОВ КАТРАНДЖИЕВ

E-mail hristokat@abv.bg; hristokat@yahoo.com

НАЦИОНАЛНОСТ: Българин

СЕМЕЕН СТАТУС: Женен, Две деца

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 1998 ПРЕПОДАВАТЕЛ (ОТ 2009 ДОЦЕНТ)

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (www.unwe.acad.bg)

Преподавателска и научно-изследователска дейност

Провеждане на лекции, семинарни занятие и научно-изследователски проекти в сферата на маркетинга, дистрибуцията, рекламата, търговските марки (брендинг), маркетинговите изследвания, медийното планиране

Вид на дейността или сферата на работа Висше образование

От 2013 ЧЛЕН НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА METLIFE BULGARIA (АЛИКО БЪЛГАРИЯ ЖЗД ЕАД), КФН - решение 560-ЖЗ/16.07.2013, бюлетин 7/2013

2002 - 2012

Мениджър проекти в Агенция за маркетингови изследвания “Прагматика”. Управление на изследователски проекти за Глобул, Карлсберг, Хюлет -Пакард, Орбител, Рено, Сони, Хебросбанк, Браво ООД, Оргахим, KFC, Овъргаз, сп. Мениджър, Mr.Bricolаgе, и др.

май 2010 – август 2011 КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ

NEW-i JSC ( КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРОЕКТНОТО И УПРАВЛЕНСКО КОНСУЛТИРАНЕ , www.new-i.com)

Осъществяване на поръчка „Разработване на проектни фишове и съпътстваща документация” по проекти, свързани със Средносрочната рамкова инвестиционна програма и с предстоящото осъществяване през периода 01.2011-12.2012 от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в качеството му на конкретен бенефициент, съгласно Рамково споразумение по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161 PO001/3.3.-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване”

Разработване на документация по следните проекти:

? „Маркетингови проучвания и оценка на ефективността на националния маркетинг” – Бенефициент: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

? „Интегрирани рекламни кампании на българския туристически продукт в Германия, Великобритания и Русия” - Бенефициент: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

? „Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация” - Бенефициент: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

? „Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация България» - Бенефициент: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

? Провеждане на целогодишна рекламна кампания на България по водещи паневропейски телевизионни канали - Бенефициент: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

? Създаване на мрежа от туристически информационни центрове (ТИЦ), функционираща въз основа на единни стандарти - Бенефициент: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Вид на дейността или сферата на работа: Проектно консултиране във връзка с усвояване на усвояване на средства по европейски програми

май 2010 - август 2010 ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА (http://www.mlsp.government.bg)

Осъществяване на предварителен контрол, съгласно чл. 20а, ал. 2, т. 2 и ал. 4 от ЗОП, включително предоставяне на доклад с отразените резултати от извършената проверка по проект на тръжна документация (в т.ч. техническо задание) за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда – неактивните и обезкуражените лица”, във връзка с изпълнението на проект : BG051PO001 – 6.1.01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Вид на дейността или сферата на работа: Контрол върху тръжна процедура и документация във връзка с обществена поръчка по проект в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

март 2010 - декември 2010 ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА (http://www.mlsp.government.bg)

Осъществяване на предварителен контрол, съгласно чл. 20а, ал. 2, т. 2 и ал. 4 от ЗОП, включително предоставяне на доклад с отразените резултати от извършената проверка по проект на тръжна документация (в т.ч. техническо задание) за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Оценка на реализирания напредък по 6 схеми от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 – 2010 г.”, както следва:

• BG051PO001/07/2.1-01 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”;

• BG051PO001/07/3.3-01 “Разработване на механизми за училищни и студентски практики”;

• BG051PO001/07/3.3-02 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”;

• BG051PO001/07/4.1-01 “Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”;

• BG051PO001/07/4.2-01 “Да направим училището привлекателно за младите хора”;

• BG051POO1/07/5.2-01 “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот

Вид на дейността или сферата на работа: Контрол върху процедурата за обществена поръчка относно оценка на реализирания напредък по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

февруари 2009 - юли 2009 ВЪНШЕН ЕКСПЕРТ-ОЦЕНИТЕЛ

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (http://www.sme.government.bg/)

Оценителна комисия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма ФАР и по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

Вид на дейността или сферата на работа: Осъществяване на маркетингова, техническа и финансова оценка на проекти по BG161PO003-1.1.02 “Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

май 2009 – ноември 2010 КОНСУЛТАНТ

АСОЦИАЦИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

(www. adsu-bg.org/new/)

Проект Социално предприятие „Услуги в дома и градината”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.01-0077-С0001. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Вид на дейността или сферата на работа: Устойчиво развитие на социалното предприемачество

септември 2003 - октомври 2005

КООРДИНАТОР ПРОЕКТ

УНИВЕРСИТЕТ КА’ФОСКАРИ, ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, (http://www.unive.it)

Програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Проект „Организационен подход за оценка на квалификационните нужди в малките и средни предприятия (ОАSI)”

Основната цел на проекта е свързана с изграждане на модел и система за самооценка на нуждите от обучение. Моделът и системата съдействат при осъществяване на вътрешния анализ на производствените предприятия. Чрез въвеждане на иновационни и IT технологии, както и на уеб-базирани решения се подпомага обменът на знания.

Вид на дейността или сферата на работа: Обучителни системи за малки и средни предприятия

юни 2000 – декември 2001

РЕГИОНАЛЕН КООРДИНАТОР

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (www.unwe.bg)

СЕВЕРОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ, САЩ ( http://www.northwestern.edu/)

Координация и реализация (в частта за България) на международен изследователски проект: “Сравнително изследване на възприемането на Интегрираните Маркетингови Комуникации (ИМК) в България на фона на САЩ, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия и Индия”, УНСС, катедра “Маркетинг и стратегическо планиране

Вид на дейността или сферата на работа: Сравнително изследване на възприемането на концепцията за Интегрираните Маркетингови Комуникации в световен мащаб

май 1993 - декември 1997 СПЕЦИАЛИСТ МАРКЕТИНГ

СД ЖЕКОВ&СИЕ, СОФИЯ

Дистрибуция и реклама на италиански електроуреди и санитарен фаянс

Маркетинг-асистент (1993-1995), маркетинг-мениджър (1996-1997)

Вид на дейността или сферата на работа Търговия

ОБУЧЕНИЕ

2009 НАУЧНО ЗВАНИЕ „ДОЦЕНТ”

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Присъждане на научното звание „Доцент”

Научна дисциплина 05.02.26 Маркетинг, диплома № 25800 от 10.08.2009

2006 ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Семинар-обучение за оценка на проекти във връзка с 6-ТА и 7-ма Рамкови програми на ЕС (6th and 7th Framework Program of EU, Rural ETINET, Training Seminar, Sofia, Bulgaria)

2005 ЗАЩИТА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Докторска дисертация на тема “Сегментиране на телевизионната аудитория на основа на зрителските навици”

Диплома за образователна и научна степен “Доктор” № 30082 от 27.12.2005 по научната специалност 05.02.26 Маркетинг

2003 ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

УНИВЕРСИТЕТ КА’ФОСКАРИ, ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, (http://www.unive.it)

Обучение за работа по европейски проекти в рамките на Програмата ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

1989 - 1994 МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Специалност “Планиране и прогнозиране на икономическите системи”, специализация „Фирмено планиране”

Фирмено планиране, маркетинг, мениджмънт, икономико-математически методи и модели, макроикономическо планиране и регулиране, регионална икономическа политика, цени и ценова политика, икономикс, статистика и др.

Диплома за висше образование серия А 93 №002705

1991 - 1992 СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ”

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

СВОБОДЕН ФАКУЛТЕТ

Управление на фирмата, управление на инвестиции и иновации, управленско консултиране

Специалист по управленски технологии, приложение към диплома № 685

1984 - 1989 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

ЕСПУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЗАПАДНИ ЕЗИЦИ “БЕРТОЛТ БРЕХТ”,

гр. Пазарджик (http://egbb.org/)

Английски език, немски език, руски език, педагогика, дидактика, педагогическа психология, методика на обучението по английски език

Диплома за средно образование серия А 89 №017539 + Удостоверение №697 за придобита професионална квалификация „учител по английски език”

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Майчин език Български

Други езици РАЗБИРАНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ

Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение

Английски C1 C1 C1 C1 C1

Руски C2 C1 C2 C2 C2

Немски A1 A1 A1 A1 A1 C2 C2

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user

Common European Framework of Reference for Languages

Организационни и управленски умения ? управление на проекти и колектив от хора (до 10 души)

Компютърни умения ? отлично познаване на Microsoft Office™

? отлично познаване на SPSS

? много добро познаване на Corel Draw and Corel Photo Paint

? много добро познаване на Clustan Graphics

Други умения

? опит в мултикултурна среда

? опит в управлението на проекти

Шофьорска книжка

? B

ПУБЛИКАЦИИ

Над 40 научни публикации (приложени в отделен списък)


Публикации:


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

НА ДОЦ. Д-Р ХРИСТО ИВАНОВ КАТРАНДЖИЕВ

АВТОРЕФЕРАТ И ТРУДОВЕ, КОИТО СА ЧАСТ ОТ ДИСЕРТАЦИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

1. Катранджиев, Хр., Сегментиране на телевизионната аудитория на основа на зрителските навици. Автореферат на дисертация за присъждане на научната и образователната степен “Доктор”. (41 страници)

2. Катранджиев, Хр., Връзката между рекламата и качеството на продукта, сп. Алтернативи, бр.15-16, 1998, с. 47-49. (3 страници)

3. Katrandjiev, Hristo, Some Aspects of Measuring Integrated Marketing Communications, Facta Universitatis, Series Economics and Organization, Vol.1, №8, 2000, University of Nis, pp.87-93. (7 страници)

4. Katrandjiev, Hristo, Applying Cluster Analysis for TV Audience Segmentation on the Basis of Viewing Habits, Regionalni Razvoi I Demografski Tokovi Balkanskih Zemalja, Universitet u Nisu, Ekonomski Facultet, 2004, pp. 639-651. (13 страници).

5. Katrandjiev, Hristo, Methods for TV Viewing Habits Research – Comparative Analysis, Ekonomske Teme, Faculty of Economics, Nis, Vol. 1-2, 2004, pp. 93-103. (11 страници)

6. Катранджиев, Хр., Сегментиране на телевизионната аудитория на основа на зрителските навици: профилиране на сегментите, Международна научна конференция “Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, София, ноември 2004 г., с.216-231. (16 страници).

7. Катранджиев, Хр., Теорията на сегментацията като основа за изучаване на зрителските навици, Международна научна конференция “Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение”, Равда, 9-12 септември, 2004 г., с. 351-363. (13 страници).

8. Катранджиев, Хр., Критерии и показатели за сегментиране на телевизионната аудитория, студия в “Научни трудове”, Университет за национално и световно стопанство, 2005 г., с.143-184. (40 страници)

СТАТИИ И СТУДИИ, ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И ГОДИШНИЦИ

9. Катранджиев, Хр., Оптимизиране на комуникационните разходи, Алтернативи, бр. 1-3 (25-27), 2000, с. 77-82. (6 страници)

10. Катранджиев, Хр., Максимален резултат при скромен рекламен бюджет: интегрираните комуникации – нова тенденция в света на маркетинга, сп. МИТ, бр. 6 (31), 15 май 2001, с.34-38. (5 страници)

11. Катранджиев, Хр., Св. Дъбов, Накъде върви онлайн рекламата, сп. Мит/Мениджър, бр.10 (35), 15 септември 2001, с.26-28. (3 страници)

12. Катранджиев, Хр., Международно изследване на интегрираните маркетингови комуникации: оценка на възприемането на интегрираните маркетингови комуникации (ИМК) в практиката – сравнително изследване на възприемането на ИМК концепцията в България на фона на САЩ, Великобритания, Нова Зеландия и Индия, Алтернативи, бр.3-4 (37-38), 2001, с.45-50. (6 страници)

13. Катранджиев, Хр., Подходи за позициониране в маркетинговата практика в България – резултати от контент анализа на рекламата в печатните издания у нас, студия в “Научни трудове”, Университет за национално и световно стопанство, 2007 г., с.189-225. (37 страници)

14. Катранджиев, Хр., Емпирично изследване на обществените нагласи към рекламата, Икономически алтернативи, УИ “Стопанство”, брой 1 (78), 2007, с.40-52. (13 страници)

15. Katrandjiev, Hristo, Public Attitudes towards Advertising: an Empirical Investigation, Economic Alternatives, issue 1, 2007, pp.17-28. (12 страници)

16. Катранджиев, Хр., Методологически насоки за диагностициране и измерване силата на дистрибуционните конфликти, Икономически алтернативи, УИ “Стопанство”, 2008 г. (под печат) (14 машинописни страници)

17. Катранджиев, Хр., Класификация на рекламните стилове у нас – резултати от контент анализа на рекламата в българските медии, студия в “Годишник на УНСС”, 2008 г. (под печат) (43 машинописни страници)

18. Катранджиев, Хр., Съвременни тенденции и методики в изследването на рекламата с ЕЕГ, Международна конференция „Взаимодействие теория-практика: ключови проблеми и решения”, том първи, Бургаски Свободен Университет, 2011, с. 339-345

19. Катранджиев, Хр., Кирилов, Р., Милев, П., Съвременни измерения в интернет маркетинга, Международна научна конференция „Информационните технологии – стратегически приоритет в икономиката на знанието”, издание на Стопанска Академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, 2011, с.185-188.

20. Katrandjiev, Hr., An Empirical Investigation of Economic Crisis’s Impact on Consumer Behaviour in Bulgaria – Changes of Spending, Saving, and Bank Credit Taking, Quarterly Journal of Marketing, Volume 42, 2011 (February) , ISSN0354-3471, Serbia, pp.44-52. (9 машинописни страници)

21. Katrandjiev, Hr., Typology Of Consumer Behaviour In Times Of Economic Crisis – A Segmentation Study From Bulgaria, Quarterly Journal of Marketing, Volume 42, no 3, 2011 , ISSN0354-3471, Serbia, pp. 161-170. (10 машинописни страници)

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ ОТ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

22. Катранджиев, Хр., Концепцията за интегрираните маркетингови комуникации – същност и организационни модели, Международен семинар “Управленски и маркетингови проблеми на малкия и среден бизнес”, София, юни 2000 г., сборник доклади, с.139-155. (17 страници)

23. Катранджиев, Хр., Рекламно-ценови стратегии: анализ на ценовата и рекламната еластичност, Международна научна конференция “Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, София, 4 ноември, 2005, сборник доклади, УИ “Стопанство”, с.113-126. (14 страници)

24. Katrandjiev, Hristo, TV Audience Segmentation – EU and Bulgarian Experience, Procesi Integracije u Evropi, Ekonomske Teme, II knjiga, Nis, 2005, pp.371-380. (10 страници)

25. Katrandjiev, Hristo, Attitudes towards Advertising in Bulgaria, UK, and USА: A Cross-Cultural Comparison, Globalna Ekonomija Kao Determinanta Unapredenja Poslovnih Performansi, Ekonomske Teme, Nis, 2006, pp.265-275. (11 страници)

26. Катранджиев, Хр., Организационни аспекти на рекламните комуникации в България, Международна научна конференция и кръгла маса “Управленски, информационни и маркетингови аспекти на икономическото развитие на балканските страни”, сборник доклади, УИ “Стопанство” С., 3 ноември 2006, с. 277-288. (12 страници)

27. Катранджиев, Хр., Класификация на причините за възникване на конфликти в дистрибуционния канал, Юбилейна научна конференция “Планирането – минало, настояще, бъдеще”, УНСС, октомври 2008. (под печат) (16 машинописни страници)

28. Katrandjiev, Hristo, Changes of Consumer Behaviour In Times of Economic Crisis Empirical Study from Bulgaria, Regionalni Razvoj I Demografski Tokovi Zemalja Jugoistocne Evrope, University of Nish, 2011, pp. 497-507 (10 страници)

29. Katrandjiev, Hristo, Typology of Consumer Behaviour In Times Of Economic Crisis – A Segmentation Study from Bulgaria, Proceedings of the International Scientific Conference “Problems of Competitiveness of Contemporary Economies”, Nish, 14 October, 2011, pp. 275-287

30. Katrandjiev, Hr., Velinov, Ivo, Taxonomy of Apparel Websites, Regionalni Razvoj I Demografski Tokovi Zemalja Jugoistocne Evrope, University of Nish, 2012, pp. 669--674 (6 страници)

31. Katrandjiev, Hr., Naydenova, E., Segmentation of Bulgarian Consumer Market in Times of Economic Crisis: An Empirical Study, International Conference on Contemporary Marketing Issues (ICCMI), Conference organized by Alexander Technological Educational Institute (ATEI) of Thessaloniki, Department of Marketing and Bucks New University (UK), Thessaloniki, Greece, 13-15 June 2012, ISBN 978-960-287-140-9.

ПУБЛИКАЦИИ ВЪРХУ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО УНИВЕРСИТЕТСКИ НАУЧНИ ПОРЪЧКИ

32. Иванов, П., Б. Дуранкев, М. Маринов, Хр. Катранджиев, М. Стоянова, Фирмената култура в република България – фоново изследване спрямо САЩ, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Швеция и Холандия, Университетска научна поръчка №: НИД 21.03 7/2000 г., Университет за национално и световно стопанство. (88 страници)

33. Дуранкев, Б., Хр. Катранджиев, Б. Дамянов, К., Йорданова, Св. Дъбов, Хр. Адалиева, Маркетингова стратегия за УНСС, Университетска научна поръчка №: НИД 21.03-3/2000 г., Университет за национално и световно стопанство. (255 страници основен текст плюс 27 страници приложения)

34. Желев, С., Хр. Катранджиев, Р. Желева, Практика, проблеми и перспективи на управлението на взаимоотношенията с клиентите в българските компании, Университетска научна поръчка №: НИД 21.03 12/2005 г., Университет за национално и световно стопанство. (53 страници).

35. Катранджиев, Хр., Т., Нецева-Порчева, Е., Костадинова, Е. Генчев, Изследване на потребителското поведение по време на криза – промени в харченето, спестяването и ползването на заеми, ИК „Стопанство”, 2013, С. (234 страници).

МОНОГРАФИИ

36. Катранджиев, Хр., Типология на телевизионните зрители: методология и емпирични резултати, УИ “Стопанство”, С., 2007. (преработено и допълнено издание на дисертацията, публикувано като монография) (214 страници).

37. Катранджиев, Хр., Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания, УИ “Стопанство”, С., 2008 г. (267 страници)

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

38. Геров, А, Б. Дуранкев, Ир. Кунева, Хр. Медаров, Хр. Катранджиев, Ключ към маркетинга, УИ “Стопанство”, С., 2001. (451 страници)

39. Василева, Л., В. Ковачева, Хр. Катранджиев, Дистрибуционна политика – дистрибуционен процес, управление, концепции, цели и стратегии, част 1, Тракия-М, С., 2002. (420 страници)

40. Доганов, Д., Б. Дуранкев, Хр. Катранджиев, Интегрирани маркетингови комуникации , УИ “Стопанство”, С., 2003. (284 страници)

41. Катранджиев, Хр., Медияпланиране на рекламната кампания, 1-во издание, УИ Стопанство, С., 2006. (363 страници)

42. Катранджиев, Хр., Медияпланиране на рекламната кампания, 2-ро издание, УИ “Стопанство”, С., 2006. (424 страници основен текст плюс 127 страници приложения)

43. Балева, В., П. Иванов, С. Желев, Хр. Танушев, Г. Младенова, Св. Класова, Хр. Катранджиев, Б. Дуранкев, Маркетинг, учебник за дистанционна форма на обучение, УИ “Стопанство”, С., 2007. (370 страници)

44. Катранджиев, Хр., Основи на дистрибуционната политика, учебник за дистанционна форма на обучение, УИ “Стопанство”, С., 2007. (212 страници)

45. Дуранкев, Б., Хр. Катранджиев, Маркетинг (учебно помагало), Издателство на Висше училище по застраховане и финанси, С., 2007 (182 страници)

46. Катранджиев, Хр., Дистрибуционна политика, УИ “Стопанство”, С., 2008. (328 страници)

47. Катранджиев, Хр., Медияпланиране на рекламната кампания, 3-то издание, УИ “Стопанство”, С., 2008 (432 страници)

48. Дуранкев, Б., Хр. Катранджиев, Н. Щерев, Кр. Маринов, Т. Нецева-Порчева, Н. Ванков, Кр. Балчева-Джонева, Б. Стоименова, Ключ към маркетинга – второ допълнено и преработено издание, УИ „Стопанство”, С. 2011. (457 с.)

49. Катранджиев, Хр., Основи на дистрибуционната политика, учебник за дистанционна форма на обучение, второ преработено и допълнено издание, УИ “Стопанство”, С., 2010. (272 страници)

50. Съавтор, Основни термини използвани в учебния процес, Том II Управление и администрация, Първо издание, Издателски Комплекс – УНСС, 2011, С.

51. Желев, С., Младенова, Г., Дуранкев, Б., Класова, Св., Балева, В., Иванов, П., Катранджиев, Хр., Танушев, Хр., Маринов, Кр., Нецева, Т., Цонев, Н., Ванков, Н., Найденова, Ел., Маркетинг, Издателски Комплекс – УНСС, 2012, С.

СТАТИИ В ДЕЛОВИ ВСЕКИДНЕВНИЦИ И СЕДМИЧНИЦИ

52. Дуранкев, Б., Хр. Катранджиев, Атаката на Интегрираните маркетингови комуникации, в-к Капитал, бр. 27, година IX, 7-13 юли, 2001 с. 48.

53. Катранджиев, Хр., Кинорекламата – възможности и очаквания, в-к Дневник, брой 65 (540), 3 април, 2003, с. 12.

54. Катранджиев, Хр., Product placement” – нетрадиционната маркетингова комуникация, в-к Дневник, брой 75 (550), 17 април, 2003, с. 12.

55. Катранджиев, Хр., Optis – българската система за онлайн маркетингови проучвания, в-к Дневник, брой 117 (592), 19 юни, 2003, с. 12.

56. Катранджиев, Хр., Made in” ефектът в съвременния маркетинг, в-к Дневник, брой 137 (612), 17 юли, 2003, с. 12.

57. Катранджиев, Хр., Заплашителните апели в рекламата, в-к Дневник, брой 147 (622), 31 юли, 2003, с. 12.

Курсове от текущия семестър: