Електронен каталог

Иван Нейков

Академична длъжност:
Департамент:
Икономика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Europass

автобиография

Лична информация

Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Иван Нейков Нейков

E-mail ivan.neykov@bilsp.org

Националност Българин

Трудов стаж

Дати Септември 2001- до сега

Заемана длъжност или позиция Председател на Управителния съвет

Основни дейности и отговорности Осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение решения

Участва в изпълнението на конкретни проекти

Име и адрес на работодателя Балкански институт по труда и социалната политика

София, бул.Цариградско шосе, бл.22

Вид на дейността или сферата на работа Разработване на анализи, експертни оценки, прогнози, програми, проекти, стратегии в областта на труда и социалната сфера, трудовото и социално законодателство

Дати Август 2001 – до сега

Заемана длъжност или позиция Адвокат в Софийска адвокатска колегия

Основни дейности и отговорности правни консултации и оказване на правна помощ

Име и адрес на работодателя Софийска адвокатска колегия, София 1000, бул Витоша №1А

Вид на дейността или сферата на работа Трудово и социално законодателство

Дати Май 1997 – юни 2001

Заемана длъжност или позиция Министър на труда и социалната политика

Основни дейности и отговорности определени въз основа на Конституцията и в изпълнение на законите на страната

Име и адрес на работодателя Министерски съвет на Република България, София, бул.Дондуков 1

Вид на дейността или сферата на работа организиране, координиране и контрол при осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизнения стандарт, общественото осигуряване, закрилата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, безопасността и здравето при работа, социалното подпомагане и социалните услуги и равните възможности за жените и мъжете в трудовата дейност

Дати Февруари 1997 – май 1997

Заемана длъжност или позиция Министър на труда и социалните грижи в служебното правителство с министър-председател Стефан Софиянски

Основни дейности и отговорности определени въз основа на Конституцията и в изпълнение на законите на страната

Име и адрес на работодателя Министерски съвет на Република България, София, бул.Дондуков 1

Вид на дейността или сферата на работа организиране, координиране и контрол при осъществяването на държавната политика в областта на доходите и жизнения стандарт, общественото осигуряване, закрилата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, безопасността и здравето при работа, социалното подпомагане и социалните услуги и равните възможности за жените и мъжете в трудовата дейност

Дати 1992-1997

Заемана длъжност или позиция Заместник председател на Конфедерацията на независимите синдикати в България

Основни дейности и отговорности Защита и разрешаване на въпроси, засягащи трудовите, осигурителните и жизнените интереси на трудещите се

Име и адрес на работодателя Конфедерация на независимите синдикати в България, София, пл.Македония 1

Вид на дейността или сферата на работа Синдикално представителство, защита на интересите на членовете на КНСБ и контрол по спазване на трудовото законодателство, общественото осигуряване

Дати 1990-1992

Заемана длъжност или позиция Ръководител на правния отдел на КНСБ

Основни дейности и отговорности правни консултации и оказване на правна помощ

Име и адрес на работодателя Конфедерация на независимите синдикати в България, София, пл.Македония 1

Вид на дейността или сферата на работа Трудово законодателство, обществено осигуряване

Дати 1981-1990

Заемана длъжност или позиция Инспектор - юрист

Основни дейности и отговорности - упражнява контрол по спазване на трудовото законодателство и общественото осигуряване

- проучва причините за допуснати трудови злополуки и производствени аварии, анализира причините за трудовия травматизъм и прави предложения за отстраняване или намаляване на риска

- предписва въвеждането на специален режим за безопасна работа при наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на работещите и при обективна невъзможност за спиране на работно оборудване, работно място, технологичен процес или производство

Име и адрес на работодателя Национална инспекция „Трудовоправна защита”

Вид на дейността или сферата на работа Разработване и контрол за спазване на трудовото и социално законодателство, законодателство по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Образование и обучение

Дати 1974 – 1978

Наименование на придобитата квалификация Магистър по право

Основни предмети/застъпени професионални умения

Име и вид на обучаващата или образователната организация Софийски университет “Кл.Охридски”

Юридически факултет

Ниво по националната класификация юрист

Дати 1986-1988

Наименование на придобитата квалификация Следдипломна квалификация по право и осигурително право

Основни предмети/застъпени професионални умения

Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ “Кл.Охридски”

Ниво по националната класификация

Дати 1991

Наименование на придобитата квалификация Следдипломна квалификация по пазарна икономика

Основни предмети/застъпени професионални умения

Име и вид на обучаващата или образователната организация Международен институт на Хистадрут, Израел

Ниво по националната класификация

Дати 1992-1993

Наименование на придобитата квалификация Следдипломна квалификация по социално осигуряване, индустриални отношения и мениджмънт на предприятия

Основни предмети/застъпени професионални умения

Име и вид на обучаващата или образователната организация Фондация “Хридрих Еберт”, Германия

Ниво по националната класификация

Дати 1996

Наименование на придобитата квалификация Курс по управление на пенсионни фондове

Основни предмети/застъпени професионални умения

Име и вид на обучаващата или образователната организация USAID, САЩ

Ниво по националната класификация

Лични умения и компетенции

Майчин (и) език (езици) Български

Чужд (и) език (езици)

Самооценяване Разбиране Разговор Писане

Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение

Руски език С1 Свободно С1 свободно С1 свободно С1 свободно С1 свободно

Английски език A2 основно A2 основно A2 основно A2 основно A2 основно

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

M

Професионален опит 1985-1987 Член на Работна група по подготовка на Кодекс на труда и подзаконови нормативни актове

1990-1991 Член на Работна група по подготовка на проекти на закон за колективно трудово договаряне и закон за решаване на колективните трудови спорове

1992-1993 Член на Работна група по подготовка на изменения и допълнения на Кодекса на труда и свързаното с това законодателство

1997-1998 Ръководител на Работната група за разработване на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

1998-2001 Ръководител на Работната група по

провеждане на пенсионата реформа и

разработването на Кодекса по задължително обществено осигуряване

1999-2001

Ръководител на Работната група по разработване на Закона

за Икономическия и социален съвет

2002 – до сега Преподавател по трудово право и социално осигуряване в Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Нов български университет

1993-до сега Публикации в национални издания и издания на МОТ, свързани с различни аспекти на социалната политика, трудово право, колективни преговори и договаряне, трудови спорове, безопасни и здравословни условия на труд, индустриални отношения, социално осигуряванe, приватизация, евроинтеграция, равенство на половете, квалификация и преквалификация и др.

1993- до сега Участие в проекти и изследвания на Европейската комисия,

на Международната организация на труда,

на Програмата за развитие на ООН,

Програма ФАР на Европейския съюз, Световната банка,

Фондация “Отворено общество”,

Фондация “Конрад Аденауер”- Германия,

Фондация “Фридрих Еберт”- Германия и др.

2007 – до сега Разработване на учебни материали и провеждане на обучения . на ръководни екипи на социални и учебни заведения по

различни въпроси свързани с управлението на институциите в

условията на делегирани бюджети , в областта на трудовите . правоотношения, социалното осигуряване, безопасност и здраве

при работа и др.

Над 12 години професионален опит и трудов стаж в нормотворческа дейност и участие в управление на публични институции като:

• министър на труда и социалните грижи и министър на труда и социалната политика; ръководител на работната група по пенсионната реформа; вносител в Министерския съвет на Закона за икономическия и социален съвет и Закона за здравословни и безопасни условия на труд; инициатор и вносител на акта за ратифициране на Европейската социална харта(ревизирана); ръководство и контрол при разработването на Националните стратегии за защита на децата; за хората с увреждания; за интегриран контрол за опазване здравето на работното място; за изграждане на новия пенсионен модел

• общински съветник в Столичния общински съвет; председател на Постоянна комисия по финанси и бюджет; председател на Столичния общински прифатизационен фонд; член на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика; вносител на решения на Столичния общински съвет(СОС) относно дейността на СОС, относно общински донорски програми „Култура” и „Зелена София”; относно управлението на общинския бюджет; относно Стратегии за управлението и развитието на социалните и здравни услуги в Столична община; относно Общинския план за развитие

• Дългогодишен професионален опит в сферата на изготвяне на нормативни и стратегически документи в областта на бюджетната и реалната сфера , социалното осигуряване, индустриалните отношения, пазара на труда, професионалното обучение, местно самоуправление, управление на общинско здравеопазване и социални услуги;

• Богат професионален опит в сферата на анализиране и разработване на закони и подзаконови актове, общински и ведомствени нормативни уредби, регламенти и правилници;

• Широк опит в разработването на стратегии и политики в сферата на държавната и местната администрация;

Организационни умения и компетенции 1992-1995 Делегат на работниците ва 79-та, 80-та и 81 – та сесия на МОТ, Женева

1993-1997 Ръководител на делегацията на КНСБ в Националния съвет за тристранно сътрудничество

1997-2001 Ръководител на делегацията на РБългария на 83-та, 84-та, 85-та, 86-та и 87-та сесия на МОТ - Женева

1998-2001 Ръководител на работната група по

провеждане на пенсионата реформа и

разработването на Кодекса по задължително обществено осигуряване

2000-2001 Заместник-член на Административния съвет на Международното бюро по труда, Женева

2000-2001 Председател на надзорния съвет на Националния осигурителен институт

2003 – 2007 Столичен общински съвет – общински съветник, председател

на Комисия по бюджет и финанси

2007 - 2011 Столичен общински съвет – общински съветник, заместник

председател на Комисия по бюджет и финанси и на Комисия

по етика

Компютърни умения и компетенции Windows XP, Excel, Internet, Power Point

Допълнителна информация

2001 Член на Обществения съвет на Българското национално радио

2001 Член на Националния статистически съвет

2002 Член на управителния съвет на Асоциацията за развитие на информационните технологии


Публикации:


Курсове от текущия семестър: