Електронен каталог

проф. д-р Пеньо Пенев

проф. д-р Пеньо Пенев
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Архитектура
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЧНА СПРАВКА

НА

проф.д-р инж. ПЕНЬО ДИМИТРОВ ПЕНЕВ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ: с. Омарчево, област Сливенска,

дата, година: Община Нова Загора, 22.11.1944 г.

СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ: Женен с 2 деца

НАЦИОНАЛНОСТ: Българин

ПРОФЕСИЯ: Преподавател в УАСГ – София

АДРЕС: Град София 1164, Лозенец, ул. Галичица, № 17, вх.Б, ап. 8

ТЕЛЕФОН: +359 889502346

E-MAIL: penevp_fgs@abv.bg;penevp_fgs@uacg.bg

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ВИСШЕ: инженер-геодезист, завършил през 1967 год. УАСГ – София, диплома БО-003068/10.08.1967 г.

СЛЕДДИПЛОМНА

КВАЛИФИКАЦИЯ: 1980 г. три месеца в катедра “Приложна геодезия”, МИИГАиК – Москва

КАНДИДАТ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ

НАУКИ: 1981 г. в УАСГ, диплома № 11403/1981

ДОЦЕНТ: 1985 г., Свидетелство № 8251/3.5.1985

ПРОФЕСОР: 2007 г., Свидетелство №23988/3.01.2007

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА:

1967 г. Инженер в ОНС гр. Сливен, отдел “Архитектура и благоустройство”

1967 - 1970 Проектант и инвеститор в сектор “Генплан” МК “Кремиковци”

1970-1973 Научен сътрудник по Космическа геодезия в Централна лабратория по висша геодезия при БАН

1973-1985 Старши асистент и главен асистент в катедра “Приложна геодезия” към УАСГ

1985- Доцент в катедра “Приложна геодезия”

2006- Професор в катедра “Приложна геодезия”

1993-1994 – Зам. Декан на Геодезическия факултет

1994-1999 – Декан на Геодезическия факултет

1999 – 2008 Ректор на УАСГ

2002 –2003 Ректор на УАСГ и и.д.ръководител на катедра “Приложна геодезия”

2004 - Почетен доктор на Московския държавен университет по геодезия и картография

2007 - Почетен доктор на Одеската държавна академия по строителство и архитектура

2008 - Академик на Европейската Академия по Архитектура

ЕЗИЦИ: Руски и английски

ЧЛЕН НА ОРГАНИЗАЦИИ: НТС по Геодезия и земеустройство –

Зам. Председател на централния съвет

1990-2010

НАУЧНИ СЪВЕТИ: СНС по Геодезия , ЦЛВГ при БАН

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: - Член на редакционната колегия на

сп. “Геодезия, картография и земеустройство”

- Зам. Председател на земляческото дружество град Нова Загора

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

Лекции: Инженерна геодезия – редовно от 2002г.

– задочно от 1978г.

Геодезия – спец. ВиК от 1982 до 2001г.

Рег. и верт. Планиране от 1991 до 2001г.

Автоматизирани системи за проектиране от 1992 до 2003

Упражнения: Инженерна геодезия, Геодезия, Геодезическа

астрономия и Програмиране на геодезически задачи

Дипломанти: Научен ръководител на над 100 дипломанти

Научен ръководител на специализанти и докторанти: 1984-1985г. – Нгуен Тхи Дин – Виетнам, специализантка

1998-2001г. – докторант инж. Антонио Маринов Ангелов – защитил 2005г.

2002-2006г. – Тихомир Лазар Лазаров – Р Македония защитил 2006г.

2004-2006г. – гл. ас. Руска Димитрова –защитила 2006г.

2004-2008г. – инж. Кирил Иванов Стоянов – защитил 2008г.

2006-2009г. – инж. Иван Руменов Янков – защитил 2009г.

2015-2018г. – инж. Мария Петрова

Курсове по следдипломна квалификация:

Инженерна геодезия, Регулации и вертикално планиране,

Курс за служителите от Дирекция „ Язовири и каскади”,

работещи по определяне деформации на язовирите,

стопанисвани от дружеството.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ:

Научните интереси са в следните области:

- Проектиране на геодезически мрежи за трасиране на пътища, транспортни съоръжения (мостове, виадукти, тунели и др.), граждански и промишлени обекти и др.

- Оптимизиране на геодезическите мрежи за трасиране и определяне деформации на инженерни съоръжения

- Разработване на алгоритми и създаване на програмни продукти за проектиране на геодезически мрежи, за изработване на трасировъчни проекти, за координиране на трасета и изчертаване на надлъжни профили на линейни съоръжения

- Алгоритми и програми за определяне на вертикални и хоризонтални деформации на инженерни съоръжения.

- Предварителна оценка на точността на геодезическите мрежи за трасиране на тунели, чрез отчитане на влиянието на грешките в изходните данни

- Разработване на технология и програма за извеждане на гравитационния ефект върху геодезическите измервания от изменението на нивата на водохранилищата

- Технологии за инженерно-геодезическо осигуряване на изпълнението на жилищни сгради и промишлени обекти

- Анализ и оптимизиране на проектите за определяне деформации на големите язовирни стени в България

ПУБЛИКАЦИИ:

А) Учебници:

- Ръководство за трасиране на кръгови и преходни криви, 1974 г.;

- Ръководство по инженерна геодезия, 1975 г.

- Учебник по геодезия, 1992 г.

- Инструкция за изработване и поддържане на планове за вертикално планиране на населени места, 1998 г.;

Б) Научни публикации –82, от които 14 в чуждестранни списания.

В) Научноизследователски теми – 20 бр.

Г) Доклади на конференции и симпозиуми – 35 бр.

Д) Участие в международни прояви:

- Конгрес на FIG,1983 г. – София;

- Конгрес по транспортно строителство, Прага, 1977 г.;

- Научна сесия, Москва, 1981 г.;

- Научна сесия, Вроцлав, 1986 г.;

- 225г. МИИГиК-Москва, 2004г.

- Международни симпозиуми по инженерна геодезия – от 1976 до 2005 г.

- 2005- 80 г. ОГАСА, Одеса, Украйна

- 2006 – Геосиберия, Новосибирск, Русия

- 2015 - Симпозиум на FIG – София;

-

ПРОЕКТАНТСКА ПРАКТИКА:

Участие в проектирането на много инженерни обекти, на повечето от които съм бил ръководител:

1973 Геодезически проект и трасиране на 70 km от участъка Ботевград – София от газопровода СССР- НРБ

1978 Технология за създаване на ЕТСМ в населените места

1979 Ръководител на геодезическия колектив по изработването на проекта и трасирането на тунели “Топли дол”, “Ечемишка” от АМ “Хемус”

1980 Ръководител на геодезически проекти и геодезически работи по изграждането на НДК - София

1981 Тунелът под бул. “Драган Цанков” от метро “София”

1982 Проект, трасиране и наблюдение на деформации на три от общо четирите тунела по Автомагистрала “Хемус”, а именно “Топли дол”, “Ечемишка” и “Правешки ханове”

1983 Ръководител на геодезическия проект итрасирането на спусковото устройство на КЗ “Ил. Бояджиев” – гр. Бургас,ИПК”Родина” и Интерпред.

1983 Ръководител на геодезическите работи по тунел “Правешки ханове” и 2 виадукта от АМ “Хемус”

1989 Геодезически проект на метрополитен град София

1989-90 Заснемане на газопровода от Ботевград до София

1993 Проекти за земеразделяне

1994 Пакет приложни програми за геодезически изчисления – УАСГ

1996 Оеделяне на деформации на язовирите “Йовковци“, “Асеновец“ и “Мандра”

1999 Проект за деформации и нулев цикъл на измерванията за сградата на РВД към летище “София”

2000 Проект на улица и ЗРП на Централна градска част на гр. Хисар

2001 Проект на мост и пътни връзки за възстановяване на разрушения мост на р. Рибнишка, община Петрич и проект за сигнализация на кръстовище

2002 ПАВЕЦ “ Чаира “ – Техническа преоценка на КИС на подземната централа, трансформаторното отделение и строител-ните конструкции в тях.

2003 Проект за нулев цикъл на деформациите на сгуроотвал “ 7-ми септември” – гр.Перник и на “Ново хвостохранилище за фаелит “ – гр. Пирдоп

1978-2005 Реконструкция и оптимизация на мрежите за деформациина повечето от големите язовири (I клас съоръжения) като: “Кричим”, “Антонивановци”, “Мандра”, “Йовковци”, “Асеновец” и др.

2004-2006 Проект на реконструкция на пътиша III и IV в обшини : Чирпан, Хасково, Бургас, Нова Загора, Хисар и др.

2005 Определяне деформациите на стената на яз.”Асеновец”, гр.Сливен

2006-2007 Проект на ж.п.линията Пловдив-Свиленград

2008 Определяне наносите на яз.”Асеновец”, извеждане на ключовите криви и контролно измерване на деформациите

2008 Заснемане на езерото в кв.”Дружба”-София и извеждана на ключовите криви

2009 Проект и нулев цикъл на деформациите на летище София

2010 Геодезически работи на Лот-3 от АМ”Тракия”

2010 Проект за деформации и нулев цикъл на измерванията сгуроотвал „Кудин дол”-Перник.

2011 Проект и нулев цикъл на деформациите на Нова Летищна Контролна Кула (ЛКК) за управление наземното движение в района на летище София

2012 Изготвяне на работни проекти за благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич с цел постигане на зелена и достъпна среда.

2012 Текущ цикъл на деформациите на сгуроотвал “ 7-ми септември” – гр.Перник.

2014 Измерване и изравнение на гравиметричната мрежа на Р Македония – първи клас.

2015 Измерване и изравнение на гравиметричната мрежа на Р Македония –втори клас.

10.02.2016 г. Подпис :

София


Публикации:


УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Катедра “Приложна Геодезия ”

С п и с ъ к

на научните трудове на проф. д-р инж. Пеньо Димитров Пенев

1. Пенев П. Представяне на обратната засечка чрез прави засечки, Известия на ГУГК, кн.4, стр.21-26, София, 1971.

2. Георгиев Н., П.Пенев. Взаимно ориентиране на два референтни елипсоида чрез пренасяне на геодезически географски координати с помощта на синхронни наблюдения на спътници,Известия на ГУГК,кн.4,стр.13-18,София, 1972.

3. Пенев П. Затворени формули за трансформация на правоъгълни пространствени координати в географски координати ,Известия на ГУГК, кн.4,стр.29-32,София,1973.

4. Виделов Б.,П.Пенев. Изравнение на посредствени наблюдения реализация на ЕИМ,Геодезия,картография и земеустр.,кн.5,стр.13-16, София,1973.

5. Георгиев Н., П.Пенев. Сравнение на някои методи за определяне на топоцентричните екваториални координати на ИСЗ, Известия на ЦЛГ при БАН, кн.XIV, стр.93-107, София, 1974.

6. Пенев П. Начин за определяне наклоняването на инженерни съоръжения по данни от геодезическите измервания, Известия на ГУГК,кн.3,стр.20-27,София,1974.

7. Иванов И., П.Пенев. Фотограметрично числено картиране на фасади на сгради, Геодезия,картография и земеустройство,кн.3,стр.26-29,София,1975.

8. Пенев П., И.Арабаджиев. Алгоритъм за изравнение на строителни мрежи, положени като микротриангулация,Известия на ГУГК, кн.3, стр.28-38, София,1975.

9. Пенев П., Р.Димитрова . Точност на точките от строителна мрежа, определени по метода на проф.Дурнев, Годишник на ВИСИ,т.XXVI,св.III, стр.53-67,София, 1976.

10.Пенев П. Влияние на геометричната форма при многократното ъглово засичане на една точка, Геодезия,картография и земеустройство, кн.3, стр.18-20, София,1976.

11.Пенев П. Определяне наклоняването на високи сгради и съоръжения,Доклади на НТ конференция “ Геодезически проблеми при проектирането и изграждането на жилищни комплекси,стр.59-67,Ст.Загора,1976.

12.Куртев В., П.Пенев Таблици за трасиране на кръгови и преходни криви, ВИАС,София, 1976.

13.Куртев В.,Д.Даковски,Т.Сираков,М.Ганев, П.Пенев. Ръководство по Инженерна геодезия, ВИАС,София, 1977.

14.Пенев П. Оценка точността на линейно-ъглови мрежи, положени за определяне деформации на инженерни съоръжения,Геодезия,картография и земеустройство,кн.1, стр.15-19, София, 1977.

15.Пенев П. Влияние на геометричната форма при многократното линейно и линейно-ъглово засичане на една точка , Геодезия, картография и земеустройство, кн.4,стр.13-16, София, 1977.

16. Penev P.D.,Penev P.V., Pencev I. Automatizovany System pro projektovani zeleznicnich trait, III konf. Zeleznicni geodezie a kartografie, p.39-45, Praha, 1977.

17. Пенев П., К.Костадинов. Обработка на линейно-ъглови мрежи с ЕИМ, Геодезия, картография и земеустройство ,кн.3, стр. 3-7, София , 1978.

18. Пенев П. Проектиране на мрежи за определяне деформации на инженерни съоръжения с предварително зададена ориентация и големина на елипсите на грешките,Геодезия, картография и земеустройство, кн.5, стр.17-20, София, 1978.

19. Пенев П. Трансформация прямоуголных координат в географические с применение замкнутых формул,Известия ВУЗ, Геодезия и аэрофотосъемка, кн.3, стр.30-33 Москва, 1980.

20. Стойнов В., П.Пенев Върху точното и приблизителното решаване на задачата за получаване на геодезически координати от дадени декартови, Технически бюлетин, кн.1, стр.5-19, МНО, София, 1980.

21. П.Пенев Оптимизирование сетей для определения деформаций плотин, Симпозиум “ Автоматизированная обработка геодезических данных “, стр.209-220, Албена, Варна, 1980.

22. Пенев П. Елипса и елипсоид на грешките, Геодезия, картография и земеустройство, кн.2,стр.16-20, София, 1981.

23. Пенев П. Геодезически мрежи и методи за определяне деформации на инженерни съоръжения, Автореферат на кандидатска дисертация, ВИАС, София, 1981.

24. Пенев П. Оптимизиране плана на наблюдение при створния метод за определяне деформации на инженерни съоръжения, Геодезия, картография и земеустройство, кн.4, стр.21-24, София, 1981.

25. Пенев П. Об оптимизации геодезических сетей для определения горизонтальных смещений инженерных сооружений, Иссл. По геодез. и аэрофот., МИИГАиК, стр.44-52, Москва, 1981.

26. Пенев П. Предварителна оценка на точността на пространствени мрежи за определяне деформации на инженерни съоръжения, Годишник на ВИАС, том.XXIX,св.3, стр.97-107, София, 1981-1982.

27. Костадинов К., П.Пенев Метод за определяне деформации на инженерни съоръжения чрез съвместна обрабтка на няколко цикъла от измервания, Годишник на ВИАС, том.XXX, св.3, стр.49-56, София, 1982.

28. Пенев П., Димитров Д. Трасировъчни мрежи на тунели “ Топли дол и Ечемишка от автомагистрала Хемус “, Геодезия, картография и земеустройство, кн.1,стр.9-12,София, 1983.

29. Пенев П. Определяне на хоризонтални деформации на язовирни стени чрез мрежи от изпънати триъгълници с измерени височини, Геодезия, картография и земеустройство, кн.4, стр.10-13, София, 1983.

30. Penev P. Optimizacion of Geodetic Networks for Defining Deformation of Engineering Structures, XVIII Congres de la FIG, p.608.4.1 – 608.4.11, Sofia, 1983.

31. Маркузе Ю., П.Пенев, К.Костадинов – Определение деформаций инженерных сооружений по разностям наблюдений, Изв. ВУЗ “ Геоезия и аэрофотосъемка”, кн.6 , стр. 126-128, Москва, 1983.

32. Пенев П. Определяне деформации на инженерни съоръжения чрез изравнение на свободни мрежи, Годишник на ВИАС, том.XXXI, св.3, стр.107-118,София,1983-84.

33. Стойнов В., П.Пенев Извеждане на гравитационния ефект от изменението на нивата на водите на водохранилищата, Годишник на ВИАС, том.XXXI, св.3,стр. 101- 106, София, 1883-1984.

34. Пенев П. Предварителна оценка на точността на срещата във вертикално отношение при прокопаването на тунели, Геодезия, картография и земеустройство, кн.5, стр.17-19, София, 1984.

35. Стойнов В., П.Пенев – Изследване на вариациите на производните от първи и втори ред на гравитационния потенциал в района на водохранилищата, Геодезия, картография и земеустройство, кн.4, София, 1985.

36. Стойнов В., П.Пенев Отчитане локалния ефект на гравитационното поле в района на водохранилищита върху резултатите от високоточните геодезически измерва- ния, Годишник на ВИАС, Т.XXXII, св.3, стр.43-51 , София, 1985-1986.

37. Пенев П., С.Колев Координиране върховете на квартали и изчисляване на трасировъчни данни,Геодезия, картография и земеустройство, кн.4, София, 1987.

38. Пенев П. Автоматизирано изработване на трасировъчни проекти на сгради и съоръжения, Геодезия, картография и земеустройство, кн.5, София, 1987.

39. Penev P., Wl.Sojnow O poprawkah do pomiarow geodezyjnjch z powodu zmian poziomy zbiornika,Geodezja ugradzenia zolne, ZNAP Wroclaiu, 1987.

40. Milev G.,I.Jovev,Z.Zenkov, P.Penev Geodatische Netze fuer den Metrobau, XIX FIG Kongress, Band 6, P601.1, Helsinki,1990.

41. Dimitrov D., P.Penev, J.Stojanov An Information System for the Deformation of Engineerinh Equipment, International Symposium on Engineering Surveys, p.25-34, Sofia, 1991.

42. Томова П., П.Пенев и др. Геодезия, Техника, София, 1992.

43. Стойнов Вл., П.Пенев Някои проблеми на висшето геодезическо образование в България, сп.” Геодезия, картография и земеустройство, кн.4, София, 1995.

44. Пенев П. Трасировъчни проекти на сгради, сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.5, София, 1995.

45. Пенев П. Тригонометричен метод за определяне на хоризонтални деформации на инженерни съоръжения, Сборник научни трудове , Научна сесия’97 с международно участие, част 6, Шумен, 1998.

46. Пенев П. Автоматизирано определяне на методите за измерване в створа и обработката им, Годишник на УАСГ , том XXXIX,стр.223-231, София, 1998.

47. Пенев П., Р.Димитрова Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, Главно управление “ Кадастър и геодезия “,София, 1998.

48. Пенев П.Д., П.Т.Пенев Висшето геодезическо образование в България, Международен симпозиум “ Геодезически, фотограметрични и спътникови технологии, стр.463-470, София, 2001.

49. Пенев П. 60 години Университет по Архитектура,строителство и Геодезия – традиции,съвременност и бъдеще, Строителство, кн.2, София, 2002.

50. Пенев П., Т.Костадинов Нова технология за измерване на наноси на вътрешни водоеми, Годишник на УАСГ – юбилеен 60 г. УАСГ, т.8, стр.117-121,София, 2002.

51. Пенев П., К.Костадинов Начин за решаване на геометрични условия при проектиране на регулационни планове,Годишник на УАСГ – юбилеен 60 г. УАСГ, т.8,стр. 123-129, София, 2002.

52. Пенев П.,Б.Маринов. Модифицирана методика за проектиране на вертикални криви и нейната програмна реализация,кн.5,сп.” Пътища “,стр.2-8,София,2004.

53. Пенев П.Д. Обосновка на необходимата точност на имерванията при определяне вертикални деформации на инженерни съоръжения, Сборник научни трудове ,Научна сесия’04 с международно участие, част II, стр.337-340, Шумен, 2004.

54. Пенев П. Анализ и оценка на устойчивостта на изходните репери при определяне вертикални деформации на инженерни съоръжения, сп.” Геодезия, картография и земеустройство, кн.1-2, стр.7-10, София, 2005.

55. Пенев П.,А.Ангелов. Интерпретиране на регистрираните деформации на инженерни съоръжения, Годишник на УАСГ, том XLI,стр.37-47, София, 2005.

56. Пенев П. Анализ на устойчивостта на изходните репери при приета неизменна средна височина, Годишник на УАСГ, том XLI,стр.27-36, София, 2005.

57. Пенев Пеньо Д. Анализ устойчивости реперов высотной основы, Изв. ВУЗ “ Геоезия и аэрофотосъемка”, кн.4 , стр.3-16, Москва, 2005.

58. Пенев П., В.Коцева, 100 години от рождението на световно известния геодезист проф.инж.Васил Пеевски ,сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.5-6, стр3-9, София, 2005.

59. Пенев Пеньо Д. Анализ на стабилността на изходните точки при изследване хоризонтални деформации на съооръжения, сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.1-2, стр.9-14, София, 2006.

60. Пенев Пеньо Д., Ив.Янков. Програми за автоматизиране на проектирането на пътища, сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.1-2, стр.15-21., София, 2006.

61. Пенев Пеньо Д., Ив. Янков. Автоматизирано координиране и изчертаване на трасе в план, Сборник научни трудове ,Научна сесия 2005, част II, стр.420-434, Шумен, 2005.

62. Пенев Пеньо Д., Ив. Янков. Автоматизирано изчертаване на надлъжни профили и изчисление на нивелетен проект, Сборник научни трудове , Научна сесия 2005, част II, стр.410-419, Шумен, 2005.

63. Konstantinov M., P.Penev On a Block Matrix with Application to Geodezy, Annual of the University of Architecture, Civil Engineering and Geodezy, Fascicule II, Matematics Mehanics, Vol. XLII, p.11-22, 2006.

64. Пенев Пеньо Д., Д. Тонков, Оценка на точността на векторите на преместванията при определяне на хоризонтални деформации, сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.5-6, София, 2006.

65. Пенев П., Геодезически методи за определяне на деформации на инженерни съоръжения, хабилитационен труд УАСГ, София, 2006.

66. Пенев П., В. Коцева. 100 со дня рождения выдающего болгарского геодезиста проф.инж.Васил Пеевски(1905-1992),, Изв. ВУЗ “ Геоезия и аэрофотосъемка”, кн.3 , Москва, 2006.

67. Пенев П., Пл. Малджански. Геодезичвското образование в България, сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.1, стр9-11., София, 2007

68. Пенев П. Изследване устойчивостта на изходните точки при створния метод, Юбилейна научна конференция - 65 години УАСГ, стр. …. София 2007.

69. Пенев П., В.Коцева. Ст.н.с.д-р инж.Ангел Божанов навърши 70 години. сп.”Геодезия, картография и земеустройство, кн.2-3, стр43-44., София, 2007

70.“СТРАТЕГИЯ ЗА КОМАСАЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 2007-2013” ГОДИНА, Авторски колектив: Проф. д-р инж. Пеньо Пенев, УАСГ, инж. Лилия Стоянова, МЗГ; инж. Кирил Стоянов, МЗГ; Кристина Георгиева, МЗГ; Хенк Мун, DLG; Хил Кайпърс, DLG; Франк Ван Холст, DLG; Клементин Рибърс, DLG; Яни Херитсен, DLG ; издател LLC за DLG, май 2007 г.

71.”ПРОГРАМА ЗА КОМАСАЦИЯ - 2007 – 2013 година”Авторски колективПроф. д-р инж. Пеньо Пенев, УАСГ; Инж. Лилия Стоянова, МЗП; инж. Кирил Стоянов, МЗП; Кристина Георгиева, МЗП; Хенк Мун, DLG ; Хил Кайпърс, DLG; Франк ван Холст, DLG;Клементин Рийбърс, DLG; издател LLC за DLG, 2008 г.

72. Пенев П., Ел.Пенева.Преобразование прямоугольных геоцентрических координат в геодезические без применения итераций. ,,Изв. ВУЗ“ Геодезия и аэрофотосъемка”, кн.3 стр.34-38, Москва, 2012.

73. Пенев П., Ив.Янков. Трансформация на координати при изследване на деформации с ГНСС измервания. International Jubilee Conference UACEG2012, Годишник на УАСГ, том XLV, 2012-2013г., стр.23-30, София.

74. Пенев П. Проектиране на инженерно-геодезически мрежи с предварително зададени характеристики. , International Jubilee Conference UACEG2012.

75. Пенев П., М.Константинов, И.Янков Приложение на изравнението на свободни мрежи при изследване на деформации на инженерни съоръжения, Годишник на УАСГ, том XLV, 2010-2012г.,стр.117-129, София.

76. Gospodinov S., Peneva E., Penev P., Seckov K., Dimeski S. /2015/ Basic Gravimetric Network of Republic Macedonia – a New Reality. FIG Working Week 2015 “From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World”, Sofia, Bulgaria, 17 – 21 May 2015, 12 pp.

77. Peneva E., Gospodinov S., Lambeva T., Penev P. (2015) Some Aspects on Basic Gravimetric Network Adjustment. FIG Working Week 2015 “From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World”, Sofia, Bulgaria, 17 – 21 May 2015, 16 pp.

78. Пенев П., А. Ангелов. Методи за определяне наклоняването и пространственото положение на високи съоръжения чрез изравнителни равнини и сечения. XI

Международна научна конференция, стр.229-234,ВСУ’2016.

79. Господинов, Сл., Е. Пенева, П. Пенев, Т. Ламбева, Ю. Цановски, С.

Джорова, Г. Маринов, И. Радев, Съвременни аспекти на геометричната

нивелация, София, годишник на УАСГ – 2016, Том 49, Бр. 4

80. Пенев П., А. Ангелов. Методи за определяне пространственото положение на високи съоръжения с кръгла форма. Годишник на УАСГ, том 50,., стр.149-156., София,2017г.

81. Пенев П., А. Ангелов. Определяне наклоняването на високи съоръжения чрез изравнителна равнина , Годишник на УАСГ, том50, стр. 157-164, София,2017г.

82. Пенев П., А. Ангелов. Предварителна оценка на точността на тунелна инженерно -геодезическа мрежа, Годишник на УАСГ, том.... , стр. ...., София,2017г

83. Пенев П., Инженерна геодезия 1, Военно-географска служба, Троян, стр.400, София 2018г.

София, 27.06.2017г СЪСТАВИЛ:

/проф. д-р инж. Пеньо Пенев/

Курсове от текущия семестър: