Електронен каталог

проф. д-р Йордан Радев

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Дизайн
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ТРУДОВ СТАЖ

• Дати (от-до) и длъжност която сте заемали, като започнете с последната. 1975 – 2014 Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия – София;

1990 – 2000 – Шелтарх Асосиейтс – Нигерия, архитект,проджект менаджер

1982 – 1984 – Рамат политехник – Нигерия – Старши преподаватeл по Архитектура и околна среда;лекции, семинари и упражнения;

1972 - 1975,

• Име и адрес на работодателя Балканстрой проект, гр. София, бул Ал. Стамболийски 15

• Вид на дейността или сферата на работа

Проектиране на обекти за промишлеността и обществото; Проектант в екип;

• Заемани длъжности:Проектант, ръководител екипи, Р-Л КАТЕДРА „Промишлени и аграрни сгради”,Зам. Декан на Арх. Ф-тет – Директор ЦМНИИП –УАСГ и Управител на „Терра Арх-ЕООД”- СОФИЯ

• Основни дейности и отговорности:

• Дати (от-до)

1972 - 2013 г. Преподаване УАСГ,ТУ-София и др. ВУ и творческа дейност като проектант, ръководител на екипи и ЕООД. Проектиране на обекти за промишлеността и обществото + авторски надзор.

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Дати (от-до);

- 1967-1972-висше УАСГ - София, MSc Архитект

- 1979-1980 едногодишна специализация в Единбург, Шотландия

- 1986-1989 тригодишна специализация Международен проект по "Енергийно поведение на сградите" - България,Шотландия,Холандия

- 1996-1999 тригодишна специализация Международен проект по "Хармонизиране на образованието по архитектура в ЕС" - УАСГ- София, "Де Монфорт юневерсити, гр. Лестер", Англия;

- 2001-2003 г. ENSI - Норвегия - Международен проект по Архитектура и Енергийна ефективност - “Метод на ключовите стойности”

• Основни предмети/застъпени професионални умения: Енергиен одит; Оценка но Недвижими собствености:Преподавател и лицензиран експерт-оценител, член на екипа преподаватели обучаващи експерт-оценители в курсовете на Следдипломна Квалификация (СДК) в УАСГ

• Наименование на придобитата квалификация 1996 г. - 1999 Международен проект “Темпус” УАСГ-Де Монфорт Университи-Лестер, UK 1998 г.- 2001 Международен проект “Темпус” УАСГ-EAST London University, UK

2001 г. – 2005 Международен проект “Сократес - Еразмус” УАСГ- Атина, Лисабон, Ню Бранденбург, Брашов

2004 – 2005 Международен проект “Леонардо да Винчи” УАСГ – Италия, Малта, Германия

1993 - Оценка на недвижими имоти - УАСГ

Лицензиран оценител на Недвижими Имоти

1967-1972 г. Университет по архитектура, строителство и геодезия - Архитект-магистър, 1991 д-р,

1996 доцент

2004 професор

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК Български език

ДРУГИ ЕЗИЦИ

РУСКИ ЕЗИК

• Четене отлично

• Писане мн. добро

• Разговор

отлично

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

• Четене мн. добро

• Писане мн. добро

• Разговор

отлично

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение. 35 ГОДИНИ ОПИТ КАТО ПРЕПОДАВАТЕЛ В УАСГ,ТУ И ЧУЖБИНА

АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ В СТРАТНАТА И ЧУЖБИНА

ЧЛЕН НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ – (ППП)

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Сертификат на „ЕНСИ”Норвегия, ТУ и UNDP за „Общинско планиране на енергийна ефективност и преподавателска работа с програмата за оценка на енергийната ефективност на сградите – ENSI Key Number and economy Software”

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др. Работа с компютър, медийни презентации, АутоКад,Пауерпоинт Фотошоп, ЛайтСкейп, “Кий No” и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и др. Музикални, писмени, дизайнерски.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Компетенции, които не са споменати по-горе. Eкспертни съвети

Строителен надзор

Научно-изследователски рецензии

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС Категория В – 1974 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – ПРОФ. Д-Р АРХ . СТЕФЧО ДИМИТРОВ ТЕЛ.: 02 8 75 25 61

- ПРОФ. Д-Р АРХ .КОНСТАНТИН БОЯДЖИЕВ ТЕЛ. 0899293451

- ДОЦ. Д-Р. АРХ НЕДЯЛКО БОНЧЕВ ТЕЛ. 02 8 79 56 59

Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: