Електронен каталог

д-р Силвия Давидова-Иванова

д-р Силвия Давидова-Иванова
Академична длъжност:
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
8:00-20:00 Електронна поща: leadpapersnbu@gmail.com Онлайн

Професионална автобиография:


Силвия Давидова-Иванова е професионален психолог. Практикува от 2007 г., а от края на 2011 г. провежда консултативна (детско, организационно и семейно консултиране), обучителна (провежда курсове, тренинги и стажантски програми) и изследователска (инициатор е на три мащабни изследователски проекта, както и на пет емпирични проучвания в техните рамки) дейност в собствена практика – в Институт за личностна и организационна ефективност – София. Получила е допълнителна квалификация в следдипломна дистанционна програма на Университета на Флорида, както и в над 150 сертифицирани курса по управление на човешкия капитал и лидерство от авторитетни световни лектори. Посещава активно научни и практико-приложни форуми в областта на психологията и управлението. Автор е на 24 научни публикации (сред които 2 монографии и 3 учебни пособия) и на 3 научно-популярни публикации.

Личен уебсайт: silviadavidova.com

---

Silvia Davidova-Ivanova PhD is a professional psychologist – she has obtained a Bachelor’s degree (cum laude, 2006) in Psychology, a MA degree in I/O Psychology (2008) and a PhD degree in Organizational Psychology from Sofia University, Bulgaria and has worked in her self-owned Institute of Personal and Organizational Effectiveness since 2011 (owner, psychologist, independent researcher). An active participant in various professional events and projects, author of 24 scholarly publications (among which 2 monographs and 3 university textbooks) and 3 popular publications. Teaches the course “Leadership: theory and practice” at NBU from the spring semester of 2022 academic year.

Personal website: silviadavidova.com

♦ Образование ♦

2015 г. – Образователна и научна степен „Доктор“ по научна специалност „3.2. Психология на дейността /Организационна психология/“

2015 г. – Образователна степен „Магистър“ по Консултиране и социално-педагогическа помощ за семейства, СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ (семестриално завършена)

2008 г. – Образователна степен „Магистър“ по Трудова и организационна психология, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет

2006 г. – Образователна степен „Бакалавър“ по Психология, пълно отличие, СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет

2001-2002 г. - Завършена първа година на обучение специалност "Английска филология", успех 5.85, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

♦ Специализации и продължаващо обучение ♦

2010 г. - Докторантско училище, СУ "Св. Климент Охридски"

2019 г. - Шестседмичен курс „Лечение чрез изкуство“ (Healing with the Arts), Университет на Флорида, САЩ, обучители: Д-р Мери Рокууд Лейн (Mary Rockwood Lane, PhD и Д-р Майкъл Самюелс (Michael Samuels, MD) (дистанционна специализация);

2019 г. - 2020 г. - 150 ч. кратки обучения на водещи американски и западноевропейски лектори в областта на управление на човешкия капитал и лидерството (LMS Linkedin Learning)

2024 г. - 16 кратки обучения за академични преподаватели, организирани от Център за образователни ресурси, НБУ

♦ Обучителна и преподавателска дейност ♦

Ментор в стажантски програми на студенти - Проект "Студентски практики" (2016-2023 г.)

Автор и ментор в три стажантски програми, всяка по 240 ч. , проведени часове 2820 със студенти от СУ, НБУ, ПУ, УНСС, ВТУ.

Хоноруван преподавател в НБУ от 2022 г. - курс "Теория и практика на лидерството", Магистърски факултет

Рецензент на над 25 магистърски тези в магистърска програма "Трудова и организационна психология" на Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски" (2010 - 2013 г.)

♦ Участие в професионални форуми ♦

2011 – Научна конференция „Съвременният поглед на докторанта към науката”, ЮЗУ, гр. Благоевград (участие с един доклад);

2012 – Научна конференция „Приложната психология – възможности и перфспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 2 доклада);

2013 – Научна конференция „Приложната психология – възможности и перспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 1 доклад);

2015 – Научна конференция „Приложната психология – възможности и перспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 1 доклад);

2015 – Научна конференция „Психологията – традиции и перспективи”, ЮЗУ, гр. Благоевград (участие с 2 доклада)

2015 – Втора научна конференция по развитието на образованието и психологическата наука в Евразия (2nd International conference on development of education and psychological science in Eurasia), Асоциация за прогресивни изследвания и висше образование East-West («East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH), гр. Виена, Австрия (участие с 1 доклад)

2016 – Научна конференция „Приложната психология – възможности и перспективи”, ВСУ, гр. Варна (участие с 2 доклада);

2020 – Конференция по телесност на руски език – Эмбодимент конференция – онлайн-конференция с участието на 85 световни специалисти по embodiment (практико-приложна) (слушател) (9-19 02. 2020).

2020 – Конференция по управление на човешките ресурси – Hacking HR – международна онлайн-конференция (практико-приложна) (слушател) (03-06.03.2020).

2020 – Конференция Embodiment Conference – организатор: Embodied Facilitator Course, онлайн-конференция с участието на над 1000 професионалисти в областта на телесността (embodiment) (практико-приложна) (слушател) (14-25.10.2020).

2021 – Световна онлайн конференция „Иновации в управлението на човешките ресурси и бъдещето на работата“ (2021 Global Online Conference „HR Innovation and Future of Work“) (слушател)

2021 – Европейска конференция на жените лидери (The European Female Leaders’ Conference, 21-22.09.21, практико-приложна), повече от 400 участници, организирана от Leadin.sk (слушател)

2022 – Конференция по управление на човешките ресурси (практико-приложна) – Hacking HR – международна онлайн-конференция (слушател)

2023 - Koнференция по управление на човешките ресурси (практико-приложна) - Hacking HR - Forward 2023 - международна онлайн-конференция (слушател)

2024 - Конференция по управление на човешките ресурси (практико-приложна) - Hacking HR - People Summit 2024 - международна онлайн-конференция (слушател)

2024 - Конференция на НБУ "Университетът в подкрепа на ангажирана и отговорна изследователска общност" (по проект RE: ERUA) (слушател)

2024 - Лятна школа по когнитивна наука към Изследователският център по когнитивна наука - НБУ (слушател).

♦ Дисеминативна дейност ♦

Автор на блог (www.silviadavidova.com) с публикации и уебинари на психологическа тематика (научни и научно-популярни) с 1000 позиции и 62 месечни уебинара понастоящем (от 2011 г.) на български и английски език.

♦ Проектна дейност ♦

2016-2022 (с прекъсване) Работодател и ментор в два проекта "Студентски практики", МОН, Общо проведени часове: 2800 в четири стажантски програми в областта на психологическото консултиране и психотерапията, управление на човешкия капитал, лидерство и дигитален маркетинг.

2016 - 2024 г. - Дизайн и реализация на проект „Женски кариери и лидерство: предизвикателства и перспективи” (2016-2024 г.)

Финансираният със собствени средства на Институт за личностна и организационна ефективност теоретико-приложен проект стартира през 2016 г., като до този момент по него са реализирани следните дейности :

1. Превод от английски език и публикуване в христоматийни издания на основни актуални текстове по темата

2016 г. – „Кариерата, основни въпроси“ (Baruch, Y., Bozionelos, N., 2011, с. 139-239, 100 с., в: Управление на човешкия капитал: класически теми и съвременни проблеми. Том 1, 304 с., с. 139-239)

2017 г. – „Кариерата като калейдоскоп“ (Mainiero, Sullivan, 2005, в: Управление на човешкия капитал: класически теми и съвременни проблеми. Том 2, 272 с., с. 196-238) и „Преглед на изследванията по проблема за баланса „работа-семейство“ с автори Сарика Джейн, Шреекумар К. Наир, Пак там, с. 136-158).

Текстовете са базови, доколкото осветляват ключови аспекти на кариерата (Барух, Бозионелос, 2011) и в частност – на женската такава (Mainiero, Sullivan. 2005). Моделът на женските кариери като калейдоскоп на цитираните автори Mainiero & Sullivan е един от най-често споменаваните такива в специализираната литература.

2. Проектиране и реализиране на три тематични уебинара „Предизвикателството, наречено женска кариера в България“, „Нежното лице на кариерата“ и „Женското лидерство: факти, специфики, предизвикателства“ като дисеминативни активности с цел да се популяризира въпроса за женския професионален път и да се предизвикат рефлексии по темата (2019-2022 г.).

3. Дизайн и провеждане на емпирично проучване „Нежното лице на кариерата“ (2019-2020 г.) – изследва перцепциите за собственото им професионално развитие, както и мислите, чувствата и преживяванията, свързани с него, на над 170 представителки на корпоративни и некорпоративни професии в България. В събирането на емпиричните данни участваха също студенти от столични висши учебни заведения.

4. Включване на компонент „Женско професионално присъствие и равни възможности“ в академичен курс „Теория и практика на лидерството“ в магистърска програма „Организационна и социална психология“ на НБУ, есенен семестър 2023-2024 г. Компонентът съдържа лекционна част, домашна задача и тестов въпрос.

5. Разработване и реализиране на семинар „Женски кариери и лидерство: предизвикателства и перспективи“ в НБУ на 01.02.2023 г. Семинарът е насочен към специализираната аудитория и цели да запознае участниците в него с едноименния проект, дейностите и резултатите, достигнати при неговото изпълнение. Успешно проведеното събитие стимулира рефлексии и дискусия по проблемите за мястото на жените в света на работата.

6. Превод и публикация на учебно помагало – христоматия „Прекосяване на лабиринта: избранитекстове по психология на женските кариери и лидерство“ (електронно издание, 220 с.)

7. Публикуване на монографичен труд– настоящата разработка „Женски кариери и лидерство: предизвикателства и перспективи“.

8. Организация на междууниверситетски семинар в традиционен или електронен вариант, събиращ теоретични и емпирични проучвания на изследователи по въпроса за женските кариери от различни висши учебни заведения (философи, социолози, психолози, икономисти) (Компонент 9 от проекта).

9. Провеждане на проучване на т.н. syllabi gap - полови различия в библиографии към академични курсове в български висши учебни заведения

Очаква се проектът да завърши с изготвяне на

10. Изготвяне на инфографика, която представя ключови аспекти на женските кариери, популяризирана в уебсайта на Институт за личностна и организационна ефективност, както и в социалните мрежи.

♦ Oсновни изследователски интереси ♦

Отчуждение от работата, (женски) кариери, лидерство, социална психология, танце-двигателна психотерапия, семейна и групова психотерапия, постмодерна психотерапия

♦ Членства, награди, птличия ♦

2001 – Първа награда за радио-реклама, връчена от Джуниър Ачийвмънт България (в рамките на конкурс сред ученически фирми, съвместно с Веселка Христова);

2006 – Почетна грамота за пълно отличие, връчена от СУ „Св. Климент Охридски“

2015 – Грамота на Съюза на учените в България (СУБ) за принос в докторски дисертации на млади учени до 35 години

♦ Други умения и компетентности ♦

Технически умения

Компютърни умения: MS-Office, SPSS, Prezi, платформи за управление на дигитално съдържание (национален сертификат за основна компютърна грамотност)

Чужди езици:

Английски език – писмено и говоримо, национален сертификат C2

Италиански език - национален сертификат ниво C2

Руски език – национален сертификат ниво C2 и добро говоримо владеене

Испански език - основно ниво, национален сертификат ниво A1


Публикации:


♦ Избрани публикации след придобиване на ОНС "Доктор" ♦

Давидова-Иванова, С. (2015). Отчуждението от работата в българска извадка – ниво и фактори, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложна психология: възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 187-202.

Davidova-Ivanova, S. (2015). An exploration of personality determinants of work alienation in Bulgarian socio-cultural environment, In: Proceedings of the 2nd International conference on development of education and psychological science in Eurasia. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, 3-8.

Давидова-Иванова, С. (2016) Проблемът за садомазохизма в творчеството на Зигмунд Фройд, в: Международни академични публикации: научен преглед, бр.1, София, 50-66.

Давидова-Иванова, С. (2016). Развитие на концепциите за сексуалност и сексуален нагон в трудовете на З. Фройд, в: Международни академични публикации: научен преглед, бр. 1, София, 32-49.

Давидова-Иванова, С. (2016). Съдържание и психометрични характеристики на въпросника на Н. Вохра и Н. Наир за диагностика нивото на отчуждение от работата (Work Alienation Questionnaire – N. Vohra & N. Nair, 2009), в: Сборник с доклади от научна конференция Приложната психология – възможности и перспективи, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна. 348-357.

Давидова-Иванова, С. (2016). Управление на човешкия капитал: класически теми и съвременни проблеми, Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 304 с. (христоматия, съставител и преводач), ISBN 978-1-68419-8-696.

Давидова-Иванова, С. (2016). Управление на човешкия капитал: класически теми и съвременни проблеми – Том 2, Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 272 с. (христоматия, съставител и преводач), ISBN 978-1-94560-3-587.

Давидова-Иванова, С. (2017). Отчуждението от работата – същност, фактори, превенция. (докторска дисертация), Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 128 с., ISBN 978-1-68418-085-1.

Давидова-Иванова, С. (2018). Психотерапия в постмодерната епоха. Primedia E-launch Llc, Далас, САЩ, 272 с. (христоматия, съставител и преводач), ISBN 978-1-64255-720-6.

Давидова-Иванова, С. (2021). Масимо Рекалкати: Публични лекции по психология на желанието, любовта, семейството. С., 160 с. (христоматия, съставител и преводач от итал. ез.).

Давидова-Иванова, С. (2021). Класици на съвременната италианска психотерапия. Част 1., С., 160 с. (христоматия, съставител и преводач от итал. ез.) (електронно издание).

Давидова-Иванова, С. (2022). Справочник по танце-двигателна терапия. (справочно издание, тематично организирано, с над 700 източника на англ., рус., нем. фр., итал. ез.), съставител и преводач), 900 с. (електронно издание).

Давидова-Иванова, С. (2023). Прекосяване на лабиринта: избрани текстове по психология на женските кариери и лидерство (220 с,, христоматия, съставител и преводач от англ. ез., под печат).

Давидова-Иванова, С. (2023). Танце-двигателната терапия: същност, развитие и приложно поле, 350 с., Primedia E-Launch, LLC, Далас, САЩ, ISBN 978-1-63587-609-3 (печат "Нима" - гр. Плевен)

✏︎ В основнате и специалната си част монографията разглежда темата за танце-двигателното психотерапевтично направление, слабо разработена на български език. Приноси на монографията са: изчерпателен преглед на слабо познатите у нас емпирични проучвания и практически приложения на ТДТ в областта на медицината, профилактиката и обществената сфера, а на второ място - в очертаването на националните особености в концептуализирането и практическата работа с танца и движението. Представени са приложения на ТДТ в психично-здравната грижа и профилактика, в соматичната клиника и превенцията на телесните заболявания, а също така проекциите на ТДТ в обществената практика.

Книгата разполага със солиден научен апарат: 492 печатни източника с импакт фактор. Тя представя също така и 161 електронни ресурса, сред които видео- и аудиоматериали, описващи практическото приложение на ТДТ на седемте континента и в рамките на 26 национални и регионални култури.

Давидова-Иванова, С. (2024). Женските кариери и лидерство: предизвикателства и перспективи (монография, под печат).

✏︎ Книгата се състои от четири глави, първите три от които с теоретичен, а последната – с емпиричен характер. В първата си част тя изяснява основни въпроси на кариерната теория, като се спира на съвременните разбирания за същността на кариерата, основните концепции в това теоретично поле, типовете кариера. Включен е и подробен преглед на основните традиционни и съвременни теории за кариерното развитие с неговите етапи и специфични задачи на всеки един от тях. Във втора глава се въвежда проблемът за спецификите на женското присъствие в света на работата – феминисткият прочит на кариерата, постмодерният поглед към жените и тяхната обществена позиция, съвременни теории и концепции за женските кариери, поколенчески и специфични за нашата страна особености в ценността и перцепциите за женския труд. Третата глава е посветена на присъствието и проблемите в национален и световен план на жените в специфични кариерни полета като наука, STEMM, управление. Последната, емпирична глава съдържа две авторски проучвания в българска социокултурна среда: перцепциите на жените, свързани с тяхното професионално присъствие и развитие, както и проучване на административни данни за наличие на полови различия в библиографии към академични курсове (над 300 в два български университета, т.н. gender syllabi gap). В книгата е изведен и концептуален модел на женското професиоално развитие, Монографията „Женските кариери и лидерство: предизвикателства и перспективи” се основава на авторитетни актуални печатни и дигитални източници.

♦ Научно-популярни публикации ♦

Давидова-Иванова, С. (2017). Aзбука на успешния психотерапевт, Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 48 с.,

Davidova-Ivanova, S. (2018). 10 Recommendations to Improve Your IT Staff Management, http://www.silviadavidova.com// Публикация с отворен достъп от дата: 18.09.2018 г.

Davidova-Ivanova, S. (2020). Demographic profile of HR managers, business partners and directors, working in Bulgarian and international companies, operating in Bulgaria, http:// www. silviadavidova.com// Open-access article dated 01.06.2020.

♦ Публикувани преводи ♦

Гиршон, А.Е. (2017). Когато тялото разказва: за автентичното движение като практика. Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 128 с. (преводач от руски език), ISBN 978-1-64008-124-6.

Козлов, В.В., Гиршон, А. Е., Веремеенко, Н. И. (2017). Интегративна танце-двигателна терапия, Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 304 с. (преводач от руски език), ISBN 978-1-64007-060-8.

Карвасарски, Б. (2019). Психотерапевтична енциклопедия, Primedia E-launch Llc., Далас, САЩ, 1573 с. (преводач от руски език), ISBN 978-1-68454-600-8 (eлектронно издание).

Старшенбаум, Г. (2021). Енциклопедия на начинаещия психолог. ИЛОЕ, София, 195 с. (преводач от руски език) (електронно издание).

Копитин, А. (ред.) 2016. Диагностика в арт-терапията. Методът „Мандала„, ИЛОЕ, София, 135 с. (преводач от руски език) (електронно издание).

Копитин А., Корт, Б. (2011). Техники на телесно-ориентираната арт-терапия, ИЛОЕ, С., 125 с. (преводач от руски език) (електронно издание).

Ялом, И. (2022). Теория и практика на груповата психотерапия, ИЛОЕ, С., 573с. (преводач от руски език) (електронно издание).

Курсове от текущия семестър: