Електронен каталог

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова

гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:00-15:30 414 Б I Корпус
Петък 13:15-14:45 414 Б I Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

Нов Български Университет, бакалавърска програма “Когитивна наука и Психология”, модул Когнитивна психология и психология на развитието

Нов Български Университет, магистърска програма по Психология на развитието

Нов Български Университет, докторска програма със стипендия

по Обща психология

Допълнителни курсове и обучения:

Обучение по психомоторка (150 часа) с ръководител Георги Добринов

Второ супервизионно ниво към ИПП „Хирон” – психодрама директор / психодрама

терапевт

Трудов стаж

2019 – до момента щатен преподавател главен асистент в Нов Български Университет, департамент „Когнитивна наука и психология”

2018 – 2019 преподавател на хонорар в Нов Български Университет, департамент „Когнитивна наука и психология”

2018 – 2019 психолог за индивидуални и групови мероприятия в рамките на проект „Иновативни мерки за социално включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги”, финансиран по процедура NoBG05M9OP001-2.009 „Открий ме”, осъществен с финансовата подкрепа на Опреативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

2017 – 2018 психолог в Център за дестко развитие и психологическо консултиране „Когнитива”

2017 – 2018 щатен асистент в Нов Български Университет, програма „Когнитивна наука и психология”

2016 - 2017 преподавател на хонорар в Нов Български Университет, програма „Когнитивна наука и психология”

2013-2016 докторант със стипендия в програма "Обща психология", към ДКНП на НБУ

2015 - 2016 психолог в детска градина „Ган Балаган”, гр. София

2013 - 2013 психолог в Адаптационна занималня „Фукльовци” и център „Как да...?”, гр. София

2011 - 2013 диагностика на основни училищни умения за деца в първи клас в 134 СОУ „Димчо Дебелянов”, гр. София

2009 - 2009 сътрудник в СОДЦСИИ, кв. Редута с Анжела Христофорова – работа с деца с увреждания

Участие в изследователски проекти

2017 – 2019 изследовател в колективен международен проект Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS). Two training programs for stabilization of traumatized children among refugee, asylum seeking and immigrant families, financed by Erasmus+ Programme of EU (Investigator), в партньорство между Германия, Финландия и България.

2013 - 2014 изследовател в проект за разработване на Скрининг тест за деца от 3 г. до 3, 6 г., финансиран от Уницеф, България, по поръчка на Министерство на здравеопазването на Република България.

2011 - 2013 изследовател в проект за изработване на стандарти за развитие на децата от раждането до 3 годишна възраст, финансиран от Уницеф, България, по поръчка на Министерство на здравеопазването на Република България.

2010 - 2010 стаж като изследовател по проект на УНИЦЕФ България "Училище без насилие", във връзка с провеждането на изследване за тормоза и кибертормоза софийски училища, с ръководител гл. ас. д-р Методи Коралов

2008 - 2011 Асистент изследовател в международен изследователски проект Development of analogy-making and deductive reasoning към НБУ

Участие в изследователски проекти

2017 – 2019 изследовател в колективен международен проект Evidence Based Trauma Stabilization (EBTS). Two training programs for stabilization of traumatized children among refugee, asylum seeking and immigrant families, financed by Erasmus+ Programme of EU (Investigator), в партньорство между Германия, Финландия и България.

2013 - 2014 изследовател в проект за разработване на Скрининг тест за деца от 3 г. до 3, 6 г., финансиран от Уницеф, България, по поръчка на Министерство на здравеопазването на Република България.

2011 - 2013 изследовател в проект за изработване на стандарти за развитие на децата от раждането до 3 годишна възраст, финансиран от Уницеф, България, по поръчка на Министерство на здравеопазването на Република България.

2010 - 2010 стаж като изследовател по проект на УНИЦЕФ България "Училище без насилие", във връзка с провеждането на изследване за тормоза и кибертормоза софийски училища, с ръководител гл. ас. д-р Методи Коралов

2008 - 2011 Асистент изследовател в международен изследователски проект Development of analogy-making and deductive reasoning към НБУ

Членство в организации:

2018 Член на международната научно-излседователска организация CogSci Society

2014 Член на ДПРБ

2012 Институт за психодраматични практики „Хирон”


Публикации:


Gotseva-Balgaranova, K. (in press). Relations between self-efficacy and social-emotional competence – Evidence from 7- and 8-year-olds in a psychodrama group with children. ZPS, Springer

Гоцева-Българанова, К., Мутафчиева, М. (2021). ЕФЕКТ НА ДАЛЕЧЕН ПРЕНОС ПРИ РАЗБИРАНЕ НА ПОГРЕШНИ ВЯРВАНИЯ СЛЕД ОБУЧЕНИЕ В ЕКЗЕКУТИВНИ ФУНКЦИИ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛЩНА ВЪЗРАСТ. Доклади от IX Международен конгрес по психология 2020 г., Брой 2(4), 113-123.

Василева, Д., Гоцева-Българанова, К., Мутафчиева, М. (2021). ВРЪЗКА МЕЖДУ УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ И ЕКЗЕКУТИВНИ ФУНКЦИИ ПРИ ДЕЦА НА 6-7 ГОДИНИ. Доклади от IX Международен конгрес по психология 2020 г., Брой 2(4), 61-70.

Gotseva-Balgaranova, K., Popivanov, I. & Mutafchieva, M. (2020). Impact Evaluation of Evidence Based Trauma Stabilisation Programme. Proceedings from 2nd IAGP Congress, 2019, Springer.

Gotseva-Balgaranova, K. & Mutafchieva, M. (2018). Does Training in Inhibition and Working Memory Influence Analogical reasoning and Theory of Mind in Young Children? Proceedings of the 40th Annual Conference of the Cognitive Science Society, 1732-1737.

Gotseva-Balgaranova, K. & Mutafchieva, M. (2017). Recherche : Le monodrame est-il efficace sur les enfants agressifs? Institut ODeF: Journal Relation et Action, Genève, https://www.odef.ch/relation-action/recherche-le-monodrame-est-il-efficace-sur-les-enfants-agressifs

Гоцева-Българанова, К., Мутафчиева, М., Илиева, К. (2017). Как обучението в потискане повлиява представянето на децата в задачи за погрешни вярвания? Сборник научни доклади от в VII-и Национален конгрес по Психология, София 03.ХI.-05.ХI.2017, 396-408.

Василева, Д., Гоцева-Българанова, К. и Мутафчиева, М. (2017). Връзка между обемна работната памет, способност за потискане и разсъжденията по аналогия при четиригодишни деца. Сборник с научни доклади на VIII Национален конгрес по психология, 409-423.

Гоцева-Българанова, К. & Мутафчиева, М. (2016). Теории за менталния свят и аналогии при децата. Българско списание по психология.

Гоцева-Българанова, К. & Мутафчиева, М. (2014). Аналогии и Теории за менталния свят при децата: Има ли връзка между тези способности? Сборник научни доклади – НКП2014, София, 555-566.

Mutafchieva, M., Gotseva, K. & Kokinov, B. (2012). DoesAnalogyFacilitateTransitiveInference in Young Children? In: Proceedingsofthe 34th AnnualConferenceofthe Cognitive Science Society. Erlbaum, Hillsdale, NJ, 2061 – 2066.

Курсове от текущия семестър: