Електронен каталог

гл. ас. д-р Соня Драгова

гл. ас. д-р Соня Драгова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Вторник 10:00-11:00 414б I Корпус
Вторник 15:00-16:00 414б I Корпус
Четвъртък 14:00-16:00 414б I Корпус

Професионална автобиография:


Име: Соня Асенова Драгова-Колева

Образование:

04.11.2004г. - Защита на научна и образователна степен “доктор” след защита на докторска дисертация на тема: “Бариери пред кариерното развитие на жените”.

01. 2001г. - 01.2004г. - Българска академия на науките, Институт по Психология; Редовна докторантка по Трудова и организационна психология.

1995г. – 2000г. - Софийски университет “Св. Климент Охридски”:

Магистър по Психология

Дипломна работа на тема: “Самотното майчинство – социални и емоционални аспекти на самота и родителски стилове на възпитание”;

Специализации по Трудова и организационна психология и по Психология на развитието, образованието и културата.

Втора специалност: Полски език

1991г. - 1995г. - Средно образование – град София, 7 СОУ “Св. Седмочисленици” с интензивно изучаване на английски език.

Допълнителна квалификация:

18.11. – 19.11.2004г. - Обучение на тема: “Подбор и оценка на персонал”.

2001 – 2002г. - Курс по английски език към Център за обучение, БАН

1998г. - Курс по полски език към Полския културен институт

1997 - 1998г. - Участие в 150 часа интеракционен тренинг за собствен опит.

Участие в конференции:

▪ Участие в IХ Национален конгрес по психология, 13-14 ноември, 2020, София

▪ Участие в ХII Национална школа за докторанти и млади изследователи в социалните науки „Кризата: индивидуални и социални проекции“, София, 28 - 30 октомври 2020 г.

▪ Международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси», 29-30 ноември, 2019, София

▪ Участие в Международна научна конференция „Between narcissism and entitlement: Self-enhancement in a cross-cultural perspective”, Варшава, Полша, 2018

▪ Участие в Международна научна конференция „Психологията с лице към социалните проблеми“, 22-23 ноември, 2018, София

▪ Участие в VIII Национален конгрес по психология, 2017, София

▪ Участие с доклад в Международна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология“, София, 2-4 юни, 2017

▪ Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, Китен, България, 16-19 юни, 2016

▪ Vth edition of International Conference „Psychology-Consumption-Quality of Life: Values in the context of scarcity and excess”, Gdansk, Poland, 23 -24 September, 2016

▪ VII Национален Конгрес по Психология, София, 31.10-02.11.2014

▪ „Човекът във фокуса на актуални психологични изследвания”, София, организирана от Институт за изследване на населението и човека, БАН, 22.05.2013

▪ VI Национален конгрес по Психология, София, 18.11 – 20.11. 2011

▪ 5th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’10: New Higher Education Programs, June 17‐19, 2010, Tallinn, Estonia

▪ The South-East European Regional Conference of Psychology, Sofia, 30.10-01.11.2009

▪ V-ти Национален конгрес по психология, София, 31.10 – 02.11. 2008

▪ Втори Европейски конгрес “Ранна превенция и диагностика на вербалните комуникативни нарушения в детска възраст”, София, НБУ, 26.09 -28.09. 2008

▪ 29-th International Congress of Psychology – ICP 2008), организиран от German Federation of Psychological Associations под покровителството на International Union of Psychological Science (IUPsyS), в Берлин, Германия, 20.07 - 25.07. 2008.

▪ Трета национална школа за докторанти и млади изследователи, София, 12.05. – 13.05. 2008

▪ 13-th European Conference on Developmental Psychology, организирана от European Society for Developmental Psychology, Йена, Германия, 21.08 – 25.08. 2007

Проекти:

2019-2022 - G-Guidance Project: Gamified Career Guidance Promoting Meaningful and Participative Career Construction and Vocational Development through a Gamified Digital Platform, Erasmus (2019-1-PT01-KA201-060839)

2017-2018 - Консултант към екип ангажиран с Оценка и стратегическо планиране на НМД (организационна диагностика и консултиране)

2014-2015 - Участие в екип по проект BG051PO001-4.3.02-0001 „Разработване на информационно-търсеща система за кариерно ориентиране на ученици” към МОН

• Апробиране на психологически въпросници за кариерно ориентиране на ученици; разработване на национален портал за кариерно ориентиране: http://orientirane.mon.bg/development

2014 - Консултант свързан с подготовка на Анализ и проектиране на съвременна организация на трудова дейност на базата на добри практики в ЕМКО ЕООД по схема BG 051PO001-2.3.03 “Безопасен труд” за изпълнение на проект BG051PO001-2.3.03-0706-С0001 “

• Анализ на работата и условията на труд

2013 - Консултант свързан с подготовка на Анализ за състоянето на трудовата дейност в Транском С.А. ООД – Монтана в изпълнение на проект BG 051PO001-2.3.02 “Безопасен труд ”Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“

• Анализ на работата и условията на труд

2013-2014 Участие като академичен наставник в проект на МОН „Студентски практики“, BG 051PO001-3.3.07-0002

2010 – 2014 - Project: “INTERFACE – Developing and Setting up Measures for Initiating, Enhancing and Sustaining Higher Education-Society Co-operation”, Project Number - № 511224 – TEMPUS – 2010 – AT-JPHES. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез програма TEMPUS IV – Third Call for proposals. Целта на проекта е да насочи и помогне на университети от страни партньори – в Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Сърбия да изградят в своите структури центрове, които да предоставят услуги в три основни области – продължаващо обучение, кариерно консултиране и работа с алумни.

2009-2010 - Изследователски проект “Подкрепа на кариерата на жените от академична, изследователска и професионална среда (инженерство, компютри, науки)” (142418–LLP–1–2008-1-GR-ERASMUS-ENW), по който Нов български университет е участник. В резултат на участието в този проект през 2010г. са подготвени два доклада, които са представени на 5Th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’10: New Higher Education Programs, Tallinn, 17-19 June 2010

16.10.2009 – 30.06.2010 - Участие в проект „Студентски практики в училище за превенция на агресия и поведенчески проблеми” – договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001 3.3.03/88 от 16.10.2009 между НБУ и Министерство на образованието, младежта и науката. Проектът е финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” ЕСФ.

2008 - Участие в проект BG 051 PO 001/07/2.1-01 по ОПРЧР Обучение на заети лица от големи производители за придобиване на ключови компетенции по прилагане на хармонизираното законодателство, международните стандарти, съвременни ИКТ, добри практики и управление на човешките ресурси в бизнеса, одобрен по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” Приоритетно направление 2: “Повишаване на производителността и адаптивността на заетите” Област на интервенция 2.1: “Подобряване адаптивността на заетите лица”

- две групи обучаеми от “Самел 90” АД – гр. Самоков по ТЕМА 16 – “Практически насоки за подбор, подготовка и трениране на екипи”, изпълнени съответно от 25.09 до 27.09.2008 и от 02.10 до 04.10.2008

- две групи обучаеми от “Самел 90” АД – гр. Самоков по ТЕМА 15 – “Управление на човешките ресурси в условията на внедрени системи за управление”, изпълнени съответно от 09.10 до 11.10.2008 и от 16.10 до 18.10.2008

- група обучаеми от “Балканфарма Дупница” АД по ТЕМА 15 – “Управление на човешките ресурси в условията на внедрени системи за управление”, изпълнени съответно на 13, 15 и 16.12.2008

Участие като лектор в обучения, организирани от Кю Ей Си ООД

- Практически насоки за подбор, подготовка и трениране на екипи – общо обучени 140 човека;

- Управление на човешките ресурси в условията на внедрени системи за управление – 26 човека

2000-2006 - Leonardo da Vinchi project “New opportunities for youth occupation – pilot strategy for vocational training course in the field of electronic sports”, Community vocational training action programme, Second phase:2000-2006; Procedure B, Agreement № 2005 – BG/05/B/F/PP-166040. Целта на проекта е да създаде обучителни условия за развиване на нова професия за младите хора като треньори (обучители) на геймъри.

03.2004–07.2004 - Проект на тема: “Междукултурно сравнение на бариерите пред кариерното развитие на жените в България и Полша”, финансиран от МОН, България. Проектът разглежда факторите, затрудняващи професионалното развитие на жените и тяхната връзка с редица личностни качества, както и влиянието им върху общата удовлетвореност от труда.

10.1998–10.2000 - Проект на тема: “Самотното майчинство – социални и емоционални аспекти на самота и родителски стилове на възпитание”, финансиран от Фондация “Отворено общество”.

Професионален опит:

- от юни 2010 до сега - Главен асистент, НБУ, Департамент Когнитивна наука и психология;

- 2008 – 2010 - Старши асистент, Директор на бакалавърска програма “Психология”НБУ, Департамент Когнитивна наука и психология;

- 2006-2008 - Асистент, редовен преподавател,НБУ, Департамент Когнитивна наука и психология;

- 2006г. - Научен сътрудник в Институт по психология при БАН, секция “Трудова, организационна и приложна психология”

- 2005 - 2006 - Хоноруван преподавател по трудова психология в НБУ и СУ

- 2004 - 2005г. - Консултант-лектор по УЧР, “Кю Ей Си” ООД – Център за осигуряване на качеството.

Технически умения:

Чужди езици: Английски език – писмено и говоримо

Полски език - добро ниво

Руски език – ползване на специализирана литература

Компютърни умения: Windows 98, Windows Explorer, Word, Excel, SPSS, Internet


Публикации:


• Jonason, P., Żemojtel‐Piotrowska, M., Piotrowski, J., Sedikides, C., Campbell, W., Gebauer, J., Maltby, J., Adamovic, M., Adams, B., Kadiyono, A., Atitsogbe, K., Bundhoo, H., Bălțătescu, S., Bilić, S., Brulin, J., Chobthamkit, P., Dominguez, A., Dragova‐Koleva, S., El‐Astal, S., Esteves, C., Eldesoki, W., Gouveia, V., Gundolf, K., Ilisko, D., Jauk, E., Kamble, S., Klicperova‐Baker, M., Knezovic, E., Kovacs, M., Lei, X., Liik, К., Mamuti, А., Moreta‐Herrera, C., Milfont, T., Ong, C., Osin, E., Park, J., Petrovic, B., Ramos‐Diaz, J., Ridic, G., Qadir, A., Samekin, A., Sawicki, A., Tiliouine, H., Tomsik, R., Umeh, C., Van den Bos, K., Van Hiel, A., Uslu, O., Wlodarczyk, A., & Yahiiaev, I. (2020). Country‐level correlates of the Dark Triad traits in 49 countries. Journal of Personality, volume 88, Issue 6, 1217-1234. doi: 10.1111/jopy.12569

• Rogoza, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Jonason, P., Piotrowski, J., Campbell, K., Gebauer, J., Maltby, J., Sedikides, C., Adamovic, M., Adams, B., Ang, R., Ardi, R., Atitsogbe, K., Baltatescu, S., Bilić, S., Bodroža, B., Brulin, J., Yashita, H., Poonoosamy, B., Chaleeraktrakoon, T., Dominguez, A., Dragova-Koleva, S., El-Astal, S., Eldesoki, W., Gouveia, V., Gundolf, K., Ilisko,D., Jukić, T., Kamble, S., Khachatryan, N., Klicperova-Baker, M., Kovacs, M., Kozytska, I., Fernandez, A., Lehmann, K., Lei, X., Liik, K., McCain, J., Milfont, T., Nehrlich, A., Osin, E., Özsoy, E., Park, J.,Ramos-Diaz, J.,Riđić, O., Qadir, A., Samekin, A., Tiliouine,H., Tomsik, R., Umeh, C., Van den Bos, K., Van Hiel, A., Vauclair, C., & Włodarczyk, A. (2020). Structure of Dark Triad Dirty Dozen Across Eight World Regions. Assessment. doi: 10.1177/1073191120922611.

• Драгова-Колева, С. (2020). Как чертите от Петфакторния модел на личността и нарцисизмът се свързват с инициативното поведение на работното място. Сборник научни доклади „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, 401-408. ISBN (online) 978-954-07-4979-2

• Драгова-Колева, С., Темелкова, Л. (2019). Връзка на личностните черти с конфликта при съчетаване на професионалния и семеен живот. Сборник: Приложна психология и социална практика, 124-137. Университетско издателство ВСУ Черноризец Храбър, Варна. ISSN 1314–05

• Dragova-Koleva, S. (2019). The Dark Triad Dirty Dozen Scale: An Initial adaptation of Bulgarian version. Psychological Research, Volume 22, Number 2, 2019, 441-455. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).

• Dragova-Koleva, S. (2018). Entitlement attitude in the workplace and its relationship to job satisfaction and organizational commitment. Current Issues in Personality Psychology, 6 (1), 34–46.

• Драгова-Колева, С., Огнянова, П. (2017). Първоначална адаптация на въпросника Фактори за избор на учителска професия (FIT-Choice Scale) за български детски и начални учители. Сборник научни доклади от VIII Национален конгрес по психология, София, 3-5.11.2017, с.223–238. ISBN: 978-954-91472

• Драгова-Колева, С. (2017). Личностови корелати на инициативността в работата. Сборник научни доклади от Международна научна конференция Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология, София, 2-3.06.2017, с.594-601.

• Драгова-Колева, С. (2016). Влияние на личната инициативност на служителите върху отношението им към работата, професионалното развитие и организацията. Сборник научни доклади от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, Китен, 16-19.06.2016, с.533-540, ISBN 978-954-07-4129-1 (https://press-su.com/public_ftp/incoming/62/992/BookPapers_LOD_2016.pdf).

• Драгова-Колева, С. (2015). Лидерството в училище – организационен фактор за ефективност и успешно развитие. Сборник научни доклади от Трета научна конференция с международно участие "Психологията - традиции и перспективи", Благоевград, ЮЗУ, 31.10 – 01.11.2015, том 2, 200-206.

• Драгова-Колева, С. (2015). Връзка на личната инициативност като диспозиция с трудовото поведение. Сборник научни доклади от Трета научна конференция с международно участие "Психологията - традиции и перспективи", Благоевград, ЮЗУ, 31.10 – 01.11.2015, том 2, 206-212.

• Алтимирска, Е., Драгова, С., Гърков, И. (2015). Влияние на лидерството върху инициативността на служителите в банковата сфера в България. Сборник научни доклади от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, Китен, 19-21.06.2015, с.170-177, ISBN 978-954-07-3946-5(http://press-su.com/public_ftp/incoming/62/895/Sbornik_full_Book.pdf)

• Драгова-Колева, С. (2015). Връзка между ролевите стресори в труда и инициативността на служителите. Сборник научни доклади от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, Китен, 19-21.06.2015, с.1153-1160, ISBN 978-954-07-3946-5 (http://press-su.com/public_ftp/incoming/62/895/Sbornik_full_Book.pdf)

• Драгова-Колева, С. (2015). Нагласата „Полага ми се” като предизвикателство пред управлението на човешките ресурси. Сборник научни доклади от Научно-практическа конференция „Човешкият капитал – методология, измерения и практики”, НБУ, 264-274.

• Драгова-Колева, С., Алтимирска, Е. (2014). Влияние на организационната култура и лидерския стил върху инициативността на работното място. Сборник научни доклади от VII Национален Конгрес по Психология, София, 31.10-02.11.2014, с.918-926, ISBN: 978-954-91472-9-2.

• Драгова, С., Вутова, Б. (2013). Индивидуални различия в разбирането на понятието „инициативност”. Сборник "Психологията - традиции и перспективи", том 1, 216-222.

• Паспаланова, Е., Драгова, С. (2013). Факторна структура на въпросник за измерване на нагласата „Полага ми се”. Психологични изследвания (под печат).

• Драгова, С. (2011). Измерване на личната инициативност в работата и връзката и с променливите локализация на контрол и лична ефективност. Българско списание по

психология: Сборник научни доклади от VI Национален конгрес по Психология, София, 18-20 ноември, бр.3-4, 453-460.

• Dragova, S. & Paspalanova, E. (2010). Perceived barriers to finding a job in the field of computer science, engineering and technology. In Proceedings of 5th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’10, June 17-19, 2010, Tallinn, Estonia.

• Paspalanova, E. & Dragova, S. (2010). Motivation to study computer science, engineering and technology. In Proceedings of 5th International Conference on Interdisciplinarity in Education ICIE’10, June 17-19, 2010, Tallinn, Estonia.

• Dragova, S. (2010). Relationship between empathy and team effectiveness. Bulgarian Journal of Psychology: Conference Papers of The South-East European Regional Conference of Psychology - Sofia, 2009,1-4, 352 - 363

• Dragova, S. (2008). Single motherhood: Relationship between mother's marital status, loneliness and parenting styles. In: Early prevention in children with verbal communication disorders, Belgrad, Sofia, Patra, 2008.

• Драгова, С. 2008. Инициативното поведение в работата. Управление на човешките ресурси, бр.4 (174), 28 – 31.

• Драгова, С. 2008. Личната инициативност в работата: същност и последствия. Психологични изследвания, кн.2 , 115-122.

• Драгова, С. (2008). Връзка на чувството за лична ефективност и локус на контрол с възприемането на бариери пред професионалното развитие. Сборник научни доклади от V-ти Национален конгрес по психология, 31.X – 2.XI, 2008, София, 465-469

• Драгова, С. (2007). Личната инициативност на работното място. Академично списание „Управлнеие и образование”, кн.2, том 3.

• Драгова, С. (2007). Изследване на личната ефективност като фактор за професионално развитие. Сборник с доклади от трета национална конференция по психология „Личност, социален контекст и активност, 27-28 октомври, 2006, Благоевград, 199-204.

• Dragova, S. (2007). Factors of team effectiveness. In: Papers from the 1st Balkan Meeting of Young Psychologists, 4-6 April, 2006, Blagoevgrad, Bulgaria, 5-12.

• Драгова, С. (2006). Емпирично изследване на възприеманите бариери пред кариерното развитие на жените. Сборник с доклади от Втора национална конференция по психология „Активност и личностна адаптация в условията на преход, октомври, Благоевград, 59-66.

• Драгова, С., Недева, В. (2005). Бариери пред професионалното развитие на жените мениджъри. Сборник научни доклади от Трети национален конгрес по психология, 28-30 октомври, 2005, София, 290-295.

• Драгова, С. (2005). Междукултурно сравнение на бариерите пред професионалното развитие на жените в България и Полша. Психологични изследвания, 3, 90-96.

• Драгова, С. (2003). Теоретичен анализ на възприеманите бариери пред професионалното развитие. Списание на БАН, СХVI, № 2, 23-27.

• Драгова, С. (2002). Личностни и организационни бариери и ресурси пред професионалното развитие на жените. Сборник от научни съобщения от Първата национална научна конференция по Психология “Актуални проблеми в психологията на прага на третото хилядолетие”, 16-17 май, 2002 г., Благоевград.

• Драгова, С. (2001). Самотното майчинство: социални и емоционални аспекти на самота и родителски стилове на възпитание. Психологични изследвания, кн.2, 109-115.

• Драгова, С. (2000). Самотното майчинство като алтернативна форма на семейство. Жарава, 8 (36), 16-17.

Курсове от текущия семестър: