Електронен каталог

проф. Толя Стоицова д.н.

проф. Толя Стоицова д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Медии и комуникация
Телефон:
8110698
Приемно време:

Професионална автобиография:


Толя Ангелова Стоицова

Доктор на психологическите науки

Професор по социална и медийна психология

Образование: висше Софийски университет "Св.св. Кирил и Методий" специалности: Психология и Английска филология; доктор по психология (1986)

Професионален опит: Професор по социална и медийна психология, НБУ (2007); Научен сътрудник I ст., БАН, Институт по психология (2005); Доктор на психологическите науки (2003)

Специализации: Стипендиант на Фулбрайт за 2008-2009 г. в Калифорнийския университет, Санта Барбара, (UCSB), Департамент по комуникация; Университет в Линц,Австрия; Твенте Университет, Енсхеде, Холандия; Университет в Манхайм, Германия; многократно в Университет в Ноксвил, Тенеси, САЩ.

Ръководство и участие в над 20 научноизследователски проекти, национални и международни.

Участие с доклади и презентации в научни форуми, национални и международни -конгреси, конференции, семинари, кръгли маси. Научен ръководител на 5 успешно завършили докторанти, между които един чужденец.

Преподаване на курсове в различни университети и колежи, включително на англ. език: Социална психология; Медийна психология; Невербална комуникация; Психология на общуването; Медиатренинг; Основи на тренинговото обучение; Междукултурна комуникация; Психология междукултурната комуникация; Модел на Ховстеде за сравняване на културите и др.

Ръководство на докторанти: 5 български и 1 чуждестранен докторант, всички защитили успешно и работещи по специалността у нас и в чужбина.Ръководи и дипломанти - бакалаври и магистри.

Ръководни позиции: Зам. ректор 1 година по ПР и международна дейност в НБУ; Ръководител на Департамент "Масови комуникации", НБУ; Научен секретар на Института по психология, БАН; Заместник директор на Института по психология, БАН; Главен редактор на научно сп. "Психологически изследвания"; Председател и член на редколегията на Годишниците на Департамент "Масови комуникации", НБУ.

Социален опит: Работа в изследователски екипи, включително международни;

Треньор и ко-треньор, тренинги: Комуникативни умения; Медиатренинг; Работа в екип; Водене на преговори; Решаване на проблеми и др.

Владеене на езици: български, английски и руски

Допълнителна информация: Хоби - Музика и Спорт

Любителска шофьорска книжка

Публикации: Монографии 5 и 1 на английски език в съавторство. Издателство на НБУ, 2011.

Научни статии и доклади - над 200

Популярни статии по психология пресата

Участия в радио и телевизионни програми по различни проблеми на психологията

Сценарии за 2 учебни филма: "Невербална комуникация" и "Професия психолог"


Публикации:


Книги:

1. Стоицова, Т. (1992). И усмивката може да бъде заповед. Как да се научим да разбираме езика на тялото, ЕВРОПРИНТ, С., 127 с.

2. Стоицова, Т. (1998). Живеем с другите. Социалнопсихологични проблеми, С., НБУ, 231 с.

3. Стоицова, Т. (2001). Психология. Учебник за 9 клас на СОУ. 117 с.

4. Стоицова, Т., Куманова, М. и Н. Венелинова (2002). Добрият имидж – залаг за успех. Съвременни проблеми на административните дейности. С., Институт по публична администрация и европейска интеграция, 2, 128 с.

5. Стоицова, Т. (2004). Лице в лице с медиите. Въведение в медийната психология. Издателство “Просвета”, С., 292 с.

6. Pollio, Haward R., Stoitsova, Tolya and Anne Snellen. (2011). Life and Death in a Time of Terror., S. New Bulgarian University, 323 p.

Студии, статии и публикувани доклади:

7. Стоицова, Т. (1982). Проблемът за невербалната комуникация в междуличностните взаимодействия, I. Възникване и развитие на проблема за невербалната комуникация. Социологически преглед, кн. 2, 1-26. (студия)

8. Стоицова, Т. (1982). Проблемът за невербалната комуникация в междуличностните взаимодействия, II. Параметри на невербалната комуникация. Социолоически преглед, кн. 3, 32-58. (студия)

9. Стоицова, Т. (1982). Невербално поведение: Система за кодиране на лицевата активност. Трета национална школа за млади научни работници по филисофия, социология и психология на тема “Философия, наука, социална практика”, Приморско, 169-175.

10. Жильова, С., Радославова, М. и Стоицова, Т. (1983). Библиография на публикациите на Централна лаборатория по психология при Българската академия на науките 1973-1980, БАН, С., 42 с., (Превод на руски М. Радославова)

11. Ziljova, S., Radoslavova, M. and Stoitsova, T. (1983). Bibliography of publications of the Central Psychological Laboratory, Bulgarian Academy of Sciences 1973 – 1980. BAS, S., 36 p. (превод на английски Т. Стоицова).

12. Стоицова, Т. (1984). Връзка между самооценката и неформалния статус на личността в групата. - В сб. З. Иванова (Ред.) Психология на личността, колектива и труда. С., 179-201.

13. Стоицова, Т. (1985). Невербалното поведение и склонността към риск като индикатор за стабилността на личността. Социологически преглед, кн. 6, 29-39.

14. Стоицова, Т. (1985). Невербални индикатори за стабилност на поведението. Автореферат на кандидатска дисертация, (днес – за „доктор”) С., 29 с.

15. Стоицова, Т. (1987). Невербални индикатори за стабилност на поведението. Социологически проблеми, кн. 2, 83-95.

16. Стоицова, Т. (1987). Някои моменти от историята на социалната психология. Психологически изследвания, кн. 2, 70-75.

17. Стоицова, Т. (1990). Социокултурни последици от въвеждането на компютърни технологии: I. Социално експериментиране с информационни технологии. Социологически преглед, кн. 5, 27-46.

18. Стоицова, Т. (1990). Социокултурни последици от въвеждането на компютърни технологии: II. Компютърът - “Чудовище или Спасител?”. Социологически преглед, кн. 6, 46-58.

19. Стоицова, Т. (1991). Говорим с думи - общуваме с цялото си тяло. Съвременна журналистика, бр. 1-4, 5-24. (студия)

20. Стоицова, Т. (1992). Компетентността в общуването. Икономика, организация и управление, бр. 1-2, 7-10.

21. Стоицова, Т. (1992). Общуването е нещо повече от изречените думи. Икономика, организация и управление, бр. 7, 34-36.

22. Стоицова, Т. (1992). Общуването е нещо повече от изречените думи: II. Откритата позиция на тялото - символ на искреност и доброжелателност. Икономика, организация и управление, бр. 8, 6-7.

23. Стоицова, Т. (1992). Субективна значимост на социално утвърдени ценности. Българско списание по психология, кн.4, 57-75.

24. Стоицова, Т. (1994). Комуникативно поведение в проблемни ситуации. Българско списание по психология, кн. 2, 3-22.

25. Стоицова, Т. (1994). Типология на когнитивните стилове на Карл Юнг: Възможности за индивидуална диагностика. Българско списание по психология, кн. 3, 14-28.

26. Стоицова, Т. (1996). Медийната психология – възникване и развитие. -В: Вл. Михайлов (Ред.) Годишник на НБУ, С., 10-16. (студия)

27. Стоицова, Т. (1996). Жан Пиаже и медийната психология. Научен семинар, 20-22 септември, С. (репринт)

28. Стоицова, Т. (1997). Психологията в областта на връзките с обществеността: Илюзия или необходимост?. Връзки с обществеността, бр. 3, 28-46.

29. Стоицова, Т. (1998). Психология на медиите – същност, модели и основни концепти. -В: В. Русинова (Ред.) Юбилеен сборник на Института по психология, 60-70.

30. Стоицова, Т. (1998). Поведенчески етнически профили в ситуация на социална промяна. Социологически проблеми, 1, 1997, 122-134.

31. Стоицова, Т. (1998). Медийната психология – нова изследователска област и нова академична дисциплина. -В: Материали от научна конференция “Социалните науки и социалната промяна”, 266-270.

32. Стоицова, Т., Зографова, Й. и Клинчарски, В. (1998). Групови взаимоотношения: Междуетнически баланс или вражда. Психологични изследвания, кн. 1-2, 21-38.

33. Стоицова, Т. (1999). Проблемите на психологията днес – на масата за дискусия, Психологични изследвания,.кн. 1-2, с. 145-149.

34. Стоицова, Т. (2000). Взаимоотношения между граждани от български, турски, еврейски и арменски произход: междуетнически баланс или вражда? В сб В. Русанов (съст.).: “Аспекти на етнокултурната ситуация. Осем години по-късно”, Асоциация AКСЕС – Изд. “Отворено общество”, с. 421-450.

35. Стоицова, Т. (2000). Комуникативната компетентност като част от културата на личността. В сб. В. Проданов (Ред.): “Културата на прага на трихилядолетието”, Фондация “Човещина”, с. 206-212.

36. Стоицова, Т. (2000). Компетентността в общуването – залог за успех в съвременната глобална комуникативна мрежа, Списание на БАН, кн.5, с. 30-34.

37. Стоицова, Т. (2000). Езикът на тялото на Едуард Хол и екранният език на Умберто Еко: Психология и медиязнание. -В: Вл. Михайлов (Ред.) Годишник на НБУ – Департамент по масови комуникации, С., с. 8-19 (студия).

38. Стоицова, Т. (2000). Психология на медийната манипулация: за и против. В сб.: “21 век – век на хиперманипулацията”, Нов български университет, С., 37-47.

39. Стоицова, Т. (2001). Съвременната училищна институция: двустранен или тристранен модел на взаимодействие? В сб. Л. Десев (Ред.): “Психология и хуманизация на живота в училище”, Фондация “Човещина”, с. 28-40.

40. Стоицова, Т. (2001). Комуникативна компетентност – печелившата стратегия за решаване на конфликти. В: Ръководство за решаване на конфликти. Фондация “Европартньори 2000”, С., 21-34.

41. Русинова, В., Стоицова, Т., Пенчева, Е., Василева, Л., Христова, А. и Жильова, С. (2001). Теоретичен анализ на лидерството в психологията. Българско списание по психология, бр.1-2, 5-15.

42. Стоицова, Т. (2002). Психология и гражданско образование: За медиите и юношите, или от какво се опасяват възрастните. Фондация “Европартньори 2000”, С.

43. Стоицова, Т. (2002). Медийни ориентации и отношение към насилието в медиите. Психологични изследвания, кн. 2, 23-39.

44. Стоицова, Т. (2002). Какво мислят българските и американските студенти за насилието в масмедиите? Годишник на НБУ, Департамент по масови комуникации, с. 32-36. (студия)

45. Русинова, В., Стоицова, Т., Пенчева, Е., Василева, Л., Христова, А. и Жильова, С. (2002). Психологичен анализ на лидерските стилове. Психологични изследвания, кн.2, 41-51.

46. Стоицова, Т. (2003). Психологични насоки на изследванията в медиираната комуникация. Списание на БАН, кн. 2, 8-12.

47. Стоицова, Т. (2003). Интегративност на човешката комуникация. Медии и насилие. Автореферат за присъждане на научната степен “Доктор на науките”, С., 59 с.

48. Стоицова, Т. (2003). Делови взаимоотношения и комуникативни умения. ИПАЕИ, С., 26 с. (репринт).

49. Стоицова, Т. (2004). Интегративност на човешката комуникация – лице в лице и с лице към медиите. В сб: “Интегралност на комуникациите”. Нов български университет, С., 6-16.

50. Стоицова, Т. (2004). Възраждане на феноменологичния подход: начин на разбиране на човека и на неговия свят. Годишник на Департамента по масови комуникации, НБУ, 3-18. (студия)

51. Stoitsova, T. and Tsvetanska, S. (2004). Cognitive Age as a Mediator Between Motivation and Communication in Relation to EU Accession Period. Психологични изследвания, кн. 2, с. 32-48.

52. Стоицова, Т., Полио, Х. (2004). Ръководство за трениране идентифицирането на фигуративния език. Психологични изследвания, кн. 3, 17-31.

53. Стоицова, Т., Полио, Х., Цветанска, С., Георгиева, Р., Христова, А. и Мизова, Б. (2004). Психологичен прочит на уводните материали за терористичните събития в САЩ от 11 септември 2001 в българската преса: I. Вестник “Сега” – “Хора с бомби в главите”. Годишник на Департамента по масови комуникации, НБУ, 5 – 18.

54. Pollio, H., Arkfen, M., Graves, T., Fagan, L. and Stoitsova, T. (2004). “The Birds are on Fire”: Editorial Reflections in The New York Times Concerning The Events of 9/11. American Behavioral Scientist. (in press)

55. Стоицова, Т., Полио, Х., Цветанска, С., Георгиева, Р., Христова, А., Мизова, Б. и Бавро, Н. (2005). Психологичен прочит на уводните материали за терористичните събития в САЩ от 11 септември 2001 в българската преса: II. Вестник “Дневник” – “Трагедията разтърси света”. Психологични изследвания, кн 1, 21-37.

56. Стоицова, Т. (2005). Интернет: нова медия – нови психологични проблеми. Сборник от доклади от IV научна конференция, НАТФИЗ: “Старо” кино – нови медии – “нови” зрители, 159-166.

57. Стоицова, Т. (2005). Психологични акценти при формирането на нов образ на България. В сб: “Образът на България в присъединяването й към ЕС”. Нов български университет.

58. Стоицова, Т. (2005). Медии и тероризъм: Как в. “Сега” и в. “Дневник” отразиха терористичната атака над Америка от 11.09. Сборник доклади от кръгла маса “Новите предизвикателства пред сигурността”. СУ “Кл. Охридски”, катедра Политология.

59. Стоицова, Т., Георгиева, Р., Бавро, Н., Цветанска, С., Христова, А. и Мизова, Б. (2005). Психологичен прочит на уводните материали за терористичните събития в САЩ от 11 септември 2001 в руската преса: III. Вестник “Известия” – “Война със сянка”. Психологични изследвания, кн.2, 75 – 89.

60. Стоицова, Т. и Мизова, Б. (2005). Семиотика на комуникативното послание. В: Сборник научни доклади, III Национален конгрес по психология, София, 28-30 октомври, том I, с. 263-268.

61. Стоицова, Т. (2005). Психологични акценти на комуникацията в глобализиращия се свят. В: Сборник материали от Осмата Международна научна конференция, СУ „Св. Кл. Охридски”, 20-21 май, София (под печат).

62. Стоицова, Т. (2005). Щрих от сравнителен междукултурен анализ – западноевропейци и българи, в опит за прокламиране на оптимистична теория за българския народ. В: Сборник материали от Научна конференция „Възможна ли е днес нова оптимистична теория за българския народ?”, БАН, Институт за философски изследвания, 27 май 2005, София (под печат).

63. Stoitsova, T. and H.R. Pollio (2005). Phenomenology of Terror in Mass Media: Cross-Cultural Perspective, in: E. Yanakieva and M. Terzieva (Ed.), e-списание: Journal of International Research Publications, Vol. 1 Issue Humanities, pp.3-10, ISSN: 1311-8978, Bulgaria, www.ejournalnet.com и е-публикация, ESBN 954 9368 09 2, Humanities, Scientific articles, Vol. I, pp. 27-33.)

64. Pollio, H.R., Graves, T.R., Stoitsova, T. And Arfken, M. (2005). “Life in a Time of Terror”: A Case Study of New York Times’ Editorial Response to 9/11. (submitted)

65. Стоицова, Т. и Мизова, Б. (2006) Интернет – приятел или изкусител: Психология на виртуалната реалност. В: Материали от Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условията на промени”, Благоевград, том I, 94-99.

66. Мизова, Б. и Стоицова, Т. (2006). Социалнопсихологичен анализ на комуникативните стилове в процеса на групово вземане на решение в триада. В: Материали от Втора национална конференция по психология “Активност и адаптация на личността в условията на промени”, Благоевград, том I, 100-106.

67. Стоицова, Т. (2006). За децата, младежите, насилието и масмедиите. В Е. Маринова (Съст.): „Морал и социализация на децата и младежите в България. С., Изд.: Фабер, с. 164 – 173.

68. Стоицова, Т. (2006). Медийната комуникация: Възможности за влияние. Психологични изследвания, кн.3, с.19 – 25.

69. Стоицова, Т. (2006). Невербалната кoмуникация и новите технологии. В: Материали от Трета национална конференция по психология с международно участие “Активност и адаптация на личността в условията на промени”, Благоевград. (под печат)

70. Стоицова, Т. (2007). Невербалната комуникация, новите технологии и социалната практика. Годишник на Департамента по масови комуникации 2006, НБУ, електронно издание, ISSN 13-10-86-70, с. 4. (студия)

71. Стоицова, Т. (2007). Да чуем с очите си: Невербалната комуникация в съвременната политика. В: М. Мизов (Съст.) „Диалог и толерантност в политиката”. С., 156-171. (15 стр.)

72. Стоицова, Т. (2007). Умъртвяват ли дигиталните технологии класическите печатни медии: Един отговор. Научна конференция „Класически медии и съвременни комуникации”, 15 май, НБУ, София.

73. Стоицова, Т. (2007). Роля на метафорите във вестниците: Нова методология за междукултурни сравнения. В сб. материали от Десета международна конференция “Културно разнообразие и комуникация между културите”, СУ „Св. Кл. Охридски”, 18-19 май, София.

74. Стоицова, Т. (2007). Езикът на тероризма в пресата: Междукултурни сравнения. Научна конференция „Тероризъм, медии, сигурност”, 19 ноември, НБУ, ISBN 978-954-535-494-6.

75. Стоицова, Т. (2007). „Ние” или „Аз” журналистика. Научна конференция „Ние” журналистика и „Ние” ПР”, 13 декември, НБУ, София.

76. Стоицова, Т. (2007). Комуникативна компетентност и политика. "Предизвикателства и стратегии за реализация в сферата на комуникациите и PR", Департамент Масови комуникации и Център за кариерно развитие, Нов български университет, 21 януари, 2007(е-публикация, уеб-страница на Департамент Масови комуникации – 7 с.)

77. Stoitsova. T. & Snellen, A. (2007). Newspaper Language and the Experience of Terror: A Cross-Cultural Understanding. In: M. Ramirez, L.M. Commons & S. J. Sinclair (Eds) Special Issue of Terrorism Research, the Journal of the Society for Terrorism Research (25th CICA and 1st STR 2007 Conference on Interdisciplinary Analyses of Aggression & Terrorism) (10 p.)

78. Стоицова, T. и Мизова, Б. (2008). Роля на ПР в развитието на организационната култура: Изследване на вътрешните публики. Годишник на Департамента по масови комуникации 2007, НБУ, електронно издание, ISSN 13-10-86-70 (студия – 15 стр.)

79. Мизова, Б. и Стоицова, Т. (2008). Образът на Европа: Кампания на първите избори за Европарламент в България на страниците на в. Сега. Психологични изследвания, кн.1, 135-150. (15 стр.)

80. Стоицова, T. и Мизова, Б. (2008). Европейската проблематика в медиите: социалнопсихологичен прочит. В: А. Кръстева и Т.Стоицова (Съст. и ред.) Първа година европейска България. Избори и образи. НБУ, 49 – 67. (18 стр)

81. Стоицова, T. (2008). Какво научиха българските граждани от страниците на всекидневниците: Психологичен прочит на темите в рубрика „ЕС” във вестниците Труд, 24 часа, Стандарт, Сега и Дневник. В: Т. Стоицова и Д. Бошнакова (Съст. и ред.), 11 – 31. (22 стр.)

82. Стоицова, T. (2008). Моралът в българската журналистика: Архаизъм, настояще или бъдеще. Пета национална конференция по етика “Моралът в българските медии”, 16-17 април, София (под печат). (8 стр.)

83. Стоицова, T. и Мизова, Б. (2008). Специфика на междупоколенческата комуникация: малко теория. В: Сборник материали от III Национален конгрес по психология.

84. Стоицова, Т. (2008). Медийна и ПР комуникация в България. Девета лятна школа по ПР „Българските медии и ПР – равнопоставени или противопоставени”, 9-12 юли, НБУ, електронно издание, ISBN: 954-535-287-6.

85. Стоицова, T. (2009). Барак Обама – Избраният президент на САЩ 2008: Опит за анализ, придружен с разсъждения и с емоционална включеност. Годишник на Департамента по масови комуникации 2008, НБУ, електронно издание, ISSN 13-10-86-70 (студия – 17 стр.)

86. Stoitsova, T. (2009). Societal Reactions to Terrorism in Bulgaria: Mass Media and Combating Terrorism. Психологични изследвания, кн. 1, 135-142.

87. Stoitsova, Tolya, Charles Choi, Howard Giles, Valerie Barker and Christopher Hajek (2009). Reported Compliance in Police-Civilian Encounters: The Roles of Accommodation and Trust in Bulgaria and the United States. Психологични изследвания, кн. 1, 99-116.

88. Стоицова, Т. (2009). Автор и потребител в Интернет: Един компромис – множество проблеми. Конференция „Новият медиен и ПР потребител”, НБУ, 28 – 29 май, уеб на Департамент „Масови комуникации”.

89. Stoitsova, T., Giles, H., Hajek, Ch., Choi, Ch. (2009). Comparison between Intergenerational Communications in Bulgaria and the United States: Some Results. SEERCP, Southeastern Europe Looking Ahead: Paradigms, Schools, Needs, and Achievements in Psychology in the Region. 30 Oct.- 1 Nov, Sofia, Bulgaria (in press)

90. Stoitsova, T. (2009). Social Media and Children: Less Theory, More Questions. International Conference “SOCIAL MEDIA for CHILDREN: Cyberbullying and Media Literacy”. October 22nd 2009, UNSS.

91. Александрова, И., Попски, Д. и Стоицова, Т. (2010). Журналисти и блoгъри за ПР-а в България. Годишник на Департамента по масови комуникации 2009, НБУ, електронно издание, ISSN 13-10-86-70 (студия – 14 стр.)

92. Giles, H., Hajek, Ch., Stoitsova, T. and Choi, Ch. (2010). Intergenerational Communication Satisfaction and Age Boundaries in Bulgaria and the United States. In: Journal of Cross Cultural Gerontology, 25: 133-147.

93. Стоицова. Т. (2010). Негативни последици от новите комуникационни технологии: Кибертормозът при подрастващите. Доклад от научна конференция, Пловдив (под печат)

94. Стоицова, Т. (2010). Kибертормоз (cyberbullying) онлайн и по мобилния телефон. Конференция НБУ.

95. Стоицова, Т. (2011). Отново към въпроса – какво правим ние с медиите: Кибертормозът – дефиниране, проблеми, интернационализъм. Годишник на Департамента по масови комуникации 2010, НБУ, електронно издание, ISSN 13-10-86-70 (студия – 22 стр.)

96. Стоицова, Т. (2011). Негативите от новите комуникационни технологии: Кибертормозът – научни изследвания и практика. В онлайн списание „Медии и обществени комуникации”, бр.9, март 2011, http://media-journal.info/?p=cat&cid=2, 15 стр.

97. Стоицова, Т. (2011). Тренинг за комуникативни умения в организациите: Методика и принципи. XII Лятна школа по връзки с обществеността, 12-14 юли, 2010, НБУ, CD, ISBN: 954-535-287-6.

98. Стоицова, Т. (2011). Новите медии и кибертормозът при подрастващи. В: Бойков, Ванче (Ед.) “Детето и медиите: Педагогическо –медийни публикации Българо-сръбски сборник, JУГпрес-Лесковац, 61-72.

99. Stoitsova, Tolya, Mizova, Bistra (2011). Images of Europe in Mass Media-Bulgaria's First Year in the European Union. In : Zlateva, Minka (Ed.) Dialogue with the Other: Balkan Dimentions of European Identity.Published with the support of UNESCO.Sofia :"St. Kliment Ohridski" University Press, pp. 90-98; ISBN 978-954-07-3267-1.

100. Стоицова, Т. (2011). „Фейсбук – ново СМК или нещо друго”. Доклад на пролетна конференция на Департамент „Масови комуникации”, май НБУ.

101. Стоицова, Т. (2011). „Медийният парадокс: нарастване на журналистическия професионализъм – намаляване на доверието към традиционните медии”. Доклад на есенна конференция на Департамент „Масови комуникации”, 25 -26 ноември НБУ.

102. Stoitsova, Tolya, Pollio, R. Haward and Pollio, Marilyn. (2012). “Then and Now: Reflections and Implications in concern of 9/11”. Eлектронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр.4, 2012.

103. Стоицова, Толя (2012). Журналистика, журнализъм и медии :наука,практика и професия. В: Алексиева, Соня, Начева Наталия и Николава Мария (съст.) Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят. Юбилеен сборник в чест на проф. д-р Минка Златева.Софийски университет "Св. Климент Охридски"- Факултет по журналистика и масова комуникация, 59-66, ISBN 978-954-8194-79-2,

104. Стоицова, Т. и Христова, Е. (2012). „Съвременното образование: Модернизация и интернационализация”, Лятна школа по ПР на Департамент „Масови комуникации”, НБУ, уеб сайт на Департамент „Масови комуникации“, НБУ.

105. Stoitsova, Tolya & Christova, Evelina. (2012). Inter-Cultural Dimensions of Contemporary Higher Education: Modernization and Internationalization. In: SIETAR Bulgaria Conference “Intercultural Dimensions of Social Practices, Sofia University, 18 May. Публикуван в електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр.6, 2012.

106. Стоицова, Толя. (2012). Трима мъдри европейци разговарят върху темата: Кой е „вечният” носител на информация?, Конференция НБУ, уеб сайт на НБУ, Департамент „Масови комуникации“

107. Стоицова, Толя. (2012). Традиционна и онлайн култура – съвместно съжителство, но дали е мирно?, Есенна конференция на Департамент „Масови комуникации“, НБУ, уеб сайт на Департамент „Масови комуникации“, НБУ.

108. Стоицова, Толя. (2013). Погледната през ключалката или през вратата – науката е една. За отразяването на тероризма в пресата на различни култури или „Живот и смърт по време на терор”, в. НБУ, март 2013. (9 с.)

109. Александрова, Елияна, Попски, Диана и Стоицова, Толя. (2013). За доверието в медиите и другите информационни източници от страна на журналисти, блогъри, представители на бизнеса и жители на големите градове. Годишник на Департамента по масови комуникации 2012, НБУ, електронно издание, ISSN 1310-8670 (студия – 21 стр.)

110. Стоицова, Толя. (2013). ПР професионализъм – можем ли да го измерим с числа? Пролетна конференция на Департамент „Масови комуникации“, НБУ, уеб сайт на Департамент „Масови комуникации“, НБУ.

111. Стоицова, Толя. (2013). „Всяко говорене не е общуване“ – Лятна школа по ПР 2012.

112. Стоицова, Толя. (2013). Политически имидж и гражданско общество. Лятна школа по ПР на Департамент „Масови комуникации”, НБУ, Благоевград, 29-30 юни, уеб сайт на Департамент „Масови комуникации“, НБУ.

113. Стоицова, Толя. Майер, Мира. (2013). Неясният силует на Хизбула: Един щрих към медийния портрет на организацията. Годишник на Департамента по масови комуникации 2013, НБУ, електронно издание, ISSN 1310-8670 (студия – 31 стр.)

114. Стоицова, Толя. (2013). Невербалната комуникация в публичното говорене. В онлайн списание „Медии и обществени комуникации”, бр.9, март 2013. http://rhetoric.bg

115. Стоицова, Толя и Пламен Павлов. (2013). Думи на водещите. Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр.7, 2013.

116. Стоицова, Толя. (2013) Представяне на книгата на Евелина Христова „Комуникациите и организациите в 21. век“. Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр.7.

117. Стоицова, Толя. In Memoriam. За доц. д-р Александър Ангелов. Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр.7, 2013.

118. Стоицова, Т. (2013). Няколко хипотези за бъдещето на журналистиката. Доклад Есенна конференция, НБУ. file:///C:/Users/Tolya/Desktop/tolya-stoitsova-esen-2013.pdf.

119. Стоицова, Т. (2013). ПР професионализъм – можем ли да го измерим в числа? Доклад пролетна конференция, НБУ. file:///C:/Users/Tolya/Desktop/tolya-stoitsova-prolet-2013.pdf.

120. Мавродиева, Иванка, Стоицова, Толя и Павлов, Пламен. (2014). Думи на водещите. Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр.9, 2013.

121. Стоицова, Т. (2014). „Хизбула“ в огледалото на българската пресата на фона на конфликта в Сирия: Една година по-късно. Годишник на Департамента по масови комуникации 2014, НБУ, електронно издание, ISSN 1310-8670 (студия – 23 стр.)

122. Стоицова, Т. (2014). Метафорите в медийния език на тероризма: Образът на „Хизбула“ в български всекидневници. Изследване на в. 24 часа, в. Труд и в. Дневник. Сп. Психологични изследвания, БАН, кн. 3. (13 стр.)

123. Стоицова, Т. (2014). Тематично медийно отразяване на действията на „Хизбула“ на фона на събитията в Сирия: I. Вестник Труд и II. Вестник Дневник (август 2013 – януари 2014), електронен архив на НБУ.

124. Стоицова, Т. (2014). Прилагане на методология за описване отразяването от медиите на действията на „Хизбула“ на фона на събитията в Сирия: I. Вестник 24 часа (август 2013 – януари 2014). Електронен научен архив на НБУ, 2014.

125. Стоицова, Толя. (2014). Потребители или съучастници на съвременната журналистика. Доклад пролетна конференция на Департамент „Масови комуникации“, 2014.

126. Стоицова, Толя. (2014). Има ли етика в българската журналистика и ПР? Доклад есенна конференция на Департамент „Масови комуникации“, 2014. Доклад есенна конференция, НБУ file:///C:/Users/Tolya/Desktop/tolya-stoitsova-esen-2014.pdf.

127. Стоицова, Толя. (2014). Младежки субкултури и комуникация. Лятна школа по ПР на Департамент „Масови комуникации”, НБУ.

128. Stoitsova, Tolya. (2014). How Armed Groups in Syria Are Reflected in Mass Media Today. Доклад на конференция с международно участие по проект, финансиран от Централния стратегически фонд на НБУ„Медиен портрет на въоръжените групировки в Сирия.“

129. Тишева, Йовка, Стоицова, Толя и Мавродиева, Иванка. (2014). Думи на водещите. Електронно научно списание „Реторика и комуникации“, бр.13.

130. Стоицова, Толя. (2015). Нестандартният език в медиите. Сп. Реторика и комуникации, бр. 18. http://rhetoric.bg

131. Стоицова, Толя. (2015). Терминология на лидерството: Научни понятия или популярни думи. Доклад на международна конференция „Лидерство и организационно развитие”, Китен.

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/novini/mezhdunarodna_nauchna_konferencya_liderstvo_i_organizacionno_razvitie

132. Стоицова, Толя. (2015). Професионална и лична отговорност – консонанс, дисонанс или баланс. Доклад пролетна конференция на Департамент „Масови комуникации“. file:///C:/Users/Tolya/Desktop/tolya-stoitsova-prolet-2015.pdf

133. Стоицова, Толя. (2015). Личността – като научно разбиране и като журналистическа и ПР метафора. Доклад есенна конференция на Департамент „Масови комуникации“. file:///C:/Users/Tolya/Desktop/esen-2015-tolya-stoitsova.pdf

134. Стоицова, Толя. (2016). Тематично медийно отразяване на действията на „Хизбула“ на фона на събитията в Сирия: I. Вестник Труд II. Вестрник Дневник (август 2013 – януари 2014). Университетско издателство Епископ Константин Преславски, Шумен, с. 391 – 398.

135. Стоицова, Толя. (2016). Морал и поведение в журналистиката. Доклад пролетна конференция на Департамент „Масови комуникации“. file:///C:/Users/TolyaPC/Desktop/programa-prolet-2016-end%20(1).pdf

136. Стоицова, Толя. (2016). Няколко хипотези за бъдещето на журналистиката. Доклад есенна конференция на Департамент „Масови комуникации“.

137. Стоицова, Толя. (2016). Лидерство и комуникация в организациите. Доклад на международна конференция „Лидерство и организационно развитие”, Китен.

http://press-su.com/public_ftp/incoming/62/992/BookPapers_LOD_2016.pdf

138. Стоицова, Толя. (2017). Екранният език на Умберто Еко: Ток шоу предавания през погледа на студенти от НБУ. Годишник на Департамента по масови комуникации 2016, НБУ, електронно издание, ISSN 1310-8670 (студия)

139. Стоицова, Толя. (2017). Възприемане на благосъстоянието и материалното благополучие сред българи. Сп. Реторика и комуникации, бр. 30, септември. http://rhetoric.bg

140. Стоицова, Толя. (2017). Политическата демагогия на прехода – социално психологичен щрих. В сб. (Ред. М. Мизов): „Политическата демагогия на прехода“, С., 122-132.

141. Стоицова, Толя. (2017). За истината …, а има ли полуистина? Доклад пролетна конференция на Департамент „Масови комуникации“.

142. Стоицова, Толя. (2017). Правила за публичното говорене и атрактивност на поведението. Пленарен доклад в сб. „Политическата комуникация: Президентски избори 2016 година“. http://ebox.nbu.bg/elections2016/lessons.php

143. Стоицова, Толя. (2017). Има ли производни истината? Доклад есенна конференция на Департамент „Масови комуникации“.

144. Стоицова, Толя. (2017). Свобода или слободия на словото? Доклад на IX Лятна школа по ПР, НБУ, 15-16 юни.

Резюмета на доклади, информации за Национални и Международни форуми, предговори и представяния на монографии по психология:

145. Стоицова, Т. (1982). Теоретични подходи към проблема за невербалната комуникация. Втори конгрес на психолозите в България, 13-14 октомври, С., 177-178.

146. Стоицова, Т. (1984). Невербално поведение и стабилитет на личността. Българо-съветски симпозиум на тема “Психология и практика”, 26-28 ноември, С., 9 с.

147. Klincharski, V., Stoitsova, T. & Zografova, J. (1985). Personality in non-standart situations. In: Proceedings of the VII-th meeting of psychologists from Denubian countries, Varna, Bulgaria, p. 66.

148. Стоицова, Т. (1985). Българо-съветски симпозиум “Психология и практика” /София, 26-28 ноември, 1984/. Социологически проблеми, кн.3, 141-143.

149. Стоицова, Т. (1986). Научно-техническият прогрес и някои проблеми в нравствената сфера на личността. Пета младежка конференция по философия, социология и психология на тема “Флософски, социологически и психологически аспекти на научно-техническата революция”, Приморско, 240-246.

150. Стоицова, Т. (1986). VII Среща на психолозите от Крайдунавските страни /Варна, 23-29 септември, 1985/ и Младежка школа по психология /Приморско, 1-6 октомври, 1985/. Социологически проблеми, кн. 1, 150-152.

151. Стоицова, Т. (1986). Научно-приложна конференция на тема “Научно-технически прогрес и психология” /Казънлък, 28-29 октомври, 1985/. Социологически проблеми, кн. 2, 155-156.

152. Ангелова, Т. (Стоицова). (1987). Пета конференция на Европйското общество по история на поведенческите и социалните науки (Варна, 4-7 септември 1986 г.), 114-115.

153. Стоицова, Т. (1987). Социално значими ценности и интериоризирането им от личността. Младежка школа по психология с международно участие на тема “Личност, творчество, научно-технически прогрес”, 5-11 октомври, Приморско, с. 39.

154. Stoitsova, T. (1986)."History of social psychology", V-th European Conference of the History of the Social and Behavioral Sciences, Varna (Bulgaria).

155. Stoitsova, T. (1987). "Non-verbal Correlates of Stable Patterns of Behavior", 3-rd International Conference of Social Psychology and Language, 20th-24th July, Bristol (England).

156. Stoitsova, T. (1987). "Non-verbal Communication in Group Behavior", VII-th General Meeting of European Association of Experimental Social Psychology (EAESP), Varna (Bulgaria), p.97.

157. Стоицова, Т. (1987). Втори българо-съветски симпозиум на тема “Психология и практика” /Варна, 20-25 октомври, 1986/. Социологически проблеми, кн. 1, 142-143.

158. Stoitsova, T. (1989). "Personal Significance of Social Values", Second International Workshop of Young Psychologists - "Personal Development in Contemporary Society", 2nd-8th Oct., Elenite, Slanchev bryag (Bulgaria), p.70.

159. Stoitsova, T. (1989). "Communication and Stress", Международная конференция “Проблемы психического напряжения, 9-12 октобря, Елените, с.18. (in English)

160. Stoitsova, T. (1990). "Personal Significance of Social Values", General Meeting of EAESP, 19th-24th June, Budapest (Hungary), p.217.

161. Стоицова, Т., Зографова-Драганова, Й. (1990). VIII Обща среща на Европейската асоциация по експериментална социална психология /Будапеща, 19-24 юни, 1990/. Социологически проблеми, кн. 6, 138-140.

162. Христова, С. и Стоицова, Т. (1998). Предговор към книгата “Ценностно иницииране на 90-те години в България” с автори М. Пацева и М. Момов, с. 8-10.

163. Стоицова, Т. (2001). От емоционалните конфликти до развитието на депресия. Представяне на книга с автор М. Рашева. Психологични изследвания, кн. 1, с. 86.

164. Стоицова, Т. (2005). Някои проблеми на училищната психология. Представяне на книга с автор М. Василева. Психологични изследвания, кн. 1, с. 134-135.

165. Stoitsova, T. (2007). Social Reactions to Terrorism in Bulgaria: Mass Media and Security Institutions Interaction. In: Tali K. Walters and J. Martin Ramirez (Eds.) 1st International Conference on Aggression, Violence and Terrorism, Madrid – Mira Flore, Spain, July.

166. Stoitsova, T. (2008). Social Reactions to Terrorism in Bulgaria: Mass Media and Security Institutions Interaction. In: Tali K. Walters, J. Martin Ramirez, Malgorzata Kossowska (Eds.) 2nd International Conference on Aggression, Terrorism and Human Rights, Zakopane, Poland 15th-18th July, p. 47.

167. Стоицова, Т. (2010). Kибертормоз (cyberbullying) онлайн и по мобилния телефон: Политика на ЕС за справяне. Доклад, Кръгла маса, Май, 2010, БАН.

168. Стоицова, Т. (2010). Тренинг за комуникативни умения в организациите. Методика и принципи. Доклад на XII Лятна школа по ПР, НБУ, 12-14 юли 2010.

169. Стоицова, Т. (2010). Дигиталното битие на младите: Електронни платформи и студентска мобилност. Доклад на семинар, организиран от Център за развитие на човешките ресурси, ноември, 2010.

170. Стоицова, Т. (2010). Иновативни модели за сближаване на образованието и бизнеса. Доклад на семинар, организиран от Фондация на бизнеса за образованието, 15 декември, НДК

171. Стоицова, Т. (2013). Невербалната комуникация в публичното говорене. Конференция на СУ „Шарена ли е комуникацията?“, 24 януари. СУ.

172. Стоицова, Толя и Павлов, Пламен. (2013). Встъпителни думи към бр. 7, сп. Реторика и комуникации, ISSN 1314 – 4464, бр. 7, http://rhetoric.bg

173. Стоицова, Т. (2013). „Комуникациите и организацията в 21.в.“. Представяне на книга на Евелина Христова, сп. Реторика и комуникации, ISSN 1314 – 4464, бр. 7, http://rhetoric.bg

174. Стоицова, Т. (2013). “In Memoriam” за доц. Александър Ангелов, сп. Реторика и комуникации, ISSN 1314 – 4464, бр. 7, http://rhetoric.bg

175. Стоицова, Т., Тишева, Й. , Мавродиева, И. (2016). Встъпителни думи към бр. 23, сп. Реторика и комуникации, ISSN 1314 – 4464, http://rhetoric.bg

Практически разработки на социалнопсихологични проблеми (непубликувани):

Стоицова, Т. (1987). Модел за психологически изследвания на причините за транспортни злополуки, по поръчка на СО-МАТ.

Стоицова, Т. (1992). Организационно-комуникативни системи в българската армия – повишаване комуникативната компетентност на офицерите по информация, по поръчка на отдел “Връзки с обществеността” при Министерство на отбраната.

• Сценарии за учебни филми – 2: “Невербалната комуникация” и “Професия психолог”.

• Психологически статии в популярни и специализирани издания. Водене на рубрика „Комуникация” в популярното психологично списание „Инсайт” 2004 - 2005 г. (8 статии)

• Участия в радио и телевизионни дискусии по проблеми на науката и образованието.

Курсове от текущия семестър: