Електронен каталог

гл. ас. д-р Христина Костадинова

гл. ас. д-р Христина Костадинова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 16:00-18:00 712А II Корпус
Четвъртък 10:00-11:15 712А II Корпус
Четвъртък 16:15-17:00 712А II Корпус

Професионална автобиография:


Главен асистент в Нов български университет, София, от януари 2016г.

Курсове в програми Информатика, Информационни технологии и Мрежови технологии: Програмиране на Java, Java Web Services, Programming in Java.

Хоноруван асистент в Нов български университет, София, от 2013г. до 2015г.

Хоноруван асистент в Американски университет в България, Благоевград, от 2013г. до 2015г.

Основни интереси в областта на: Електронно обучение, Езици за програмиране, Управление на проекти при разработване на софтуерни приложения.

Докторска степен по Информатика и компютърни науки, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград.

Магистър по Информатика, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград.

Бакалавър по Информатика, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград.


Публикации:


1. V. IVANOVA, M. RAYKOVA, HR. KOSTADINOVA, GAMIFIED TRAINING IN FOREIGN LANGUAGES FOR VET STUDENTS, DAYS OF SCIENCE – 2019, 31.10 – 01.11 2019. PLOVDIV.

2. М. РАЙКОВА, ХР. КОСТАДИНОВА, И. ЧАКЪРОВА, Г. ТОТКОВ, АКУМУЛАТИВНИ ФРЕЙМОВИ МОДЕЛИ В MOODLE, ДНИ НА НАУКАТА – 2019,31.10 – 01.11 2019. ПЛОВДИВ.

3. ХР. КОСТАДИНОВА, М. РАЙКОВА, В. ИВАНОВА, ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ В ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА ДЕЦА, ДНИ НА НАУКАТА – 2019, 31.10 – 01.11 2019. ПЛОВДИВ.

4. M. RAYKOVA, HR. KOSTADINOVA, ST. BOEV, DISCRETE MATHEMATICS AND PROGRAMMING –TEACHING AND LEARNING APPROACHES, MATHEMATICS AND INFORMATICS, VOLUME 62, NUMBER 6, 2019.

5. ХР. КОСТАДИНОВА, М. РАЙКОВА, ДЪЛБОКО КОПИЕ В C++ И JAVA, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА, VOLUME 62, NUMBER 5, 2019.

6. ХР. КОСТАДИНОВА, М. РАЙКОВА, Г. ТОТКОВ, СЪЗДАВАНЕ НА АДАПТИВНИ ЕЛЕКТРОННИ КУРСОВЕ НА БАЗАТА НА АКУМУЛАТИВНИ КОНЦЕПТУАЛНИ КАРТИ, СЕДМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, 20-23 СЕПТЕМВРИ 2018 Г, БОРОВЕЦ, БЪЛГАРИЯ

7. M. RAYKOVA, V. IVANOVA, HR. KOSTADINOVA, GENERATION OF VIRTUAL ANNOTATED CORPORA, PROCEEDINGS OF THE 14TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE, BOSTON 29 JUNE - 2 JULY 2018, BOSTON, USA

8. M. RAYKOVA, HR. KOSTADINOVA, G. TOTKOV, CONCEPT MAPS GENERATOR BASED ON ACCUMULATIVE TEST ITEMS, PROCEEDINGS ОF ТHE 12TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ОN COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE, 1- 4 JULY 2016, FULDA, GERMANY

9. G. PASHEV, G. TOTKOV, HR. KOSTADINOVA, HR. INDZHOV, PERSONALIZED EDUCATIONAL PATHS THROUGH SELF-MODIFYING LEARNING OBJECTS, COMPSYSTECH '16, 23-24 JUNE 2016, PALERMO, ITALY

10. М. РАЙКОВА, ХР. КОСТАДИНОВА, Г. ТОТКОВ, КЪМ АВТОМАТИЗИРАНО СЪЗДАВАНЕ НА Е-КУРСОВЕ, ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, 2-5 ЮНИ 2016 Г, КИТЕН, БЪЛГАРИЯ

11. M. RAYKOVA, HR. KOSTADINOVA, KRISTINA KALPAKCHIEVA-DUSHANOVA, COCNEPT MAPS USED AS ACCUMULATIVE TEST ITEMS GENERATOR, PROCEEDINGS OF THE 11TH ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE, BOSTON 4- 7 JULY 2015, BOSTON, USA

12. Г. ТОТКОВ, М. РАЙКОВА, ХР. КОСТАДИНОВА, ТЕСТЪТ В Е-ОБУЧЕНИЕТО, ПОД РЕДАКЦИЯТА НА Г. ТОТКОВ, РАКУРСИ, 2014Г., ПЛОВДИВ

13. M. RAYKOVA, HR. KOSTADINOVA, G. TOTKOV, AUTOMATIZED TEST ITEMS GENERATION IN MOODLE, COMPSYSTECH '14, 27-28 JUNE 2014, RUSE, 417-423

14. РАЙКОВА М., ХР. КОСТАДИНОВА, Г. ТОТКОВ, МОДЕЛ И СХЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ТЕСТОВИ ЕДИНИЦИ ПО РЮТЕР, ХЕРБИГ И IMS QTI, ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА, 16-17 МАЙ 2014 Г. РУСЕ, 214-219.

15. G. TUPAROV, HR. KOSTADINOVA, D TUPAROVA, M. RAYKOVA, APPROACHES FOR COMPETENCIES ASSESSMENT IN OPEN SOURCE E-LEARNING ENVIRONMENTS, EDUCON2014 – IEEE GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE, 3-5 APRIL 2014, INSTANBUL, TURKEY 529 - 532.

16. ХР. КОСТАДИНОВА, Г. ТОТКОВ, КОГНИТИВНО-ДИАГНОСТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА Е-ДЕЙНОСТИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА АДАПТИВНИ Е-КУРСОВЕ, СБОРНИК НА 5-ТА НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ, 18 МАЙ 2013 Г., ПЛОВДИВ.

17. ХР. КОСТАДИНОВА, Г. ТОТКОВ, АВТОМАТИЗИРАНО СЪЗДАВАНЕ НА МЕТАОПИСАНИЯ И КАЛИБРИРАНИ ТЕСТОВИ БАНКИ В Е-ОБУЧЕНИЕТО, СБОРНИК НА 6-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО“, 30-31 МАЙ 2013 Г., ПЛОВДИВ.

18. K. YORDZHEV, HR. KOSTADINOVA, MATHEMATICAL MODELING IN THE TEXTILE INDUSTRY, BULLETIN OF MATHEMATICAL SCIENCES & APPLICATIONS, 2012, VOL 1, NO 1, 20-35.

19. HR. KOSTADINOVA, G. TOTKOV, HR. INDZHOV, ADAPTIVE E-LEARNING SYSTEM BASED ON ACCUMULATIVE DIGITAL ACTIVITIES IN REVISED BLOOM’S TAXONOMY, COMPSYSTECH'12, 22-23 JUNE 2012, RUSE, BULGARIA, 368-375.

20. КОСТАДИНОВА, ХР., Г. ТОТКОВ, ХР. ИНДЖОВ, AКУМУЛАТИВНИ УЧЕБНИ Е-ДЕЙНОСТИ ПО БЛУМ (С ЕКСПЕРИМЕНТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ В MOODLE), СБОРНИК С ДОКЛАДИ НА 5-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ОБРАЗОВАНИЕТО В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”, 31.05.2012Г. - 01.06.2012Г., ПЛОВДИВ, 50-58.

21. K. YORDZHEV, HR. KOSTADINOVA, ON SOME ENTERTAINING APPLICATIONS OF THE CONCEPT OF SET IN COMPUTER SCIENCE COURSE, INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION, ISSUE 10, 2011.

22. КОСТАДИНОВА, ХР., Г. ТОТКОВ, ПРОЕКТИРАНЕ НА АДАПТИВНИ СИСТЕМИ ЗА Е-ОБУЧЕНИЕ: ПОДХОД ОСНОВАН НА УЧЕБНИ Е-ДЕЙНОСТИ ПО БЛУМ, СБОРНИК НА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО”, 2-3 ДЕКЕМВРИ, 2011 Г., УНСС, СОФИЯ, 458-465.

23. RAYKOVA, М, HR. KOSTADINOVA, G. TOTKOV, ADAPTIVE TEST SYSTEM BASED ON REVISED BLOOM’S TAXONOMY, COMPSYSTECH'11, 16-17 JUNE 2011, VIENNA, AUSTRIA, 504-509.

Курсове от текущия семестър: