Електронен каталог

гл. ас. д-р Лъчезар Томов

гл. ас. д-р Лъчезар Томов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


д-р Лъчезар Томов има над 10 години работа в софтуерната индустрия, свързана с програмиране за вградени системи, математически методи за оптимизация и уеб програмиране. Интересите му са в областта на качество на софтуера, естетика на програмирането, вероятности и статистика, история и философия на науката. Участвал е в проекти на Лаборатория за анализи и управление на риска към НБУ, в проекти с европейско финансиране, свързани с подпомагане на пряката демокрация чрез информационни технологии. Работи в областта на медицинската статистика, свързана с инфекциозни заболявания заедно с екип от Медицински Университет-София и ИМИ-БАН. Автор на множество статии по история на математиката и книга заедно с ученици от четири училища. Носител на наградата на БАИТ за 2021-ва година (първо място) в категорията „Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии“ и на златен медал и титлата SUPER STEM AMBASSADOR от конкурса "SUPER STEM България" за 2021 година.


Публикации:


Публикации в рецензирани научни издания за периода 2014 – 2021 г.

на гл. ас. д-р Лъчезар Пламенов Томов,

деп. информатика

1. V.Ivanova,L.Tomov, Towards e-Leadership M.Sc. Program Curricula”, 2014, Computer Science and Education in Computer Science Vol.1 Issue 10, pp.307-317

2. L.Tomov, V.Ivanova, Teaching good practices in software engineering by counterexamples, 2014, Computer Science and Education in Computer Science Vol.1 Issue 10, pp. 397-405

3. L.Tomov, V.Ivanova, Software quality from systems perspective, 2015, Computer Science and Education in Computer Science Vol.1 Issue 11, pp. 42-46

4. L.Tomov, V.Ivanova, Software understandability model, 2015, Computer Science and Education in Computer Science Vol.1 Issue 11, pp. 47-51

5. L.Tomov, The role of aesthetics in software design, development and education part I – review and definitions, 2016, Computer Science and Education in Computer Science Vol.1 Issue 12, pp. 1-16

6. L.Tomov, The role of aesthetics in software design, development and education part II – application of aesthetics, 2016, Computer Science and Education in Computer Science Vol.1 Issue 12, pp. 17-31

7. L.Tomov. JumpMath and the risk management of education, Science. Business. Society. Vol. 1 (2016), Issue 4, pg(s) 21-23 https://stumejournals.com/journals/sbs/2016/4/21

8. Л.Томов – Системен анализ на структурните проблеми на медийното пространство, БГНаука ISSN: 1314-1031, Брой 88 , Април 2016, стр.170-182, http://image.nauka.bg/magazine/bg-science88.pdf

9. L.Tomov, System complexity and system quality for project management, 2017, Computer Science and Education in Computer Science, Print ISSN: 1313-8624, 2017

10. K.Gitsov, L.Tomov, A PRINCE 2 modification of SCRUM with statistical process control, Computer Science and Education in Computer Science, Print ISSN: 1313-8624, pp. 265-279, 2017 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=726920

11. Л.Томов, Опасността от Брекзит и грешката на Насим Талеб, БГНаука ISSN: 1314-1031, Брой 98, Март 2017, стр.137-141, http://image.nauka.bg/magazine/bg-science96.pdf

12. Л.Томов, Колективният имунитет, защо данъците са кражба и защо хората не вярват на експертите, БГНаука ISSN: 1314-1031, Брой 98, Май 2017, стр.11-23, http://image.nauka.bg/magazine/bg-science96.pdf, препечатано в юбилейния 100-ен брой Юли 2017, стр.50-65, http://image.nauka.bg/magazine/bg-science100.pdf

13. Л.Томов, Свободата, Брекзит и изкуственият интелект, БГНаука ISSN: 1314-1031, брой 101, октомври 2017, стр.154-164

14. Л.Томов, Парадоксите на скептицизма, БГНаука ISSN: 1314-1031, брой 104, декември 2017 стр.35-46.

15. Л.Томов, Свръхрегулацията в системата на образованието в България и нейните последствия, БГНаука ISSN: 1314-1031, май 2018, стр.98-115

16. L.Tomov, Aesthetic metrics and the evolution of C language family, Computer Science and Education in Computer Science, 2018, Print ISSN: 1313-8624

17. L.Tomov, Software system readability metrics, Computer Science and Education in Computer Science, 2018, Print ISSN: 1313-8624

18. Р. Леви, Л. Томов, Физика на протеста, Венец, т.9 N.1, Ноември 2018 стр.43-55 http://www.venets.org/getfile.php?id=285

19. Л.Томов, Зенон, Питагор и делимостта, БГНаука ISSN: 1314-1031, бр.112 Септември 2018 стр.110-124

20. Л.Томов, В. Аврамов, Формален модел на аутсорсинга на публични услуги, годишник на Департамент “Администрация и управление” ISSN 2603-297X https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/godishnici/arhiv-na-godishnik-na-departament-administraciq-i-upravlenie

21. Л.Томов. Управление на риска в научните изследвания, сп. Венец, Том 9 N.2, стр. 195-226, ISSN 1314-0426 http://www.venets.org/getfile.php?id=293

22. Л.Томов. Либерализъм и антиваксърство, БГНаука ISSN: 1314-1031, бр.117, Февруари 2019 стр.124-134

23. L.Tomov. Teaching Mathematical Beauty – Infinity in the Room, Proceedings of the Forty-eighth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovetz, April 1–5, 2019 ISSN 1313-3330, pp.125-132 http://www.math.bas.bg/smb/2019_PK/tom/pdf/125-132.pdf

24. L.Tomov, Is Agile Antifagile?, Computer Science and Education in Computer Science, Issue 1,2019, pp.14-20, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810558

25. L.Tomov, The Euclidean program vs the Socratic method in Teaching Informatics, Computer Science and Education in Computer Science, 2019, Issue 1, 2019, 21-27, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=810568

26. Velev, Valeri & Popov, Metodi & Tomov, Latchezar & Golemanov, Branimir. (2019). Involvement of the gallbladder in the course of viral hepatitis A in childhood. Tropical Doctor, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0049475519858893

27. Л.Томов, Пресечните точки между философиите на Насим Талеб и Уилям Деминг, БГНаука ISSN: 1314-1031, бр.122, Септември 2019 стр.57-66

28. Л.Томов, Проблемът за мярката, БГНаука ISSN: 1314-1031, бр.125, Декември 2019 https://nauka.bg/problemat-myarkata-vsichko-otnositelno-ne-vsichko-otnosimo/

29. Л.Томов, Рационалност, изчислимост и знание, БГНаука ISSN: 1314-1031, бр.125, Декември 2019 https://nauka.bg/racionalizam-izchislimost-znanie-2/

30. В. Велев, Л. Томов, И. Иванов. Проучване на инвазията с Enterobius vermicularis сред деца в Югозападна България, Детски и Инфекциозни болести, год XI, 2019, брой 2 стр.3-6 http://cml.mu-sofia.bg/CML/Journals/Detski%20i%20infectsiozni%20bolesti/index_bg.html

31. Л.Томов, Несъстоятелността на някои аргументи срещу IQ , Venets: The Belogradchik Journal for Local History, Cultural Heritage and Folk Studies Volume 10, Number 1, 2019, Pages 74-98 http://www.venets.org/index.php?page=12&volume_id=14&issue_id=9

32. Л. Томов, Еволюцията и консерватизмът, Годишникъ 2019, https://www.goodreads.com/book/show/49246131-2019

33. Л.Томов, Пробабилистично либертарианство, Българска наука, бр.127, февруари, 2020, https://nauka.bg/tag/abonament127/page/3/

34. Л.Томов, Либерализъм и епидемии, Българска наука, бр. 130, стр. 98-123 https://nauka.bg/liberalizam-epidemii-broi-130/

35. Л. Томов, Диалектика и абсурд в “Слава на империята“ на Жан Д‘Ормесон, Сп. „Български език и литература“, книжка 3/2020, година LXII https://bel.azbuki.bg/bulgarian/sadarzhanie-na-sp-balgarski-ezik-i-literatura-2020-g/sp-balgarski-ezik-i-literatura-knizhka-3-2020-godina-lxii/?fbclid=IwAR0a-D8MW8zbDaw9sDugIJiCZyFSM_tsSSPGBa6uL8GugVBAfQ2KgFljOxs

36. Л.Томов, Математикът като поет, Пеат Некогаш, бр. 29, юни 2020, https://peatnekoga.com/issue-029/ltomov/

37. Данаил Видински, Л.Томов, Триъгълникът на Паскал, измеренията и числото 3, Българска наука бр. 131 април/май 2020 стр 123-130 https://nauka.bg/bgnauka131/

38. Л. Томов. Двойната криза в САЩ, Българска наука, бр. 134, стр. 104-124, https://nauka.bg/dvoinata-kriza-sasht/

39. L.Tomov, S.Angelov, Climate data interpolation for energy consumption prediction, Computer Science and Education in Computer Science, Issue 1, ,16/2020, pp. 38-43, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=978491

40. V. Kostov, L.Tomov and S. Angelov, Software for statistical modeling via tensor algebra, Computer Science and Education in Computer Science, Issue 1, 16/2020, pp. 24-28, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=978491

41. Л.Томов, Развитието на епидемията в България, Българска Наука, специален брой “Пандемията и ние“, 10.10.2020 https://nauka.bg/pandemiq-nie/

42. Л.Томов Истина и красота в математиката, Пеат Некогаш, бр. 30, септември 2020, https://peatnekoga.com/issue-030/tomov-istina/

43. Л.Томов, Г. Дойчинов, Абрахам Валд и статистическите изследвания върху самолетните брони, “Математика и Информатика“, книжка 5/2020, година LXIII стр. 538-550, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=908296

44. Л.Томов, Религия, наука и атеизъм в древна Елада, Венец Том 11, Брой 1, 2020, http://www.venets.org/getfile.php?id=314

45. Л.Томов, Антикрехкост и епидемии, Венец, Венец Том 11, Брой 2, 2020, http://www.venets.org/getfile.php?id=324

46. Математика и стил, Пеат Некогаш, бр. 31, бр.31,януари 2021, https://peatnekoga.com/issue-031/tomov-matematika-stil/

47. А. Николова, Л. Томов, Жозеф Жюст Скалигер и приносът му за хронографията, Българска наука, бр. 138, стр. 86-96, https://nauka.bg/bgnauka138/

48. Л. Томов, Израел Гелфанд като педагог, Българска наука, бр.139, стр.112-124, https://nauka.bg/bgnauka139/ https://nauka.bg/izrael-gelfand-pedagog-2/

49. Л.Томов, Разпространение на Ковид-19 сред децата в България, Практическа педиатрия, бр. 5, 2021, стр.6-11 https://prakticheska-pediatria.net/2021/05/28/prakticheska-pediatria-broi-5-2021/ , 1311-0756 (print)

50. Случайност и необходимост, Пеат Некогаш, бр. 32,май 2021, https://peatnekoga.com/issue-032/l-tomov/

51. А. Поанкаре С. Червенкова (преводач),Олга Николова (преводач),Л. Томов (редактор), Тодор Попов (бележки), Отношенията между материята и етера, , Пеат Некогаш, бр. 32,май 2021

52. Г. Галилей, Диана Върголомова (преводач), Л. Томов (редактор), Из „Диалог за двете системи на света“, Пеат Некогаш, бр. 32,май 2021

53. Л.Томов, Ц. Великова,Х. Бацелова, Анализ на здравния риск, свързан с разпространението на COVID-19 в учебните заведения, Медицински мениджмънт и здравна политика, LII, бр.2,стр.32-44

54. Tomov, L. P., Velikova, T. V., & Batselova, H. M. (2021). HEALTH RISK MANAGEMENT IN KINDERGARTENS, SCHOOLS AND UNIVERSITIES, DURING COVID-19 PANDEMIC: A HEURISTIC FRAMEWORK. American International Journal of Biology and Life Sciences, 3(1), 40-43. https://doi.org/10.46545/aijbls.v3i1.207

55. Л.Томов (научен редактор, бележки), О. Николова (редактор), Д.Върголомова (редактор),„С какво ви изненадва физиката?“, специален брой на Българска наука, https://nauka.bg/spec-broi-s-kakvo-iznenadva-fizikata/

56. Я.Синай, Л. Томов (превод) Математици и физици – кучета и котки? Българска наука, бр. 145, стр. 76-80 2021, https://nauka.bg/bgnauka145/

57. Р. Файнман, Л. Томов (превод), Нови учебници за новата математика, Българска наука, бр. 145, стр. 81-94 2021, https://nauka.bg/bgnauka145/

58. Л. Томов, Ц. Великова, Х. Бацелова, Управление на здравния риск, свързан с разпространението на COVID-19 в учебните заведения, Обща медицина (прието),том 23, бр.5, 2021

59. Л. Томов, Платон и идеите срещу Теетет и математическия подход в търсене на знанието, годишник на Аруко (прието), 2022, https://aaduce.wordpress.com/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/

60. L. Tomov, Modeling seasonality of net electrical consumption in Bulgaria, Computer Science and Education in Computer Science, 2021, (accepted)

61. L.Tomov, S. Angelov, A. Tchorbadjieff, Age-specific mortality risk from Covid-19 in Bulgaria, Computer Science and Education in Computer Science, 2021, (accepted)

62. Л.Томов, Цв. Великова, С. Лазова, Хр. Бацелова, Управление на пандемичния риск при високо заразни варианти на SARS-COV-2 чрез оценка на детската заболяемост, Медицински мениджмънт и здравна политика, декември 2021 (прието)

63. А. Кунчев, К.Пармакова, Л. Томов, Доклад 75-03-81 на държавния здравен инспектор до министъра на здравеопазването от 13.10.2021 https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/10/18/predlojenie_gdzi_do_minister_students_13102021.pdf

64. Vargolomova, Diana, Tomov Lachezar. (2021). Where is the Place of Multimodality in the Study of Evolution of Language Complexity? in “Penser la complexitè: quelles approaches et quells outils en context pluriel ou plurilingue?”, 13-15 octobre 2021.

65. Л.Томов и др. Физици и математици – кучета и котки? Есета и материали по математика и физика (превод). Българска наука, ноември 2021, https://nauka.bg/broi-fizici-matematici/

66. Л. Томов, Крехкият модерен свят, Годишник, 2021

67. Latchezar P. Tomov,Hristiana M. Batselova 2 andTsvetelina V. Velikova , COVID-19 Delta Wave Caused Early Overburden of Hospital Capacity in the Bulgarian Healthcare System in 2021, Healthcare 2022, 10(4), 600; https://doi.org/10.3390/healthcare10040600

68. К. Пальова, Л. Томов (редакция и бележки), Бройни системи, Българска наука 149, Януари 2022, https://nauka.bg/bgnauka149/

69. А. Поанкаре, Н.Недева, О. Николова (преводачи), Л. Томов (научен редактор и бележки) Времето и пространството, Българска наука 149, Януари 2022, https://nauka.bg/bgnauka149/

70. А. Рени, А.Андронов (преводач), С.Василева (редактор), Л.Томов (научен редактор и бележки), Бележки по преподаване на теория на вероятностите, Българска наука 151, март 2022, https://nauka.bg/bgnauka151/

71. Х. Вайл, К. Шолева (преводач), Л. Томов (научен редактор и бележки), Бог и Вселената, Българска наука 151, март 2022, https://nauka.bg/bgnauka151/

72. А. Поанкаре, С.Симеонова (преводач), Л. Томов (редакция и бележки), Моралният алианс, Българска наука 152, април 2022, https://nauka.bg/bgnauka152/

73. Latchezar Tomov, Antifragile Project Management: The Deming Paradigm and beyond, Procedia Computer Science, Volume 201, 2022, Pages 632-638, ISSN 1877-0509, https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.03.083.

74. Slav Angelov, Latchezar Tomov, Integer Sequences in the HP Model of Dill, in Proceedings of EAI CSCECS 2022 (in printing)

75. Latchezar Tomov, Hristiana Batselova and Tsvetelina Velikova, Estimating COVID case fatality rate in Bulgaria for 2020-2021, in Proceedings of EAI CSCECS 2022 (in printing)

76. Л. Томов, Математиката и реалността, Пеат Некогаш, бр. 35, https://peatnekoga.com/issue-035/tomov-matematikata-i-realnostta/

77. Л. Томов, Развитие на мотивация за учене през целия живот, II национална конференция с международно участие STEM Образование и иновации, сборник с доклади, стр.43-51, ISSN 2738-8387

78. Tomov L, Miteva D, Sekulovski M, Batselova H, Velikova T. Pandemic control - do's and don'ts from a control theory perspective. World J Methodol 2022; 12(5): 392-401 [DOI: 10.5662/wjm.v12.i5.392]

79. Дж.Дж.Силвестър, Огнян Димов (преводач), Лъчезар Томов (научен редактор и бележки), Из „Законите на римата“, Philosophia, 29/2022, стр.131-141 https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-29-2022/the-laws-of-verse/

80. Плутарх, Димитриос Попов, Димитър Драгнев (превод), Лъчезар Томов (превод и бележки), „Из „За епсилона в Делфи““, Philosophia, 29/2022, стр.142-147 https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-29-2022/de-e-apud-delphos/

81. Л. Томов, Платон и идеите срещу Теетет и математическия подход в търсене на знанието, сп. Венец, том 12, бр.1, 2022, http://www.venets.org/getfile.php?id=345

82. A. Tchorbadjieff, L. P. Tomov, V. Velev, G. Dezhov, V. Manev & P. Mayster (2023) On regime changes of COVID-19 outbreak, Journal of Applied Statistics, DOI: 10.1080/02664763.2023.2177625

83. Kabakchieva P, Assyov Y, Gerasoudis S, Vasilev G, Peshevska-Sekulovska M, Sekulovski M, Lazova S, Miteva DG, Gulinac M, Tomov L, Velikova T. Islet transplantation-immunological challenges and current perspectives. World J Transplant 2023; 13(4): 107-121 [DOI: 10.5500/wjt.v13.i4.107]

84. Lazova, S.; Tomov, L.; Miteva, D.; Tzotcheva, I.; Priftis, S.; Velikova, T. Clinical and Laboratory Manifestation of Gastrointestinal Involvement in MIS-C: A Single-Center Observational Study. Gastroenterol. Insights 2023, 14, 236-248. https://doi.org/10.3390/gastroent14020017

85. Tomov L, Batselova H, Lazova S, Ganev B, Tzocheva I, Velikova T. Role of children in the Bulgarian COVID-19 epidemic: A mathematical model study. World J Exp Med 2023; 13(3): 28-46 [DOI: 10.5493/wjem.v13.i3.28]

86. Miteva, D.; Kitanova, M.; Batselova, H.; Lazova, S.; Chervenkov, L.; Peshevska-Sekulovska, M.; Sekulovski, M.; Gulinac, M.; Vasilev, G.V.; Tomov, L.; et al. The End or a New Era of Development of SARS-CoV-2 Virus: Genetic Variants Responsible for Severe COVID-19 and Clinical Efficacy of the Most Commonly Used Vaccines in Clinical Practice. Vaccines 2023, 11, 1181. https://doi.org/10.3390/vaccines11071181

87. Gulinac M, Miteva DG, Peshevska-Sekulovska M, Novakov IP, Antovic S, Peruhova M, Snegarova V, Kabakchieva P, Assyov Y, Vasilev G, Sekulovski M, Lazova S, Tomov L, Velikova T. Long-term effectiveness, outcomes and complications of bariatric surgery. World J Clin Cases 2023; 11(19): 4504-4512

88. Kabakchieva P, Assyov Y, Gerasoudis S, Vasilev G, Peshevska-Sekulovska M, Sekulovski M, Lazova S, Miteva DG, Gulinac M, Tomov L, Velikova T. Islet transplantation-immunological challenges and current perspectives. World J Transplant 2023; 13(4): 107-121

89. Gulinac M, Miteva DG, Peshevska-Sekulovska M, Novakov IP, Antovic S, Peruhova M, Snegarova V, Kabakchieva P, Assyov Y, Vasilev G, Sekulovski M, Lazova S, Tomov L, Velikova T. Long-term effectiveness, outcomes and complications of bariatric surgery. World J Clin Cases 2023; 11(19): 4504-4512

90. Sekulovski, M.; Mileva, N.; Chervenkov, L.; Peshevska-Sekulovska, M.; Vasilev, G.V.; Vasilev, G.H.; Miteva, D.; Tomov, L.; Lazova, S.; Gulinac, M.; et al. Endothelial Dysfunction and Pregnant COVID-19 Patients with Thrombophilia: A Narrative Review. Biomedicines 2023, 11, 2458. https://doi.org/10.3390/biomedicines11092458

91. Slabakova Y, Gerasoudis S, Miteva D, Peshevska-Sekulovska M, Batselova H, Snegarova V, Vasilev GV, Vasilev GH, Sekulovski M, Lazova S, Gulinac M, Tomov, L and Ts. Velikova. SARS-CoV-2 Variant-Specific Gastrointestinal Symptoms of COVID-19: 2023 Update. Gastroenterology Insights. 2023; 14(4):431-445. https://doi.org/10.3390/gastroent14040032

92. Tomov L, Chervenkov L, Miteva DG, Batselova H, Velikova T. Applications of time series analysis in epidemiology: Literature review and our experience during COVID-19 pandemic. World J Clin Cases 2023; 11(29): 6974-6983 [DOI: 10.12998/wjcc.v11.i29.6974]

93. Sekulovski, M.; Mileva, N.; Vasilev, G.V.; Miteva, D.; Gulinac, M.; Peshevska-Sekulovska, M.; Chervenkov, L.; Batselova, H.; Vasilev, G.H.; Tomov, L.; et al. Blood Coagulation and Thrombotic Disorders following SARS-CoV-2 Infection and COVID-19 Vaccination. Biomedicines 2023, 11, 2813. https://doi.org/10.3390/biomedicines11102813

94. Tchorbadjieff, A., Tomov, L., Mayster, P. (2023). Branching Process Simulator in R. In: Zlateva, T., Tuparov, G. (eds) Computer Science and Education in Computer Science. CSECS 2023. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 514. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44668-9_6

95. Tomov, L.P., Batselova, H., Velikova, T. (2023). Changes in Patterns of Infectivity and Mortality with SARS-CoV-2 Omicron Variant in Bulgaria. In: Zlateva, T., Tuparov, G. (eds) Computer Science and Education in Computer Science. CSECS 2023. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, vol 514. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-44668-9_15

96. Miteva, D.; Peshevska-Sekulovska, M.; Snegarova, V.; Peruhova, M.; Vasilev, G.H.; Vasilev, G.V.; Sekulovski, M.; Lazova, S.; Gulinac, M.; Tomov, L.; et al. Microbiome and Genetic Factors in the Pathogenesis of Liver Diseases. Gastroenterol. Insights 2023, 14, 575-597. https://doi.org/10.3390/gastroent14040041

97. Mileva, N.; Vasilev, G.H.; Ganev, B.; Chervenkov, L.; Batselova, H.; Tzotcheva, I.; Tomov, L.; Velikova, T.; Lazova, S. Cardiovascular Manifestations of Multisystem Inflammatory Syndrome in Children: A Single-Center Bulgarian Study. Medicina 2023, 59, 2175. https://doi.org/10.3390/medicina59122175

Рефериран(индексиране) на списанията, в които са публикациите:

1. Computer Science and Education in Computer Science – в CEEOL (Central and Eastern European Online Library

2. Science.Business.Society – Google Scholar

3. Българска Наука – Рецензирано, в референтния списък на НАЦИД

4. Годишник на Департамент “Администрация и управление” ISSN 2603-297X – Рецензирано, но не индексирано

5. Венец – Рецензирано и индексирано в: NewJour Databases; DOAJ; Google Scholar; Harzing''s Publish or Perish; Index Copernicus; Scientific Commons; Socolar Databases; Ulrich''s (Global Serials Directory); BASE; PRORCH; Academic Index; Academic Journals Database, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), CORE, OAJI (Open Academic Journals Index)

6. Tropical Doctor – Scopus, Web of Science, Impact Factor 0.591

7. Доклади от Пролетната конференция на Съюза на Българските Математици – не открих къде се индексира

8. „Детски и инфекциозни болести“ – Списанието се обработва в БД Българска Медицинска Литература

9. Списание „Български език и литература“, Национално издателство "Аз-буки", Scopus, Web of Science

10. Списание „Математика и информатика“, Национално издателство "Аз-буки", Scopus, Web of Science

11. Практическа педиатрия – в референтен списък на НАЦИД

12. Медицински мениджмънт и здравна политика – Списанието се обработва в БД Българска Медицинска Литература

13. American International Journal of Biology and Life Sciences, Google Scholar, Impact factor 4.89/2020

14. Обща медицина – в Scopus http://cml.mu-sofia.bg/CML/Obsta_Medicina/page2.html

15. MDPI Healthcare, Q2, https://www.mdpi.com/journal/healthcare

16. World journal of methodology – in Pubmed

17. Journal of Applied Statistics -Web of Science, Scopus

18. Gastroenterology insights – Q3 in Web of Science

19. MDPI Vaccines Q1 in Web of Science

20. World journal of experimental medicine – in PubMed and Scopus

21. World journal of clinical cases – in PubMed and Web of Science, Q4

22. World journal of transplantation – in PubMed and Scopus

23. Biomedicines – Q1 journal in Web of Science and Scopus

Книги:

1. История на математиката, специален брой на Българска Наука, https://nauka.bg/bgnauka-matematika/

2. Какво харесвам в математиката – книга с Българска наука, сборник от есета на ученици, наградени в конкурса „Какво харесвам в математиката“, организиран от Българска наука и ЧОУ „Томас Едисън“ https://nauka.bg/kakvo-haresvam-matematikata/

3. Пандемията и ние, специален брой на Българска Наука, 10.10.2020 https://nauka.bg/pandemiq-nie/

4. Тригонометричните функции и музиката на небесните сфери – книжка на Българска Наука, https://nauka.bg/trigonometrichnite-funkcii-muzikata-nebesnite-sferi/

5. ,„С какво ви изненадва физиката?“, специален брой на Българска наука, https://nauka.bg/spec-broi-s-kakvo-iznenadva-fizikata/, сборник с отличени есета на участниците в едноименния конкурс, съорганизиран от Българска наука и ЧОУ Томас Едисън по инициатива на Лъчезар Томов

6. Физици и математици – кучета и котки? Есета и материали по математика и физика (превод). Българска наука, ноември 2021, https://nauka.bg/broi-fizici-matematici/

7. Педагогиката през погледа на математиците и физиците – статии, преводи и есета по педагогика, Българска наука, юни 2022, https://nauka.bg/specialen-broi-pedagogikata-pogleda-matematicite-fizicite/

Проекти

1. ГРАНТ 2020 на МУ-София, Договор NД-94/24.06.2020. Проект с вх. Н. 8325/10.11.2020. Проект за изследване на хепатит А сред децата в България. Роля: моделиране и обработка на клинични данни (медицинска статистика)

2. Дългосрочно прогнозиране на електропотреблението в България, договор N30 – ЦДУ 28.04.2016, сключен между „Център за анализи и управление на рискове“ и „Електроенергиен системен оператор“. Роля – статистически изследвания и разработка на софтуер.

3. Проект „е-ГЛАС“, Административен договор: BGOSSFOP001-2.009-0165-C02 https://www.facebook.com/EdashVotDotEu/videos/345755993057765/

Роля – разработка на концепцията и теоретичната постановка на проекта

4. Проект към централен фонд за стратегическо развитие N 1603/08.02.2022

5. Проект към Фонд за научни изследвания - КП-06-ПН70/14-ТИП 1 Епохи на историята – интегриране на генетичните методи в историческите изследвания в историята

6. Проект към Факултет за базово обучение Договор № 038/10. 08. 2022 г. „Интердисциплинарна научна конференция

„380 години от смъртта на Галилео Галилей“ на БП „Информатика“ и департамент „Информатика“

Курсове от текущия семестър: