Електронен каталог

доц. д-р Юлиана Пенева

доц. д-р Юлиана Пенева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
++359 2 811 0611
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


доц.д-р Юлиана Пенева

Професионален опит (трудов стаж):

От 1994 г.- продължава

Нов български университет

Доцент

Годишна награда на Ректора 2009: най-добър преподавател

От 1988 г.- 2011 г.

Институт по математика и информатика - БАН

Старши научен сътрудник II ст., секция “Софтуерни технологии”

От 2002 г. - 2012

City University of Seattle – подразделение в България

Извънреден професор

От 1999 г. - 2004

УНСС - катедра "Информатика"

Извънреден доцент, съвместител

От 1993 г.- 2004 г. Бургаски свободен университет

Хоноруван преподавател

От 2000 г.– до 2002 г. Американски университет в Благоевград

Извънреден професор

От 1993 г. - до 2000 г. Югозападен университет

Извънреден доцент, съвместител

Образование:

От 1985 г. – 1988 г. ИМИ – БАН

Доктор

Дисертация: Ефективно изпълнение на заявки в бази от данни

0т 1973 г. - до 1978 г. ФМИ

Магистър по математика

Специалност: основи на кибернетиката и теория на управлението

Специалност: учител по математика

От 1986 г. - до 1987 г. Технологичен университет гр.Айндховен, Холандия

Специализация по информационни системи

Лекции във ВУЗ:

1994 - продължава

Нов Български Университет, Департамент по Информатика

1.Бази от данни

2.Обектни и разпределени бази от данни

3.Информационни системи

4.Разработване на информационни системи

5.Съвременни тенденции в базите от данни

6.Софтуерен инженеринг и др.

2002 - 2012

City University, Правец

1.Управленски информационни системи

2.Увод в обработване на данните

2002 - 2010 Стопанска Академия – гр.Свищов/ Институт по математика и информатика - БАН, магистърски програми

1.Информационни системи

1999 - 2004

УНСС, катедра “Информатика”

1.Бази от данни

2.Софтуерни технологии

3.Информатика

2000 - 2002

Американски университет - Благоевград

1.Увод в програмирането

2.Увод в базите от данни

1993 - 2004

Бургаски Свободен Университет

1.Бази от данни

2.Разпределени и обектни бази от данни

3.Информатика

1993 - 2000

Югозападен университет - Благоевград

1.Бази от данни

2.Разпределени и обектни бази от данни

3.Информатика

4.Информационни системи

5.Операционни системи

Защитили дипломанти: 52

Лични данни

Възраст 63

Езици Английски, италиански, френски, руски

Телефони за контакт: 02/ 920-62-39 ; GSM: 0888/25-08-03

e-mail: jpeneva@nbu.bg; july_peneva@abv.bg;

Участие в международни проекти:

1.Development of Information Systems by means of advanced technologies Partner: Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv.

2.Up2UML, Leonardo Da Vinci Program, НБУ и Институт по Experimental Software Engineering, Кайзерслаутерн, Германия

3.Технологични и дидактични проблеми в електронното обучение, МОН и ЮЗУ.

4.Изследване на софтуерни обекти и процеси и приложение към потребителската реализация на софтуера, ИМИ - БАН

5.Mobile Multimedia Training and Consulting- MMTC, CEI project “From Research to Enterprise” 2004 – награден, вж. официално издание на CEI N28, Декември 2004г.,

http://www.ceinet-download.org/download/Newsletter28Dec.pdf

6.Evaluation of Information Systems and their Supporting Technology Partner: Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv.

7.Distant Development of Information Systems and Investigation of their Usability Partner: Institute of Business Research, Faculty of Management, University of Tel Aviv.

8.DO02-308 “Автоматизирано генериране на метаданни за стандарти (спецификации) на е-документи”, фонд “Научни изследвания” към МОН – ръководител на екипа от университета, 2008-2012 г. НБУ е партньор по проекта с водеща организация ПУ “Паисий Хилендарски.

Общ брой: 19


Публикации:


Печатни издания:

Учебници

1.Data Management, Study Guide for distance learning, LINC, Australia, 2001.

2.Data Management, Work book for distance learning, LINC, Australia, 2001.

3.Юлиана Пенева. Бази от данни –I част, Регалия, 2004, 143 стр.,ISBN 954-745-064-6

4.Юлиана Пенева, Георги Тупаров. Бази от данни –II част, Регалия, 2004, 230 стр., ISBN 954-745-078-6

Монография

1.Ю. Пенева „Принципи на базите от данни“, издателство на НБУ, 2017, ISBN 978-954-535-999-6, стр.427.

Научно изследване

Peneva J. et al. (2012) Digitization of Cultural Heritage – Standards, Institutions, Initiatives, Глава 1 от научно изследване Access to Digital Cultural Heritage: Innovative Applications of Automated Metadata Generation”, издателство на ПУ, pp.23-68, ISBN:978-954-423-722-6.

Научни публикации (подредени хронологично):

ПУБЛИКАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ

1.Peneva J., Ivanov S. (2014). Academic Use of Open Digital Archives. Proceedings of the 3-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2013), University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, 83-88. ISBN 978-954-6445-86-5.

2.Пенева Ю., Иванов С. (2014). Образователни задачи и оценяване на стаж и практика по информатика. Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 192-199. ISBN 978-954-8986-39-7. http://hdl.handle.net/10525/2390.

3.Пенева Ю., Иванов С. (2015). Изменения и допълнения в учебните планове по информатика. Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО. 129-135. ISSN 1314-0752.

4.Peneva J., Ivanov S. (2015). Teaching Information Systems for Bachelor Programs in Computer Science. Proceedings of the 4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2014), University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, 481-487, ISSN 2347 – 7635, ISSN 2367-7643 (ONLINE)

5.Керемeдчиев Д., Пенева Ю. (2016). Сравнение на резултатите от традиционно и електронно проведено изпитване. Съвременното дистанционно обучение: тенденции, политики и добри практики. Издателство на МВБУ, Ботевград, 385-395. ISBN 9789549432701.

6.Peneva J., Keremedchiev D. (2016). Teacher’s presence and immediacy in e-learning classes. Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 73-77, ISSN 1314-0752, http://hdl.handle.net/10525/2749.

7.Peneva J. (2016). Are the Learning Management Systems Converging? One view on Blackboard Learn and Moodle. Сборник доклади на Шеста Национална конференция по електронно обучение във висшето образование, София. Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 259-266. ISBN 9789540741147.

8.Peneva J., Ivanov St., Ivanova K., Stanchev P. (2016). Challenges to the Support of Bulgarian Open Institutional Repositories. Сборник доклади от Национална конференция по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на професор Петър Бърнев. Институт по математика и информатика, Българска академия на науките, София, 143-152. ISBN 9789548986458.

9.Keremedchiev D., Peneva J. (2017). Comparison of Online and Traditional in Class Exams in Computer Science Courses. Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 69-78. ISSN 1314-0752. http://hdl.handle.net/10525/2823.

10.Peneva J., Ivanov S. (2016). Information Systems for Sustainable Organizations. Proceedings of the 4-th International Conference on Application of Information and Communication Technology and Statistics in Economy and Education (ICAICTSEE – 2016), University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria, 81-87.

11.Peneva J., Ivanov S. (2017). The Content of Software Production Course. Proceedings of the 13th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science. Albena, Bulgaria, 97-105. ISSN 1313-8624.

12.Peneva J. et.al. (2017) Instructor’s Presence in Student-Centered Learning. Proceedings of the 7th Annual International Conference on Computer Science and Education in Computer Science. Albena, Bulgaria, 159-173, ISSN 1313-8624.

13.Dzhambazov V., Peneva J., Keremedchiev D. (2018). Student’s Readiness for E-learning. Сборник доклади на Национална конференция "Образованието в информационното общество" Пловдив, АРИО, 196-203, ISSN 1314-0752, http://hdl.handle.net/10525/2962

14.Dzhambazov V., Peneva J., Keremedchiev D. (2018). Good Practices for a Sustainable Implementation of E-learning. Сборник доклади на Седма Национална конференция по електронно обучение във висшето образование, София. Университетско издателство "Св.Климент Охридски", 112-118. ISBN 978-954-07-4509-1.

Общ брой:84

Курсове от текущия семестър: