Електронен каталог

доц. д-р Евгения Тополска

доц. д-р Евгения Тополска
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Вторник 13:00-14:30 612 II Корпус
Вторник 16:15-17:45 612 II Корпус
Сряда 14:30-16:00 612 II Корпус
Сряда 18:00-19:30 612 II Корпус

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ:

доцент по 1.2. Педагогика, СУ"Св. Кл. Охридски" - ФНПП - 2013 г.

доктор по педагогика, ВАК - 1998 г.

магистър по Специална педагогика, Логопедия, СУ "Св. Кл. Охридски" - 2000

магистър по Предучилищна педагогика, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - 1988

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

01.10.2021 г. до момента - доцент по 1.2. Педагогика в НБУ

01.10.2013 г до 01.10.2021 г. - доцент във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - филиал Враца

2001 - 2013 г - последователно ст.асистент, гл. асистент, доцент в СУ "Св. Кл. Охридски" - ДИУУ

2000 - 2001 г - логопед в Държавен логопедичен център - София

1989 - 2000 г. последователно асистент, ст.асистент, гл. асистент във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", педагогически факултет

1988 - 1989г - учител в ЦДГ "Бодра смяна", гр. Червен бряг

ПРОЕКТНА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ

2021

• Участие в проект: Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР - академичен наставник

• Участие в проект: Дейност 2 по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ на тема: „Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.- проведени 12 обучения за периода от 30.05.2021 г. до 03.07.2021 г в областите: Враца, Ловеч, Сливен, Бургас и Добрич

• Участие в проект: Образование – изследователска среда – научно развитие. (Популяризиране резултатите от изследователската дейност на преподавателите от ВТУ – Филиал Враца)

• Участие в проект: проект „Укрепване на мрежите „Втори шанс“ в Европа“ (S2CENE - STRENGTHENING SECOND CHANCE NETWORKS IN EUROPE), финансиран от Европейската комисия, програма Еразъм + КА3 по договор N621535-EPP-1-2020-1-PT-EPPKA3-IPI-SOC-IN - експерт

• Участие в проект: Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ - обществена поръчка "Разработване на специализирана методика за допълнително обучение по български език за деца от предучилищна възраст, отнасяща се за всички възрастови групи , както и за разновъзрастова група за прилагане в институциите от системата на предучилищното образование" на МОН - първи ключов експерт

2020

• Участие в проект: Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР - академичен наставник

• Участие в проект: Изследване – резултат – публикация (Популяризиране на резултатите от научноизследователската дейност на ВТУ – Филиал Враца чрез публикационна дейност в реферирани с висок импакт фактор и други педагогически издания)

• Участие в проект: участие в обучение на обучители по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", 12-13.09.2020 г., гр. Пловдив

2018

• Участие в проект: Изкуството на наставничеството на прехода между университета и образователните институции

• Участие в проект: Студентски практики Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР - академичен наставник

2017

• Участие в проект: Проект:„Усмивки, мечти, надежди - комплексен подход за качествено обучение в детска градина „Зора” град Червен бряг” Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) - логопед

• Участие в проект: Сравнителни аспекти на професионално-педагогическата подготовка на студенти - бъдещи детски учители /върху примера на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Висше педагогическо училище - Алексинац, Република Сърбия/" - договор № ФСД - 31-653-01/19.06.2017 г. - ръководител на проекта

• Участие в проект: Студентски практики Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1” финансиран от ОП НОИР - академичен наставник

2016

• Участие в проект: научно-изследователски проект “Апробиране на технологичен интердисциплинарен модел за оценяване на педагогически умения на студенти в условията на теоретично и практическо обучение“ по договор ФСД-31-813-09/28.06.2016 г. ,Наредба № 3 - член на екип

• Участие в проект: Проект „Към едно споделено бъдеще“, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) договор БС – 33.15-2-018 / 29.09.2016 Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ),- външен експерт

• Участие в проект: участие в международен семинар «Съвременна профилактика на рисково поведение на юношите», организирана от STEFAN BATORY FOUNDATION, Warsaw, Poland, и IMEON-BALKANS FOUNDATION, проведен 7-10.11.2016 в гр. София

2015

• Участие в проект: научно-изследователски проект “Проучване на специалните компетенции в професионалната подготовка на студенти по Педагогика на обучението по роден език в детската градина и по Методика на обучението по английски език в детската градина ” по договор РД № 09-535-02/дата: 24.04.2015 г ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“-Филиал Враца Наредба № 9 - ръководител на проект

• Участие в проект: проект «Социално включване на хора с увреждания» по Договор BG 05/1192 Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП ,Бенефициент СНЦ «Жарава» - член на консултативен съвет

• Участие в проект: Проучване на специалните компетенции в професионалната подготовка на студенти по Педагогика на обучението по роден език в детската градина и по методика на обучението по английски език в детската градина

2013

• Участие в проект: проект “Многоцветна дъга” (Модел за образователна интеграция на деца от предучилищна възраст в междукултурна среда) Оперативна програма «Развитие на чоешките ресурси» Схема: BG051PO001-4.1.05 – «Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства», Договор: BG051PO001-4.1.050213 - обучител

• Участие в проект: проект № BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”, Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви Бенефициент МОН с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС , 2013 г. - обучител

• Участие в проект: проект № BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”, Обучение на педагогически специалисти заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години. Бенефициент МОН с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС , 2013 г.- обучител

• Участие в проект: проект № BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”, Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на ученицитеБенефициент МОН с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС , 2013 г - обучител

• Участие в проект: участие в обучение на експерт-обучители на тема “Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви” по проект BG051PO001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти, 01.12.2013 г.

• Участие в проект: участие в обучение на обучители по обществена поръчка “Организиране и провеждане на обучения на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск /повече от две учебни години/ или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години по проект BG051PO001-3.1.03-0001 «Квалификация на педагогическите специалисти, 31.07-02.08.2013 г.

2012

• Участие в проект: научно-изследователски проект„Педагогическа подкрепа на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание в условия на детска градина” по Наредба № 9, договор № 28 от 05.04.2012 г. на СУ”Св.Кл.Охридски”- член на екип

2011

• Участие в проект: проект „Възможност за повече детски усмивки” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” схема: BG 051PO001 – 4.1.03 - „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”, Договор № BG 051PO001 – 4.1.03 – 0276/27.05.2011 г. - обучител

2010

• Участие в проект: научно-изследователски проект № 78 по Наредба № 9 от 08.04.2010 г.на тема: „Педагогическа подкрепа в обучението по български език на деца със специални образователни потребности” към СУ “Св.Кл.Охридски”- член на екип

2007

• Участие в проект: проект „Всяка сряда да бъдем заедно”, финансиран от Асоциация „Родители”, Solidrite Laique, FONPC и Министерството на външните работи на Република Франция, по програма PROKOPIL, „Фонд за подкрепа на иновативни инициативи”, ноември, 2007 - обучител

НАУЧНА ДЕЙНОСТ

2021

• XII Научно - практически форум "Иновации в обучението и познавателното развитие", 25.08 - 27.08.2021 г., Бургас - участие с доклад

• участие в научно жури за заемане на академична длъжност "главен асистент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Информационни и комуникационни технологии в образованието), обявен в ДВ бр. 37/07.05.2021 г. от ЮЗУ "Неофит Рилски" -Благоевград. Кандидат в конкурса: ас. д-р Радослава Топалска. . Дата на заключително заседание на научното жури: 23.07.2021 г.

• участие в научно жури със становище относно кандидатура на гл. ас. д-р Росица Борисова Пенкова в конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по български език и литература в началното училище - Театрално- педагогическо взаимодействие), обявен в ДВ бр. 98/17.11.2020 г. от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" за Педагогически колеж - Плевен . Дата на заключително заседание на научното жури: 22.04.2021 г.

• хоноруван преподавател в учебен курс "Приобщаващо образование" в НБУ

2020

• XI Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 18 – 22.08.2020, гр. Бургас - участие с доклад

• международна научно – практическа конференция “НАСТАВНИЧЕСТВОТО: КЛАСИЧНОСТ И МОДЕРНОСТ” 30.10.2020 г. Филиал Враца на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - модератор на секция и участие с доклад

• национална научно - практическа конференция на тема "Педагогическата комуникация: вербална и визуална", 18-19.09.2020 г., гр. София - участие с доклад

• рецензент на монография: Ангелова, Светлана. Съвременни ракурси в природонаучното образование в началното училище: поглед към връзката „дете – общество – природа“ - Русе: Авангард принт, 2020, 250 с. ISBN - 978-954-337-393-2 COBISS.BG-ID - 1292458980

• участие в уъркшоп на тема "Гласът - неподозираните средства за въздействие" в рамките на националната научно - практическа конференция "Педагогическата комуникация: вербална и визуална", Водещи: проф.д-р Веселина Раева, доц. д-р Валерия Кардашевска, 18.09.2020 г. , гр. София

• хоноруван преподавател в учебен курс "Приобщаващо образование" в НБУ

2019

• Втора международна научна конференция на тема "Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална", проведена на 05-06.04.2019 в гр. София – участие с доклад

• Конференција „Васпитач у 21. веку“ ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА, 29. и 30. март 2019. Сокобања, Организатор: Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац - член на програмния съвет на конференцията и участие с доклад

• Международна конференция "Приобщаващо образование 2019: социално и емоционално учене", 5-6.10.2019 г., гр. Поморие

• Международна научна конференция "Педагогическото образование - традиции и съвременност, Юбилейна научна конференция - 35 години Педагогически факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.11.2019 г., гр. Велико Търново - участие с доклад

• Преподавателска мобилност по програма ERASMUS+ в Университета в Барселона, Испания в периода 06.05.2019г. - 10.05.2019 г. Тема "Педагогическа подкрепа на деца със специални образователни потребности"

• участие в научно жури по конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент" по професионално направление 1.2. Педагогика (Начално образование), обявен в ДВ бр. 65/16.08.2019 г. от ДИУУ към СУ "Св. Кл. Охридски" с кандидат ас. д-р Весела Стефанова Мирчева - Игликина

• участие в научно жури със становище относно кандидатура на доц. д-р Пелагия Терзийска в конкурс за заемане на академична длъжност "професор" по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), обявен в ДВ бр. 52/02.07.2019 г. от ЮЗУ "Н.Рилски", Благоевград. Дата на заключително заседание на научното жури: 08.11.2019 г. в ЮЗУ "Н.Рилски", Благоевград

• участие в уъркшоп на тема: Non-Verbal Means оf Persuasion (аnd Argumentation?), Водещ: Professor Dr. Igor Ž. Žagar, PhD, 06.04.2019 г, проведен в рамките на международна научна конференция на тема "Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална"

• участие в уъркшоп на тема: Дигитална медийна грамотност в училище: приложни аспекти (по примера на проект DETECT: Enhancing Digital Citizenship), Водещ: проф. дфн Иванка Мавродиева, 05.04.2019 г., проведен в рамките на международна научна конференция на тема "Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална"

• участие с доклад на тема "Интеракция и интеркултурна комуникация в приобщаващото образование" в Научна конференция "Хармония в различията", проведена в София, 10.12.2019 г

2018

• XIV Конференција „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, 30-31. март 2018., Сокобања Организатор: Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац - член на програмния съвет на конференцията и участие с доклад http://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=17#autor68

• методически семинар на тема "Педагогическа подкрепа за деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание", ДГ 56 "Здравец", гр. София, 24.04.2018

• Преподавателска мобилност по програма ERASMUS+ в Педагогическия факултет на Университет „Йосип Щросмайер“ в гр. Осиек, Република Хърватия в периода 28.05.2018г. - 01.06.2018 г. Тема "Приобщаващо образование в Република България"

• Рецензент на монография: Children’s Rights in Educational Settings, International scientific monograph, 2018, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Education in Osijek & Ombudsman for Children Croatia, ISBN 978 -953-6965-71-7

• рецензент на монография: Марчева, Пенка. Музикалнопедагогическите умения на бъдещите начални учители – оценяване и самооценяване (Върху примера на Педагогически колеж - Плевен към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий) - Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, 198 с., ISBN 978-619-208-183-6

• Рецензент на монография: Пенкова, Росица. Иновационна педагогическа технология за възприемане и интерпретиране на кратките фолклорни и литературни жанрове в условията на формално и неформално обучение, изд. АСТАРТА, Пловдив, 2018, ISBN 978-954-350-259-2

• семинар на тема: „Педагогически технологии по български език за деца от предучилищна възраст с различен майчин език” - 10.11.2018 г., гр. Силистра

• Участие в научно жури със становище за процедура за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ от редовен докторант Елена Иванова Буюклиева в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика“ към катедра „Педагогически и социални науки“ на Тракийски университет в гр. Стара Загора. Тема на дисертационния труд „Педагогическа консултативна подкрепа за родители на деца с хронични заболявания”. Дата на публична защита 02.05.2018 г

• хоноруван преподавател в СДК 7292 на ДИУУ към СУ "Св. Кл. Охридски", тема "Приобщаващо образование" - 20-21.10.2018, гр. Пловдив

• хоноруван преподавател в СДК 7293 на ДИУУ към СУ "Св. Кл. Охридски" , тема "Приобщаващо образование" - 08.12.2018г. , София

• хоноруван преподавател в СДК 7294 на ДИУУ към СУ "Св. Кл. Охридски", тема "Приобщаващо образование" - 15-16.09.2018, гр. Павликени

• хоноруван преподавател в СДК 7362 на ДИУУ към СУ "Св. Кл. Охридски" , тема "Приобщаващо образование" - 27-28.10.2018г. , гр. Перник

• хоноруван преподавател в СДК 7363 на ДИУУ към СУ "Св. Кл. Охридски" , тема "Приобщаващо образование" - 22-23.06.2018г. , Огняново

• хоноруван преподавател в СДК 7407 на ДИУУ към СУ "Св. Кл. Охридски", тема "Приобщаващо образование" - 06-07.10.2018, гр. Монтана

2017

• XVII МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В УСЛОВИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ“ 2-6 септември 2017г.- Творчески дом на СУ»Св.Кл.Охридски», гр. Китен, Р.България - участие с доклад

• Конференције „Васпитач у 21. веку“- „Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, 24-25.03.2017, Сокобања, ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У АЛЕКСИНЦУ, Сърбия – член на програмния комитет и участие с доклад

• методически семинар на тема "Диагностика и учебно съдържание на допълнителното обучение по български език за деца, за които българския език не е майчин", ДГ 119 "Детска планета", гр. София 4-5.12.2017

• методически семинар на тема "Приобщаващо образование" в ДГ 34 "Райна Княгиня", гр Стара Загора, 08.12.2017

• методически семинар на тема "Специфични педагогически технологии на обучението по български език в мултикултурна среда", ДГ "Слънце", гр. Левски, 21-22.10.2017

2016

• Conference “ Education Policy and Culture: Consistent and Radical Transformations”, 21 – 22 October 2016, Vilnius Department of Educational Sciences ,Vilnius University – участие с доклад https://fsfeducation.files.wordpress.com/2016/09/final-programme.pdf

• XVI международна научно-практическа конференция „Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета“, организирана от Асоциация на професорите от славянските страни, в Творчески дом на СУ „Св. Кл. Охридски“, Китен, 2-6.09.2016 г. – участие с доклад

• Българо-унгарска конференция “Актуални модели и практики в училищното и предучилищното образование”, организирана от Асоциация на Дунавските общини и Фондация Център Отворено образование в Будапеща, 06 – 09.10.2016 год. – участие с презентация

• Девета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца“, 11-13 май 2016 г., Пазарджик – модератор на секция „Приемственост между детската градина и началното училище“ и участие с доклад

• Методически семинар „Подготовка за ограмотяване – нормативни, психолингвистични и дидактически аспекти“ – 04.06.2016 г., ОДЗ „Зора“, гр. Враца

• научно ръководство на дипломна работа на Емилия П.Еленкова, специалност НУПЧЕ на тема “Литературни игри за стимулиране на словесно творчество при ученици в първи клас" , дата на защита 21.06.2016 г.

• Преподавателска мобилност по договор за двустранно сътрудничество на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с Висше педагогическо училище в гр. Алексинац, Република Сърбия от 26.02.2016 г. до 28.02.2016 г. Тема: "Педагогическа подкрепа за деца със специални образователни потребности"

• Рецензент на статия: Гълъбова, М. Читателски практики в училищното детство – i- Продължаващо образование, 2016 , том 11, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Департамент за информация и усъвършенстване на учители. ISSN 1312-899Х https://diuu.bg/emag/4508/2/

• Рецензент на учебник: Марчева, Пенка. Артпедагогика, училище, арттерапия. Авангард Прима, С., 2016, ISBN 978-619-160-577-4

2015

• 17th International BASOPED Conference “Traditions and innovations in the education of the Balkan countries ,Varna, Complex “Kamchia”24–26 September 2015 – участие с доклад

• The 5th Multidisciplinary Academic Conference in Prague, Czech Republic October 16-17, 2015 – участие с доклад

• Методически семинар „Интегриране на ученици със специални образователни потребности“ – 07.11.2015 г. , ПГГСД „Сава Младенов“ - гр. Тетевен

• Методически семинар „Педагогическа подкрепа за деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание“ – 23-24.11.2015 г. , ЦДГ 119 – гр. София

• научно ръководство на дипломна работа на Георги Г. Иванов, специалност ПНУП на тема “Развитие на монологичната реч при 4-5 годишни деца», дата на защита - 23.06.2015 г.

• Областна конференция „Децата и големия свят“, организирана от РИО-Пазарджик и Община Пазарджик, 01-03.06.2015 г. – модератор на секция

2014

• Конференция с международно участие „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище“, проведена в ЮЗУ”Н.Рилски”- Благоевград, 26-27 септември 2014 год. – участие с доклад

• Юбилейна международна научна конференция “30 години Педагогически факултет”-20-21 ноември 2014, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново – участие с доклад

2013

• Участие в учебна визита „How to help disadvantaged students achieve success at school” - 22/4/2013-25/4/2013 Gdansk, Poland по програма „Учене през целия живот", дейност „Политически развития и иновации" ЦРЧР

2012

• 15th International Conference EDUCATIONAL REFORM IN THE 21-st CENTURY IN BALKAN COUNTRIES, Bucharest, Romania, 28-30.06.2012 – участие с доклад

• ІІ Есенен научно-образователен форум СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ, ДИУУ към СУ «Св. Кл. Охридски» , София, 2012, - участие с доклад

• Пета национална конференция по предучилищно образование «Водим бъдещето за ръка», 25-28.04.2012 г., Велико Търново – участие с доклад

2009

• 12-th International Conference of BASOPED “Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice”, Ohrid, 25-27.06.2009 - участие с доклад

• участие в международен семинар „Включващото образование – най-добрите практики в Америка”, организиран от Сдружение „Елисавета Кларк и Пенка Касабова” – България и Comforty Media Concepts – USA, Israel, проведен в гр. София - 27.11.2009 г.

• участие в международен семинар „Теория за множествените интелигентности” с лектор проф. Хауард Гарднър от Харвард Университет, САЩ, проведен в СУ”Св.Кл.Охридски” - 20.11.2009 г

2008

• IV International Scientific Conference “CONTEMPORARY INTENTIONS IN EDUCATION”, Ohrid, Macedonia, 13-15.06.2008 - участие с доклад

2007

• Četvrti medunarodni simpozijum “Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja”, Novi Sad, Srbija, 26-27.01.2007 - участие с доклад

• The 10-th International conference “EDUCATIONAL RESEARCH AND SCHOOL PRACTICE “ , Beograd, Srbija, 15-16.11.2007 - участие с доклад

• Научни скуп „Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском образованьу”, Београд, Србиjе, 30.05.2007 - участие с доклад

2006

• научен собир „Состоjби и тенденции во формираньето на наставниот кадар”, Струга, Македониjа, 12-14.2006 - участие с доклад

2005

• The Third International Balkan Scientific Congress “Interculturality In The Educational Process”, Shtip, Macedonia, 22-24.09.2005 - участие с доклад

2004

• 2-nd International Balkan Education Congress “Searching Excellence In Education”, Edirne, Turkey, 8-10.10.2004 - участие с доклад

2003

• участие в тематичен семинар „Въведение във Валдорфската педагогика” с лектори от Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik, проведени в ДИУУ към СУ"Св. Кл. Охридски" гр. София

УЧАСТИЕ В РЕДКОЛЕГИИ И НАУЧНИ ДРУЖЕСТВА:

• International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE) (от 2016 до момента)

• Член на Асоциация на професорите от славянските страни /АПСС/ (от 2016 до момента)

• Член на Балканско дружество по образование и педагогика BASOPED (от 2009 до момента)

• Член на редакционния съвет на електронно списание „е-Образование” http://www.ciela.net и координатор на рубрика „Детска градина” в периода от 2005г. до 2013г. (от 2005 до 2013)

• Член на Съюза на учените в България (от 2005 до момента)


Публикации:


2021

• Тополска, Евгения. Наставничество, академичен коучинг или професионално партньорство в подготовката на бъдещите общообразователни учители за приобщаващо образование - Наставничеството: класичност и модерност (ред. кол. доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова), Университетско издателство ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN: 978-619-208-246-8, стр. 57 - 65, COBISS.BG-ID - 46643720

• Тополска, Евгения и др. Педагогическа подкрепа за социално и емоционално учене в предучилищна възраст / Ива Попова - Наставничеството: класичност и модерност (ред. кол. доц. д-р Рени Христова-Коцева, доц. д-р Евгения Тополска, доц. д-р Светлана Ангелова), Университетско издателство ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", ISBN: 978-619-208-246-8, стр. 66 - 71

• Тополска, Евгения. Подходи в обучението по български език при деца с друг семеен език - Образование и технологиии, годишно научно-методическо списание, vol. 12/2021, issue 1, ISSN 1314-1791 (Print) ISSN 2535-1214 (Online), с. 55-60

• Тополска, Евгения и др. Светът е на децата: Учебно помагало по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за 4-5 годишни деца / Дария Слънчева - "Издателство Атласи " ООД, ISBN: 978-619-238-199-8,

2020

• Тополска, Евгения. STUDY OF METHODICAL COMPETENCE IN THE PREPARATION OF STUDENTS IN PEDAGOGY OF NATIVE LANGUAGE IN KINDERGARTEN - ЗНАЧАЈ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВАСПИТАЧА ЗА КВАЛИТЕТ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА - Зборник радова са Петнаесте конференције „ВАСПИТАЧ У 21. ВЕКУ“, Бр. 19, Издавачи: Академија васпитачко-медицинских струковних студија Одсек Алексинац , 45-52, ISBN 978-86-7746-798-2 , COBISS.SR-ID 283638796

• Тополска, Евгения и др. Книга за учителя: Пъстър свят. Да учим по-лесно български език и литература (4-5 годишни деца) / Евгения Попиванова, Катя Вълева,Тодорка Бакърджиева - Издателство "Просвета - София" АД, ISBN 978–954–01–4102–2, 135 с., COBISS.BG-ID - 46870024

• Тополска, Евгения и др. Методически насоки за учителя по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование към учебен комплект "Светът е на децата" за 5-6 годишни деца / Дария Слънчева - Издателство "Атласи" ООД, ISBN: 978-619-238-170-7

• Тополска, Евгения и др. Методически насоки за учителя по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование към учебен комплект "Светът е на децата" за 6-7 годишни деца / Дария Слънчева - Издателство "Атласи" ООД, ISBN: 978-619-238-183-7

• Тополска, Евгения. Мултимодална педагогическа комуникация в приобщаващото образование - Сборник доклади от научно-практическа конференция "Педагогическата комуникация: вербална и визуална", рецензенти: проф.д-р Гергана Дянкова, доц.дн Й.Нунев, доц.д-р С.Дерменджиева, доц.д-р Е.Арнаудова, Издателство "Фабер", ISBN: 978-619-00-1190-3, с.175-181

• Тополска, Евгения и др. Пъстър свят (учебно помагало по български език и литература за 4-5 годишни деца с друг семеен език) / Евгения Попиванова, Катя Вълева,Тодорка Бакърджиева - Издателство "Просвета - София" АД , ISBN 978-954-01-4081-0, COBISS.BG-ID - 42454536

• Тополска, Евгения и др. Светът е на децата: Учебно помагало по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за 5-6 годишни деца / Дария Слънчева - "Издателство Атласи" ООД, ISBN 978-619-238-169-1, 48 с.

• Тополска, Евгения и др. Светът е на децата: Учебно помагало по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за 6-7 годишни деца / Дария Слънчева - Издателство "Атласи" ООД, ISBN: 978-619-238-182-0

• Тополска, Евгения. ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ - Образование и технологии, годишно научно-методическо списание, vol. 11/2020, issue 1, ISSN 1314-1791 (Print), 175-180 ISSN 2535-1214 (Online)

• Тополска, Евгения. Универсалният дизайн за обучение в приобщаващото образование - Педагогика, № 3, 2020, с.388-397, ISSN 0861 – 3982 (Print) ISSN 1314 – 8540 (Online) [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

2019

• Тополска, Евгения. DEVELOPMENT OF CHILDREN’S VERBAL CREATIVITY - ДОПРИНОС ПРЕДШКОЛСТВА ОСТВАРИВАЊУ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА - Зборник радова са Четрнаесте конференције „Васпитач у 21. веку“ Eds by Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2019, 18., pp. 262 - 266, UDK 159.946.3-053.4:81`233, ISBN 978-86-7746-755-5

• Тополска, Евгения. Интеракция и интеркултурна комуникация в приобщаващото образование - В: Хармония в различията (Сборник с доклади, ред. колегия проф. д-р Ж.Назърска, гл. ас. д-р Св. Шапкалова и др.,) Научна конференция "Хармония в различията", проведена в София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, 10.12.2019 г.,Академично издателство "За буквите - О писменехъ" , с.565 - с.570, ISSN 2367-7899, COBISS.BG-ID – 1273744100

• Тополска, Евгения и др. Концепти за професионално-практическата подготовка на стажант-учители / Светлана Ангелова - Педагогика, № 7, 2019, с. 963-981, ISSN 0861 – 3982 (Print) , COBISS.BG-ID - 1561132244 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

• Тополска, Евгения. Подходи за развитие на детското речево творчество - Педагогическото образование - традиции и съвременност, международна научна конференция, Педагогически фактултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 15-16.11.2019 г.,Изд. Ай анд Би, с. 388-394, ISSN: 2534 - 9317, COBISS.BG-ID 1288420836

• Тополска, Евгения. Съдържателни и диагностични аспекти на комуникативната компетентност на детския учител - Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална, научен редактор доц.д-р К.Йочева, рецензенти: проф.дфн И.Мавродиева, проф.д-р Я.Тоцева и др. Втора международна научна конференция на тема "Педагогическата комуникация: традиционна и дигитална", проведена на 05-06.04.2019 в гр. София, София: Издателство "Фабер", с. 153-162, ISBN: 987-619-00-0929-0 , COBISS.BG-ID 1289730532

2018

• Тополска, Евгения и др. An Ecological Aapproach to the Formation of Preschoolers' Ttolerance Towards the Nnature (following the example of educational field “Environmental world”) / Svetlana Angelova - Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“. Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Eds by Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2018, 17., pp. 37 - 42. ISBN 978-86-7746-707-4

• Тополска, Евгения. NORMATIVITY AND INDIVIDUALITY IN MASTERING THE LANGUAGE AND DEVELOPMENT OF SPEECH FOR PRESCHOOLERS. - Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“. Савремени свет и толеранција кроз призму предшколског васпитања“, Eds by Ковачевић et al. Алексинац: Висока школа за васпитаче струковних студија, 2018, 17., pp. 163 - 168. ISBN 978-86-7746-707-4

• Тополска, Евгения и др. Study on Student Teachers’ Educational and Professional Attitudes and Expectations Concerning Their Practical Training. / Svetlana Angelova - KNOWLEDGE International Journal, 2018, Vol. 26.2,Education, pp. 467-474. Print ISSN 2545-4439 [Global Impact Factor]

• Тополска, Евгения и др. Вътрешноинституционална квалификация в мултикултурна среда в условията на детска градина.(Практическо помагало) Ред. проф. дпн Нели Иванова / Катя Гетова, Райна Захариева, Даниел Полихронов - София: Педагогическо издателство "Образование", с. 98-148 , ISBN 978-619-7391-01-5, COBISS.BG-ID 1286197732

• Тополска, Евгения. Нормативен модел на професионално - педагогическа подготовка на студенти бакалаври за преподаване на български език в условия на детска градина. - В: Професионалната подготовка на студенти от педагогически специалности. Ред. проф. д-р М.Михова, доц. д-р Е.Тополска, гл. ас. д-р С.Ангелова, Велико Търново: Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 24 - 43. ISBN 978-619-208-140-9 , COBISS.BG-ID 1288324068

• Тополска, Евгения. Фактори и педагогическа подкрепа за детската реч в условията на приобщаващото образование. - В: Детето и педагогиката /съст. Я. Мерджанова-Рашева, И.Петкова, М.Косева/, С.: Издателство "Просвета - София" АД, 2018, с. 330-337, ISBN 978-954-01-3806-0 , COBISS.BG-ID - 1288262884

2017

• Тополска, Евгения. Developing the Pedagogical Skills of Prospective Teachers for Teaching Languages in an Intercultural Kindergarten Environment - Acta Paedagogica Vilnensia 2017, № 38, p. 101-111, Vilnius, Lithuania, ISSN 1392-5016 [EBSCO] [Инд./Реф. в: CEEOL]

• Тополска, Евгения. PROFESSIONAL – PEDAGOGICAL PREPARATION OF STUDENTS – FUTURE CHILDREN'S TEACHERS FOR WORK WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS /COMPARATIVE RESEARCH/ - KNOWLEDGE - International Journal, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.20.1, Education and Social Sciences - Knowledge in Practice, Skopje, Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016) , p. 413-418, ISSN 2545-4439 [Global Impact Factor]

• Тополска, Евгения и др. Аспекти на взаимодействието преподавател - студент (резултати от сравнително емпирично изследване) / Илиана Петкова, Пенка Марчева - Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи. Сборник с научни доклади /Първа книга/,Асоциация на професорите от славянските страни,Ред. дпн проф. Емилия Рангелова. Габрово: Издателство "ЕКС-ПРЕС" , 2017, с. 57-65, ISBN 978-954-490-555-2, COBISS.BG-ID 1283878884

• Тополска, Евгения. Педагогически умения за преподаване на български език в интеркултурна среда. - Педагогика , 2017, № 1, с. 21-32, Print ISSN 0861 – 3982, COBISS.BG-ID - 1284977380 [Инд./Реф. в: WEB OF SCIENCE /JCR]

• Тополска, Евгения. Роль музыки в преодолении у детей речевых нарушений - Детский сад от А до Я Научно-методический журнал для педагогов и родителей Журнал размещен в научной электронной библиотеке www.elibraru.ru «Российского индекса научного цитирования» (РИНЦ). 2017, № 6, с. 102-109, индекс 81705, ISSN 2412-9224 [Инд./Реф. в: eLibrary.ru]

2016

• Тополска, Евгения. Нормативни, психолингвистични и дидактически аспекти на подготовката за ограмотяване - Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца, Девета научно-практическа конференция по предучилищно образование, Пазарджик, 11-13 май 2016 г., Ред. М.Гигова, Пловдив: Макрос,2016, с.116-120, ISBN 978-954-561-409-5, COBISS.BG-ID 1277059300

• Тополска, Евгения. Проучване на уменията за лингвистичен и методически анализ на литературно произведение при студенти-бъдещи детски учители и детски учители от практиката. - Теория и практика на психолого-педагогическата подготовка на специалиста в университета. Сборник с научни доклади, втора книга. Ред. дпн проф. Емилия Рангелова, Габрово: "ЕКС-ПРЕС" ООД, 2016, с.187-191, ISBN 978-954-490-510-1, COBISS.BG-ID 1273054180

2015

• Тополска, Евгения и др. Study of student teachers’ methodology competencies acquired through their professional training in the disciplines Pedagogy of Native Language Teaching at Kindergarten and Methods of TEFL at Kindergarten / Larissa Gruncheva - Proceedings of The 5th MAC 2015 (“The 5th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2015, Czech Republic October 16-17, 2015), ISBN 978-80-88085-09-6 [Инд./Реф. в: EBSCO Publishing]

• Тополска, Евгения и др. Методическите компетенции на студентите - бъдещи предучилищни педагози в родноезиковото и чуждоезиковото обучение / Лариса Грунчева - Педагогически новости, 2015, № 1, с. 39 – 47, ISSN 1314-7714, COBISS.BG-ID 1263701476

2014

• Тополска, Евгения. Professional Competence of Kindergarten Teachers for Working with Children with ADHD. - 15th International Conference EDUCATIONAL REFORM IN THE 21-st CENTURY IN BALKAN COUNTRIES 28-30 Juni 2012, Viorel Nicolescu, Filip Stanciu,Marin Dramnescu, Bucharest: Lumina Publishing, 2014, p. 554-559, ISBN 978-606-93743-0-3

• Тополска, Евгения. За интеркултурното образование в програмата за допълнителна подготовка на децата от ромски произход за училище /теоретични аспекти/ - Програма за допълнителна подготовка на децата от ромски произход за училище./Рецензенти: доц. д-р И.Петкова, доц.д-р П.Марчева/ Издадена по проект «Многоцветна дъга» (модел за образователна интеграция на деца от предучилищна възраст в междукултурна среда) BG051PO0001-4.1.05-0213,Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ на ЕС, С., с. 7-13

• Тополска, Евгения. Логопедична терапия в допълнителна подготовка на децата от ромски произход за училище - Програма за допълнителна подготовка на децата от ромски произход за училище. /Рецензенти доц.д-р И.Петкова, доц.д-р П.Марчева/ Издадена по проект «Многоцветна дъга» (модел за образователна интеграция на деца от предучилищна възраст в междукултурна среда) BG051PO0001-4.1.05-0213,Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от ЕСФ на ЕС, С.,2014 г, с. 73-81

• Тополска, Евгения. Педагогическото общуване във висшето училище. - Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище : сборник от конференция с международно участие, 26-27 септември 2014 г., [Благоевград] / [ред. кол. Добринка Тодорина ... и др.]София : Милива, 2014 ([Благоевград] : [ЮЗУ "Неофит Рилски]) с.148-153 , ISBN: 978-619-90349-1-0, COBISS.BG-ID 1268263908

• Тополска, Евгения. Учебното съдържание по образователно направление “Български език и литература” в програмни системи за подготвителна група в детската градина - Юбилейна международна научна конференция "30 години Педагогически факултет", Велико Търново, 21 ноември 2014 година : сборник доклади / [ред. кол. Розалия Кузманова-Карталова ... и др.] ; [състав. Рени Христова-Коцева]., Велико Търново: Изд. Фабер,2015, с. 219-223, ISBN: 978-619-00-0352-6, COBISS.BG-ID 1274247140

2013

• Тополска, Евгения. Подготовка на модели за интерактивно обучение. Интерактивност в детската градина - Учебно помагало за обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години. Модул 1. /Съст. доц.д-р Р.Пенкова, проф. дпн М.Георгиева, проф.д-р Г.Цоков,/, Проект BG051PO001-3.1.03-0001 “Квалификация на педагогическите специалисти”, Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от ЕСФ на ЕС,С.: МОН, 2013, с.83-86

2012

• Тополска, Евгения. Компетенции и компетентност в професионално-педагогическия профил на детския учител (върху примера на предучилищното възпитание и подготовка на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание) - ІІ Есенен научно-образователен форум СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ, София, 2012, с. 109-118, ISSN 1312-899Х

• Тополска, Евгения. Мултимодалният подход при проучване на проявите на деца с хиперактивно поведение и дефицит на внимание - Водим бъдещето за ръка, Пета национална конференция по предучилищно образование, Велико Търново, 25-28.04.2012

• Тополска, Евгения. Педагогическа подкрепа за ученици с хиперактивно поведение и дефицит на внимание - Целодневно обучение, 2012, № 2, с. 12 – 25, ISSN: 1314-6319

• Тополска, Евгения. Психолого-педагогические техники компенсации дефектов при подготовке дошкольников к обучению грамоте // - Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2012. – № 1.1 P; URL: bulletinpp.esrae.ru/147-421 (дата обращения: 08.04.2017) ISSN 2303-9744 (Online) Импакт-фактор журнала в РИНЦ: 0,183; Импакт-фактор (РИФ) 0.17

2011

• Тополска, Евгения. Професионалната компетентност на детския учител във включващото обучение на деца със специални образователни потребности - - Есенен научно-образователен форум "Учителят: призвание, компетентност, признание"18-20.11.2011 г.София. Ред. Г.Каменова, С.: Симолини-94 АД, 2011, с.189 – 196, ISSN 1312-899X

2010

• Тополска, Евгения. Models for approaches to ongoing qualification of young learner teachers in integrated preschool education - Quality Education For All Through Improving Teacher Training, Sofia: Paradigma, 2010, p.168-172, ISBN 978-954-326-120-8

• Тополска, Евгения. Speech Development at Children with Special Educational Needs - 12-th International Conference on Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice, Thessaloniki, Greece, 2010, p. 381-387, ISBN 978-960-467-198-4

• Тополска, Евгения. The use of computer in integrated education of children with special educational needs - ICT in the Education of the Balkan Countries, Balkan Society for Pedagogy and Education, Varna, 2010, p. 487 – p.490, ISBN 978-954-326-149-9

• Тополска, Евгения. Педагогическа подкрепа на деца с дефицити в подготовката за ограмотяване. - Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция : материали от научно-практическа конференция с международно участие, 16 и 17.04.2010 г. - гр. София / [състав., науч. ред., предг. Нели Иванова], София : ИК Образование, 2010 , с. 500-506 , ISBN: 978-954-552-068-6, COBISS.BG-ID 1233674980

2009

• Тополска, Евгения. Изкуството в интегрираното образование на деца със специални образователни потребности - Изкуството и интеграцията на деца със специални образователни потребности /сборник под научната редакция на гл. ас. д-р Евгения Тополска/, С. , СВЕТОВИТ, 2009, с.6- с. 26, ISBN: 954-9761-99-1

• Тополска, Евгения. Педагогически техники за компенсиране на езикови дефицити (върху примера на полилингвално обучение при деца от предучилищна възраст в Молдова и Украйна) - Българите от Молдова и Украйна - език, литература, история, култура и образование : Международна научно-практическа конференция, 26-27 септ. 2008 / Състав. Татяна Караиванова, София : Фенiкс, 2009, с.233-238, ISBN 978-966-438-176-2, COBISS.BG-ID 1117283812

• Тополска, Евгения. Подготовка дошкольников к обучению грамоте - Воспитатель дошкольного образовательного учреждения, 2009, № 11,с. 52-59, Москва

• Тополска, Евгения. Речево развитие в условия на интегрирано обучение. - София: Авангард Прима, 2009, 170 с. ISBN: 978-954-323-542-1, COBISS.BG-ID 1251776996

• Тополска, Евгения. Художествената литература и музиката в интегрираното образование на деца със специални образователни потребности - е-Обр@зов@ние, 2009, № 32, 10-15 http://issuu.com/proykova/docs/e-obrazovanie_br32 ISSN1312-2886

2008

• Тополска, Евгения. Adapting the neuropsychological approach to the preparation for making children literate - Contemporary intentions in education, Volum 1, Vlado Timovski, Оhrid, 2008, p. 87-94, ISBN 978-9989-823-25-1, COBISS.MK-ID 72611850

• Тополска, Евгения. Aspects of Integrated Education of Preschool Children With Special Educational Needs. - Pedagogija, 2008, № 3, p. 410–416, Beograd, UDK-37 ISSN 0031-3807

• Тополска, Евгения. Holistic Approach to Game Technology for Integration of Children with Special Educational Needs. - Настава и васпитанье, 2008, № 3, p.369-376, Београд, UDK 37 ISSN 0547-3330

• Тополска, Евгения. Вълшебната приказка – средство за интегриране на деца с нарушения в поведението - Годишник. Наука-образование-изкуство /Съюз на учените в България - клон Благоевград./ Том 2. Благоевград, 2008, с. 229-235, ISSN C626-1949. - 1313-5236 , COBISS.BG-ID 1180574948

• Тополска, Евгения. Компенсиране на дефицитите в подготовката за ограмотяване - Предучилищно възпитание, 2008, №7, с.29-33, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1167734756

• Тополска, Евгения. Превенция на трудностите в ограмотяването: теоретични и практически аспекти. - София: Амадеус`с Къмпани, 2008, 142 с. ISBN: 978-954-9897-17-3 , COBISS.BG-ID 1251788004

2007

• Тополска, Евгения. Furthering the qualification of pre-school teachers in the Republic of Bulgaria to integrate children with special educational needs - Современи тенденции во формираньето на наставниот кадар за предучилишното воспитание и одделенска настава. Macedonia, 2007, p. 203-208, Скопjе, ISBN 9989-823-24-3

• Тополска, Евгения. Game and game-like techniques for socialization of children in risk - ROLE OF EDUCATION IN REDUCTION OF POVERTY EFFECTS ON CHILDREN IN TRANSITIONAL COUNTRIES, 2007, p. 184, Beograd, ISBN 978-86-7447-076-3, COBISS.SR-ID 144844044

• Тополска, Евгения. INNOVATIONAL APPROACH IN TEACHER-TRAINING FOR THE INTEGRATION OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS - Иновациjе у настави, 2007, № 4, p. 7-13, Београд, YU ISSN 0352-2334

• Тополска, Евгения. Децата със специални образователни потребности в условията на интеграция. - Педагогика, 2007, №9, с. 28-35, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1119662308

• Тополска, Евгения. За твоя успешен старт - С., Амадеус`с Къмпани, 2007, с. 28, ISBN: 978-954-9897-16-6

• Тополска, Евгения. Интегриранье на деца со аутизам во детските градинки - Педагошка практика, година 6, 2007, № 1-2, c. 29-39, Скопие, ISSN 18575161

• Тополска, Евгения. Интегрированное обучение в детских садах Болгарии - Наша школа, 2007, № 2, c. 30-33, Одеса

• Тополска, Евгения. Подкрепяща среда за деца със специални образователни потребности в детската градина. - Възрастните и децата, децата и възрастните, С: Изд. "Гутенберг", 2007, с. 124-132, ISBN 978-954-617-030-9

• Тополска, Евгения. Стимулиране на познавателната активност в предучилищния период от развитието на децата с трудности в ученето. - Педагогика, 2007, №7, с. 40-46, ISSN 0861-3982, COBISS.BG-ID 1176495076

2006

• Тополска, Евгения и др. Изобразителни дейности при деца със специални образователни потребности / Мариета Савчева - Начално образование, 2006, № 1, с. 61–72, ISSN 0204-4951, COBISS.BG-ID 1119655396

• Тополска, Евгения. Подготовка за писане на леворъки деца - Образование и квалификация, 2006, № 1–2, с.104–113, ISSN 0861-976X, COBISS.BG-ID 1119893988

• Тополска, Евгения. Техники за педагогическа подкрепа при деца с дефицит на вниманието и хиперактивност в условията на детската градина - е-Обр@зов@ние, (i spisаnie) http://www.ciela.net/, 2006, № 17, с. 6–9, ISSN 1312-2886

2005

• Тополска, Евгения. Интерактивно обучение по български език в детската градина - Предучилищно възпитание, 2005, № 4, с. 13–17, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1167734756

• Тополска, Евгения. Педагогическа подкрепа на деца с дефицит на вниманието и хиперактивност - Образование и квалификация, 2005, № 5, с.30–37, ISSN 0861-976X, COBISS.BG-ID 1119893988

2004

• Тополска, Евгения. The Play Therapy – A Method For Integrating Children With Special Educational Needs - 2nd International Balkan Education Congress "Searching Excellence In Education" 8-10.10.2004, Edirne, Turkey, 2004, p. 183–186, ISBN 975-374-065-4

• Тополска, Евгения. Биоцентризмът – съвременната парадигма в екологичното възпитание - Образование, 2004, № 2, с. 40–45, ISSN 0861-475X, COBISS.BG-ID 1163656164

• Тополска, Евгения. Интерактивни педагогически технологии по “Природен свят” . - Предучилищно възпитание, 2004, № 7, с.27-29, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1165012708

• Тополска, Евгения и др. Интерпретиране и конструиране на метафори в гатанки / Тянка Златанова - Предучилищно възпитание, 2004, № 6, с. 24–27, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1164436196

• Тополска, Евгения. Музикотерапевтични техники при деца с нарушения в плавността на речта - Образование и изкуство. Том II .Ред. проф. д-р Анастасия Атанасова-Вукова, доц. д-р Д. Игнатовски, доц. д-р Я.Тоцева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, с. 225–230, ISBN 954-577-216-6, COBISS.BG-ID 1042479588

• Тополска, Евгения. Особености на речевата интонация на 6–7-годишни деца при изпълнение на поетична творба - Образование и изкуство. Том II. Ред. проф. д-р Анастасия Атанасова-Вукова, доц. д-р Д. Игнатовски, доц. д-р Я.Тоцева. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2004, с. 219–224, ISBN 954-577-216-6 , COBISS.BG-ID 1042479588

2002

• Тополска, Евгения. Параметри за оценка по ориентиране в природата. - Предучилищно възпитание, 2002, № 9, с.15–17, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1159844580

1998

• Тополска, Евгения и др. Музиката и изразителността на детската реч. / Емилия Димова - Предучилищно възпитание, 1998, № 2, с. 6–8, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1138095076

1997

• Тополска, Евгения. Изразителността на речта и нейното значение за формиране на детската личност - Дом, дете, детска градина, 1997, № 1,с. 17–22, ISSN 1310-0580, COBISS.BG-ID 1135953124

• Тополска, Евгения. Музиката и изразителността на детската реч - С. , COBISS.BG-ID 1262410980

1992

• Тополска, Евгения. Природният пейзаж в детския разказ - Предучилищно възпитание, 1992, №1,с. 9–11, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1119665636

1991

• Тополска, Евгения. Инструменталната пиеса за музикалната култура - Предучилищно възпитание, 1991, № 1, с.13–16, ISSN 0204-7004, COBISS.BG-ID 1119665636

Курсове от текущия семестър: