Електронен каталог

гл. ас. д-р Иван Неделчев

гл. ас. д-р Иван Неделчев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
02/8110-117
Приемно време:
Понеделник 9:15-11:15 213 II Корпус
Сряда 9:15-11:15 213 II Корпус

Професионална автобиография:


2011 - 2012

Национална Спортна Академия „Васил Левски“, гр. София, Студентски град 1700.

Хоноруван преподавател по психология към катедра „Психология, педагогика и социология“

2008 - 2009

Национална Спортна Академия „Васил Левски“, гр. София

Магистър по спортна психология

2004 - 2008

Национална Спортна Академия “Васил Левски”, гр. София

Първа специалност: “Физическо възпитание” – Бакалавър.

Втора специалност : “Треньор по културизъм и фитнес “ – Бакалавър.

”Методист по физическа подготовка в МВР и Българска армия”

Завършен курс ”Фитнес инструктор” - НСА “Васил Левски”

2010 - 2013

Национална Спортна Академия “Васил Левски”, гр. София

Докторант - редовна форма на обучение.

Тема на дисертационният труд.

„Личностни характеристики на спортисти занимаващи се с културизъм и фитнес“.

Успешна официална защита на дисертационния труд - март, 2014 г.

Придобита научната и образователна степен „доктор“.

От 01.03.2014- главен асистент в НБУ и програмен директор на ООК по спорт


Публикации:


Публикации в списания, журнали, конференции:

1. Йорданов С., Място на фитнеса във физическата подготовка на военнослужещите от Българската армия / Симеон Йорданов., Иван Неделчев. // Спорт и наука . - (София), XLXII, 2007, N Извънр.бр.1, 107 с..

2. Неделчев И.,Особености при използването на упражнения от тежката атлетика според възрастта и квалификацията / Иван Неделчев. // Спорт и наука . - (София), XLXII, 2008, N Извънр.бр. 1, 58 с..

3. Неделчев И.,Специфика при използването на силовите упражнения при деца и юноши / Иван Неделчев. // Формиране на адекватна психофизическа готовност на учениците за преодоляване на екстремални ситуации : Научна конференция / Състав. Димитър Кайков, Малчо Малчев. - 1 изд. . - (Разград). - Разград. -Разград : Фабер, 2008, 141с..

4. Неделчев И.,Основи на възстановяването след физическо натоварване в българската армия / Иван Неделчев. // Спорт и наука . - (София), 2009, N Извънр.бр.2, с.125.

5. Неделчев И.,Насоченост към спортсменство и субективна оценка на значимостта от заниманията с културизъм / Иван Неделчев, Д. Фенерова, Михаил Георгиев. // Спорт и наука . - (София), 2010, N Извънр.бр.1, с.5.

6. Неделчев И., Особености на интерперсоналните характеристики на спортисти, занимаващи се с културизъм / Иван Неделчев, Михаил Георгиев, Д. Фенерова. // Спорт и наука . - (София), 2010, N извънр.бр.1, с.11.

7. Неделчев И.,Интерперсонални характеристики, насоченост към спортсменство и субективна оценка на значимостта от заниманията с културизъм / Иван Неделчев, Михаил Георгиев, Д. Фенерова. // Спорт, стрес . Спорт, стрес ,адаптация : Извънр.бр.,2010 : Ч.2 : Пети междунар.науч.конгрес / Ред. Станка Виденова. - София : Бинс, 2010, с.357.

8. Неделчев И.,Личностни особености на спортисти, занимаващи се с културизъм / Иван Неделчев. // Изследвания на магистри по спортна психология / Ред. Михаил Георгиев. - София: НСА ПРЕС, 2010, с.5.

9. Неделчев И., Ценности и ценностна система на културисти:Научна конференция“ЛИЧНОСТ,МОТИВАЦИЯ,СПОРТ.НСА,29.11.2013

10. Неделчев И, Удовлетвореност и субективна оценка на ползите от занимание с културизъм и фитнес, Научна конференция “ЛИЧНОСТ,МОТИВАЦИЯ,СПОРТ.НСА,29.11.2013

11. Неделчев И.,Георгиев,М Особености в мотивационните ориентации на културисти и фитнес любители, Научна конференция "Научна интеграция чрез системата на спорта", НСА, 25.04.2014

12. Неделчев И.,Георгиев,М.,Детерминиращи фактори на амотивацията при културисти, Научна конференция "Научна интеграция чрез системата на спорта", НСА, 25.04.2014

13. Nedelchev I., Interpersonal characteristics, sportsmanship orientation, and subjective evaluation of the significance of body building, FIS Communicatios 2014 in Physical Education, sport and recreation, ISBN 978‐86‐87249‐58‐5, Nis, October 17-18 2014

14. Nedelchev I., Satisfaction and subjective importance of practicing bodybuilding and fitness, ISBN 978‐86‐87249‐58‐5, FIS Communicatios 2014 in Physical Education, sport and recreation, Nis, October 17-18 2014

15. Неделчев И., Михова П., Спортът като средство за терапия на деца с комуникативни нарушения и поведенчески разстройства, Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2015, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015

16. Михова П., И. Неделчев, Модели на спортна рехабилитация за деца с отклонения ваутистичния спектър, Просидинги „КОМУНИКАТИВНИ И ЕМОЦИОНАЛНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ“, 12-14 Декември 2015, научна редакция: В.Боянова, М.Станкова, Ж.Винарова, техническо оформление: П.Михова, ISBN 978-954-535-863-0, НБУ, София, 2015

Публикации за учебната 2015/2016

17 Nedelchev I., M. Georgiev, Subjective assessment of the benefits of sport courses for students from the new bulgarian university, Annual book, Volume 2/2015, Department of Health and Social Work, editorial board : V.Boyanova, J.Vinarova, P.Mihova, ISSN 1313-7875, ed. New Bulgarian University, Sofia, 2015

18 Неделчев И., Проучване и анализ удовлетвореността от спортни занимания на студентите в Нов български университет, Просидинги от НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 09-10.10.2015 г. 70 години традиции и иновации, РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ – РУСЕ, http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proceedings

19 Nedelchev I., MOTIVATIONAL ORIENTATIONS’ FEATURES OF BODYBUILDERS AND FITNESS AMATEURS, 14th International Science Conference 22th and 23thApril 2016. Veles, Republic of Macedonia, http://fsprm.mk/en/14th-international-scientific-and-professional-conference/

20 Nedelchev I., AMOTIVATION DETERMINISTIC FACTORS OF BODYBUILDERS, International journal of Research in kinesiology and activities in physical education and sport, 14th International Science Conference 22th and 23thApril 2016. Veles, Republic of Macedonia, http://fsprm.mk/en/14th-international-scientific-and-professional-conference/

Публикации за учебната 2016/2017

1. Неделчев И., Влияние на социалните мрежи върху фитнеса и културизма, МНК’16 Интелигентната специализация-иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, Русе, 28-29.10.2016

2. Неделчев И., Предизвикателства и отговорности пред съвременния фитнес треньор, Научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука”, НСА, 2 декември 2016г.

3. Неделчев И., Анализ на мобилните приложения в областта на спорта и фитнес практиката, Научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука”, НСА, 2 декември 2016г.

4. Неделчев И., Функционални характеристики на фитнес инструктора, Международна научна конференция „Актуални проблеми на физическата култура“, НСА, София, 17-18 март 2017

5. Nedelchev I., Essential skills and knowledge requirements in the digital age for the professional fitness coach, KNOWLEDGE International Journal Scientific Papers Vol. 16.2 ISSN 1857-923X, p.759-764

6. Неделчев И., Професионалният фитнес треньор като мениджър за оптимизиране здравето на трениращия, XXII Международна научна конференция „ЛИЧНОСТ, МОТИВАЦИЯ, СПОРТ“, НСА, София, 21.04.2017 г.“

Публикации за учебната 2017/2018

1. Nedelchev I., „SWOT analysis of mobile solutions for health prevention, promotion, and fitness activity“, FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS “APPLIED SPORTS SCIENCES” OF THE NATIONAL SPORTS ACADEMY – SOFIA, 01-02.12.2017

2. Неделчев И., Предизвикателства и промени във взаимоотношенията между фитнес треньор и фитнеслюбител в технологичния век, FIRST INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS “APPLIED SPORTS SCIENCES” OF THE NATIONAL SPORTS ACADEMY – SOFIA, 01-02.12.2017

3. Nedelchev I., “Challenges and changes in relations between fitness trainer and fitness amateur in the technology century”, KNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNAL, VOL 20.4, ISSN 1857-923X, p.1725-1729

4. Nedelchev I., “Educational aspects of fitness in a historical plan and in the modern society” KNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNAL, ISSN 1857-923X , VOL 23, Budva, Montenegro

5. Михова П., И. Неделчев, Приложение на спортни занимания при деца с комуникативни нарушения, Международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”, 23-25 Март 2018, НБУ

Публикации за учебната 2018/2019

1. Nedelechev I., STUDY OF PARENTS'ATTITUDES ON FITNESS CHILDREN'S VISITS, XIX th INTERNATIONAL CONFERENCE, BANSKO, BULGARIA, 14-16.12.2018

2. Nedelechev I, Psychological pedagogy sociological and philosophical aspects of physical culture and sport, I INTERNATIONAL SCIENTIFIC INTERNET CONFERENCE IV ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC INTERNET CONFERENCE ACTUAL PROBLEMS OF PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND HEALTH 30 - 31 May 2019, organised by BOHDAN KHMELNYTSKY NATIONAL UNIVERSITY OF CHERKASY EDUCATIONAL-SCIENTIFIC INSTITUTE OF PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND HEALTH

3. Неделчев И., Съвременни психологически и философски аспекти на културизма и фитнеса, МОНОГРАФИЯ, Изд. НБУ, София, 2019г., ISBN 978-619-233-066-8

Публикации за 2019/20

1. Неделчев И., СОЦИАЛНИТЕ ПОЛЗИ ОТ ФИТНЕС ТРЕНИРОВКИТЕ, Научна конференция с международно участие „Съвременният дискурс в науката“ - в чест на 35 години Педагогически факултет 18 октомври – 20 октомври, 2019 г.

2. Неделчев И., ФИТНЕС ТРЕНЬОРЪТ КАТО СОЦИАЛНО ПРИСЪСТВИЕ, XXIII Международна научна конференция под названието KNOWLEDGE IN PRACTICE, гр. Банско, РБългария, 13-15.12.2019г.

3. Неделчев И., Иновативни пратктики в помощ на обучението по физкултура в средното образование, VІІ Международна научна конференция „ЕВОЛЮЦИЯ СРЕЩУ РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ ЗА МОДЕЛИТЕ НА РАЗВИТИЕ“, която ще се проведе на 22 и 23 април 2020 г. в Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе.

Курсове от текущия семестър: