Електронен каталог

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

гл. ас. д-р Христо Чукурлиев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 11:00-12:30 206 I Корпус
Сряда 15:00-16:30 206 I Корпус
Четвъртък 16:30-18:00 206 I Корпус
Vyber: 0887550660 Онлайн

Професионална автобиография:


Гл.ас.д-р Христо Чукурлиев е член на секцията по Педагогика в департамент Чужди езици и култури на НБУ. Интересите му са в няколко сфери: модели за управление и приложението им в различни социални и индивидуални дейности; дигитални технологии, процеси на дигитализация и трансформация; история на цивилизациитеи религиите в контекста на еволюцията/революциите на моделите за разбиране и управление на процесите. В аспекта на висшето образование се интересува от трасформацията на формите и методите на преподаване и връзката им с професиите на бъдещето.

От 2018 г. е директор Централната университетска администрация на НБУ. От 2010 до 2018 г. е директор на Факултета за дистанционно, електронно и продължаващо обучение. Работи в НБУ от 2002 г. като директор на Магистърски факултет. Член на Настоятелството на НБУ от 04.06.2016 г. Докторската си дисертация защитава през септември 2018 г., а от 1 март 2019 г. е щатен преподавател към Факултета за дистанционно, електронно и надграждащо обучение.

Заедно с доц. д-р Венцислав Джамбазов от 2008 г. провежда внедряване на единно електронно обучение в НБУ, усъвършенстване на платформата за електронно обучение MOODLE, обучение на преподаватели за ползването й. От 2010 до 2014 г. внедрява модел за управление на ДФО, който функционира с малки изменения и до днес.

Средното си образование е завършил в Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“, а висшето в СУ „Св. Климент Охридски“ със степен магистър по „Българска филология“. Докторската му степен е в професионално направление: 3.7. Администрация и управление и е на тема "Управление на дистанционното обучение във висшето училище: форми, тенденции и перспективи".

Участие в научни форуми:

2014 г., 17-15 май, Русенски университет “Ангел Кънчев” – участие в ПЕТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУ. Съвместен доклад с доц. д-р Венцислав Джамбазов (научен ръководител на докторанта) – Характеристики на електронното обучение през призмата на водещата система с отворен код (MOODLE), стр.170, Сборник с доклади, ИСБН978-954-712-611-4

2014 г., 16-18 юни, Sage Gateshead, UK, 6th International Integrity&Plagiarism Conference

2015 г. 16-18 September, X International GUIDE Conference: Optimazinng Higher Education, University of Applied Sciences Technikum Wien (Vienna, Austria)

2016 г., 11-13, February, 1st International Conference on Educational Theory and Research, Izmir University of Economics – участие с доклад

The Global eLearning journal, volume 5, issue 2, 2016, ISSN: 2165-8080(online) – Transitions in Higher Education, “Faculty not factory”, Hristo Chukurliev

2016 г., 2-5 юни, китен, България, участие в ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУ”, Доклад на конференцията: “Предизвикателства и заплахи пред дистанционното и електронно обучение”, Христо Чукурлиев, стр. 147, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2016, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4114-7

Експертна дейност: Ръководител на ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04 - 0037 „Подобряване на качеството на дистанционното обучение на Центъра за дистанционно и електроннообучение към Нов български университет". Проект осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешкитересурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.


Публикации:


“Характеристики на електронното обучение през призмата на водещата система с отворен код (Moodle)”, Пета национална конференция по електронно обучение във ВУ, Сборник доклади , 15-17 май 2014 г., Русе, ISBN 978-954-712-611-4, стр.170, в съавторство с доц. д-р Венцислав Джамбазов

“Предизвикателства и заплахи пред дистанционното и електронно обучение”, доклад, Шеста национална конференция по електронно обучение във ВУ, Христо Чукурлиев, стр. 147, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2016, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4114-7

“Faculty not Factory”, в Global eLearning Journal, Special issue:Volume 5, Issue 2, 2016, ISSN 2165-8080, 10 страници, на английски език, рецензирано, периодично онлайн списание

„Битката за прозрачност“ , статия, Седма национална конференция по електронно обучение във ВУ, Христо Чукурлиев, стр. 326-331, Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, София 2018, Сборник научни доклади, ISBN 978-954-07-4509-1

Chukurliev, Hristo, "Teaching the Generation Z", European Distance and E-Learning Network (EDEN) Conference Proceedings, 1, 475-480, 2019,European Distance and E-Learning Network, Volungeviciene, Airina; Szűcs, András,Connecting through Educational Technology, 2019,

Чукурлиев, д-р Христо, Ирена Павлова; "Как (да)преподаваш на студенти родени в новото хилядолетие?" ,Българско списание по психология,, 1-4,171-188, 2019, Дружество на психолозите в България

Чукурлиев, д-р Христо,"Език, съзнание, религия (християнизация на индоевропейците)","Конференция "Идеи, идеали - възход и крушение", 2019, "Регионална библиотека "Любен Каравелов", Русе

Чукурлиев, Христо, "Дигитализацията и ефектът от Kовид19 в сферата на управлението, маркетинга, модата, финансите, комуникациите и туризма (през погледа на студентите)", 2021,"Нов български университет, Аскони-Издат"

Чукурлиев, Христо; “Дигиталните дрехи на блокчейн технологиите”

ПРОМЕНИТЕ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ И НОВИТЕ РЕШЕНИЯ, 13,2021,Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе ISBN 978-619-7404-29-6

Чукурлиев, Христо, "Професиите на бъдещето и образованието от миналото", Предизвикателствата на миналото, трансформирани в бъдещето. Сборник с доклади от Международна научна конференция. Т. 1. Русе, 2023, с. 159-173. ISBN 978-619-7404-44-9

Курсове от текущия семестър: